1612 hd tina 7292

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Others

Published:

Views: 72 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1612 hd tina 7292
Tags
Transcript
    H  ! ng d $  n s )   d + ng ph .  n m 0  m TINA 7 Nhãm 5  –  Líp 03§T3 Trang 1 TINA Pro 7 B    Công C  $  Thi  &   t K  &    M  ) ch + i  ,  n T  -   Hi  ,  u Qu  0   Phiên b 2 n : Tina™ 7.0.20 Nhà S 2 n Xu 3  t: DesignSoft Website: http://www.designsoftware.com http://www.tina.com    H  ! ng d $  n s )   d + ng ph .  n m 0  m TINA 7 Nhãm 5  –  Líp 03§T3 Trang 2 L   i Nói #$ u Trong n )  a sau c 4 a th 5    k  6  20, s 8   phát tri 9  n nh    v :  bão c 4 a khoa h < c và công ngh >    ?  ã thúc ?@   y các ngành khác phát tri 9  n. H  .  u h 5   t t 3  t c 2  các l A  nh v 8  c trong ?C i s D  ng ?0  u E  ng d + ng công ngh >   thông tin ?9   ph + c v +  công vi >  c m F  t cách hi >  u qu 2  , nhanh chóng và chính xác h " n. GD  i v ! i ngành ?  i >  n t )   , trong 10 n H m g .  n ?  ây, trên th J  tr C ng th 5    gi ! i c : ng ?  ã xu 3  t hi >  n r 3  t nhi 0  u ph .  n m 0  m Thi 5   t k 5    - Mô ph L ng m M ch ?  i >  n t )   và các ph .  n m 0  m V  N   m M ch in. Có th 9   k 9   ra các ph .  n m 0  m tên tu O  i nh    : Circuit Marker 2000, OrCard, Multisim, Proteus, Tina… Các ph .  n m 0  m này chính là công c +   ?9   giúp các k  P  s    , các nhà s 2 n xu 3  t t D  i   u hóa công vi >  c c 4 a mình, t Q    ?  ó t M o ra nh R  ng s 2 n  ph @  m ?  i >  n t )   chính xác, ?  áng tin c S   y và giá thành th 3   p. Nhóm sinh viên chúng tôi xin ?T c phép gi ! i thi >  u cùng các b M n m F  t trong s D   các ph .  m m 0  m Thi 5   t k 5    - Mô ph L ng m M ch ?  i >  n t )   và V  N   m M ch in n O  i ti 5   ng nh 3  t hi >  n nay, ?  ó là ph .  n m 0  m TINA 7 do nhà s 2 n xu 3  t DesignSoft phát hành n H m 2006. TINA 7 là m F  t trong nh R  ng gói ph .  n m 0  m m M nh nh 3  t hi >  n nay ?9   phân tích, thi 5   t k 5    , mô ph L ng tín hi >  u s D   , t " ng t 8   , VHDL và k 5   t h T  p các m M ch ?  i >  n t )   hay các m M ch in c 4 a chúng. Quy 9  n sách này ?T c chúng tôi th 8  c hi >  n trong th C i gian r 3  t ng U  n và trình ?F   chuyên môn ch   a cao nên có th 9   còn r 3  t nhi 0  u thi 5   u sót. R 3  t mong các b M n ?F  c  gi 2   ?  óng góp ý ki 5   n ?9   cu D  n sách ?T c hoàn ch V nh h " n.  M < i chi ti 5   t xin vui lòng g W i v 0    ?J a ch V  e-mail: hero36vn@gmail.com  G à N  X  ng, ngày 17 tháng 11 n H m 2006 Nhóm sinh viên l !  p 03 G T3 GM i h < c Bách Khoa G à N  X  ng    H  ! ng d $  n s )   d + ng ph .  n m 0  m TINA 7 Nhãm 5  –  Líp 03§T3 Trang 3 M ' c L ' c   N   i dung    Trang    Ch  .1  ng 1:   Gi  i thi # u Ph '  n m *  m................................................................05 1.   Gi  i thi # u t +  ng quan ph '  n m *  m....................................................05 2.   Các   ./  i t 01 ng c 2 a ph '  n m *  m........................................................05 3.   C 4  u hình Máy tính yêu c '  u............................................................06 Ch  .1  ng 2:   H 0 ng d 5 n c !  b 7 n s 8  d 9 ng Ph '  n m *  m:..................................07 1. Gi  i thi # u cách s 8  d 9 ng Chu : t – Phím nóng...............................07 2. Các .! n v ;   . o...................................................................................12 3. Giao di # n Ph '  n m *  m.......................................................................14 4. Cách n /  i dây – .= t các linh ki # n....................................................14 Ch  .1  ng 3:   Gi  i thi # u các Máy 7 o và các lo ? i Ngu @ n mô ph A ng..............16 1.   Ngu @ n t 0! ng t B  và ngu @ n s /  .........................................................16 2.   Gi  i thi # u các lo ? i máy 7 o..............................................................29 Ch  .1  ng 4:   Mô ph A ng T 0! ng t B  (Analog)..................................................45 1.   M ? ch khu C  ch .? i dùng Transistor.................................................45 2.   M ? ch ch D nh l 0 u toàn sóng dùng diode.........................................48 Ch  .1  ng 5:   Mô ph A ng M ? ch S /   (Digital)....................................................49 1.   Cách n /  i bus.....................................................................................49 2.   Các máy dùng cho vi # c . o s /   ........................................................49 3.   Các linh ki # n v *   s /   ch F a trong các th G ..........................................50 4.   Cách mô ph A ng s /  ...........................................................................50 5.   Hi H  n th ;  d ? ng sóng..........................................................................50 6.   Thi C  t k C   m ? ch s /  ..............................................................................52 7.   Mô ph A ng CHIP..............................................................................54 8.   Ví d 9  minh ho ? ................................................................................56 9.   Cách s 8  d 9 ng máy LOGIC ANALYZER......................................59 Ch  .1  ng 6:   Thi C  t k C   M ? ch In........................................................................60 1.   Kh I i t ? o M ? ch in.............................................................................60 2.   Thi C  t l J p và ki H  m tra Footprint......................................................60    H  ! ng d $  n s )   d + ng ph .  n m 0  m TINA 7 Nhãm 5  –  Líp 03§T3 Trang 4 3.   Chuy H  n S !   .@  nguyên lý sang M ? ch in........................................64 Ch  .1  ng 7:   Kh I i t ? o nh K ng ký hi # u nguyên lý và các footprint riêng.....71 1.   So ? n th 7 o ký hi # u nguyên lý..........................................................71 2.   Thu J t s  L   IC trong b :  so ? n th 7 o ký hi # u nguyên lý.......................74 3.   B :  so ? n th 7 o Footprint....................................................................76 4.   Thu J t s  L   IC trong b :  so ? n th 7 o Footprint......................................81 Ch  .1  ng 8:   Trích xu 4  t thông s /  ....................................................................83 Ch  .1  ng 9:   Các F n   g d 9 ng m I  r : ng c 2 a TINA 7........................................87 1.   Phân tích FOURIER.........................................................................87 2.   Thi C  t k C   m ? ch l N c.............................................................................89 3.   L J p trình Vi . i *  u khi H  n 8051..........................................................92 4.   T ? o linh ki # n d B a vào nh K ng linh ki # n . ã có s O n........................93    H  ! ng d $  n s )   d + ng ph .  n m 0  m TINA 7 Nhãm 5  –  Líp 03§T3 Trang 5 Ch  .1  ng 1: GI  2  I THI  4 U PH   6  N M  9  M TINA 7 1.1. Gi  i thi # u t ' ng quan ph * n m - m: TINA 7 là 1 trong nh K ng gói ph '  n m *  m m ? nh nh 4  t hi # n nay .H   phân tích, thi C  t k C   , mô ph A ng tín hi # u s /   , t 0! ng t B  , VHDL và k C  t h 1 p các m ? ch . i # n t 8  hay các m ? ch in c 2 a chúng. B ? n c P ng có th H   phân tích RF, các m ? ch quang . i # n, ki H  m tra và g Q  l R i các F ng d 9 ng vi . i *  u khi H  n và vi x 8  lý. M : t tính n S ng .= c bi # t c 2 a   ph '  n m *  m là cho phép b ? n .0 a m ? ch ra th B c t C   thông qua c +  ng USB .01 c . i *  u khi H  n b I i ph '  n c F ng TINAlabII. Các k T  s 0   . i # n t 8  nh J n th 4  y r V ng ph '  n m *  m TINA có nhi *  u 0 u . i H  m nh 0 : d W  s 8  d 9 ng, . ây là 1 công c 9  hi # u qu 7  cao, trong khi các gi 7 ng viên thì . áng giá cao nh K ng tính n S ng c 2 a ph '  n m *  m trong môi tr 0X ng . ào t ? o. Ph '  n m *  m .01 c xây d B ng v  i nhi *  u Ph '  n t 0! ng tác v  i nhau, ng 0X i thi C  t k C   có th H   v Y  m ? ch b V ng s !   .@  nguyên lý và chuy H  n sang d ? ng m ? ch in, quan sát m ? ch in d 0 i d ? ng 3D và xu 4  t ra t J p tin hình 7 nh .H   g I i .C  n nhà s 7 n xu 4  t… S B  t 0! ng tác cao, .'  y .2  tính n S ng và d W  s 8  d 9 ng . ã làm cho ph '  n m *  m TINA chi C  m 0 u th C   h ! n các ph '  n m *  m Thi C  t k C   m ? ch khác hi # n nay…  1.2. Các ./  i t 01 ng c 2 a ph * n m - m: V  i nh K ng 0 u . i H  m trên, ph '  n m *  m TINA là m : t công c 9  vô cùng .Z c l B c h R  tr 1  cho các k T  s 0  thi C  t k C   m ? ch . i # n t 8  , và các nhà s 7 n xu 4  t m ? ch in. Ph '  n m *  m h R  tr 1  mô ph A ng t 0! ng t B  và mô ph A ng s /   nên .01 c các gi 7 ng viên . ánh giá cao trong môi tr 0X ng nghiên c F u I  các tr 0X ng .? i h N c. Bên c ? nh . ó, ph '  n m *  m c P ng là công c 9  giúp cho sinh viên, nghiên c F u sinh ngành . i # n t 8  vi W n thông ti C  p c J n v  i vi # c mô ph A ng m ? ch . i # n t 8  , thi C  t k C   m ? ch in m : t cách tr B c quan và d W  dàng. Hi # n nay, nhà s 7 n xu 4  t DesignSoft c P ng . ã th 0! ng m ? i hoá nhi *  u phiên b 7 n TINA khác nhau v  i giá thành khác nhau .H   ph 9 c v 9  cho các ./  i t 01 ng khác nhau…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks