6 verplichte opschriften in een liftkooi

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Government & Nonprofit

Published:

Views: 2 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Er zijn heel wat wettelijke keuringen verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen één van jouw taken? Heb je nood aan nuttige tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Behoort een keuringsrapport met vermelding 'in orde' ook tot jouw doelstellingen? 'Plannen, voorbereiden en opvolgen van keuringen (keuringscoördinator)' https://www.prebes.be/opleiding/keuringscoordinator
Transcript
 • 1. VERPLICHTE OPSCHRIFTEN IN EEN LIFTKOOI.
 • 2. Het identificatienummer en het bouwjaar. OPSCHRIFT 1
 • 3. De nominale last. OPSCHRIFT 2
 • 4. Het maximum aantal personen dat vervoerd mag worden. OPSCHRIFT 3
 • 5. De adresgegevens van de eigenaar of de beheerder. OPSCHRIFT 4
 • 6. De naam van de EDTC* die de inspecties gedaan heeft. *Externe diensten voor technische controles OPSCHRIFT 5
 • 7. De naam van het gespecialiseerde onderhoudsbedrijf. OPSCHRIFT 6
 • 8. Kom dit �n meer te weten en volg onze opleiding!
 • 9. prebes.be/opleidingen Plannen, voorbereiden en opvolgen van keuringen
 • 10. Like, tweet, klik en kijk met ons mee :-)
 • Recommended
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x