AN EVALUATION FRAMEWORK FOR ORGANISATIONAL CHARACTERISTICS OF INNOVATIVENESS: COMPARATIVE MULTIPLE CASE STUDY FROM MANUFACTURERS IN TURKEY

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Health & Medicine

Published:

Views: 0 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
In the era of digital transformation in manufacturing industry, companies are in search of improving their innovative capabilities so that they can utilize digital technologies for higher effectiveness levels and better competitive performance.
Tags
Transcript
    PROCEEDINGS BOOK   EDITORS Ferhan C EB I  F. Tun c  BOZBURA Sıtkı G ZL   PUBLISHING EDITORS Tankut ATAN Hür Bersam BOLAT  Alper CAMCI ADNAN CORUM   Gül Tekin TEMUR    INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT SUMMIT   2019 PROCEEDINGS BOOK  STANBUL TECHNICAL UNIVERSITY & BAH  E  EH  R UNIVERSITY   OCTOBER 10-11, 2019  STANBUL  Internatıonal Engıneerıng And Technology Management Summit 2019  –   ETMS2019 İstanbul Technical University & Bahçeşehir University ii ISBN: 978-975-561-509-7  Internatıonal Engıneerıng And Technology Management Summit 2019  –   ETMS2019 İstanbul Technical University & Bahçeşehir University iii  NS  Z Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz ENGINEERING and TECHNOLOGY MANAGEMENT SUMMIT   (MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ZİRVESİ) 10 - 12 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi (BA U ) Doğa ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi tarafından sırasıyla BAÜ Beşiktaş ve İTÜ   Maçka Kampüslerinde düzenlenmiştir  . Mühendislik uygulamalarında ve teknoloji kullanımında ortaya çıkan işletmecilik sorunlarının giderilmesi için çözümler sunma gereksinimiyle ortaya çıkan Mühendislik ve T eknoloji Yönetimi, içinde bulunduğumuz çağda her iki alanda da yaşanan hızlı değişimler ve gelişmeler dikkate alındığında mühendislik sistemleri ile işletmecilik sistemlerinin bütünleşmesini amaçlayan bu alanın da mevcut ve gelecekteki durumunu analiz etmek, tartışmak için gerekli ortamların oluşturulması, artırılması ve çeşitlendirilmesi gereksinimi de her geçen gün artmaktadır. Bu tür bir gereksinimden yola çıkılarak oluşturulan Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Zirvesi alandaki mevcut durumu belirleyerek gelecekteki yönüne ve gelişmesine ışık tutmak amacıyla bu alanda çalışmalar yapan akademisyenleri, meslek uzmanlarını ve öğrencileri  bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.   Yeniliğin ve girişimciliğin küresel rekabette önemli bir faktör haline gelmesi gerçeğinden yola çıkarak ve günümüzde iş dünyasından akademik dünyaya ve sosyal yaşama kadar her alanda etkisini gösteren dijitalleşme sürecini de dikkate alarak Zirvenin 2019 yılı teması “  Innovation and  Entrepreneurship in the Smart Age/Akıllı Çağda İnovasyon   ve Girişimcilik  ” olarak belirlenmiştir. Yüksek teknolojiyi kullanarak katma değeri yüksek ürünler üreten yapan firmalar ve ülkeler rekabette üstünlük sağlar, daha zengin ve daha müreffeh hale gelirler yaklaşımıyla bu zirve kapsamında dijitalleşme ile inovasyon ve girişimcilik arasındaki ilişkileri tartışmak ve vurgulamak üzere alanda çalışan akademisyen, uygulayıcı ve öğrenci   araştırmalarını ve deneyimlerini paylaştığı çeşitli oturumlar, paneller ve özel konuşmalara yer verilmiştir.   Bu Zirvenin gerçekleşmesinde şüphesiz ki pek çok emek, çaba ve destek gerekti. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şirin Karadeniz başta olmak üzere zirvemize destek veren ve katkıda bulunan herke se teşekkür ederiz. Özellikle, bu zirvenin Onursal Başkanı ve fikir önderi olan Prof. Dr. Sıtkı Gözlü’ye önderliği için minnettarlığımızı ifade etmek isteriz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Zirvemizi omuz veren, destek ve katkılarını sadece Zirve ile sınırlandırmadan sunan sevgili hocamız Prof. Dr. Yıldırım Omurtag’ a da teşekkürü bir borç biliriz. Sektördeki uzun yılların  birikimini, bilgi, deneyim ve tecrübelerini açılış konuşmaları özel konuşmalar, paneller yardımıyla bizlerle paylaşan uzmanlarımıza, akademisyenlerimize, bildirilerini göndererek araştırmalarını ve çalışmalarını paylaşan değerli öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrenci arkadaşlarımıza, çalışmaların planlı bir süreç içerisinde değerlendirilmesine katkıda bulunan bilimsel kurul üyelerine ve tüm organizasyon komitesi üyelerine, bildirilerin hakemlik sürecine katılan tüm akademisyenlere, endüstriyel ve akademik alandaki deneyimlerini bizlerle paylaşan tüm yetkililere ve gönüllü olarak görev alan tüm öğrenci arkadaşlarımıza teşekkü r ederiz. Akıllı çağdaki gelişimlere hem akademik hem de sektörel anlamda yakinen tanıklık ettiğimiz  bugünlerde; kamuya, üniversitelere ve firmalara farklı bakış açıları kazandırabilme ve stratejik öngörüler elde edilmesine destek olabilme arzusuyla gerçekleştirdiğimiz Zirvemizin sürekliliği konusunda verdikleri teşvik, görüş ve temennileri için tüm katılımcılarımıza   ayrıca teşekkürler...   Saygılarımızla, Prof. Dr. Ferhan ebi   Prof. Dr. Faik Tunç Bozbura   stanbul Teknik Üniversitesi   Bahçeşehir Üniversi tesi  Internatıonal Engıneerıng And Technology Management Summit 2019  –   ETMS2019 İstanbul Technical University & Bahçeşehir University iv  FOREWORD of The HONO  RARY CHAIR…   The 2019 meeting of International Engineering and Technology Management Summit  has been a great success. The Organization Team, comprising of scholars from Istanbul Technical and Bahçeşehir Universities, has accomplish ed this year’s meeting with the synergy created as a result of their remarkable cooperation. Engineering and Technology Management  provides solutions to overcome management related problems that stem from engineering practices and production, transfer, adaptation, utilization, assimilation, and foresight of technology. In this pursuit, engineering systems are integrated with management systems. “ Innovation and Entrepreneurship in the Smart Age ” was chosen as the theme of the 2019 summit. As innovation and entrepreneurship   are recognized as major factors in global competition, firms and countries succeeding in production of high value added products through utilizing high technology develop a cutting edge in competition and become wealthier and more prosperous. The key-note speakers from USA, UK, Sweden, Australia, Iran, Kuwait, and Czech Republic have provided invaluable knowledge and contributed to the enhancement of intellectual and professional background of the participants. The members of discussion panels invited from local companies, professional organizations, and academic institutions discussed and highlighted the relationships of digitalization with innovation and entrepreneurship, and they have received excellent comments from the audience. The cutting edge developments regarding Engineering and Technology Management  playing an important role in digitalization that are highly impactful in a wide range of fields; including business world, academic environment, and social life amongst others, have been dealt with utmost attention at the meeting. The academicians, professionals, and students from the field of Engineering and Technology Management  have been informed profoundly regarding its relationships with the current state and future of Innovation and Entrepreneurship in the Smart Age . We are highly proud of the fact that the 2019 summit has served the embodiment of these goals. We would like to thank sincerely to all those for their intellectual support and contribution to “ International Engineering and Technology Management Summit 2019 ” that provided the trends and changes in this field through the perspectives of academia and business world while providing a platform to exchange ideas. The Istanbul Technical and Bahçeşehir University administra tors, the co-chairs Prof. Dr. Ferhan Çebi and Prof. Dr. Tunç Bozbura, the Organization Team, the Scientific Committee members evaluating the presented papers deserve special thanks for their contribution for realizing the 2019 Summit. Prof. Dr. Sıtkı Gözlü Honorary Chair of International Engineering and Technology Management Summit 2019  
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x