Argyfwng ar ehediad WW247

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 11 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Argyfwng ar ehediad WW247. Ar daith i Lesotho, roedd un o’r teithwyr yn teimlo’n sâl. Dechreuodd gwaedlif o’i thrwyn. Doedd y stiwardes awyr ddim yn sicr pa ddefnydd o’r bocs cymorth cyntaf i ddewis. NAIN: Ydych chi’n gallu rhoi cymorth i’r stiwardes awyr?.
Transcript
Argyfwngarehediad WW247Ar daith i Lesotho, roedd un o’r teithwyr yn teimlo’n sâl. Dechreuodd gwaedlif o’i thrwyn. Doedd y stiwardes awyr ddim yn sicr pa ddefnydd o’r bocs cymorth cyntaf i ddewis.NAIN: Ydych chi’n gallu rhoi cymorth i’r stiwardes awyr?
 • Yn gyntaf rydw i eisiau i chi edrych ar y defnyddiau yn y bocs cymorth cyntaf.
 • Gyda phartner dwi eisiau i chi rhagfynegi pa ddefnydd yw’r gorau i amsugno’r gwaed a threfnwch ar yr asgwrn pysgodyn.
 • Bydd angen trafodaeth, sut i gynnal yr arbrawf.
 • Cynnal yr arbrawf.
 • Cofnodi eich canlyniadau ar yr asgwrn pysgodyn
 • Cymharu eich rhagfynegiad gyda’r canlyniadau.
 • NAIN: Rydw i’n edrych .....
 • am bawb i drafod syniadau a rhannu rhagfynegiadau syml gyda rhesymau pam.
 • i weld os oeddech yn gallu rhagfynegi (gan ddefnyddio eich gwybodaeth wyddonol).
 • am ragfynegiadau sydd yn cynnwys cysyniadau gwyddonol (e.e. priodweddau defnyddiau)
 • MyfyrioNAIN: Da iawn bawb am weithio mor dda ac am fod yn gymorth i’r stiwardes awyr. Ydych chi wedi dysgu unrhywbeth newydd heddiw?Beth oedd yn hawdd/anodd?Ysgrifennwch eich atebion ar ‘Post-it’.Diolch!
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks