ARHAIK I PROTEROZOIK

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 20 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
ARHAIK I PROTEROZOIK. Fosili iz Arhajskih stijena. "doba Prokariota" Stromatoliti - laminirane karbonatne stijene nastale posredstvom životne djelatnosti cijanobakterija
Transcript
ARHAIK I PROTEROZOIKFosili iz Arhajskih stijena
 • "doba Prokariota"
 • Stromatoliti - laminirane karbonatne stijene nastale posredstvom životne djelatnosti cijanobakterija
 • najstariji stromatoliti nađeni su unutar naslaga tzv. Warrawoona Grupe australskog Pilbara štita - starost 3.5 milijardi godina. Naslage ove Grupe (rožnjaci) sadrže i filamente prokariotskih organizama
 • stromatoliti Pangola Grupe južne Afrike - starost 3.0 milijardi godina
 • stromatoliti Bulawayan Grupe iz Australije - starost 2.8 milijardi godina
 • StromatolitiFosili iz Arhajskih stijena
 • sferični ostaci cijanobakterija (?) unutar naslaga Fig Tree Grupe Južne Afrike - Archaeosphaeroides barbertonensis - starost 3.1 milijardi godina
 • Fig Tree Grupa sadrži i "Kemijske fosile"
 • Iz Arhaika su poznati i Pseudomorfi i Magnetobakterije
 • Život u Proterozoiku
 • sredinom 20. stoljeća, u 1.9 milijardi godina starim rožnjacima Gunflint formacije Ontarija i sjeverne Minesote, po prvi puta su nađene Cijanobakterije različitih formi; Gunflintia, Animikiea, Oscillatoria, Kakakbekia, Eoastrion, Eosphaera, Huroniospora...
 • Eukarioti
 • veličina stanica im je redovito preko 60 mikrona
 • takve stanice je moguće naći tek u stijenama mlađim od 1.6-1.4 milijardi godina
 • Akritarhi - prvi dokazi i postojanju Eukariotskih organizama (ciste Dinoflagelata - ?)
 • najstariji Protozoi oblika su malih vaza i nađeni su unutar 800 milijuna godina stare stijena Chuar Grupe Grand kanjona (Arizona)
 • Najstarije višestanične alge iz Belt Supergrupe (Montana) starosti 1.3 milijardi godinaIhnofosili
 • tragovi kretanja i ubušivanja višestaničnih organizama
 • nisu prisutni u stijenama starijim od 1 milijarde godina
 • u Proterozojskim sedimentima uvijek su predstavljeni jednostavnim kanalima zaostalim nakon prolaska nekih crvolikih organizama
 • u Kambriju ihnofosili postaju složeniji
 • Ediacara fauna (južna Australija)
 • većinom organizmi skupine Coelenterata (životinje sa primarnom tjelesnom šupljinom), Anelida (člankoviti crvi) i Arthropoda (Člankonošci)
 • fosilna zajednica Vendija (od 630-580 milijunte godine)
 • rodovi Cyclomedusa, Tribrachidium, Parvancorina, Dickinsonia, Spriggina, Kimberella...
 • "zapis" prve evolucijske raznolikosti višestaničnog živog svijeta
 • Rekonstrukcija Ediacara fauneCloudina - najstariji organizam (člankoviti crv) koji je izlučivao skelet
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks