АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ ВЕРХІВ'Я Р. РОЗИНКИ

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Advertisement

Published:

Views: 50 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ ВЕРХІВ'Я Р. РОЗИНКИ
Tags
Transcript
     АРХЕОЛ. ДОСЛ. ЛЬВІВ. УН  - ТУ  LVIV UNIV. ARCHAEOL. STUD.2008. –  ВИП. 11. – С. 195–208 2008. – IS. 11. – P. 195–208  _______________ © Ткач В., 2008   195   УДК 903.4’18.02(477)“637” АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ ’  ЯТКИ ВЕРХІВ ’  Я Р.   РОЗИНКИ   Віталій ТКАЧ    ДП ОАСУ “Рівненська старовина”вул. кн. Ольги  , 5/210,  Рівне   33027, Україна  e-mail:duben@ukr.net  Статтю присвячено каталогізації виявлених автором у верхів’ях    р.   Розинкишести   багатошарових поселень , а також пам’яток доби бронзи та римського часу біляс.   Костянець, які відкрили 19 47  р. І.   Свєшніков та М.   Смішко .  Ключові слова : Розинка, поселення,   кераміка, трипільська культура, добабронзи, вельбарська культура.   Розинка є однією з малих річок Дубенщини. Будучи лівобережноюпритокою р.   Стубли, вона бере свій початок з джерел поблизу с.   Костянця   івпадає в Стублу біля с.   Заруддя, маючи загальну довжину 5,7   км. Пам ’  ятки уверхів ’  ях цієї річки (іноді зустрічається назва Козинка) відомі здавна.Впродовж ХХ   ст.   дослідження тут проводили Ю.   Шумовський 1 , Р.    Якимович 2 , І.   Свєшніков 3 , М.   Смішко 4 , М.   Пелещишин 5 , М.   Тіханова 6 . Такіпоселення, як Костянець - Лиственщина та Костянець - Монастирське,досліджувані цими науковцями, стали широко відомими серед дослідниківстарожитностей доби міді - бронзи та римського часу. Дана   публікаціястворена з метою   каталогізації цих та інших пам ’  яток, що знаходяться вцьому мікрорегіоні з описом нових знахідок   та нанесення їх на загальнийплан. Нумерація і прив ’  язки пам ’  яток авторські.   1    Шумовський Ю.   Ф.   Зруйноване гніздо. – Т.   ІІ (рукопис) // Фонди ДІКЗ м.   Дубно . – Саванна, 1992. – С. 40. 2    Позіховський О.   Матеріали до каталогізації пам’яток Трипільської культуриСереднього Погориння // Археологічна спадщина Яна Фітцке. – Луцьк, 2005. – С. 284. 3   Свєшніков І. К.   Розкопки в с.   Костяниць на полі Лиственщина // АП УРСР. – 1952. – Т. 4. – С. 131–139. 4   Смішко М. Ю.   Дослідження пам ’  яток культури полів   поховань в західних областяхУРСР в 1947    р. // АП УРСР . – 1952. – Т. 3. – С. 365–377. 5    Пелещишин М.   Пізньотрипільські поселення біля сіл Костянець і Листвин на Волині// Волино - Подільські археологічні студії. – 1998. – № 1. – С. 89–110. 6   Свєшніков І.    К., Нікольченко Ю.    М.   Довідник з археології України. Ровенськаобласть. – Київ, 1982. – С. 50.     Віталій ТКАЧ  196 Листвин -7. Займає похилий край мису Мізоцького кряжу над дорогою   Мирогоща - Мізоч, за 0,5   км   на захід від Костянецького кургану (рис. 1, 1 ). Наповерхні зібрано кераміку пізньотрипільської культури . Посуд переважно маєкоричневу   або сіру поверхню, добре вигладжену, домішку піску і шамоту   вглиняному тісті, трапляються також червоноглиняні столові посудини (рис. 2, 6–8 ). Деякі черепки мають фарбовану в червоний колір поверхню . Пряслицяконічні та біконічні (рис. 2, 2, 3 ). Відома випадкова знахідка великогоконічного пряслиця з фарбованою поверхнею. Серед трипільських знахідок зцього поселення виділяється вінчик миски, виготовленої з червоної добре   Рис.   1. Пам’ятки верхів’їв р.   Розинки.  Fig. 1. Sites from upper basin of Rozynka river.       АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ  ’  ЯТКИ ВЕРХІВ’Я Р.    РОЗИНКИ    197 відмуленої глини із збереженим розписом   чорною фарбою на внутрішнійчастині (рис. 2, 1 ). Внаслідок хімічних особливостей ґрунту Дубенщини, трипільський розпис на кераміці не зберігається, тож цей уламок є досить унікальноюзнахідкою. На цьому ж поселенні знайдено уламок пряслиця,орнаментованого рядом наколів (рис. 2, 5 ) та кульку з коричневої глини,аналогічної трипільській кераміці (рис. 2, 4 ). Знайдено також кераміку Рис.   2. Знахідки з поселень Листвин -7 (1– 16) та Костянець - Лиственщина (17 –22); 1–15, 17–20 – кераміка; 16, 21, 22 – кремінь.  Fig. 2. Finds from settlement Lystvyn-7 (1–16) and Kostianets’-Lystvenschyna (17–22); 1–15, 17–20 – ceramic; 16, 21, 22 – flint.       Віталій ТКАЧ  198 тшинецько - комарівської культури, серед якої   є   уламки характерних   горщиків   з потовщеним вінцем, штамповим   та лінійним орнаментом і   аналогічноорнаментованої покришки (рис. 2, 9–12 ). Кераміка має сірий колір, домішкутовченого кременю та піску в глиняному тісті. До цієї ж культури слідвіднести вістря дротика з кременю (рис. 2, 16  ). Знайдено кілька уламківкераміки характерних для могилянської групи (рис. 2, 13 ) та Х – ХІ   ст.   (рис. 2, 14, 15 ). Костянець - Лиственщина.   Займає довгий мис перерізаний дорогою   Мирогоща - Мізоч   за 50   м на захід від мосту. На мису також знаходитьсядавній курган, висотою близько 3   м (рис. 1, 2 ). Поселення обстежувалосяР.    Якимовичем,   Ю.   Шумовським (  який   провів невеликі розкопки і виявив Рис.   3. Знахідки з поселення Костянець - Монастирське -2: 1–4 – кремінь; 5 –19 – кераміка.  Fig. 3. Finds from settlement Kostianets’-Monastyrs’ke-2:1–4 – flint; 5–19 – ceramic.       АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ  ’  ЯТКИ ВЕРХІВ’Я Р.    РОЗИНКИ    199 велику посудину тшинецько - комарівської культури , котра   нині експонуєтьсяу Державному   археологічному музеї   (Варшава, Польща) 7   І.   Свєшніковим 8 , М.   Пелещишиним 9 . У 2002    р. на пам ’  ятці влаштовано кар ’ єр, який   досяг нині розмірів близько 90  50 м. При огляді кар ’ єру виявлено окремі знахідкикераміки трипільської   культури   (рис. 2, 17, 20 ) , крем ’  яну сокирку, трикутневістря стріли (рис . 2, 22 ). Пряме вінце посудини орнаментованевертикальними відбитками   має домішку піску і дрібного кременю (рис. 2, 19 ). Вінце і стінка, що можливо походять від одної посудини   мають сірий колір,значну домішку піску та слюди в глиняному тісті, від чого черепок єшерехатим на дотик, орнаментація складається з одиничних відбитків шнура,що утворюють композицію з горизонтальних і похилих   ліній   (рис. 2, 18 ). Такий орнамент і глиняне тісто не є характерними для місцевих культуршнурової кераміки, як і орнамент попередньої посудини. Два невеликихфрагменти кераміки належать до культури багатоваликової кераміки .  Черешкове вістря стріли (рис. 2, 21 ) та уламок вістря дротика належать дотшинецько - комарівської культури. В кар ’ єрі виявлено рештки майстернітшинецько - комарівської культури   по виготовленню крем ’  яних серпів, від якої збереглося біля 50 відщепів та 2 браковані заготовки. Найбільшихпошкоджень зазнало поселення празької культури VI–VII ст. На територіїкар ’ єру виявлено близько 15 знищених комплексів, які фіксувалися позруйнованих рештках печей. Вдалося розчистити 6 печей різної збереженості   і 3 окремих   скупчення матеріалів.Поселення в ур.   Монастирське   досліджував М.   Смішко у 1947    р. 10   Надумку дослідника пам ’  ятки по обох берегах струмка   є одним поселенням 11 . Для римського часу це можливо є справедливим, однак, як виявилось, ціпам ’  ятки є багатошаровими   і значно різняться між собою матеріалами, томувиникла потреба їх розділення за топографічними ознаками:   7    Шумовський Ю.   Ф.   Зруйноване гніздо. – Т.   ІІ (рукопис) // Фонди ДІКЗ м.   Дубно . – Саванна, 1992. – С. 40; W  ę grzynowicz T. Zabytki z epoki br ą  zy i wczesnej epoki ż elaza zUkrainy i Bia ł orusi w Zbiorach Pa ń stwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. –Warszawa, 2001 – S. 25. 8   Свєшніков І. К.   Розкопки в с.   Костянець на полі Лиственщина // АП УРСР. – 1952. – Т. 4. – С. 131–139. 9    Пелещишин М.   Пізньотрипільські поселення біля сіл Костянець і Листвин на Волині// Волино - Подільські археологічні студії. – 1998. – № 1. – С. 89–110. 10   Смішко М. Ю.   Дослідження пам ’  яток культури полів поховань в західних областяхУРСР в 1947    р. // АП УРСР . – 1952. – Т. 3. – С. 356–378. 11   Смішко М. Ю.   Дослідження пам ’  яток культури полів поховань в західних областяхУРСР в 1947    р. // АП УРСР . – 1952. – Т. 3. – С. 366.
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks