Arheologija in prva svetovna vojna

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Pets & Animals

Published:

Views: 26 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Arheologija in prva svetovna vojna
Tags
Transcript
  Uvod Prva svetovna vojna, prvi industrializirani konflikt velikih raz-sežnosti, ki je že med samo vojno dobil oznako »velika vojna«( Great War  ) in »svetovna vojna« ( Weltkrieg, világháború, svjetski rat  ), se ni končal do božiča, kot je na začetku predvi-devala večina, vesele in nasmejane obraze ob odhodu na»veliko pustolovščino« pa so kaj kmalu zamenjali izrazi trplje-nja in žalosti.Danes, ko mineva sto let od začetka prve svetovne vojne, seza preučevanje takratnih dogodkov poslužujemo predvsemhistoričnih virov v obliki arhivskih dokumentov, uradnih voja-ških zgodovin ter fotografij, dnevnikov, spominov in pisem vojakov ter civilistov, ki so sami doživljali vojno in njene posle-dice. Ti viri nam omogočajo vpogled v dogodke na fronti ter v zaledju, zapisane besede vojakov pa v njihovo občutenje, raz-mišljanje in doživljanje. Ob vsem tem pa se skriva tudi nezapi-sana zgodovina, zgodovina vsakdana in dogodkov na mikro-lokacijah, kot so posamezni položaji, kaverne ali vojaške bara-ke. Te manjkajoče vrzeli v podobi prve svetovne vojne nam v zadnjih desetletjih pomaga zapolniti arheologija modernihkonfliktov, ki odstira pogosto prezrte aspekte vojne.  Arheologija bojišč Načrtna arheološka obravnava prve svetovne vojne se jezačela šele v devetdesetih letih 20. stoletja, vendar so bilearheološke metode pri raziskovanju konfliktov uporabljeneže mnogo prej, predvsem v okviru arheologije bojišč. Ta je 102 Uroš Košir   Arheologija in prva svetovna vojna    r   a   z   p   r   a   v   e 06_185-186_razprave_01_uvodnik 18. 11. 14 14:06 Page 102  predhodnica novejše in bolj interdisciplinarne arheologije moder-nih konfliktov, ki se ukvarja tudi s prvo svetovno vojno.Med vrsto raziskav je smiselno izpostaviti nekatere najpo-membnejše, tako rekoč pionirske. Že v sredini 19. stoletja je angle-ški pesnik in pisatelj Edward Fitzgerald opravil raziskavo na bojiš-ču pri Nasebyu (1645) (Foard 1995, 19; Sutherland 2005, 13;Carman 2013, 43), v prvih desetletjih 20. stoletja pa so arheologiopravili eno prvih izkopavanj masovnih grobov srednjeveških vojakov (Visby - Gotland) (Thordeman 1940; Sutherland 2005, 31;Osgood 2005, 99–102; Bennike 2008, 322). V drugi polovici 20. sto-letja so bile z arheološkimi terenskimi pregledi pregledane lokaci-je različnih evropskih, predvsem britanskih bitk (npr. MarstonMoor leta 1644) (Sutherland 2005, 13; prim. Foard 1995, 19), v ZDA pa je bila leta 1983 s klasično metodologijo arheologije bojišč 1 opravljena tudi raziskava znane bitke pri Little Bighornu leta 1876(Sutherland 2005, 13; Carman 2013, 41).Sledovi konfliktov so, predvsem v obliki skeletnih ostankov ubi-tih ljudi, poznani tudi iz starejših obdobij že od bronaste dobenaprej (glej Osgood 2005). Poznamo pa tudi posamezne primere izmlajšega paleolitika, mezolitika ter neolitika (glej Carman 2013, 26;prim. Keeley 1996). Ena najstarejših raziskanih bitk je bila bitka v Tevtoburškem gozdu ( clades Variana ) (Sutherland 2005, 13), kjerso leta 9 n. št. Rimljani v bitki proti germanskim ljudstvom izgubilitri legije s pomožnimi enotami (Wilbers-Rost 2007, 121-122; Bratož2007, 213-214).Proti koncu 20. stoletja so se vedno bolj uveljavljale interdisci-plinarne raziskave. Ena prvih tovrstnih raziskav je bila opravljenaleta 1996 v Veliki Britaniji 2 (Sutherland 2005, 14, 33). S tem se jepokazala tudi pomembna plat sodelovanja z drugimi vedami, ki jemočno izrazita pri kasneje nastali arheologiji modernih konfliktov.Potrebno se je zavedati, da so bile te prve raziskave, ki se doti-kajo predvsem historičnih konfliktov, opravljene v okviru arheolo-gije bojišč in ne arheologije konfliktov (za razliko glej Saunders2010b), vseeno pa igrajo pomembno vlogo pri razvoju arheološkeobravnave modernih konfliktov. 103 1 Gre za pregled lokacije z detektorjem kovin in kartiranjem najdb. 2 Raziskan je bil masovni grob padlih v bitki pri Towtonu (1461) (Sutherland 2005,14, 33).    r   a   z   p   r   a   v   e          •    u   r   o    š    k   o    š    i   r 06_185-186_razprave_01_uvodnik 18. 11. 14 14:06 Page 103  »In Flanders Fields …« 3  Arheologija se je precej časa ukvarjala predvsem s srednjeveškimiin zgodnjenovoveškimi bitkami, izmed novejših konfliktov pa je v okviru arheologije modernih konfliktov največji poudarek prav naprvi svetovni vojni. V nadaljevanju bo predstavljena zgodovinaraziskovanja ostalin »velike vojne« in njenega mesta v moderniarheologiji, pri opisu pa sem se v večji meri naslonil na dela dr.Nicholasa J. Saundersa, ki predstavlja enega izmed vodilnih stro-kovnjakov na področju arheologije modernih konfliktov.Saunders je v svojem delu (2010a) razdelil vpliv na razvoj tertudi sam razvoj arheologije prve svetovne vojne na štiri obdobja.Kot sam poudarja, ne gre za strogo kronologijo, ki bi jo morali vsisprejeti, temveč bolj za način razumevanja arheologije prve sveto- vne vojne. Vsaka faza ima pomembno vlogo zaradi svojih širšihantropoloških dimenzij in svojega vpliva na razvoj arheologije prvesvetovne vojne. Razdelitev je opravljena za območje zahodne fron-te (ibid., 3), vendar jo je mogoče, seveda z nekaterimi sprememba-mi, aplicirati tudi na območje soškega bojišča.Prvo obdobje, ki ga umestimo med leti 1914 in 1918, obsega čas vojaških spopadov. Nekateri vidijo zahodno fronto kot prispodo-bo za »najdaljšo arheološko sondo«, saj je bilo z izkopavanjem jar-kov in drugih obrambnih položajev prekopane verjetno več zemljein odkritih več arheoloških najdb in najdišč kot kadar koli prej alipozneje (Saunders 2010a, 4). Veliko najdb je romalo v žepe oficir-jev in vojakov. Tako so arheologi v Franciji med skeletnimi ostanki Alberta Thieleckeja našli tudi prazgodovinsko kamnito orodje, kiga je shranil za spomin (Robertshaw, Kenyon 2008, 182-188; Brown2009, 273). Vojna je s svojo uničujočo močjo ustvarila premešanehorizonte z najdbami, ki segajo od paleolitika pa vse do prve sve-tovne vojne. To predstavlja eno izmed značilnosti arheologije nanekdanjih bojiščih (Saunders 2010a, 9).Drugo obdobje je zamejeno z letoma 1919 in 1990. Takoj po vojni je potekalo iskanje padlih vojakov, ugotavljanje njihove iden-titete pa bi danes lahko poimenovali kot neke vrste forenzičnoarheologijo (Saunders 2010a, 9–10). Zaradi vsesplošne povojne rev-ščine je bilo kot način preživetja razširjeno tudi »nabiranje železa« 104 3 Naslov znane pesmi  In Flanders Fields , ki jo je leta 1915 napisal John McCrae.    r   a   z   p   r   a   v   e          •    u   r   o    š    k   o    š    i   r 06_185-186_razprave_01_uvodnik 18. 11. 14 14:06 Page 104  ter izdelava vojnih spominkov (» Trench Art« ) za številne turiste, vdove in veterane, ki so prihajali ogledovat zapuščena »polja smrti«.Praksa iskanja in izdelovanja spominkov se je nadaljevala še v tride-seta leta, tradicija pa se je prenesla tudi na nove generacije (slika1).Zbirateljstvo in iskanje ostalin ni bilo povezano z arheološkimi vidi-ki, kljub temu pa je pomagalo postaviti temelje za razvoj arheologijekonfliktov (ibid., 10). Priljubljenost iskanja predmetov na nekdanjihbojiščih je med angleškim prebivalstvom narasla predvsem v šestde-setih letih 20. stoletja, v tem času pa arheologi tovrstne dediščineniso obravnavali kot del arheologije. Delno izjemo temu pravilulahko najdemo v Franciji, kjer so bili kljub temu izkopani ostanki izprve svetovne vojne, vendar kot del reševalnih izkopavanj na trasiavtocest in železnice za hitri vlak TGV (Desfossés et al  . 2009, 25-28;Saunders 2010a, 11; glej tudi Desfossés 1999; Saunders 2002, 104). V osemdesetih letih se je zaradi zgodovinskih navdušencev izobliko- 105 Slika 1: Primerka umetnostnih izdelkov iz povojnega obdobja.Predmeta na fotografiji spadata v čas po letu 1927, ko so postavilispomenik  Menin Gates  v Iepru, ki je prikazan na obeh granatnih tul-cih (Saunders 2011, 40; © N. J. Saunders).    r   a   z   p   r   a   v   e          •    u   r   o    š    k   o    š    i   r 06_185-186_razprave_01_uvodnik 18. 11. 14 14:06 Page 105   vala neuradna arheologija bojišč, ki pa je imela resne raziskovalnenamene in ni šlo za preprosto plenjenje bojišč (Saunders 2010a, 11).Tretje obdobje je čas med letoma 1990 in 2001. Na začetkudevetdesetih let so se amaterji v Belgiji začeli združevati v formalnadruštva, celo zveze, manjše načrtne raziskave na zahodni fronti paso izvajali izključno amaterji (Saunders 2010a, 12). Skupina The Diggers je leta 1992 začela s svojimi najbolj znanimi izkopavanji v okolici mesta Boezinge (slika2). Delovali so pod licenco Inštitutaza arheološko dediščino (  Instituut voor het Archeologisch Patrimonium ) 4  v sodelovanju z  In Flanders Fields Museum  v Iepru(ibid., 13; prim. Smith 1999; prim. Sercu 2001). 106 4 Od tu naprej zapisano kot IAP. Slika 2: Padli angleški vojak, ki ga je leta 2001 pri mestu Boezingeodkrila belgijska skupina The Diggers . Gre le za enega izmed številnihnajdenih pogrešanih vojakov (© Aurel Sercu, The Diggers, 2.8.2001).    r   a   z   p   r   a   v   e          •    u   r   o    š    k   o    š    i   r 06_185-186_razprave_01_uvodnik 18. 11. 14 14:06 Page 106
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks