ARHEOLOOGILINE PUIT

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 24 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
ARHEOLOOGILINE PUITPuit koosneb tselluloosist, hemitselluloosist (neid koos nimetatakseholotselluloosiks) ja ligniinist. Tselluloos ja hemitselluloos on polüsahhariidid…
Transcript
ARHEOLOOGILINE PUITPuit koosneb tselluloosist, hemitselluloosist (neid koos nimetatakseholotselluloosiks) ja ligniinist. Tselluloos ja hemitselluloos on polüsahhariidid ja lagunevad kergesti seente, bakterite ja muude lagundavate faktorite koosmõjul. Looduslik puit sisaldab u 70% holotselluloosi ning u 30 % ligniini.Puidu struktuur mikroskoobisArheoloogilise puidu kuivamisel loomulikes tingimustes tõmbub puit kokku erinevalt, tekivad risti ja pikilõhedArheoloogiline puit
 • Puit ei tohi kuivada! Pakendage puit hermeetiliselt, vajadusel eelnevalt puitu niisutades. Soovitav lisada näiteks tümoolikristall, hallituse ja mikroorganismide hävitamiseks.
 • Kui on võimalik, eemaldage pehme pinsliga puidult liigne pinnas.
 • Võimalikult kiiresti toimetage puit restauraatorile.
 • Probleemse leiu puhul (laevavrakk, suuremad detailid jne) pidage nõu spetsialistiga. Ärge kiirustage!
 • Recommended
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x