АРХЕОЛОШКИ НАЛАЗИ СА БУДВАНСКЕ НЕКРОПОЛЕ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У ПАНЧЕВУ / Archaeological finds from Budva necropolis in The National Museum in Pančevo

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

History

Published:

Views: 28 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
In the paper are presented archaeological finds from the necropolis of ancient Budva in eastern Adriatic (Montenegro), placed in The National Museum in Pančevo since 2002 (two limestone urns, two tegulae and piece of marble plate). Detail
Tags
Transcript
  Панчево      Вршац      Зрењанин      Кикинда 2013.  САДРЖАЈ А Р Х Е О Л О Г И Ј А   Два нова налазишта белегишке културе у околини Панчевa, Марија В. Ћуковић..................................................... 6    Дефект задњег лука атласа: приказ случаја са позносредњевековног налазишта преко Слатине у Омољици,  Неда Д. Димовски ...................... 27    Археолошки налази са будванске некрополе у Народном музеју у Панчеву, Милијан М. Димитријевић .............................................33    Anthrplgical invstigatin  th cmntry at t th аnlithic brgkrsztr cltr rm Plkanj /Nrth Banat, Vivina/, Zsuzsanna K. Zomann................................................. 41 И С Т О Р И Ј А     Plitical-Rligis Missin  Papal Inqisitr  Capistran in Banat an Transylvania,  Florin Dobrei ........................................... 56    Оригиналне фотографије са свадбе народног хероја Жарка Зрењанина Уче  у збирци новије историје у Народном музеју,  Владислава М. Игњатов ........... 67    Игнац Кирхнер: аустроугарски официр бранилац Београда 1914-1915, Милан Ђуканов...................................................... 75    Панчево у румунским изворима XIX почетак XX века, Мирча Т. Маран ..........81    О југословенству бискупа Јосипа Јурја Штросмајера, Василије Крестић .........90    Бодрићи у склопу српских сеоба у раном Средњем веку, Срђан В. Приљева  .......111    Бициклизам и мото трке у Великом Бечкереку до 1941. године, Бранко Оњин  .....124 И С Т О Р И Ј А У М Е Т Н О С Т И    Паја Јовановић у контексту постмодерне уметничке праксе у Србији почетком новог миленијума,  Томислав Сухецки ..................................... 148    Заборављена збирка манастира Војловица, Никола Влајић .................. .. 155    „Суша у пешчари“,  Димитрије Јованов .................................. .. 173 Е Т Н О Л О Г И Ј А    Три фотографије Васе Даниловића, Ранко Баришић ........................ .. 188    Погребални и поменални обичаи от видинско /1944-1989. година/, Сашка Божкова Бизеранова ........................................ . .. 197 Б И О Л О Г И Ј А    Фитотерапија као вид народне медицине код Срба у средњем Банату, Наташа Кнежевић................................................... 217 П Р И К А З И    Народно стваралаштво у контексту рехабилитације средњобанатских села, Рајка Грубић ....................................................... 237    Родослов Милошевих из Павлиша, Весна Станков  ........................ .. 241    Истраживање културног индентитета јужног Баната у контексту савремених  друштвених промена  , Александра Јаковљевић ............................. 243    Преглед аквизиција уметничког одељења Градског музеја Вршац 2002 – 2012.,   Драгана Куручев .................................................... 247  33 Милијан М. Димитријевић Милијан М. Димитријевић   АРХЕОЛОШКИ НАЛАЗИ СА БУДВАНСКЕ НЕКРОПОЛЕ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У ПАНЧЕВУ  Апстракт: У раду се први пут публикују археолошки налази са античке некрополе у Будви доспели у Народни музеј у Панчеву 2002. године као заоставштина господина Ивана Журжула. Поред првог публиковања пет археолошких предмета са будванске некрополе (две камене урне са поклопцима, две тегуле и мермерна плоча), циљ рада је одређивање прецизнијег археолошког контекста налаза методом стилско-типолошке анализе. Према добијним резултатима, предмети се могу датирати у временски период   од хеленизма до раноцарске епохе, док се ритуал сахрањивања у приказаним каменим урнама приписује италским досељеницима на источни Јадран. Кључне речи:   Будва, некропола, тегула, урна. Археолошка ископавања на античкој некрополи града Будве која су се са дужим прекидима одвијала од 1938. до 2008. године, донела су обиље археолошког материјала из хеленистичког и римског времена.   Археолошки предмети су, од времена када је рад на некрополи започет, на простору западно од тврђаве старе Будве, према падини брда Св. Спас где је смештен хотел Авала, стизали до различитих музеја, али и приватних збирки, одношени и размењивани нарочито на самом почетку ископавања (Газивода 2010; Мијовић и Ковачевић 1975: 22 – 25; исто: 41; Рогановић 2011). Налази са будванске античке некрополе данас се чувају у збиркама Народног музеја у Београду, Археолошког музеја у Сплиту, Археолошког музеја у Загребу, Историјског музеја Црне Горе на Цетињу и Археолошког музеја у Будви (Jелушић 2007; Кујовић 2011; Maрин 1995; Поповић 1994; Поповић 2004; Рендић – Mиочевић 1959). Од 2002. године, неколико предмета са ове некрополе се налази у археолошкој збирци Народног музеја у Панчеву. 1   Осим податка да налази потичу са будванске античке некрополе, детаљни археолошки контекст остаје непознат. Ипак, методом заснованом на стилско-типолошкој анализи археолошких предмета, могуће је делимично утврдити контекст налаза које чине две камене  урне са поклопцима, две тегуле и део танке камене плоче. 1  Археолошки предмети су из заоставштине господина Ивана Журжула из Панчева који је својевремено био професор географије у Будви и учесник једне од археолошких кампања на античкој некрополи. Након његове смрти 2002. године породица Журжул је предмете предала на чување Народном музеју у Панчеву. Љубазно се захваљујем на информацијама и помоћи приликом обраде материјала госпођи Илонки Журжул, те колегама из Народног музеја у Панчеву, Станиславу Живкову и мр Војиславу Ђорђевићу.  Гласник   музеја Баната 34 КАТАЛОГ НАЛАЗА 1. Цилиндрична камена урна са коничним поклопцем (Слика 1; Цртеж 1). Камена урна висока 41 cm j израђена од комада кречњачке стене и састоји се из два дела. Реципијент је цилиндричног облика, висок 28 cm, са спољашњим пречником од 29 cm на ободу и 24 cm при дну. Зид суда је тањи (од 2,5 cm при ободу и нешто дебљи према дну) и благо заобљен, док је дно масивније. Дебљина равног обода реципијента, који је благо искошен посматрано са стране, износи 2,5 cm. Дубина суда једнака је пречнику дна са  унутрашње стране и износи 18 cm. Са спољашње стране на зиду, испод обода, на приближно  једнакој висини, налазе се три правоугаона удубљења распоређена около на површини суда, на размацима један од другог од приближно 120 степени. У унутрашњости, видљиви су трагови длета настали приликом израде посуде. У реципијенту нису присутни трагови гарежи. Поклопац урне је конично-калотастог облика. Висок је 13 cm, односно за још 5 mm  улази у унутрашњост посуде. Ширина на доњем делу који належе на обод урне је 29 cm, са малим утором на доњој страни, једнаке ширине као обод на који належе и дубине до 5 mm. На спољној страни поклопца су три удубљења постављена на приближно истој висини и размаку тако да су у линији са одговарајућим удубљењима на реципијенту. 2. Цилиндрична камена урна са калотастим поклопцем (Слика 2; Цртеж 2). Камена урна висока 37 cm, израђена од кречњака, састоји се из два дела. Реципијент цилиндричног облика висок је 29 cm, широк при ободу 29, а при дну 24 cm, мерено са спољашње стране. Зидови суда благо су заобљени, дебљине од 2,5 cm испод обода и нешто дебљи ниже према масивном дну. Раван обод једнаке је дебљине као и зид суда, чија дубина износи 17, а унутрашњи пречник дна 19 cm. Са спољашње стране видљива су удубљења слична оним на претходно описаној урни. У реципијенту нису присутни трагови гарежи. Поклопац урне калотастог је облика, висок 8 cm, тј. средином улази у посуду за још 5 mm. Ширина поклопца у доњем делу износи 29,5 cm тако да мало надкриљује обод суда. Као и претходно описани поклопац, са доње стране има утор ширине око 3 cm и дубок 5 mm којим належе на обод посуде. Са спољашње стране налазе се удубљења чија се позиција вертикално поклапа са позицијама удубљења на реципијенту. Слика 1Цртеж 1
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x