Археолошко наслеђе Свилајнца ; Смиљана Додић ; 2011

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Slides

Published:

Views: 15 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Археолошко наслеђе Свилајнца ; Смиљана Додић ; 2011
Tags
Transcript
  1 УПРКОС изузетном гео- графском положају, захва-љујући коме је, према доса-дашњим сазнањима, територија данашње општине Свилајнац била у континуитету насељена током протеклих 6-7000 година, ово подручје никада није било предмет археолошких истраживања. Предмети материјалне културе од праисторије, преко античког периода, до Средњег века, откривани приликом земљаних радова, повремено би налазили пут до музеја у Србији, на првом месту Завичајног музеја у Јагодини, и добијали значајно место међу експонатима сталне поставке. И поред тога што нису откривени археолошким ископавањима, што отежава потпунију научну интерпретацију, чињеница да су ови предмети набављани поклоном и откупом током 70-тих и 80-тих година прошлог века говори о ентузијазму тадашњих налазача и високом нивоу свести о нужности очувања националне баштине.Током протеклих двадесетак година стекао се утисак да је негде „запело“ у овој сарадњи. Спорадично присуство (условљено најчешће материјалним факто-ром) археолога ЗМЈ, који, поред општина Јагодина и Свилајнац, у својој надлежности има и територије општина Деспотовац и Рековац, с једне стране, и учес-тала појава неовлашћених, „дивљих“ ископавања с друге стране, резултирали су потпуним одсуством The area of the present-day mu-nicipality of Svilajnac has never been a subject of archaeological research despite its outstanding geographical position due to which, according to our knowledge up to now, it has continually been inhabited over the past 6-7,000 years.Material objects dating from prehistoric times, as well as those from the classical period, and all the way up to the Middle ages, discovered (accidentally) when working on the land, would sometimes find their way to the muse-ums in Serbia, first of all the Regional Museum of Jagodina, and would get a prominent place among the exhibits of their permanent exhibitions. Although these objects were not discovered during regular archaeological excavations, which makes correct scientific interpretation more difficult, the fact that they were obtained as gifts or through pur-chase in the 1970s and 1980s, reveals the enthusiasm of the finders at that time and the high level of awareness related to the necessity of saving the national heritage.In the year 2009 the experts of the Institute for Protec-tion of Momuments of Culture in Kragujevac and the Re-gional Museum of Jagodina did a systematic terrain survey of the territory of the municipality of Svilajnac. In the pro-cess, about fifty archaeological sites were registered. About ten of these are the sites that could give exceptional results,  2 3 ЗАВИЧАЈНИМУЗЕЈ ЈАГОДИНА Зооморфна статуета, неолит Старчевачка култураZoomorphic Statuette, Neolithic Age Starčevo Culture 1 информација о случајним археолошким налазима из околине Свилајнца. Повремени обиласци терена од стране археолога ЗМЈ само су потврђивали жалосну слику о угрожености неких од најзначајнијих локалитета са ове територије. Ни покушаји за покретање важних истраживачких пројеката (манастира Радошин, нпр.) нису уродили плодом.Године 2009. стручњаци Завода за заштиту споме-ника културе из Крагујевца и ЗМЈ обавили су систематска рекогносцирања територије општине Свилајнац. Том приликом регистровано је педесетак археолошких лока-литета, међу којима је десетак налазишта чија би истра-живања дала изванредне резултате, од значаја не само за науку, већ и за ширу заједницу. Током теренских истраживања несебичну помоћ пружали су нам ентузијасти и заљубљеници у културну историју свога краја, чија су сведочења, употпуњена писаним подацима и предметима из фондова ЗМЈ, изнедрила ову изложбу и публикацију. Овај, такорећи илустративни извештај о досадашњим званичним сазна-њима о археолошкој прошлости Свилајнца и његове околине замишљен је као полазна тачка не само будућих истраживачких радова на неком од најзначајнијих/најугроженијих археолошких локалитета, који ће имати огроман научни значај у расветљавању културно – историјске слике овог краја, већ и свеукупног програма туристичког развоја општине Свилајнац, Средњег Помо-равља и, у крајњој линији, Републике Србије.important not only for the science, but also for the society in general.During our research on the site, the enthusiasts and lovers of the cultural history of this area gave us their self-less help. Their statements, together with the written data and objects from the funds of the Regional Museum in Jagodina, brought about this exhibition and publication. This, so to speak illustrative report about the present offi-cial knowledge of the archaeological past of Svilajnac and its surrounding area, was intended as a starting point not only of the future research on some of the most important or most endangered archaeological sites which would have a huge scientific impact on bringing to revealing the cultural and historic picture of this area, but also of the overall pro-gramme of the development of tourism in the municipality of Svilajnac, Central Pomoravlje, and, finally, the Republic of Serbia.  4 5 ЗАВИЧАЈНИМУЗЕЈ ЈАГОДИНА Римски надгробни споменик III-IV век Roman Tombstone 3 - 4th century 4 Камене секире Mетално добаStone Axes Metal Ages 23  6 7 ЗАВИЧАЈНИМУЗЕЈ ЈАГОДИНА  Лок. Јеринин град Војска (фото 2009)Jerinin grad Site Vojska (photo 2009)  Лок. Јеринин град у атару села Војска помиње још Станоје Мијатовић у својој студији о Ресави (Мијатовић 1930, 195), истичући његов стратешки положај. У питању  је фортфикација смештена на узвишењу Чукара – Градац на самом улазу у Багрдански теснац, на месту погодном за контролисање комуникације долином Велике Мораве. Насеље градинског типа из периода старијег гвозденог доба, свој пуни процват доживљава као римско и рано-византијско утврђење; покретни налази говоре и о пљачкашким походима германских племена у доба Ве-лике сеобе народа и потоњем насељавању Словена, чије трагове живота, упоредо са византијским, пратимо до краја XII века.  Локалитет је доста оштећен приликом бројних пљачкашких похода ловаца на археолошко благо. Десе-так метара дуги бедем, са остацима преградних зидова, који је, према документацији Завичајног музеја у Јаго-дини и сведочењу мештана, до пре 30 година био сачуван до висине од око 50 cm, данас је потпуно урушен и једва да се може видети у одсуству вегетације. Дивљим копа-њем последњих година готово да је уништен овај изузет-но важaн антички и рановизантијски фортификациони центар.The site ’Jerinin grad’ in the area of the village of Vo- jska was (first) mentioned by Stanoje Mijatovic in his study on Resava (Мијатовић 1930, 195), emphasizing its strategic position. It is actually a fortification situated on the elevation Čukara – Gradac at the very entrance of Bagrdan Gorge, in a place suitable for controlling the communications in the valley of the Velika Morava. A settlement of ’gradina’ (Slav-ic: fortified town) type from the period of early Iron Age, reached its peak as a Roman and early Byzantine fortifica-tion. Portable material evidence tells us about the plunder-ing expeditions of Germanic tribes at the time of the Great Migration and later settling of the Slavic peoples, whose presence, parallel with Byzantine, we can trace all the way up to the end of the 12th century.The site was considerably damaged during numerous plundering expeditions of the archaeological treasure hunt-ers. A 10-meter long outer wall, with the remains of internal partition walls, which was preserved to the height of about 50 cm until 30 years ago, according to the records from the Regional Museum of Jagodina and the statements of the local people, is completely ruined today and can hardly be seen in the absence of vegetation. Due to unlicenced exca-vation over the last few years, this extremely important Ro-man and early Byzantine fortification has been almost com-pletely destroyed.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks