Arheološka istraživanja crkve Sv. Martina u Prozorju 2006. godine

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Games & Puzzles

Published:

Views: 21 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Arheološka istraživanja crkve Sv. Martina u Prozorju 2006. godine
Tags
Transcript
  See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/27197884 Arheolo š ka istra ž ivanja crkve Sv. Martina uProzorju 2006. godine  Article  · January 2007 Source: OAI CITATION 1 READS 19 1 author: Juraj BelajInstitut za arheologiju u Zagrebu 10   PUBLICATIONS   14   CITATIONS   SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Juraj Belaj on 24 December 2013. The user has requested enhancement of the downloaded file.  60 Institut za arheologiju je tijekom kasne jeseni 2006. godine obavio petu fazu arheološko-konzerva- torskih istraživanja na lokalitetu Sv. Martin   na Prozorju kraj Dugoga Sela.   Nastavak je to istraživanja koja IARH kontinuirano provodi od 2002. godine (Belaj, 2006). U ovogodišnjoj kampanji istraživani su svetište crkve, sjeverna i južna sakristija, južno predvorje te jugozapadni kut crkvenoga broda (slika ). 2 Južno predvorje Na poËetku ovogodišnjih istraživanja na Ëitavom je podruËju predvorja prevladavao sloj SJ 740, osim u sjeverozapadnome kutu, gdje se nalazio nešto mlai sloj (SJ 487). Oba sloja imaju relativno mnogo primjesa (žbuke, mljevene opeke i kamenja, sitnoga gara i sl.), što je posljedica višekratnoga i dugotrajnog ukopavanja na ovome prostoru.U južnom je predvorju ove godine istraženo 2 grobova. Dublje ukopani grobovi stariji su od pronaene arhitekture. Grobom 08 nazvani su pronaeni posmrtni ostatci zgrnuti pod noge pokojnika u grobu 63. Ispod njih otkriveni su ostatci drveta i tkanine (ili kože?) s neko-liko jedva oËuvanih bronËanih kopËica: PN (posebni na-laz) 222. Vjerojatno se (prema analogiji s drugim ranije istraživanim grobovima na ovome terenu) radi o ostat-cima Ëizama. U grobu 57 naen je kostur djeteta, pres-  Uz odja saanja d. s. Juja Baja, u saanjma su sudjoa d- pomana ahoonja Maja PasaÊ, apson ahooj Andja KudÊ  Fomna Soa  sudn ahooj Man MaÊ  Dao Špoja. Za zËk poso bo j anaano Ëo adnka. O j odn poduza  pmnana anopooška anaza osooško ma-jaa z odabanh oboa (na pmnanoj anaz zahajujm s m. s. Maju Noaku, assnu na Odsjku za ahooju HAZU), a u panu j (u su-adnj s d. s. Maom Šausom s Odsjka za ahooju HAZU)  kompna anopooška anaza osooško majaa z sh oboa sanh na oom okau. jeËen mlaim ukopom. Kosti su bile loše oËuvane, crne i lomljive. Uz ostatke lubanje naeni su se tek bronËani tragovi ukrasne trake za glavu (kakve su veÊ pronalažene na ovome lokalitetu u ranijim kampanjama). Uz zapadni prol sonde odnosno predvorja pronaen je niz grobova (0, , 2 i 7) te kostur-nica 20. Svi su bili položeni u istome smjeru kao i crkva, a bili su ukopani prije gradnje ove strukture (predvorja ili kapele). To tumaËenje osnažuje i Ëinjenica da su grobovi , 7, a vjerojatno i 2, presjeËeni prilikom gradnje  JZ ugla predvorja.Potpornjakom je, u SZ kutu predvorja, bio pre-sjeËen grob 34. In situ   su ostale oËuvane samo dvije potkoljenice odrasle osobe. UoËeno je da ovaj potpor-njak nije graen istodobno kada i gotiËki potpornjaci otkriveni uokolo svetišta, veÊ potjeËe iz mlaih faza uËvršÊivanja crkve.Uzduž južnoga prola pojavila se linija ukopa gro-ba 3, u kojemu je otkriven cjelovit grob odrasle osobe. Uz lijevi lakat, na zdjelici, pronaena je željezna preica (PN 228). U SJ 740 ukopani su još i grobovi 2 i 22 (sa za-padne strane, još nije prouËen), grob 23 ( in situ   je ostala saËuvana samo desna noga odrasle osobe) te SJ 806 i 83 (vjerojatno zapune grobova − još nisu prouËene).Zapune SJ 804, 805 (takoer vjerojatno zapune još neistraženih grobova) i grob 22 (sa sjeverne strane) ukopani su u žutu masnu ilovaËu (na mjestima sivu) - zdravicu SJ 500. Ëini se da je SJ 740 sloj ispremiješane zdravice u koju je ukopano još dosta grobova.Uz sjeverni zid predvorja (južni zid broda crkve) pronaeni su ostatci dvaju naknadno presjeËenih gro-bova, 28 i 30. Južna sakristija U južnoj sakristiji ove je godine istraživan zapad-ni segment, ostavljen netaknut prijašnjih kampanja. U Arheološka istraživanja crkve Sv. Martina u Prozorju 2006. godine Archaeological research of the St. Martin’s Church in Prozorje in 2006 Juraj BelajPrimljeno/Received: 01.02.2007.PrihvaÊeno/Accepted: 08.02.2007. Tijekom jeseni 2006. obavljena je peta faza arheološko-konzervatorskih istraživanja na lokalitetu Sv. Martin na Prozorju kraj Dugoga  Sela. Istraživani su svetište crkve, sjeverna i južna sakristija, južno predvorje te jugozapadni kut crkvenoga broda. Stratigraja loka- liteta je priliËno kompleksna zbog brojnoga i dugotrajnog ukapanja u i oko crkve. Otkrivene su pojedine dosad nepoznate strukture, istraženo je 30 grobova i kosturnica te prikupljen pokretni, uglavnom kasnosrednjovjekovni i novovjekovni materijal. Provedena su i  geozikalna istraživanja dijelova lokaliteta. KljuËne rijeËi: crkva Sv. Martina, sakralna arhitektura, srednji vijek, novi vijek, Prozorje, Dugo Selo Key words: St. Martin’s Church, sacral architecture, Middle Ages, Modern Times, Prozorje, Dugo Selo   J. Baj, ArHeOlOŠKA iStrAživANJA crKve Sv. MArtiNA U PrOZOrJU 006. gODiNe, Ann. ins. ahao. iii/007., s. 60-65 61 S. . to k S. Mana s oknm sukuama  oboma (zada A. KudÊ)  Fig.1. Ground plan of St. Martin’s Church with the structures and graves discov-ered (worked out by A. KudeliÊ)   J. Baj, ArHeOlOŠKA iStrAživANJA crKve Sv. MArtiNA U PrOZOrJU 006. gODiNe, Ann. ins. ahao. iii/007., s. 60-65 62 njen šutom. Ovakvi su plitko ukopani stupovi vjerojat-no služili kod neke od gradnji ili popravaka crkve. Duž sjevernoga zida protezao se ukop prosjeËne širine 40 cm, zapunjen žuto-smeom zemljom punom fragmenata opeke i kamena te žbukom.Uz istoËni zid sakristije pronaena je prislonjena kamena struktura, plitko temeljena. Najvjerojatnije je rijeË o bazi za oltar, veliËine oko 00x50 cm (slika 3). Da se u sakristiji, doduše onoj na jugu, nalazio oltar, nalazimo potvrdu u kanonskoj vizitaciji iz 642. godine (Horvat R., 93, 294).Ispod baze otkrivena je podnica od zaglaenog estriha (SJ 87). Pri uklanjanju baze uoËena je crna is-puna, zemlja koja je okomito “curila” i vremenom is-punila prostor izmeu zida i baze (SJ 800). U toj je ispuni pronaeno šest primjeraka novca (PN 234, 235, 237, 239, 242 i 243) i dvije metalne ploËice/okova (PN 240 i 24).  Još su tri primjeraka novca naena i u SJ 687 (PN, 233, 238) kao i ulomak keramiËkog raspela (ruka oËuvane dužine 4 cm, PN 23). Dok su primjerci novca PN 242 i 243 teško pre-poznatljivi prije ËišÊenja, ostali su primjerci relativno Ëitki. Najstariji primjerak novca je svakako PN 233 (slika 2). To je pfenig na Ëijem je licu vidljiva glava redovnika okrenuta u lijevo, a na naliËju slova EA. Poznato nam je da su ovakvi pfenizi u Münchenu kovani za Ernesta I. (397-438), odnosno za Ernesta I. i Adolfa I. (435-438), pa ih valja datirati u potonje razdoblje. Bakreni novci PN 234, 235, 237 i 238 (a vrlo vjero-jatno i 243) imaju na licu grb s križem u štitu u trolisnom okviru. Iznad grba se nalazi slovo W, a lijevo i desno H odnosno T. OËito je rijeË o “crnim pfeninzima” s viso-kim udjelom bakra. Taj je novac kovan tijekom inatorne politike, sredinom 5. stoljeÊa, za cara Fridrika III. (452-493) i njegova brata, nadbiskupa Alberta VI., koji su pravo kovanja novca dopustili svojim vjerovnicima. Naši primjerci možda potjeËu iz oko 462. godine, kada ih je u BeËu (W) kovao Hans Teschler (H-T). Pronaena su i dva srebrna denara, kovana 566. (PN 239) odnosno 58. godine (PN 232).Zanimljiv je širok raspon vremena kovanja pronaenih novaca, od prije sredine 5. do pred kraja 6. stoljeÊa. Svetište crkve U istoËnome dijelu svetišta naen je sloj rahle, razmrvljene i nepovezane bijele žbuke SJ 742 i - ispod nje, a uz istoËni zid svetišta - tamnije smee, meke i rahla zemlje (SJ 624). SJ 742 protezala se duž cijeloga istoËnog dijela svetišta, iako ne i po cijeloj površini. Prema istoku pada za 30-ak cm, a tako padaju i SJ naene ispod nje, ali se prema istoËnom zidu svetišta ponovo lagano penje i tu povezuje tri opeke i nekoliko kamenja, položenih u smjeru sjever-jug. To je možda jedini ostatak konstrukcije koju je prije povezivala. Ispod zapadnog dijela SJ 742 naena je SJ 747: žuto smea, tvrda i kompaktna zemlja s dosta grumenja žbuke, komadiÊa opeke i kamenja. Ispod SJ 747 mjestimiËno su naene SJ 75 (ostatci žbuke) i SJ 752 (žuto smea, kom-paktna, tvrda i nabijena zemlja s dosta primjesa žbuke i mrvljene opeke). U zapadnome dijelu svetišta prvo je dokumen-tirana te uklonjena struktura SJ 776 koja se protezala uza zapadni zid svetišta do sjevernoga stupa trijum-falnog luka, a sastojala se od jednog reda kamenja, Ëvrsto povezana žbukom bijele boje s kamenËiÊima. Is- raznim su slojevima pronaeni uobiËajeni nalazi poput ulomaka keramike, stakla i metala (uglavnom Ëavli). Izdvaja se nalaz metalnog prstena (PN 257) pronaenog u SJ 226.Prigodom ovogodišnjih istraživanja do kraja su istraženi pojedini prije otkriveni grobovi koji su se na-lazili unutar ovoga “prola”. To su grobovi 54, 76, 90 i 03. Grob 03 je stariji od zapadnoga zida sakristije koji ga je presjekao. Kosti su vrlo loše oËuvane, no priliËno su dobro ostali oËuvani crni tragovi lijesa. U grobu je pronaena mala metalna preica - PN 265).Otkriveni su takoer i neki novi grobovi. U SJ 74 bili su ukopani djeËji grobovi 5 i 6.»etiri groba su pronaena ukopana u SJ 226. U grobu 8, gotovo pravilne istok-zapad orijentacije, pronaene su vrlo loše ušËuvane djeËje kosti. Grobo- vi 9 i 26 bili su presjeËeni zapadnim zidom južne sakristije. Od groba 3 ostala je saËuvana samo lubanja odrasle osobe. Ostatak groba je presjeËen grobom 68. Uz glavu su pronaeni ostatci metalne trakice za glavu sa zakovicama (PN 259). Još su dva groba otkrivena ukopana u zdravicu (SJ 500). Grob 36 je ostao neistražen. U grobu 35 pronaen je dio zdjelice odrasle osobe, te dislocirani dio lijeve bedrene kosti. Zdjelica je presjeËena južnim zidom sakristije. Uza zdjelicu je naen PN 263 (željezni nož). Sjeverna sakristija − uži dio Ove je godine proširena sonda u sjevernoj sakris-tiji, tako da ona sada obuhvaÊa Ëitavo podruËje manje graevine, prije njezina proširenja. Nakon skidanja sub-humusa na površini cijele sonde se nailazio sloj šute (SJ 020) s uobiËajenim nalazima. Na podruËju obuhvaÊenom ovogodišnjim istra-živanjima dokumentirano je više razliËitih slojeva, ug-lavnom šute, zemlje i gline pomiješane s šutom, sitnim kamenjem, pijeskom, usitnjenom opekom i sl., ali veÊ  vrlo visoko i slojeva ilovaËe s vrlo malo primjesa UoËeno je slijeganje terena zbog grobova u središtu sakristije. Tu je i istražen jedan grob - grob 32 - a nazire se ukop barem još jednoga sliËnoga groba, ukopana do njega. U zapuni groba 32 (SJ 86) naeno je više Ëavala od lijesa, Ëiji su ostatci bili vidljiv kraj kostiju nogu. U grobu je pronaen oËuvan kostur odrasle osobe. Pronaeni su i pojedini drugi ukopi, primjerice, ukop stupa kružnog tlocrta, promjera 40-45 cm, zapu- S. . Pfn, koan u Münhnu (jojano 435-438), (snmo J. Baj)  Fig. 2. A pfennig minted in Munich (probably between 1435-1438) (photo by J.  Belaj)   J. Baj, ArHeOlOŠKA iStrAživANJA crKve Sv. MArtiNA U PrOZOrJU 006. gODiNe, Ann. ins. ahao. iii/007., s. 60-65 63 S. 3. Sjna saksja jkom saanja (snmo M. MaÊ)  Fig. 3. The north sacristy during the research (photo by M. MaeriÊ) pod kamenja naena je žuto-smea, rahla i pjeskovita žbuka te nekoliko komada velikoga kamenja (30-40 cm) te temelj sjevernoga stupa trijumfalnog luka (SJ 795). Ispod SJ 776 otkriven je zid grobnice 4 (SJ 59), koji je prilikom prijašnjih istraživanja veÊ uoËen uza za-padni rub ukopa groba 2. Na njega se “naslanjala” žuta masna ilovaËa sa sasvim rijetkim primjesama sitne žbuke, kamenËiÊa te dosta grumenja sive masne gline (SJ 765). RijeË je o vanjskoj zapuni ukopa grobnice 3, mlae grobnice koja je presjekla grobnicu 4.Otkriven je i ulaz u mlau grobnicu 3 (SJ 290). Ulaz se sastojao od tri stube dimenzija 40 x 30 cm. Pri konstrukciji ulaza u grobnicu 3 dijelom je iskorišten za-padni zid starije grobnice koji u nižim dijelovima nije sasvim uklonjen, veÊ se konstrukcija novije grobnice naslanja na zid starije.Radi lakšega nastavka daljnjeg istraživanja uklonjen je, nakon dokumentiranja, zapadni dio konstrukcije 3 (SJ 290), tj. ulaz u grobnicu.Grobnica 4 je vjerojatno ispražnjena i dijelom srušena prilikom gradnje grobnice 3, nakon Ëega su ostali samo dijelovi njezine konstrukcije: ostatak dna (SJ 799) te južni i zapadni zid koji je pri dnu, umetanjem opeka u stariju konstrukciju, iskorišten pri konstruiranju ulaza u grobnicu 3 (SJ 290). Zidovi grobnice 4 izgraeni su od priliËno pravil-noga kamenja i opeke (veÊinom 0x20x0 cm, a samo poneke veÊe: 30x40x20 cm), povezanog sivkastom, pjes-kovitom i mrvljivom žbukom s dosta kamenËiÊa i mrv-ljene opeke. Južni zid oËuvan je oko 20 cm u visinu i 240 cm u dužinu. U južnom su zidu, na 80 cm od vrha, pronaene dvije rupe meusobno udaljene 5 cm. Di-menzije rupa su 20x4 odnosno 7x20 cm. Vjerojatno su u njih bile utaknute grede na koje su se polagali ljesovi. Zapadni zid je oËuvan do visine od 0 cm i u dužini od 50 cm (širina grobnice). Nakon što su detaljno dokumentirani, zidovi grobnice 4 srušeni su kako bi se moglo nastaviti s istraživanjem. U zapadnom dijelu svetišta, odmah pred ulazom, otkriveni su pojedini grobovi. Prvo je istražen najmlai ukop SJ 866 zapunjen sa SJ 865, rahlom smeom zemljom s dosta grumenja masne, tvrde, žute gline u kojoj je naeno izrazito puno cijelih, ali dislociranih kostiju. MoguÊe je da se radi o kosturnici koju je s istoËne strane presjekao ukop groba 2. U zemlji je bilo i dosta primjesa žbuke te kamenja (veliËine do 5 cm) i opeke (do 0 cm). Ukopom ovoga groba bili su ošteÊeni grobovi 24 i 29. U grobu 24 nalazio se priliËno cjelovit, ali pore-meÊen kostur djeteta kojem su nedostajale lubanja i pot-koljenice − grob je bio presjeËen ukopom SJ 866. Uz cijeli gornji dio kostura naene su sitne perlice od stak-lene paste (najviše iznad vratnih kralježaka i uz desnu ruku - PN 25), pri dnu kralježaka naena je kružna bronËana traka (PN 252), a ispod rebara uz desnu ruku mala bronËana igla (PN 253). Kostur je bio položen u istom smjeru kao i crkva, a uz njega su, sa sjeverne strane, bili vidljivi ostatci lijesa. Grob je bio ukopan u zdravicu (SJ 827 koja se ovdje javlja vrlo visoko) te u SJ 849. Ispod samog ulaza u svetište evidentiran je grob 27 u kojem su pronaene obje potkoljenice, dok os-tatak groba “ulazi” pod ulazni prag svetišta. Ispod njega je vidljiva nova SJ koja gotovo u potpunosti “ulazi” pod ulazni prag svetišta i nije ju bilo moguÊe istražiti. Nešto južnije, ukopan u zdravicu (SJ 827) i orijen-tiran poput crkve, pronaen je grob 29. Sadržavao je osrednje ušËuvan kostur jer je grob 29 bio presjeËen ukopom groba 4 s južne strane, a najvjerojatnije bio i ukopom SJ 866 s istoËne strane.I grob 33 bio je ukopan u zdravicu (SJ 827). Grob je sadržavao loše oËuvan kostur odrasle osobe. PresjeËen je ukopom grobnice 4 sa sjeverne strane, pa nedostaje
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x