Arheološka topografija prapovijesnih naselja u Sotinu

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Politics

Published:

Views: 8 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Arheološka topografija prapovijesnih naselja u Sotinu
Tags
Transcript
  223 Hitia Antiqua, 20/2011 ARHEOLOŠKA TOPOGRAFIJA PRAPOVIJESNIH NASELJA U SOTINU  Mato IlkićSveučiite u ZauOje za aheooijuOaa kaja Peta Keimia IV, . 2HR - Zaa,e-mai: milkic@uniz.h T emaiziajući aeoošu ooaju aoijeni naeja na oučju Soina, auo onoi onone oae onjioo jeaju, veičini i jeu šienja, i o u azobju o eneoiika a e o aja ađem žejezno oa.Soje oznaje emeji na anaizi ošini ikujeni aeaaa, eseiajući i oaaine enoi Soi-na. Zaao, oušaa ai oooe na ianja amo, aa i zao u e jue uine naanjiae na oe oaoe, ai ao iaženo aoijeno oaieu u aoe Pounaju. Ključne riječi: Sotin, hvatko Pounavje, papovijena naeja, eneoitik, ončano oa, žejezno oa Mato ILKIĆ Sotin puža veike mogućnoti za aheooka itaži- vanja, je je na njeovom poučju jean o najvažnijih papovijenih okaiteta u hvatkom Pounavju (Ka-ta 1). To oemo vieojno naazite 10 km juoitočnoo Vukovaa već vie o tojeća je izazov za znantve-nike. Jo je Joip Bunmi iježio učajno ponaeneateakte. 1 Meu pvima koji u kii o aheookoj atini io je i Roet Tumaye, otinki župnik  pi- jeaza iz 19. u 20. tojeće. 2 No, iako je o taa poteko puno vemena, o vieojnom papovijenom naeju jo e uvijek mao zna. Nažaot, niu uijeia utav-na ikopavanja. 3 Neavno u započea amo pokuna,i to a cijem itaživanja nekopoe ajke kutunekupine. 4  Dake, avnina aheooke ae, važne za a-vjetjavanje njeove tatiafje, jo je uvijek kivenau eeim kutunim ojevima. No, oni u u onjemijeu evatiani azičitim zemjanim aovima, 5 oo- ito uokim oanjima, pa je na povinu opio ioateakta. Voeći igu o točnom mjetu i okonotima ponaaka, pikupjeno je poota takvih vjeočanta- va. 6 Ponajčeće je to keamika. Ta ecifčna kutunakateoija, koja je okane poizvonje i kaćea vijeka 1 U zaeačko Aeoošoe uzejučuaju e Bunšioe une iježniceu ojia u oiani i ijeo icianiaeai, eđu ini, i iz Soina. O oe ijei u: BALEN-LEUNIĆ, RADMAN- LIVAJA 2008, 417-438. Joi Bunši jei ubiciao nee o aoijeni naazaiz Soina, ou, ijeice, aene jeie(BRUNŠMID 1902, 49, S. 9, . 1). 2 URMAYER 1902, 243. 3 U azobju izeđu Duoa jeo aa i Dooinoa aa na oučjuSoina oajeno je e neoiko anjizaini aeooši ioaanja. Voioi je Anun Don, anaej uoao Gao uzeja, i o a omni e- ia oja u u ia na aoaanju.O i zaini iažianjia ijei u: HUINEC 2010, 8-10.  4  LOŽNJAK DIZDAR, HUINEC, ILKIĆ 2008, 92-94; LOŽNJAK  DIZDAR, ILKIĆ, HUINEC 2009,12-14; LOŽNJAK DIZDAR 2010, 24-28; LOŽNJAK DIZDAR, HUINEC 2010,7-10. 5 Paoijeni ojei ebjine o neoikoeaa idjii u u eoiano ou očea uua iočno o Poinoaa. Debjina uuni ojea ijeo e oazaa i izeđu iočno zia žunece BDM i unoa ijea ene zaani. Naie, ioo onoe e u Dooin- o au ešo aae aane ađeineio je ioan uoi ana za ooišni oa. On je ejeao, čini e, iizaini jaa (oa). Njeoa najnižaočka eže o oo 3  uine, io ojea je oj  eamiko ađea žejezno oa. 6  Za oeu izae ooa aa ojeineaeae u i uuii jeani Soina,i o: Zaan Majcan (a. . 7, aba II,1), Iica Paoić (a. . 11, aba II, 5)i Iica Šane (a. . 30, IV, 5a-), načemu i e najjepše zahajujem, ao i I-ou Kuenoiću i Zenu Samažiji na niz oini ajea. aođe, zahajujem e i Ianu Miniku, oji i je oogućio ui unuizaičku ziu Aeoošo uzejau Zaeu, oaio iuacije i ozoioojau ahe aa Diahija (a. . 31,aba IV, 6a-). Oaa aeooša ađa ikazana u ooe čanu je u anišuauoa oi eaa. Mao Iić je izaio ooaje (aba I, 1-6; aba II, 1-8;aba III, 1-11, aba IV, 1-5, 7-8). Mato Ilkić, aheooka topoafja... (223-234)UDK 903.2:903.4>(497.5-3 Pounavje)“637/638“Izvoni znantveni a Pimjeno: 14.08.2011.Ooeno: 16.08. 2011.  224 Hitia Antiqua, 20/2011 toponimima Stubjina, Vućak i Voica.Ljui u u pooti ii vjeni kompaativnih pe-noti Sotina. Sve upućuje na to a u njeove eomo-ooke ooitoti itno utjecae na oai poožaja, ve-ičinu i mje potono ienja papovijenih naeja. Da je tome tako ovoi topoaka anaiza aheooke ae, koja aje onovne poatke o apotanjenotinajvažnijih ojeva. 7 Gavnina papovijenih naejaeže uz uni io ominantne zaavni, pibižno jeve-oitočno o ananjea Sotina (Kata 2). Geajući ucjeini, njeovi tatumi potiu e pibižno u užini1500 metaa, i to o Fancae na jeveozapau pa pe-ko Popinoa a i Ilkićevo vinoaa, ve o Senje  poja i Panita na juoitoku. Zapavo, oni u uavje-ni meu et uuka, pa njihova iina ne peazi vieo 300 metaa. No, pojeine natame u ie i u po-nožju tme ene zaavni, onono uz popavnu oau Dunava. 8 Ipak, život e nije ovijao u kontinuitetu nacjeokupnom poučju papovijenoa okaiteta.Sueći pema povinkim naazima, najtaiji ta- ovi natanjivanja uavnom u otkiveni u juoitoč-nom ijeu Sotina. Riječ je o Senjem poju i Panitu, poožajima azijejenih uukom koji voi pema Voici. Pojeini naazi  toa poučja upućuju na ne-oitik, poput aatke izaene o oa (kat. . 1, TabaI, 1a-) i jezičate ačane jekie. 9 Ipak, tu u u većem oju otkiveni ateakti koji e pouzano vezuju uz a-enku kutuu. Potom ijee naazi kotoačke kutu-e. Izvajam uomak ezave ženke aenke teakote(kat. . 3, Taba I, 3a-). Sačuvan je onji io eno ijea ponatoa kopua  patično obikovanom oj-kom i ineanim ukaima. Najbiži pimjeci aenkihioa potječu iz Vučeoa 10 i Ajmaa. 11 Inače, otkiveniu uavnom ijem Kapatke kotine. 12 To e oičnoi može očekivati,  oziom na to a je kutua kojoj pipaaju panonko-pounavka maniesacija. 13 Poje-ini eneoitički ateakti poaično u naeni i ujeu Sotinu. Pimjeice, to u kamena jekia  unavkeoae Vućak (kat. . 2, Taba I, 2) i znatno jea a-kena epezata jekia iz einjea ijea Sotina (kat. . 7, Taba II, 1). Poožaji njihova ponaaka, čini e, pipaaju amo nenaejenoj peieiji  kojim je koezi-tiao eneoitičko naeje.Oko kiometa jeveozapano o toa najtaijeaijea Sotina, na poožaju po imenom Fancaa, a po- vie Stubjine, eže otatci naeja iz ončanoa oa.O tome vjeoče, meu inim, i naazi panonke inku-tiane keamike (kat. . 4-6, Taba I, 4-6). Meu-tim, i izvan Fancae u otkiveni pojeini ateakti, i totajanja, omogućuje aeavanje hoizontano-veti-kane tatiafje.Sotin oiježavaju vo povojne pione kaaktei-tike. Riječ je o ukom i ponešo povienom poožaju je- veoitočno o ananjea naeja, je e ocjeita enazaavan tmoavo ouava nekoiko eetaka metaa pema popavnoj oai Dunava. U tom pojau užineoko kiometa i po ujeko e et pionih uokih jaaka, tj. uuka. Te i o 300 metaa ue vooeine,koje e okomito ii učno pužaju pema ijeci, azučieu uni io ene zaavni na nekoiko zaenih cjei-na nejenakih povina, ai u pionom miu vo poonih za poizanje naeja. Naime, uuci pužaju pionu zatitu  očnih tana. Započinju uavnom baim naiom koji potupno paa pema Dunavu. Većina ih toa omogućava aan pitup njeovoj e-noj oai, je je niz izvoa pitke voe, zavjeočenih u Kata 1. SotinKata 2. Papovijenanaeja u Sotinu 7  Zaažanja o jeaju aoijeninaeja u Soinu iznio am u: ILKIĆ 1999,8-12, 33-34, Kaa 1; ILKIĆ 2006, 55-56, Kaa 1; ILKIĆ 2010, 11-12. No, Mao Diza je neano iznio uačije oeevezane uz ooaju oini aoije-ni naeja. Ooio je zunjujuće njeoo jeanje naeja iz ađe žejezno oa, iiujući u na ai ča eea ua uećan eioij! O oe ijei u: DIZDAR 2010, 15-16. 8 Koncem oameei oina ošoa ojeća u ou unae oae Vuća(u onožju Poinoa a i Iićeo  inoaa) ie u idjie onice oje-ini aoijeni uća, i o iz žejeznoaoa. 9 Zajeno  aao o oa je nađena iamena jezičaa jeia, ai je nažao izgubjena u iou Dooinoa aa. 10 DIMIRIJEVIĆ 1979, 219; EŽAK-GREGL 1988, 11-21, EŽAK-GREGL1998, 126-127, . 47. 11 ŠIMIĆ 2001, 73. 12 KALICZ 2002, 11-53. 13 Sični ijeci oieni u i izanaično oučja aoanjenoiaene uue. Neano u u je-enoj Daaciji oiena a uoaeneoiički ioa, iooši oezanauao  eaoama aene uue. Riječ je o naazia iz Benoca, oji uujeno i i ijeci ae e ioa  oučja iočnoa Jaana. O oe ijeiu: MARIJANOVIĆ 2011, 35-49. Mato Ilkić, aheooka topoafja... (223-234)  225 Hitia Antiqua, 20/2011 14  Pije Dooinoa aa na ojeinioanicama oo 300  juozaano o Fancae zamijećene u nauine eamikeeeiše uune uine. Peoajama je iječ o azoeni ooia  oa-cia ajeni oojnika. Tabla I 1a 1b 23a 3b4 5 6 uavnom iz kano ončano oa. Naime, poožajinekih naaza, poput jekie  tujcem (kat. . 3, TabaII, 3) ii uomka pa (kat. . 8, Taba II, 2), ueiajumogućnot potojanja natami iz kanoa ončano oa i juoitočno o Fancae, i to ve o Senjea po-ja. Pibižno nekoiko totina metaa juozapano o kano ončanoono naeja vjeojatno e naaziaitovemena nekopoa. 14   Izmeu eneoitičko i ončanoono naeja mje-ten je oemi tatum iz taije žejezno oa. Dake,aheooki otatci toa oko kiometa uačkoa naejaeže na viokoj zaavni povie oaa Vućak i Kamenac.Rapotie e o uuka izmeu Gaine i Popinoa a na jeveozapau, pa o uuka izmeu Se-njea poja i Panita na juoitoku, je je jeomiceeao na eneoitički oj. Sueći pema mnooojnojkeamici (kat. . 10, Taba II, 4; kat. . 13, Taba II, 7),naeje pipaa ajkoj kutunoj kupini. No, njeovakompeknot e oea i u znatnom ujeu keamike outke kutune kupine, ooito njezine aaapkeaze (kat. . 17-22, Taba III, 3-8). Poe uoičajenihnaaza, kao to u pjenovi (kat. . 12,   14, Taba III, Taba 1 Mato Ilkić, aheooka topoafja... (223-234)  226 Hitia Antiqua, 20/2011 15 Jena eaoa u obiku onja nađena je u Iou. Daiana je u azijenu azu aijea žejeznoa oa. O oe ijei u: OMIČIĆ, DIZDAR, ŠILJEG, KALAFAIĆ, JELINČIĆ, URKALJ,BELAJ 2007, 15, S. 8. 16  O aiji naazia zooonieaoama ijei u: ILKIĆ 2006, 53-66.U Soinu je ojenji oina oieno još neoiko ai naaza. Oni, eđui,niu ubiciani. toke, i to ovea i konja, zauzimao itaknuto mjeso u opoatvu tanovnitva otinkoa naeja iz taije žejezno oa. 16 Ia toiano vata i počate toku-tate ave  kužnom upicom (kat. . 23, Taba III,9) za aa je ijetka pojava u hvatkom Pounavju. USotin je opjea vjeojatno tovinom. Sične ie, a-tiane u 4. i 3. t. pije Kita, otkivene u u Heceo- vini, pimjeice u Gacu ko Neuma 17 i u Guama. 18   Nekopoa ajke kutune kupine apotiaa e ju-6, 8), unuta naeja u naeni ojni pimjeci petež-no zoomonih teakota, najčeće ovia, tj. ovea(kat. . 15, Taba III, 1), inače ijetkih naaza ujeu hvatkom Pounavju. 15 Zatupjene u i teakote uobiku ekvia. Jena o njih pikazuje ženku, tj. koiu,na čijem je zanjem ijevom utu uezan kiž unutakužnice (kat. . 16, Taba III, 2), to upućuje na oa-nu imoiku. Keamičke fguice u vjeojatno užia ukutne vhe. One poeno ovoe o tome a je uzoj Tabla II 1 2 34 56 7 8 Taba 2 Mato Ilkić, aheooka topoafja... (223-234)  227 Hitia Antiqua, 20/2011 17  MARIJAN 1989, 44-46, 48, aba V. 18 ČOVIĆ 1987, 459, . L, 24. 19 Vijei iješu 4. 20 Na. Hi. III 148. kenih naukvica (kat. . 24-25, Taba III, 10-11), o- voi o tome a e naeje maea žejezno oa azvioiz onoa koje mu je nepoeno pethoio. Dake, iječ je o kontinuitetu života pibižno na itome potoukoz vjeojatno cijeo pojenje tiućjeće pije Kita.Pema tome, avno eite Konakata, mae južno- panonke zajenice koje pominje Pinije, 20 apoti-ao e o Popinoa a na jeveozapau pa ve o aem jevenoa ijea Senjea poja na juoitoku.Po ominacijom Skoika taa je uveen i novac. ozapano o itovemenoa naeja. 19  Da je tome takovjeoči i keamička poua (kat. . 11, Taba II, 5)koja je pipaaa jenome o azoenih žanih oova poožaja po imenom Šaajice.Topoaka anaiza aznovne aheooke ae iz pojenjih nekoiko tojeća pije Kita, poput mno- oojne keamike (kat. . 26-27, Taba IV, 1-2), četihkanoatenkih fua (kat. . 29, Taba IV, 4) ii nešojeih učki ita (kat. . 28, Taba IV, 3) i uomaka ta- Tabla III 1 23 4 56 7 8910 11 Taba 3 Mato Ilkić, aheooka topoafja... (223-234)
Recommended
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks