ARHIIV TEABEASUTUSENA

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 12 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Helen Ikla Kadi Mikk Made Sokk Anu-Cristine Tokko Mihkel Hurt. ARHIIV TEABEASUTUSENA. ÜLDIST AJALUGU. Baldassare Bonifacio 1631 „De Archivis” Suur Prantsuse Revolutsioon (1789-99) Wailly Provenientsiprintsiip Saksamaa Ranke Wattenbach. ARHIIVISÜSTEEM EESTI VABARIIGIS.
Transcript
Helen Ikla Kadi MikkMade SokkAnu-Cristine TokkoMihkel HurtARHIIV TEABEASUTUSENAÜLDIST AJALUGU
 • Baldassare Bonifacio
 • 1631 „De Archivis”
 • Suur Prantsuse Revolutsioon (1789-99)
 • Wailly
 • Provenientsiprintsiip
 • Saksamaa
 • Ranke
 • Wattenbach
 • ARHIIVISÜSTEEM EESTI VABARIIGISRahvusarhiiv
 • Riigiarhiiv, Ajalooarhiiv, Filmiarhiiv ja 6 maa-arhiivi
 • 8 721 407 säilikut + 8,81 miljonit meetrit filmidokumente (01.01.2010)
 • AIS, FIS, SAAGA, VAU
 • ARHIIVI OLEMUSEesti Vabariigi arhiiviseadus (1998):
 • Arhiiv käesoleva seaduse mõistes on arhivaalide kogumise, säilitamise, korrastamise ja kasutamisega tegelev arhiiviasutus ning käesolevas seaduses sätestatud Rahvusarhiivi struktuuriüksus.
 • Arhivaal käesoleva seaduse mõistes on dokument, millele on kehtestatud säilitustähtaeg või mida säilitatakse tema väärtuse tõttu ühiskonnale, riigile, omanikule või teisele isikule.
 • ARHIIVI FUNKTSIOONID
 • kogumine, hindamine, arhiveerivimine, säilitamine ja korraldamine
 • vaba ligipääs informatsioonile
 • kontroll
 • rahvuslik dokumendipärand
 • mäluinstitutsioon
 • uurimistöö
 • ARHIIVI KIRJELDUSTASANDID1) arhivaal ehk säilik2) sari ehk nimistu3) arhiiv ehk fondKOGUD
 • Miks kogutakse
 • Mida kogutakse
 • Millised on objektide valikuprotseduurid
 • Millised on annetajate ja teabeasutuse suhted
 • Kuidas objekte kogudest välja arvatakse
 • HINDAMISKRITEERIUMID ERA´s
 • Olulisus
 • Uurimispotentsiaal
 • Ajaline raamistik
 • Unikaalsus
 • Kasutatavus
 • Seotus teiste dokumentidega
 • Säilitamiseks vajalik ressurss
 • KOGUDE ARENDAMINE
 • kogude täiendamine
 • arvelevõtt ja dokumenteerimine
 • inventeerimine
 • kasutatavuse tagamine
 • esemete laenutamine
 • mahakandmine
 • säilitamine
 • TULEVIKUVISIOONID
 • Laiaulatuslik digitaliseerimine
 • Ühtne universaalne andmebaas
 • Otstarbekas
 • Mugav
 • Suuremad infolhulgad
 • Suurem tarbijaskond
 • TULEVIKUVISIOONIDProbleemid:
 • Digidokumente oluliselt lihtsam kas tahtlikult või tahtmatult muuta
 • Digidokumendi elukäik ületab riist- või tarkvara eluea (uus tehnoloogia ei pruugi vanast infost aru saada)
 • Andmekandjad muutuvad suhteliselt kiiresti kasutamiskõlbmatuks
 • Infohulk tohutu ja ka mitmekesine
 • END OF STORYTHANKS FOR WATCHING
  Recommended
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x