Aspekto ng Pandiwa_Slide deck Presentation

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 0 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. Aspekto ng Pandiwa Naganap Na Ang pawatas na may panlaping um- /-um- at ang aspektong naganap na ay pareho. Salitang-ugat+Panlapi Pawatas Naganap Na inom + -um…
Transcript
 • 1. Aspekto ng Pandiwa Naganap Na Ang pawatas na may panlaping um- /-um- at ang aspektong naganap na ay pareho. Salitang-ugat+Panlapi Pawatas Naganap Na inom + -um uminom uminom kain + -um- kumain kumain
 • 2. Ang panlaping - in – sa isang pawatas ay nagiging unlapi kung ang salitang-ugat ay nagsisimula sa patinig at nagiging gitlapi kung ang salitang- ugat ay nagsisimula sa katinig. Salitang-ugat+Panlapi Pawatas Naganap Na alis + -in alisin inalis mahal + -in mahalin minahal
 • 3. Ang panlaping ma-, mag-, at mang- sa isang pawatas ay nagiging na-, nag-, at nang- sa aspektong naganap na. Salitang-ugat+Panlapi Pawatas Naganap Na hulog + ma mahulog nahulog laba + mag- maglaba naglaba hiram + mang manghiram nanghiram
 • 4. Ginaganap Kung ang pawatas ay may panlaping um-, ulitin lamang ang unang pantig o unang dalawang titik ng salitang-ugat. Pawatas Ginaganap uminom umiinom kumain kumakain
 • 5. Kung ang pawatas ay may panlaping in: a. Kapag ang salitang-ugat ay nagsisimula sa patinig, ilagay ang panlaping in sa unahan at ulitin ang unang pantig o unang dalawang titik ng salitang-ugat. Halimbawa: alis + in = alisin = inaalis
 • 6. b. Kapag ang salitang-ugat ay nagsisimula sa katinig, gawing gitlapi ang in at ulitin ang unang pantig o unang dalawang titik ng salitang-ugat. Halimbawa: mahal + in = mahalin = minamahal
 • 7. Kapag ang panlapi ng pawatas ay ma-, mag-, mang-, gawing na-, nag-, at nang- at ulitin ang unang pantig o unang dalawang titik ng salitang-ugat. Pawatas Ginaganap mahulog nahuhulog maglaba naglalaba manghiram nanghihiram
 • 8. Gaganapin Pa 1.Kapag ang pawatas ay may panlaping –um/-um-, alisin ang –um/- um- at ulitin ang unang pantig o unang dalawang titik ng salitang-ugat. Pawatas Ginaganap uminom iinom kumain kakain
 • 9. 2. Kapag ang pawatas ay may panlaping –in, ulitin lamang ang unang pantig o unang dalawang titik ng salitang-ugat. Pawatas Ginaganap alisin aalisin mahalin mamahalin
 • 10. 3. Kapag ang pawatas ay may panlaping ma–, mag-, mang-,mananatili ang ma-, mag-, at mang-, at uulitin lamang ang unang pantig o unang dalawang titik ng salitang-ugat. Pawatas Ginaganap mahulog mahuhulog maglaba maglalaba manghiram manghihiram
 • 11. GAWIN Piliin ang mga pandiwa sa pangungusap. Suriin ang aspekto nito kung naganap na, ginaganap o gaganapin pa. 1. Tumutulong ako sa aking nanay sa mga gawain araw-araw. 2. Nahihilo si Emily kahapon. 3. Laging dumadalo ang mga magulang sa pulong. 4. Namili si Aling Tinay kahapon. 5. Nagluto ng ulam ang mga anak niyang dalaga kahapon.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x