BAB 8 KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 55 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 1

Share
Description
BAB 8 KONSEP PENDIDIKAN ISLAM. Kemajuan sesebuah bangsa banyak bergantung pada kemajuan ilmu dan pendidikan. Islam adalah satu-satunya agama yang amat menitikberatkan kemajuan ilmu dan pendidikan. Pengenalan. Dalam bahasa Melayu: -didik yang bermaksud ‘jaga’,`pelihara’
Transcript
BAB 8 KONSEP PENDIDIKAN ISLAMKemajuan sesebuah bangsa banyak bergantung pada kemajuan ilmu dan pendidikan.Islam adalah satu-satunya agama yang amat menitikberatkan kemajuan ilmu dan pendidikan.PengenalanDalam bahasa Melayu: -didik yang bermaksud ‘jaga’,`pelihara’ atau ‘ajar’.Pendidikan ialah proses menyerapkan ilmu pengetahuan dalam bentuk teori serta melakukan latihan bagi membentuk peribadi dan watak serta mencungkil bakat yang terpendam.Definisi PendidikanDari sudutistilah:Pendidikan Islam adalahsatu prosespembentukan keperibadian manusiamenjadi khalifah Allah yang beriman, bertaqwa danberamalsoleh bersumberkan al-Quran danSunnah.Dalambahasa Arab: -`ta’dib’(addaba). -takrifinimenjelaskanhubunganrapatantarapendidikandanadab.HadisNabi Muhammad s.a.wbermaksud:“Tuhantelahmendidikkudanmenjadikanpendidikanku yang terbaik.”Pendidikandalam Islam merujuk kepadapendidikan nabidanrasul(adab).Tujuanadabadalahuntukmendidik manusia yang pelupa (an-nisyan) mengenalAllah danmenghindarmanusiamenjadi zalim danjahil.Pendidikan Islam dalam bahasa Arab: -`tarbiyyah’ berasal dari perkataan Rabb(Tuhan) dan murabbi(pendidik). -`ta’lim’ bermaksud mengajar.Pendapat tokoh: (a) Ibn Jamaah Sistem yang bertanggungjawab memberikan ilmu pengetahuan; membolehkan seseorang membentuk keperibadian yang baik; membersihkan hati dan jiwa. (b) Dr.Zaki SallehProses yang membawa perubahan kepada manusia;kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat dan berdasarkan petunjuk al-Quran dan hadis. (c) Dr.Hassan Langgulung Terbahagi kepada 2 definisi: 1. Pengertian yang besar dan luas bermaksud meliputi semua aktiviti manusia.2. Pengertian yang kecil iaitu aktiviti manusia untuk memelihara kelangsungan hidup sebagai individu dan masyarakat.Kesimpulan: pendidikan Islam menekankan: a)pendidikan seumur hidup. b)pembangunan seluruh potensi manusia. c)menyampaikan 2 fungsi: -sebagai hamba Allah -sebagai khalifah Allah d)memakmurkan seluruh alam: -kesepaduan dan kesempurnaan iman -ilmu dan amal soleh Sifatnya adalah bersepadu, menyeluruh dan seimbang.Kesempurnaan pendidikan Islam terpancar dari: -keseimbangan dan intergrasi antara roh, akal dan jasad. -keserasian antara ilmu, iman dan akal. -kesaksamaan antara dunia dan akhirat.Falsafah pendidikan IslamFalsafah pendidikan Islam:Membentuk dan melahirkan insan kamil.Melahirkan masyarakat yang sempurna beriman,berakhlak mulia dan bertanggungjawab kepada Allah, diri, keluarga, masyarakat dan negara.Menanamkan semangat sanggup berjihad serta kekuatan jiwaMembina keupayaan berdikari.Melahirkan insan yang menjadikan Rasullullah s.a.w sebagai role model. Memupuk manusia yang beriman, bertaqwa dan beramal soleh serta rasa cinta kepada Allahmembentuk insan yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. mengembangkan bakat intelektual secara bebas berasaskan wahyu al-Quran dan hadis.Mengembangkan bakat individu sama ada rohani dan jasmani.Mendidik manusia sentiasa bersih(rohani dan jasmani).Proses pendidikan seumur hidup.Membimbing manusia untuk membina tamadun.Tujuan Khas -perubahan melalui pendidikan. -dapat dilaksanakan di institusi pendidikan.Tujuan Am -mendapatkan keredhaan Allah. -membentuk akhlak yang mulia. -mempersiapkan kehidupan di dunia dan akhirat.Tujuan Akhir -mewujudkan kesempunaan diriTujuan pendidikan IslamBerasaskan al-Quran.Kaedah Penceritaan -ilmu disampaikan melalui cara bercerita. Cerita umat zaman silam dalam al-Quran sebagai iktibar.Kaedah perbandingan -kaedah ini digunakan dalam Al-Quran untuk menyampaikan risalah.ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ“Tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta, bagaimana ia diciptakan? Dan keadaan langit, bagaimana ia ditinggikan binaannya.? Dan keadaan gunung-ganang, bagaimana ia ditegakkan? Dan keadaan bumi, bagaimana ia dihamparkan?“(al-Ghashiyah: 17-20)Kaedah pendidikan IslamKaedah pengasahan bakat dan ketajaman akal -Allah menjadikan akal sebagai asas penerimaan segala bentuk pengajaran al-Quran -Al-Quran sentiasa mendidik akal fikiran manusia untuk berfikir sendiri dan menyelidik .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi) neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya, dan mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya, dan mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya; mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang yang lalai.”(al-A’araf:179)Kaedah secara beransur-ansur - Al-Quran diturunkansecara beransur-ansur dalamtempoh 23 tahun. - ayat-ayat al-Quran yang diturunkan diMekah meyentuhajaranasasdalam Islam dankisahteladandarizamansilam. - ayat-ayat al-Quran yang diturunkan diMadinah menyentuhsoalhukumdanperaturan.Meniru apa yang dilihat dan didengar.Peranan kebiasaan.Kekuatan fitrah kejadian manusia(akal dan nafsu).Melalui ganjaran dan balasanProsesdanImplementasiPendidikandalam Islam Membina Budaya Keilmuan di Tanah ArabPendidikan rasmi sebelum Islam hampir tidak wujud di Tanah Arab . Masih buta huruf. Hanya 17 org yg boleh membaca & menulisMembina budaya keilmuan di tanah Arab.Kelahiran Islam mengubah nilai sosial dlm pendidikan. Kepentingan pendidikan dpt dilihat berdasarkan ayat 1 surah al-Alaq.Penekanan rasulullah terhadap pendidikan dapat dilihat misalnya - meminta tawanan perang Badar mengajar 10 kanak-kanak Islam di Madinah sehingga pandai membaca & menulis sebelum dibebaskan.Masjid institusi pendidikan pertama dizaman nabi Muhammad s.a.wPendidikan Zaman Nabi Muhammad S.A.WPendidikan tidak formal di zaman Nabi Muhammad S.A.W.Peringkat awal penyebaran Islam, nabi berdakwah secara senyapRumah Arqam b Abi Arqam dipilih sebagai tempat orang Islam bertemu, menimba ilmu dan mempelajari ajaran Islam diturunkan melalui wahyu.Faktor menjadikan rumah Arqam (Darul Arqam) ialah:Pendidikan di zaman Kulafa’ Ar-Rasyidin a) madrasah2 yang wujud di Zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin b) Peringkat pendidikan di zaman Khalifah Ar-Rasyidin c) Pendidikan di zaman Khalifah Abu Bakar As-SiddiqKhalifah Abu Bakar berusaha mengumpulkan seluruh ayat al-Quran yang diturunkan dalam masa 23 tahun pada zaman Rasullullah s.a.w.Cadangan Saidina ‘Umar al-KhattabDiamanahkan kepada Zaid bin Thabibal-Quran yang dikumpul dijadikan sumber pendidikan dan ilmu.Masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pusat pengajaran d) Pendidikan di zaman Khalifah ‘Umar Al-KhattabGuru-guru disediakan untuk mengajar pelbagai bidang ilmu dan dihantar di serata tempat dalam wilayah IslamSekolah-sekolah ditubuhkan di masjid dalam wilayah islam Umat islam diwajibkan menghafal surah tertentu dalam al-Quran golongan yng menghafal deberi ganjaran sebagai galakan kepada mereka dan umat islam yang lain e) Pendidikan di zaman Uthman bin AffanBeliau telah mewujudkan sebuah naskah al-Quran yang standard mengikut bahasa Arab madinahIni kerana ramai golongan mencatat sendiri kitab al-Quran mengikut susunan dan gaya bahasa daerahf) Pendidikan di zaman Khalifah Ali bin Abi Talib - beliau dianggap orang yang paling berilmu di kalangan para sahabat - pengetahuan tentang soal hukum sukar ditandingiPendidikan di zaman Bani Umaiyyahpebagai institusi pengajian islam ditubuhkan: - istana, msjid, kuttab(pondok), rumah dll.Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sering mengundang para cendikiawan ke istana untuk membincangkan tentang pelbagai ilmupendidikan di istana dikhususkan kepada putera-putera khalifah mata pelajaran yang diajar ialah sejarah kesusasteraan, ilmu berpidato, tatasusila dan moralkuttab untuk orang awam dikenakan yuran pengajian ada kuttab dikhususkan untuk kanak-kanak miskin (kuttab as-Sabil)selepas peringkat kuttab terdapat peringkat halaqah (peringkat pendidikan tinggi) halaqah adalah sistem pendidikan tradisional di mana murid-murid berkumpul dalam bentuk bulatan mengelilingi guru yang mengajarPendidikan di zaman Bani AbbasiyyahPenubuhan Bayt al-’Ilm (universiti) di BaghdadTerdapat perpustakaan yang agung yang dikenal Bayt al-HikmahBayt al-Hikmah menjadi perpustakaan pendidikan yang pertama di dunia yang seumpama dengannyaInstitusi ini turut menjalankan aktiviti penterjemahan buku-buku dalam bahasa asing ke dalam bahasa ArabInstitusi pendidikan di zaman Bani Abbasiyyaha) perpustakaan - Sharif al-Radi - Masjid Zaydi - Dar al-Ilm - Khizanat Sabur (terbaik dunia) b) Kuttab, Madrasah dan maktab c) Universiti BaghdadPendidikan pada zaman Banni Umaiyyah di Sepanyol- semasa kerajaan Andalusia menguasai sebahagian eropah, sistem pendidikan islam telah disemai - pelbagai institusi pendidikan didirikan seperti sekolah, maktab, perpustakaan dan universiti - sebuah sekolah kedoktoran dibina di Barlmo, Itali (yang pertama di eropah) - selepas kejatuhan kerajaan islam Andalusia ke tangan puak Norman (1091), tradisi tamadun islam khususnya sistem pendidikan masih dipertahankanPendidikan Islam di Alam Melayu ● pendidikan tidak normal ● pendidikan formal: - sekolah pondok- antara yang terkenal di Tanah Melayu - Madrasah - Istana Raja - Masjid - Rumah alim ulamaPendidikan ialah menuntut ilmu dan wajib dituntut sama ada fardhu ‘ain @ fardhu kifayah.
 • Ini dapat disimpulkan bertapa pentingnya
 • ilmu dan menuntut ilmu dalam islam- orang yang berilmu adalah orang yang bertaqwa.KesimpulanMUHAMMAD HAFIDZ BIN MUHAMMAD ZINZUKIFLI BIN MUHAMMAD MOKTARSRI AZWADI PUTRA BIN SRI PANJIDCS Seksyen 2Disediakanoleh :
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x