Bai tap Nguyen ly ke toan

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Services

Published:

Views: 22 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Bai tap Nguyen ly ke toan
Tags
Transcript
  BỘ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁNÁp dụng cho hc !" # n$% hc &'#( ) &'#*PH+N #, T-NG .U/N 01 KẾ TOÁNB23 #4#4  Dựa vào định nghĩa về điều kiện ghi nhận tài sản hãy giải thích các nguồn lực sau đây có hải tài sản c!a đ"n vị hay kh#ng  ? 1.Nguyên liệu, vật liệu !n v" #u$ % &'() v( *u+ t-n' /n 0ut2.M3t 3i ng4 )5ng n'6n t$y ng'7 )$89.M3t l:;ng '<ng '=$ t'>) &'?# l@n tAi '8 )C$ !n v" D E" ?# #F) v< *u+ 'An '5ng t'% tiêu t'(:;) H !n v" )= 'A gi+ In #J) n<8..M3t t'iIt E" /n 0ut :;) !n v" t'uê ng8<i t8ng t'i gi$n ngn %  (ng t'$y )'8 t'iIt E" )C$!n v" E" ': 'ng $ng $ )'P$.Q.N'Dn 'iệu /n &'?# '<ng '=$ )C$ !n v" t nRi tiIng S "$ &':!ng v< D ng  E/n *uy7n.  $ài %&'& (ho t)nh h)nh tài sản và ngu*n v*n t+i ngày đ,u k- c!a (#ng ty .lha/ hãy vận 01ng 2*i 3uanhệ gi4a tài sản và nguồn v*n đ5 6ác định giá t7ị nguy8n liệu vật liệu 9 :;<9<=;&;;;> và nguồn v*n kinh0oanh ? c!a D@& :Avt %&;;; B@D> Ti7n #Vt1WW.WWWX'/i t/ ng:i l$8 3ngW.WWWX'/i t/ ng:i E+nZQ.WWW[<ng gi i E+n\W.WWWT'<n' &'?#9Q.WWWNguyên liệu, vật liệu]X'/i t'u '+)' '<ng\W.WWWL;i n'uận )':$ &'6n &'Fi12W.WWW^$y ngn 'AnQ.WWWN'< 0:Sng1.1QW.WWWM+y #=), t'iIt E"_WW.WWW`/n &'?# S $ng9W.WWWabu t: ngn 'AnW.WWWc5ng )( (ng )(Q.WWW[<ng #u$ $ng i :ngQW.WWW[$8 #dn T`ca 'Pu '-n'ZW.WWW^$y <i 'An9QW.WWW^Fn bu t: )'C S 'PuY B23 #454 C)nh h)nh tài sản/ nguồn v*n t+i (#ng ty .lantic vào ngày %%@ nhE sauF :%;;; B@D> abu t: t+i &'iIu <i 'AnQW.WWWN'< 0:Sng2.WW.WWWM+y #=) t'iIt E"1.2QW.WWW^$y <i 'An1.WW.WWW^Fn bu t: )C$ c`[.QQW.WWWT'iIt E" vn &'dng1.9W.WWW^Fn g=& liên 8$n'21W.WWWTi7n gi ng6n '<ng1.1QW.WWW^$y ngn 'An ng6n '<ng2WW.WWWNguyên vật liệu )'en'1QW.WWWfng t:@) )'8 ng:i E+n12W.WWWB/n *uy7n v7 )'I tA8 /n  &'?# #@i2QW.WWWK'+)' '<ng Jng t:@)QQW.WWWL;i n'uận )':$ &'6n &'Fi\WW.WWWTA# Jng2W.WWWT'<n' &'?#2W.WWW 1  ^ật liệu &'(_W.WWWuh 'n t':Sng, &'j) l;i1WW.WWWT'uI &'/i n3& n'< n:@)1QW.WWWX'bn #7# #+y ten'1W.WWWc5ng )(, (ng )(9W.WWWabu t: )R &'iIu <i 'An1W.WWW`/n &'?# S $ng\W.WWWNgukn vFn bu t: ]cB1.1WW.WWWTi7n #Vt2W.WWWGi+ t" *uy7n  (ng t1.2WW.WWWX'/i t/ ng:i l$8 3ngQWW.WWWc6u lA) E3, n'< vn '=$2WW.WWW Y67 c87, 1.[Dy & 0I& )+) '8/n #() tên t'8 tmng l8Ai t<i /n ngn 'An v< <i 'Ano v< tmng l8Ai nguknvFn N; &'/i t/ v< ngukn vFn c`[o )C$ c5ng ty pl$nti).2.[Dy )'8 EiIt tRng gi+ t" t<i /n, ngukn vFn )C$ c5ng ty v< n'ận 0qt. B23 #49, (ho 2Gt s* chH ti8u t78n Iáo cáo tài chính nJ2 @ t+i (#ng ty KoLt Ci/ hãy hân lo+i các chH ti8u 0EMi đây nào thuGc Iảng cân đ*i kN toán/ chH ti8u nào thuGc Iáo cáo kNt 3uả kinh 0oanhO T'uI &'/i n3& N'< n:@)uh bu t: &'+t ti%nc'i &'e E+n '<ng ^Fn g=& )'C S 'Pu`/n &'?# S $ng 8$n' t'u n'ận t:@) T<i /n )F "n' 'Pu '-n'c'i &'e t/ t:@) Gi+ vFn '<ng E+n 8$n' t'u tm '8At 3ng t<i )'en'  N; &'/i t/ ng:i E+n L;i n'uận )':$ &'6n &'Fi ^$y ngn 'An ng6n '<ng c+) '8/n bu t: t<i )'en' <i 'An LDi )+) '8/n v$y ngn 'An &'/i t/c'i &'e '+) 2   $ài %&=F (ho các chH ti8u t78n Iáo cáo kNt 3uả kinh 0oanh t+i (#ng ty KoLt Ci nJ2 @/ hãy sP 6N l+i các chH ti8u thQo thR tự t7)nh Iày t78n $áo cáo kNt 3uả kinh 0oanh và   điền các s* liệu cSn thiNu& BÁO CÁO KẾT .U: KINH ;O/NH  N# N r c5ng ty `8st Ti& Đơn vị: 1.000đ <TTCh= >367<? >3@n 1Gi+ vFn '<ng E+n 2.WW.WWW28$n' t'u Q2.QWW.WWW9c'i &'e tm '8At 3ng t<i )'en' 1._ZW.WWWL;i n'uận $u t'uI oQ8$n' t'u tm '8At 3ng t<i )'en' 19Q.1WW\c'i &'e *u/n l 8$n' ng'iệ& 9.9ZW.WWWc'i &'e t'uI t'u n'ậ& 8$n' ng'iệ& (thuế suất hiện hành) oZ8$n' t'u '+) 9W.WWW_L;i n'uận tm '8At 3ng `]Ko1Wc'i &'e E+n '<ng2.W.WWW11c'i &'e '+) W.WWW12TRng l;i n'uận t:@) t'uI o19L;i n'uận g3& o B23 #4*, C+i (#ng ty KoLt Ci IPt đ,u kinh 0oanh vào tháng '@/ có 2Gt s* nghiệ v1 kinh tN hát sinhnhE sauF   :ABCF B@A> 1.Ng<y W1W2 N'ận vFn g=& tm )+) )'C S 'Pu Ewng ti7n #Vt ZWW.WWW.WWW v< 6y )'uy7n /n 0ut9.WWW.WWW.WWW.2.Ng<y W1W2 8$n' ng'iệ& #S t<i '8/n ng6n '<ng v< gi v<8 ng6n '<ng \WW.WWW.WWW Ewng ti7n#Vt.9.Ng<y W2W2 8$n' ng'iệ& t/ t8<n E3 ti7n t'uê vn &'dng )'8 )/ n# N )'8 Eên )'8 t'uê, Fti7n Z.WWW.WWW Ewng ti7n #Vt..Ng<y WQW2 Mu$ nguyên vật liệu n'ậ& '8 t" gi+ QW.WWW.WWW D t'$n' t8+n Ewng ti7n gi ng6n'<ng.Q.Ng<y 1WW2 TA# Jng )'8 n'6n viên i #u$ )5ng )( (ng )( Ewng ti7n #Vt t" gi+ 1Q.WWW.WWW. 3  \.Ng<y 1QW2 fng t:@) ti7n )'8 ng:i E+n K % #u$ t'iIt /n 0ut Ewng ti7n gi ng6n '<ng9WW.WWW.WWW..Ng<y 2QW2 N'ận :;) t'iIt E" /n 0ut tm ng:i E+n K t" gi+ QWW.WWW.WWW. `$u 'i tm ti7n Jngt:@), N t'$n' t8+n nFt )'8 ng:i E+n K Ewng ti7n gi ng6n '<ng. ?8u c,uF Tãy hân tích các nghiệ v1 kinh tN t78n IUng hE"ng t7)nh kN toán& B23 #4A,    Doanh nghiệ DCV có tWng s* v*n đ,u tE Ian đ,u t+i ngày %%@ là %&=;;&;;;&;;;/ t7ong đóFIUng 3uyền sX 01ng đYt là Z;;&;;;&;;;[ IUng tiền 2\t =;&;;;&;;; và IUng tiền gXi ngân hàng ==;&;;;&;;;& C7ong tháng %@/ có các nghiệ v1 kinh tN hát sinh nhE sauF :ABCF B@A> 1.Ng<y W2W1 xjt ti7n gi ng6n '<ng v7 n'ậ& *uh ti7n #Vt QW.WWW.WWW.2.Ng<y W9W1 Mu$ '<ng '=$ n'ậ& '8, )':$ t/ ti7n )'8 ng:i E+n 22W.WWW.WWW.9.Ng<y 1WW1 T/ n; )'8 ng:i E+n Ewng ti7n gi ng6n '<ng ZW.WWW.WWW..Ng<y 11W1 N'ận vFn g=& t'ê# Ewng #3t 5 t5 vận t/i &'() v( in' 8$n' QW.WWW.WWW.Q.Ng<y 1QW1 ^$y ngn 'An ng6n '<ng QW.WWW.WWW % )'u?n E" t/ n; ng:i E+n, N D n'ận v<n'ậ& *uh ti7n #Vt.\.Ng<y 1\W1 ]ut '8 '<ng '=$ gi E+n 2WW.WWW.WWW. ?8u c,uF Tãy hân tích các nghiệ v1 kinh tN t78n IUng hE"ng t7)nh kN toán& $ài %&]F C+i (#ng ty @QstlQ t7ong tháng '@/ có 2Gt s* nghiệ v1 kinh tN hát sinh nhE sauF   :ABCFB@A>F 1.Ng<y WQW2 fng t:@) ti7n )'8 ng:i E+n Ewng ti7n #Vt 1W.WWW.WWW.2.Ng<y 1WW2 K'+)' '<ng Jng t:@) ti7n '<ng )'8 8$n' ng'iệ& Ewng ti7n gi ng6n '<ng9QW.WWW.WWW.9.Ng<y 1QW2 c'i ti7n #Vt % t/ l:!ng )'8 ng:i l$8 3ng t8ng t'+ng ZW.WWW.WWW.. Ng<y 2WW2 c'i ti7n #Vt % t/ ti7n iện, n:@) #u$ ng8<i, &'() v( )'8 E3 &'ận E+n '<ng l<12.WWW.WWW.Q.Ng<y 2QW2 Mu$ vn &'dng &'?# &'() v( )'8 *u/n l 8$n' ng'iệ&  (ng 'It t8ng t'+ng t"gi+ QWW.WWW )':$ t/ ti7n )'8 ng:i E+n.\.Ng<y 2W2 T'$n' t8+n ti7n t'uê vn &'dng t8ng t'+ng t" gi+ 9W.WWW.WWW Ewng ti7n gi ng6n'<ng. ?8u c,uF Tãy hân tích các nghiệ v1 kinh tN t78n IUng hE"ng t7)nh kN toán& 4  B23 #4, C+i (#ng ty Ko0ynQ t7ong tháng %;@ có 2Gt s* nghiệ v1 kinh tN hát sinh nhE sauF:ABCFB@A> 1.Ng<y W11W ]ut '8 t'<n' &'?# gi E+n W.WWW.WWW.2.Ng<y WQ1W K'+)' '<ng Jng t:@) ti7n '<ng )'8 8$n' ng'iệ& Ewng ti7n #Vt 1Q.WWW.WWW v< ti7ngi ng6n '<ng W.WWW.WWW.9.Ng<y 1W1W B+n l5 '<ng t" gi+ 12W.WWW.WWW, $u 'i tm ti7n Jng t:@), '+)' '<ng t'$n' t8+n nFt Ewng ti7n gi ng6n '<ng..Ng<y 1Q1W c'i &'e t'uê )$ '<ng &'() v( )'8 '8At 3ng E+n '<ng 1Q.WWW.WWW v< t'uê vn &'dng &'() v( )'8 '8At 3ng *u/n l 2W.WWW.WWW t8ng t'+ng )':$ t/ ti7n.Q.Ng<y 2Q1W c'i &'e ti7n l:!ng )'8 n'6n viên E+n '<ng 2Q.WWW.WWW v< n'6n viên *u/n l 8$n'ng'iệ& W.WWW t8ng t'+ng D t'$n' t8+n Ewng ti7n #Vt.\.Ng<y 21W T'$n' t8+n ti7n t'uê )$ '<ng v< t'uê vn &'dng Ewng ti7n gi ng6n '<ng. ?8u c,uF (ác nghiệ v1 kinh tN nói t78n ảnh hE^ng nhE thN nào tMi Iảng cân đ*i kN toánO B23 #4#', C7ong tháng =@/ (#ng ty DC( có các sự kiện hát sinh t7ong k- nhE sauF :đ"n vịF %&;;;đ>& 1. Ng<y W2WQ, Te)' l;i n'uận ER ung *uh bu t: &'+t ti%n 2WW.WWW.2. Ng<y WQWQ, c'i &'e *u/ng )+8 t8ng t'+ng D t'$n' t8+n Ewng ti7n #Vt Q.WWW.9. Ng<y 1WWQ, K ';& kng #u$ t<i /n )F "n' t" gi+ QW.WWW, ng:i E+n yêu )bu t'$n' t8+n Ewng ti7n ging6n '<ng.. Ng<y 1WQ N'ận h *uh <i 'An Ewng ti7n #Vt 2WW.WWWQ. Ng<y 2WWQ Hng ti7n gi ng6n '<ng % t/ t:@) ti7n )'8 ng:i E+n t<i /n 2W.WWW.\. Ng<y 2QWQ Gi )5ng vn )'8 ng:i E+n 0+) n'ận  t'$n' t8+n F n; z t:@) QW.WWW Ewng ti7n ging6n '<ng. Y67 c87, 1.T8ng )+) ng'iệ& v( nêu tên I t8+n  g'i )'q& n'Png ng'iệ& v( n<82.c+) ng'iệ& v( g'i )'q& tên /n' ':Sng n': t'I n<8 t@i &':!ng t-n' I t8+n9.a"n' '8/n v< &'/n +n' v<8 t<i '8/n. B23 #4##, C+i (#ng ty DC( t7ong 3uá t7)nh ghi ch_ kN toán 2Pc hải 2Gt s* l`i sai sau đâyF :đvF %&;;;đ> 1.Ng'iệ& v( )'i &'e iện n:@) &'+t in'  (ng )'8 E3 &'ận E+n '<ng D t'$n' t8+n Ewng ti7n #VtQ.WWW I t8+n &'/n +n' t'<n' g'i N; TK c'i &'e iện n:@) QWW c= TK Ti7n MVt QWW. 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x