Brochure vorming+ deleeswereld

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Government & Nonprofit

Published:

Views: 0 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. Diversiteit in de bibliotheek 2. 3 DE LEESWERELD Deze brochure biedt inspiratie aan lokale initiatiefnemers die een leesgroep voor anderstaligen naar het model van…
Transcript
 • 1. Diversiteit in de bibliotheek
 • 2. 3 DE LEESWERELD Deze brochure biedt inspiratie aan lokale initiatiefnemers die een leesgroep voor anderstaligen naar het model van ‘De Leeswereld’ willen opstarten. De Leeswereld werd in 2016 opgestart in Lier vanuit Vormingplus regio Mechelen, stad Lier, bibliotheek de Fé in Lier en CVO Crescendo, met steun van het Vlaams Fonds der Letteren. In deze brochure willen we in grote lijnen weergeven hoe het project in Lier werd aangepakt. Vanuit deze ervaringen delen we graag de succesfactoren van het project met jullie ter inspiratie om zelf met een ‘Leeswereld’ te starten. Uiteraard staan we klaar om jullie te ondersteunen om een project uit te werken op maat van de lokale context. Vormingplus regio Mechelen
 • 3. 4 Eveline, 41 jaar, Syrië “We worden altijd heel vriendelijk onthaald. Eén van de eerste bijeenkomsten van De Leeswereld kregen we een rondleiding in de bibliotheek. Zo ben ik meer te weten gekomen over de boeken die uitgeleend kunnen worden. Ik kan nu zelf ook een boek komen lenen.” Lidija, 68 jaar, Litouwen “De boeken in het Litouws die ik had meegebracht, heb ik allemaal al gelezen. Ik lees nu enkel nog Nederlandstalige boeken. Ik heb al veel nieuwe auteurs leren kennen. Welke boeken ik best lees spreek ik af met de begeleidster of vraag ik aan een medewerker in de bibliotheek.” Mariana, 32 jaar, Brazilië “Ik werkte als vrijwilliger in de bibliotheek omdat ik veel Nederlands wou leren praten en van boeken hou. Zo ben ik bij De Leeswereld terecht gekomen. Ik leer er veel over Vlaamse schrijvers en gedichten. Op school leren we dat niet. En ik ontmoet er allemaal lieve mensen.” Abdo, 40 jaar, Syrië “Ik vind het heel belangrijk om Nederlands te leren en om mijn uitspraak te verbeteren. Ik las altijd al veel boeken in Syrië. Hier heb ik geen tijd om te lezen, maar door naar De Leeswereld te komen, lukt het toch om er een beetje tijd voor vrij te maken. De bijeenkomsten zijn altijd heel gezellig met vriendelijke mensen.”
 • 4. 5 Babbelen over boeken. Dat is wat anderstaligen om de twee weken doen tijdens de bijeenkomsten van De Leeswereld in de bibliotheek van Lier. Anderstaligen krijgen er de kans om Nederlands te oefenen door het lezen van boeken en het voeren van gesprekken hierover. Tegelijk maken ze kennis met Nederlandstalige literatuur en met de werking van de bibliotheek. De Leeswereld richt zich naar anderstaligen die minstens NT2-niveau 2.2 behaald hebben. We werken in 2 groepen van elk max. 12 deelnemers. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. De bijeenkomsten gaan om de twee weken door in de bibliotheek, behalve op feestdagen en tijdens schoolvakanties. De begeleiders bereiden de inhoud van de bijeenkomsten voor op basis van de interesses van de deelnemers. De teksten en gespreksmethodieken variëren per bijeenkomst. Met De Leeswereld willen we anderstaligen ondersteunen en de kans bieden om: • het plezier van het lezen te ontdekken • Nederlandstalige schrijvers en literatuur te leren kennen • kennis te maken met het aanbod en de werking van de bibliotheek • Nederlands te oefenen • sociale contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen
 • 5. 6 “Tijdens contacten met anders- taligen kwam steeds hetzelfde signaal naar boven: het belang van oefenkansen Nederlands voor anderstaligen die gevorderd zijn in het Nederlands. Het is immers logisch dat als de groep anderstaligen divers is, dat het aanbod van de oefenkansen ook een beetje divers is.” “Vormingpluswasdeallereerstepartnerdiewehebben aangesproken met de vraag om het basisidee mee uit te werken en uiteindelijk het project dat daaruit groeide te coördineren. Vormingplus heeft tonnen ervaring op het vlak van levenslang en levensbreed leren en er was reeds een fijne samenwerking bij projecten zoals De Babbelier en Samen Inburgeren. Van zodra het duidelijk werd dat dit een project rond lezen en leesbevordering zou worden, werd het snel duidelijk dat de bibliotheek van Lier de partner bij uitstek was. Ook contacteerden we het Centrum voor Volwassenenonderwijs om af te toetsen of de nood reëel was en om beroep te kunnen doen op de expertise van de leerkrachten die dagelijks in contact staan met de doelgroep.” Karima Adouiri, diversiteitsconsulent Stad Lier
 • 6. 7 Het idee om te starten met een leesgroep voor anderstaligen is gegroeid naar aanleiding van een vraag vanuit de doelgroep van anderstaligen zelf. Met de bestaande initiatieven zoals de conversatietafel ‘Den Babbelier’ in Lier bereikten we vooral anderstaligen met een lager taalniveau. Anderstaligen met een hoger taalniveau gaven aan dat ook zij nood hebben aan oefenkansen Nederlands. We verkenden deze behoefte verder bij docenten en cursisten NT2 van CVO Crescendo. Uit deze bevraging bleek dat de nood aan extra oefenkansen voor hogere taalniveaus sterk leeft bij de cursisten. Om aanvullend te werken op het aanbod van Den Babbelier en in te gaan op de nood van anderstaligen, werkten we het idee verder uit om een leesgroep op te starten. Om het project concreet uit te werken, vormden we een projectgroep. Deze projectgroep bestond uit volgende partners: • Karima Adouiri, diversiteitsconsulent stad Lier • Goedele Schrijvers, teamleider bibliotheek de Fé • Sabien Hens en Marianne Vermeiren, leerkrachten NT2 bij CVO Crescendo • Kathleen Clerbout, educatief medewerker Vormingplus regio Mechelen Het thema leesbevordering werd verder uitgediept en kennis over de doelgroep en expertise in de omgang ermee werden gedeeld. Op deze manier bepaalde de projectgroep de doelstelling en krijtlijnen van het project. Om het project te kunnen realiseren stelde de stad Lier een budget ter beschikking en werden subsidies verkregen van het Vlaams Fonds der Letteren.
 • 7. 8 “We maken vanuit de bibliotheek mee promotie en coördineren de inschrijvingen. Uiteraard zorgen we graag voor het nodige leesvoer en staan we open voor aankoopsuggesties, al maken de begeleiders het ons erg makkelijk en doen zij het meeste werk. De Leeswereld vindt bij ons een gratis locatie voor hun bijeenkomsten en deelnemers krijgen telkens een gratis drankje. Bij de start van een leesjaar geven we graag een rondleiding, zodat nieuwe leden ons aanbod leren kennen en zich hopelijk ook snel thuis voelen in de bib.” “Als bibliotheek zijn wij natuurlijk doordrongen van het belang van leesbevordering. Wij willen leesplezier toegankelijker maken voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd, afkomst of achtergrond. De Leeswereld was voor ons een gedroomde kans om samen te werken met een doelgroep die we niet altijd makkelijk bereiken.” “We hopen de Leeswereld stevig te kunnen verankeren in ons aanbod. Het zou ook fijn zijn om onze leden meer te kunnen betrekken bij onze werking, bv. bij de uitbouw van ons Taalpunt en bij het organiseren van meertalige voorleesuurtjes. En het allermooiste zou zijn als er ‘Leeswereldburgers’ doorgroeien naar een van onze leeskringen voor Nederlandstaligen. Of wie weet, zelf een eigen leeskring opstarten.” Team Bibliotheek de Fé, Lier
 • 8. 9 Elke partner vervulde gaandeweg een specifieke rol: De stedelijke bibliotheek neemt enerzijds een aantal logistieke taken op zoals de zorg voor de locatie en de catering. Daarnaast staat de bibliotheek in voor het aanleveren van ‘het leesvoer’ op vraag van en in samenspraak met de begeleiders. Bij de start van het nieuwe leesjaar, biedt de bibliotheek ook telkens een rondleiding aan voor de groepen en 1 jaar gratis lidmaatschap voor de deelnemers. CVO Crescendo zorgt voor de toeleiding van anderstalige deelnemers naar het project en geeft advies over taalniveaus, materialen, afstemming bij de planning van de bijeenkomsten met de lesmomenten,… Vormingplus regio Mechelen zorgt voor de dagdagelijkse opvolging van het project: het coördineren van de projectgroep, de administratie en ondersteuning van de begeleiders en de verantwoording en rapportering aan de subsidiërende instanties, nl. de stad Lier en het Vlaams Fonds der Letteren. De stad Lier zorgt mee voor de regie van het project: van het faciliteren, promoten en subsidiëren van het project tot de rapportage aan het stadsbestuur. De concrete begeleiding van de bijeenkomsten wordt uitbesteed aan twee deskundige freelance begeleiders van Vormingplus regio Mechelen. Door de grote diversiteit in de groepen deelnemers op vlak van taalniveau, opleidingsniveau en motivatie vraagt de begeleiding van de bijeenkomsten deskundigheid op het vlak van literatuur, duidelijke taal en omgaan met diversiteit.
 • 9. 10 Amera, 46 jaar, Syrië “In de lessen op school lezen we enkel teksten voor de woordenschat en grammatica. In De Leeswereld is er veel meer ruimte voor het verhaal. We praten over dichters, gedachten en visies. Hier wordt tijd gemaakt om echt te lezen.” Novelyn, 36 jaar, Filipijnen “Ik las heel graag in mijn thuisland. Hier is het te moeilijk om alleen te lezen. Ik kom naar De Leeswereld omdat hier iemand kan uitleggen wat alles betekent.” Eveline, 41 jaar, Syrië “Elke week brengt iemand koekjes van zijn land mee. Soms vertellen we na De Leeswereld nog samen over onze situatie.” Kobre, 21 jaar, Somalië “Ik neem nu vaak stripverhalen mee uit de bib. Ik heb die gevonden na de rondleiding toen ik zelf ben gaan rondkijken en gaan zoeken wat ik kon meenemen.”
 • 10. 11 De Leeswereld richt zich naar anderstaligen die minstens NT2-niveau 2.2 behaald hebben. Dit vooropgestelde publiek bereikten we door het partnerschap dat werd aangegaan met CVO Crescendo. Leerkrachten stellen het project voor in de klassen 2.2 en hoger en spreken gericht studenten aan. Daarnaast wordt het project gepromoot naar andere belangrijke toeleiders via het diversiteitsnetwerk van de stad Lier. De belangrijkste motivatie van de meeste deelnemers om naar de Leeswereld te komen, is het verbeteren van hun Nederlands. Het lezen, de kennismaking met Nederlandstalige literatuur en met de werking van de bibliotheek wordt ervaren als een boeiende nieuwe manier om de taal te kunnen oefenen en op een andere manier te leren gebruiken. Het kunnen praten en leren kennen van nieuwe mensen beschouwen de deelnemers ook als een meerwaarde. Opvallend is wel dat de aanwezigheden sterk schommelen per bijeenkomsten en dat er regelmatig deelnemers afhaken. Bij navraag naar deze tendens blijkt dat het afhaken of afwezig zijn vaak te maken heeft met een zoektocht naar werk, de mogelijkheid om een opleiding te volgen, drukke NT2-lesweken, ... Werving van nieuwe deelnemers voor De Leeswereld gebeurt daarom ook meerdere keren per jaar.
 • 11. 12 Elke Horemans, begeleider “Wanneer ik teksten kies en vragen voorbereid, vind ik het belangrijk om te variëren qua tekstsoort, thema’s, emoties en methodieken. Onlangs experimenteerde ik met liedjesteksten. Die vielen duidelijk in de smaak en zorgden voor een zekere opgewektheid in de groepsdiscussie. Hartverwarmend!” Rocio Forero, begeleider “Als begeleider probeer ik de mensen niet alleen mee te nemen in de literatuur van Vlaamse of internationale auteurs, maar ook in de minder bekende stemmen van vandaag. Indirect dragen we zo bij aan het migratieproces van de deelnemers. Ik voorzie altijd voldoende tijd en ruimte om duidelijkheid te brengen, dit wordt erg geapprecieerd door de deelnemers.”
 • 12. 13 Omwille van de grote verschillen op vlak van taalniveau, motivatie en opleidingsniveau tussen de deelnemers, vraagt de begeleiding van de bijeenkomsten enige voorbereiding. Tijdens de eerste bijeenkomst van het leesjaar of telkens wanneer er een groep nieuwe deelnemers start, wordt er tijd gemaakt om kennis te maken met elkaar. Door de interesses en de leefwereld van de deelnemers te leren kennen en de inhoud van de bijeenkomsten hierbij te laten aansluiten, wordt de betrokkenheid vergroot. Daarnaast vergroot het groepsgevoel door het maken van tijd voor informele, persoonlijke contacten (bv. tijdens een pauze). Samen met de deelnemers kiezen de begeleiders wat er gelezen wordt. Op vraag van de begeleiders zorgt de bibliotheek voor het gekozen leesvoer. De begeleiders kiezen hoe ze met de teksten te werk gaan: samen in stilte lezen, om de beurt luidop lezen, voorlezen, … en bereiden besprekingsvragen voor. Er wordt niet verwacht van de deelnemers dat ze thuis opdrachten uitvoeren, maar wie dit zelf wil, wordt hierbij op weg geholpen door de begeleiders. Om te vermijden dat mensen afhaken omwille van praktische redenen (bv. de uren van het openbaar vervoer, het moeten ophalen van de kinderen,…) stellen de begeleiders zich flexibel op waar mogelijk.
 • 13. 14 Kathleen Clerbout, educatief medewerker Vormingplus regio Mechelen “Het zou fijn zijn om, net als bij onze conversatietafels en Samen Inburgeren, op meerdere plaatsen in onze regio met dit project van start te kunnen gaan. Met onze ervaringen uit het project in Lier hebben we een goede basis om van te vertrekken. Uiteraard werken we steeds op maat van de lokale context en passen we waar nodig het concept aan. Wat mij het meest motiveert zijn de reacties van de deelnemers. Als je hoort hoeveel de bijeenkomsten van De Leeswereld voor hen betekenen, dan kan je niet anders dan warm lopen voor dit initiatief.”
 • 14. 15 De begeleiders van De Leeswereld maakten voorbereidingsfiches aan van een selectie van teksten die ze gebruikt hebben met voorbeelden van methodieken, besprekingsvragen en concrete tips per tekst. We verzamelden de fiches in een map die werd aangevuld met algemene tips voor de bijeenkomsten op vlak van organisatie, literatuur en duidelijke taal. Deze ‘Leidraad voor Leeswereld-bijeenkomsten’, kan ter inspiratie aangevraagd worden bij Vormingplus. Bibliotheken en gemeenten die zin hebben om ook met een Leeswereld te beginnen, kunnen rekenen op een intensieve begeleiding vanuit Vormingplus. Contacteer Kathleen Clerbout via kathleen.clerbout@vormingplus.be.
 • 15. met de steun van
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x