Buku dskp kurikulum standard prasekolah kebangsaan semakan 2017

Please download to get full document.

View again

of 188
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Art & Photos

Published:

Views: 0 | Pages: 188

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Semakan 2017 Bahagian Pembangunan Kurikulum 2017 2. Terbitan 2017 © Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara.…
Transcript
 • 1. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Semakan 2017 Bahagian Pembangunan Kurikulum 2017
 • 2. Terbitan 2017 © Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 • 3. KANDUNGAN Rukun Negara........................................................................................................................................................... vii Falsafah Pendidikan Kebangsaan............................................................................................................................. viii Definisi Kurikulum Kebangsaan................................................................................................................................. ix Kata Pengantar.......................................................................................................................................................... xi Pendahuluan.............................................................................................................................................................. 1 Matlamat ................................................................................................................................................................... 2 Objektif ...................................................................................................................................................................... 2 Kerangka Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan........................................................................................... 3 Fokus ........................................................................................................................................................................ 5 Kemahiran Abad Ke-21.............................................................................................................................................. 5 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.................................................................................................................................. 7 Persekitaran Pembelajaran ....................................................................................................................................... 8 Perancangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ................................................................................................ 9 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .................................................................................................................... 10 Pelibatan Ibu Bapa .................................................................................................................................................... 14 Murid Berkeperluan Khas ............................................................................................................................. 15
 • 4. iv Elemen Merentas Kurikulum ......................................................................................................................... 16 Pentaksiran Sekolah...................................................................................................................................... 19 Organisasi Kandungan ................................................................................................................................. 21 Peruntukan Waktu Minimum................................................................................................................... 22 Peruntukan Waktu PdP........................................................................................................................... 23 Tunjang Komunikasi .............................................................................................................................. 27 Bahasa Melayu ............................................................................................................................... 29 English Language............................................................................................................................ 39 Bahasa Cina .................................................................................................................................... 47 Bahasa Tamil .................................................................................................................................. 53 Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai ............................................................................................................ 61 Pendidikan Islam ............................................................................................................................. 63 Pendidikan Moral ............................................................................................................................ 71 Tunjang Keterampilan Diri ............................................................................................................................ 79 Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika ................................................................................................ 87 Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan........................................................................... 89 Kreativiti dan Estetika.... ............................................................................................................................. 99
 • 5. v Tunjang Sains dan Teknologi ............................................................................................................................ 107 Sains Awal .................................................................................................................................................. 109 Matematik Awal .......................................................................................................................................... 117 Tunjang Kemanusiaan ....................................................................................................................................... 127 Standard Prestasi ............................................................................................................................................... 135 Tunjang Komunikasi.... ............................................................................................................................... 137 Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai.......................................................................................................... 143 Tunjang Keterampilan Diri........................................................................................................................... 149 Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika.............................................................................................. 153 Tunjang Sains dan Teknologi...................................................................................................................... 157 Tunjang Kemanusiaan................................................................................................................................. 163 Panel Penggubal........................................................................................................................................................ 165 Turut Menyumbang.................................................................................................................................................... 170 Penghargaan.............................................................................................................................................................. 172
 • 6. vi
 • 7. vii RUKUN NEGARA BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; Memelihara satu cara hidup demokratik; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 • 8. viii FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
 • 9. ix DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN 3. Kurikulum Kebangsaan (1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 [PU(A)531/97]
 • 10. x
 • 11. xi KATA PENGANTAR Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) yang dilaksanakan mulai tahun 2010 telah disemak semula bagi memenuhi tuntutan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 kualiti kurikulum yang dilaksanakan setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSPK menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. Usaha memasukkan Standard Prestasi di dalam dokumen kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu bidang pembelajaran serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi mempertingkatkan perkembangan murid. DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Kerangka KSPK, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bagi menjayakan pelaksanaan KSPK, pengajaran dan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) merakamkan setinggi- tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penggubalan KSPK (Semakan 2017). Semoga pelaksanaan KSPK mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan Kebangsaan. Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 12. 0
 • 13. KSPK 1 PENDAHULUAN Pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia pendidikan. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan dapat membekalkan murid dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif untuk pembelajaran yang seterusnya. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) adalah wadah utama yang menjadi panduan guru dalam mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan prasekolah bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akan datang. KSPK digubal berdasarkan prinsip amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak dan teori pembelajaran kanak- kanak. Kandungan KSPK adalah berasaskan enam tunjang iaitu Tunjang Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Perkembangan Fizikal dan Estetika; Sains dan Teknologi; dan Keterampilan Diri. Antara perkara yang diberi penekanan dalam pengubalan KSPK ialah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang dinyatakan secara eksplisit dalam penulisan Standard Pembelajaran. Guru perlu menterjemah Standard Pembelajaran dalam PdP di bilik darjah dengan penekanan kepada KBAT. Perincian dalam dokumen ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan. Aktiviti yang dirancang perlu memberi pengalaman yang menyuburkan dan menyeronokkan, melibatkan murid secara aktif serta selamat. Guru digalak menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun, mengolah dan mempelbagai aktiviti berpandukan Standard Pembelajaran mengikut kesesuaian murid. Adalah diharapkan guru akan menghayati dan melaksanakan kehendak-kehendak sebagaimana yang terkandung dalam kurikulum ini agar matlamat dan objektif yang telah ditetapkan akan tercapai. Kandungan yang dipelajari di peringkat prasekolah pada asasnya merupakan pengetahuan dan kemahiran asas yang diperlukan murid sebagai persediaan untuk mengikuti pendidikan di peringkat sekolah rendah kelak.
 • 14. KSPK 2 MATLAMAT Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bertujuan memperkembangkan potensi murid berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran seterusnya. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid untuk mencapai objektif seperti yang berikut: 1. Menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. 2. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. 3. Mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. 4. Menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. 5. Menyayangi dan menghargai alam sekitar. 6. Memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. 7. Mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. 8. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. 9. Mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian.
 • 15. KSPK 3 KERANGKA KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1. Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
 • 16. KSPK 4 Tunjang Komunikasi Tunjang Komunikasi menekankan kepada kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Bagi murid di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina/Tamil, mereka wajib mempelajari Bahasa Cina/Bahasa Tamil. Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam, manakala Pendidikan Moral dipelajari oleh murid bukan beragama Islam. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Tunjang Keterampilan Diri Tunjang Keterampilan Diri memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum juga ditekankan dalam Tunjang ini. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri serta pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi terhadap karya seni dalam kalangan murid. Tunjang ini melibatkan komponen Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan; serta Kreativiti dan Estetika. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik; serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Disiplin ilmu yang terkandung dalam tunjang ini ialah Sains Awal dan Matematik Awal.
 • 17. KSPK 5 FOKUS Kurikulum Prasekolah berfokus untuk melahirkan murid yang mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan yakin. Di samping itu, kurikulum ini menghasratkan murid yang mampu menghadapi cabaran, menyelesaikan masalah, berkeinginan untuk belajar dan bersedia untuk pembelajaran seterusnya. KEMAHIRAN ABAD KE- 21 Satu daripada hasrat KSPK adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum prasekolah menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid. Jadual 1: Profil Murid PROFIL MURID PENERANGAN Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran dengan kebijaksanaan, keyakinan, toleransi dan empati. Mahir Berkomunikasi Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran, idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif secara lisan dan bertulis, menggunakan pelbagai media dan teknologi.
 • 18. KSPK 6 PROFIL MURID PENERANGAN Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif; mampu untuk menangani masalah yang kompleks dan membuat keputusan yang beretika. Mereka berfikir tentang pembelajaran dan diri mereka sebagai murid. Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif dalam menangani bidang pembelajaran yang baru. Kerja Sepasukan Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dan harmoni dengan orang lain. Mereka mengalas tanggungjawab bersama serta menghormati dan menghargai sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli pasukan. Mereka memperoleh kemahiran interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli pasukan yang lebih baik. Bersifat Ingin Tahu Mereka membangunkan rasa ingin tah
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x