Derekutugun 2017 Kazi Calismalari

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Career

Published:

Views: 0 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Derekutugun 2017 Kazi Calismalari
Tags
Transcript
  KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI  3. CİLT  40 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü  07-11 MAYIS 2018ÇANAKKALE Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 40.KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI3. CİLT  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3627-3Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 183-3 YAYINA HAZIRLAYAN Dr. Adil ÖZME  07-11 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Kapak ve Uygulama Arel Görsel Tanıtım San. Tic. Ltd. Şti. Kapak Fotoğrafı: Rüstem ASLAN  Troya Örenyeri 2017 Yılı Kazı Çalışmaları    Not : Kazı raporları, dil ve yazım açısından Dr. Adil Özme tarafından denetlenmiştir. Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.e-ISSN: 2667-8845  40. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU BİLİM KURULUSCIENTIFIC COMMITTEE OF 40 th  INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EXCAVATIONS, SURVEYS AND ARCHAEOMETRY  Prof. Dr. Nurettin ARSLAN  (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölü- mü Başkanı-Assos Kazı Başkanı) Prof. Dr. Rüstem ASLAN  (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölü- mü, Troia Kazı Başkanı) Prof. Dr. Andreas SCHACHNER  (Boğazköy-Hattuşaş Kazı Başkanı) Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU  (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Olivier Can HENRY  (Labraunda Kazı Başkanı) Prof. Dr. Onur ÖZBEK  (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Timothy HARRISON  (Tell Tayınat Kazı Başkanı) Doç. Dr. Göksel SAZCI (Maydos-Kilisetepe Kazı Başkanı) Prof. Dr. Marcella FRANGIPANE  (Aslantepe Kazı Başkanı) Doç. Dr. Aslı Erim ÖZDOĞAN  (Çayönü Kazı Başkanı) Prof. Dr. Michael HOFF  (Antiocheia Ad Cragum Kazı Başkanı) Dr. Masako OMURA  (Yassıhöyük Kazı Başkanı)   VII İÇİNDEKİLER Demet KARA, Murat AKAR Hatay Arkeoloji Müzesi Altınözü Toprakhisar Höyük Kurtarma Kazısı 2017 Yılı Çalışmaları  .................................................................................................. 1 Murat ARSLAN, Nihal TÜNER ÖNEN 2017 Yılı Phaselis Kazı Çalışmaları  .......................................................................... 13Hüseyin Murat ÖZGEN Adramytteion (Ören) 2017 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları  ...................................... 23Musa KADIOĞLU, C. ÖZBİL, M. ADAK, Ö. VAPURÇ. GENÇLER GÜRAY, Y. KILIÇ, İ. KOPÇUK 2017 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (8. Sezon)  ............................................................... 45Mustafa BEYAZIT, Yasemin BEYAZIT, Başaran Doğu GİTAL,Şuayip ÇELEMOĞLU, Alper ATICI, Hasan Hüseyin BAYSAL Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri ve Kavaklıpınar Mevkii Kale-i Tavas Mezarlığı Kazıları 2017  .......................................................................71 Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Gülgün YILMAZ, Fuat YILMAZ, Sinan MİMAROĞLU Ayasuluk Tepesi ve Aziz Yuhanna Kilisesi 2017 Kazı ve Onarım Çalışmaları  ........... 85Nicholas CAHILL Sardis, 2017  ............................................................................................................ 97 Numan TUNA, Nadire ATICI, İlham SAKARYA Burgaz (Palaia Knidos) 2017 Yılı Çalışmaları  ..........................................................117 Nuran ŞAHİN, Onur ZUNAL, Gülşah GÜNATA Klaros 2017  ........................................................................................................... 137Nurettin ARSLAN, Caner BAKAN, Beate BÖHLENDORF-ARSLANEva-Maria MOHR, Klaus RHEIDT 2017 Yılı Assos Kazı Çalışmaları  ............................................................................ 155Yılmaz AKKAN, Nurettin ÖZTÜRK, Mehmet KARAOSMANOĞLU 2017 Yılı Tralleis Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları  ............................... 173
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x