EIZ pro pedagogiku andragogiku

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 0 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika a andragogika Eva Jandová Podzim 2019 2. Co nás čeká ã Jak hledat vhodné zdroje informací ã…
Transcript
 • 1. Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika a andragogika Eva Jandová Podzim 2019
 • 2. Co nás čeká • Jak hledat vhodné zdroje informací • Licencované zdroje - EIZ pro MU • Volně dostupné EIZ • Další zdroje informací pro obor • Citace, citování, citační manažery
 • 3. Jak hledat vhodné zdroje informací • Co chci hledat, otázky, terminologie, klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi, termíny v jiném jazyce (více lekce Jak si vybrat téma práce). Definování tématu • Dle oboru, typu dokumentu - články, knihy, fakta; dle jazyku čj, aj. Volba vhodného zdroje • Projít nápovědy vyhledávání, použít logické a jiné operátory, prozkoumat další možnosti systému (vyhledávače/databáze/katalogu). Vyhledávání • Úprava vyhledávacího dotazu; dotaz více zpřesnit nebo zobecnit. • Jaký dokument vybrat. Úprava vyhledávání, zhodnocení výsledků • Nástroje pro správu citací.Ukládání výsledků
 • 4. Operátory a zástupné znaky • Booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz; např.: education AND children OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz; např.: education OR learning NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín např.: education AND adult NOT children Složitější dotazy: children AND (education OR learning OR teaching) • Proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů např. NEAR, ADJ, WITH Operátory se mohou v různých databázích lišit (najdete v nápovědách a tipech pro vyhledávání jednotlivých databází). • Fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe • Truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*) • Wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
 • 5. Úprava rešeršního dotazu Málo výsledků? • rozšiřte dotaz => použijte nadřazené pojmy, synonyma • vhodný je operátor OR a zástupné znaky (*) • „vyhněte se frázím“ • neomezujte vyhledávání (časově, full text) • nahlédněte do nápovědy, FAQ Příliš mnoho výsledků? • nepoužívejte příliš obecné pojmy • vhodný je operátor AND • „nebojte se frází“ • použijte pokročilé vyhledávání (klíčová slova, abstrakty)
 • 6. Ptejte se Týká se dokument mého tématu? Přináší pro mě nové informace? Je dostatečně odborný? Projděte přehled výsledků název klíčová slova/tematická hesla abstrakt/anotace Prolistujte dokument úvod a závěr grafy obsah, rejstříky použité zdroje Zhodnocení výsledků
 • 7. Licencované elektronické informační zdroje
 • 8. E-zdroje pro MU Odborné databáze nakupované pro zaměstnance a studenty MU: - bibliografické/abstraktové (informace o existenci dokumentu, může být připojen abstrakt) - fulltextové (plné texty odborných článků, knih, disertací apod.) - citační, faktografické… Přístup přes: • portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Katalogy a databáze  Elektronické informační zdroje  EIZ MU • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU
 • 9. Služby portálu EIZ MU •seznam databází MU •zdroje podle oborů •info o zkušebních přístupech a novinkách •nastavení vzdáleného přístupu •přístup na EBSCO Discovery Service
 • 10. EBSCO Discovery Service • umožňuje jedním dotazem současně prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://discovery.muni.cz • pro přístup k plným textům je nutné být připojen do celouniverzitní počítačové sítě MU (počítače na MU, vzdálený přístup) • umožňuje vytvářet Seznam dostupných časopisů a knih na MU.
 • 11. Full Text Finder Služba Full text Finder slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků a knih dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar). Najdete pod ikonou: nebo
 • 12. Multioborové databáze MU Příklady: • ProQuest Central • EBSCO • SpringerLINK • ScienceDirect • Wiley Online Library • JSTOR
 • 13. E-knihy pro MU (výběr) Příklady: • EBSCO eBook Academic Collection • GALE e-books • Wiley e-books • ebrary Perpetual Titles - Ebook Central • další elektronické knihy viz portál EIZ MU
 • 14. Databáze MU pro pedagogiku Příklady: • ERIC (volně dostupná bibliografická databáze, výběrově i plné texty; přístup samostatně i přes Portál EIZ MU nebo EBSCO) Související databáze: • PsycINFO/PsycARTICLES (psychologie, pedagogika, andragogika) Přístup k databázím je možný pouze z počítačů Katedry psychologie FSS MU a IVDMR při FSS (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny).
 • 15. Volně dostupné online zdroje
 • 16. Elektronické katalogy knihoven • Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. [definice dle TDKIV] • Existují souborné katalogy národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. seriály…  Souborný katalog ČR  Souborný katalog MU - součástí je i katalog ÚK FF MU  SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven)
 • 17. Oborové brány, portály, instituce Portály k oboru pedagogika • http://www.ceskaskola.cz • http://www.skolaonline.cz • http://rvp.cz • http://www.novamaturita.cz Weby pedagogických institucí • http://www.msmt.cz • http://www.uiv.cz (pod MŠMT) • http://www.nuv.cz/ • http://www.csicr.cz • Portál Knihovny.cz – od 2019 nahrazuje Jednotnou informační bránu; jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven • Zahraniční oborové brány – subject gateways (v rámci univerzit, knihoven…)
 • 18. Digitální knihovny Příklady multioborových digitálních knihoven: • Europeana http://www.europeana.eu • Internet Archive http://www.archive.org • CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu • Project Gutenberg http://www.gutenberg.org • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org • dissonline.de http://www.dissonline.de/index.htm • Munispace - čítárna Masarykovy univerzity https://munispace.muni.cz • Digitální knihovna FF MU https://digilib.phil.muni.cz/ Archivy a repozitáře: • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org • The Directory of Open Access Repositories http://www.opendoar.org/ • Portál OpenAIRE https://www.openaire.eu/
 • 19. Pro pedagogiku: • Studia paedagogica • http://www.ucitelskenoviny.cz • http://www.ucitelske-listy.cz • http://www.modernivyucovani.cz • http://www.portal.cz/casopisy - časopisy na Portálu: Psychologie dnes, Rodina a škola, Informatorium 3-8 • http://www.scied.cz - didaktiky přírodovědných oborů • https://eric.ed.gov/ - bibliografické záznamy odborných článků, výběrově i plné texty • http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html - vědecké časopisy z oblasti vzdělávání (Open Access) Multioborové: • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání • DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access) E-časopisy, vyhledávání volně dostupných článků
 • 20. Citační etika, citování
 • 21. Proč citovat… • Autorský zákon/publikační/citační etika • Poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal → návaznost na předchozí poznání, → získání širšího kontextu dané tématiky. • Prokázat, že se orientujete v daném oboru/problematice. • Vytváří se tzv. skryté bibliografie k danému tématu.
 • 22. Citační styly • Zjistit zvyklosti citování dané katedry/ústavu/pracoviště. • APA Style (American Psychological Association) - často se používá v psychologii, pedagogice a dalších společenských vědách. • APA style pro ÚPV • Lekce Jak na citace podle APA style 23. 10. 2019 • Publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací • Některé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů, export do citačních manažerů apod. • ISO 690 – tištěná norma prezenčně v ÚK FF MU Interpretace http://citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • 23. Nástroje pro generování a správu citací Citační manažery • Generování a správa bibliografických citací (ale také vlastních myšlenek), tvorba seznamů literatury, propojení s plnými texty, sdílení citací a dokumentů s jinými uživateli… • Efektivní je začít využívat cit. manažery na začátku psaní závěrečné práce – sběr a organizace zdrojů. • Používat „selský rozum“, kontrolovat, nepřejímat citace automaticky. Příklady: • Citace Pro (citace.com) – volně dostupný (generátor) nebo přihlášení přes MU (manažer); umožňuje správu citací (ukládání, třídění do složek, sdílení s dalšími uživateli, propojení s katalogem MU a databázemi. • EndNote – licencovaný, propojeno s databází Web of Science. • Zotero – volně dostupný, registrace; různé styly.
 • 24. Děkuji za pozornost Mgr. Eva Jandová jandova@phil.muni.cz referenční služby reference@phil.muni.cz Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz http://www.facebook.com/knihovnaffmu Díky za vyplnění dotazníku.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x