Gedraaid aardewerk uit de Romeinse tijd

of 89
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Short Stories

Published:

Views: 52 | Pages: 89

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Study of Roman pottery from the rural settlement at Nijmegen-Lent (Dijkterugleggen, zone P9 / 57).
Transcript
  Gemeente Nijmegen, Bureau Leefomgevingskwaliteit, Archeologie2016  Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 61E.N.A. HeirbautC.W. Koot(red.)  A RCHEOLOGISCHE   MONUMENTENZORG   IN   HET   PLANGEBIED    VAN   DE   DIJKTERUGLEGGING   BIJ  L ENT  4  A RCHEOLOGISCH   ONDERZOEK    NAAR     VINDPLAATS  9/57 EN   DE   BEWONINGSGESCHIEDENIS    VAN   DE   IJZERTIJD   EN  R  OMEINSE    TIJDDEEL  II  © 􀀲󰀰􀀱󰀶 Gemeente Nijmegen, Bureau Leefomgevingskwaliteit, Archeologie Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent. 􀀴. Archeologisch onderzoek naar vindplaats 󐀹/􀀵􀀷 en de bewoningsgeschiedenis van de ijzertijd en Romeinse tijdE.N.A. Heirbaut & C.W. Koot (red.) Auteurs : J.  Aarts, J.J.H. van den Berg, T. Beukelaar, D. Brinkhuizen, P.W. van den Broeke, T.R. Clerbaut, P. Cleveringa, J. van Dijk , E. Drenth, S. Heeren, E.N.A. Heir- baut, J. van Hemert, J. Hendriks, E. Heunks, I.  Joosten, M.C.M. Komen, L.I. Kooistra, C.W. Koot, H. de Kruyk, L. Kubiak-Martens, C. van der Linde, J. van Oostveen, S. Ostkamp, F. Reijnen, M. Rijkelijkhuizen, D. Sam, B. Tunker, B.J. van der Veen, S. van der Velde, A. Verbaas, C. Vermeeren, N.  Walraven, S.  Weiß-König , H. de  Wolf  Vormgeving : R.M.H.C. MolsTekstredactie : M.J. Nicasie, C.J.F. Brok In opdracht van : Projectteam Ruimte voor de Waal – Nijmegen Autorisatie : C.W. KootISSN 󰀱􀀸󰀷􀀳󰀭􀀸󰀲󰀹X Omslag : De opgraving op vindplaats 󐀹 / 􀀵􀀷 in volle gang. 󰁢󰁬󰁡􀁮Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd in een geautomatiseerd gegevens-bestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 􀀱󰀶B  Auteurswet 􀀱󐀹􀀱􀀲 j o , het besluit van 􀀲󐀹 juni 􀀱󐀹􀀷􀀴, St.b. 󰀳􀀵􀀱, zoals gewijzigd bij Besluit van 􀀲󰀳 augustus 􀀱󐀹󰀸􀀵, St.b. 􀀴􀀷􀀱 en artikel 􀀱􀀷 Auteurswet 􀀱󐀹􀀱􀀲, dient men daarvoor wet-telijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 󰀸󰀸􀀲, 􀀱􀀱󰀸󰀰 AW Amstelveen).Voor het overnemen van gedeelte(n) van deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 􀀱󰀶 Auteurswet 􀀱󐀹􀀱􀀲) dient men zich tot de uitgever te wenden.De Gemeente Nijmegen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without the written permission from the publisher. laatABCvolvroegmiddenlaatvroegmiddenlaatvroegvroegmiddenlaat15001650185012509004502707019025050080011001800200053009000naChr.voorChr.490042002900vroegmiddenlaatnoord zuid    n    i   e   u   w   e   t    i    j    d   m    i    d    d   e    l   e   e   u   w   e   n    R   o   m   e    i   n   s   e   t    i    j    d    i    j   z   e   r   t    i    j    d    b   r   o   n   s   t    i    j    d   n   e   o    l    i   t    h    i   c   u   m     (    j   o   n   g   e   s   t   e   e   n   t    i    j    d    )   m   e   s   o    l    i   t    h    i   c   u   m    (   m    i    d    d   e   n  -   s   t   e   e   n   t    i    j    d    )   p   a    l   e   o    l    i   t    h    i   c   u   m    (   o   u    d   e   s   t   e   e   n   t    i    j    d    )  I NHOUDSOPGAVE 13 Inleiding op het AMZ-onderzoek van zone P󰀹 / 󰀵󰀷 􀀳󰀴󰀱13.1 De dijkteruglegging bij Lent 341 E.N.A. Heirbaut  13.2 Voorafgaande onderzoeken en administratieve gegevens 341 P.W. van den Broeke & S. van der Velde  13.2.1 Opgravingsgeschiedenis 34113.2.2 Administratieve gegevens 34213.3 Methoden en technieken 34313.3.1 Veldonderzoek 343 P.W. van den Broeke & S. van der Velde  13.3.2 Opzet van het rapport 350 E.N.A. Heirbaut  13.3.3 Methodiek van het onderzoek aan sporen en structuren 353 S. van der Velde & T. Beukelaar  13.3.3.1 Veldwerk 35313.3.3.2 Uitwerking 35313.3.3.3 Periodisering 35413.3.3.4 Kaartmateriaal 35513.3.3.5 Catalogus 35813.3.4 Methodiek van de aardewerkstudies 35813.3.4.1 Handgevormd aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd 358 P.W. van den Broeke  13.3.4.2 Gedraaid Romeins en Merovingisch aardewerk 359  J. Hendriks  13.3.4.3 Post-Romeins aardewerk : het Deventer-systeem 360 S. Ostkamp 13.3.5 Methodiek van de studie naar de metalen voorwerpen 36213.3.5.1 Fibulae 362  J. van Hemert & S. Heeren 13.3.5.2 Overige metalen voorwerpen 362  J. van Hemert  13.3.6 Methodiek van de studie naar het bouwkeramisch materiaal 363 T.R. Clerbaut & M.C.M. Komen 13.3.7 Methodiek van de studie naar het natuursteen 363  M.C.M. Komen 13.3.8 Methodiek van de studie naar het archeozoölogisch materiaal 364  J. van Dijk  13.3.9 Methodiek van het archeobotanisch onderzoek 367 L.I. Kooistra & L. Kubiak-Martens  13.3.10 Methodiek van het onderzoek naar het hout 370 C. Vermeeren 13.3.11 Laboratoriumdateringen 370 P.W. van den Broeke  13.3.11.1 OSL-dateringen 37013.3.11.2  14 C-dateringen 37113.3.11.3 Dendrochronologische dateringen 37513.3.12 Methodiek van het fysisch-antropologisch onderzoek 375 C. van der Linde  13.3.13 Behandeling van vondsten van metaal en organisch materiaal 376 F. Reijnen 14 Bewoning en begraving : sporen en structuren 38114.1 Inleiding 381 E.N.A. Heirbaut  14.2 Bodemopbouw en paleogeografie in zone P󰀹 / 󰀵󰀷 􀀳􀀸󰀱 C.W. Koot, met medewerking van E. Heunks   14.3 Nederzettingssporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd 39514.3.1 Korte schets van de structuren en hun gelijktijdigheid 395 E.N.A. Heirbaut  14.3.2 Catalogus 402 S. van der Velde & E.N.A. Heirbaut, met medewerking van T. Beukelaar  14.3.2.1 Gebouwplattegronden 40314.3.2.2 Bijgebouwen 40514.3.2.3 Palenrijen 41414.3.2.4 Waterputten en -kuilen 41514.3.2.5 Greppels 41914.3.2.6 Kuilen 42714.4 Sporen en structuren uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd 44414.4.1 Samenvatting en analyse van de structuren 444 S. van der Velde  14.4.2 Catalogus van de nederzettingssporen uit de middeleeuwen 448 S. van der Velde, met medewerking van T. Beukelaar  14.4.2.1 Waterputten 44814.4.2.2   Greppels 45514.4.2.3 Kuilen 45914.4.3 Catalogus van nederzettingssporen uit de nieuwe en nieuwste tijd 460 S. van der Velde, met medewerking van T. Beukelaar  14.4.3.1 Gebouwen 46014.4.3.2 Bijgebouwen 46414.4.3.3 Beerkelder 46514.4.3.4 Greppels en sloten 46514.4.3.5 Kuilen 46714.5 Inhumatiegraven 47114.5.1 Een inhumatiegraf en een menselijke schedel uit de ijzertijd 471 P.W. van den Broeke  14.5.1.1 Inhumatiegraf (structuur 161) 47114.5.1.2 Een menselijke schedel uit kuilencluster 148 47214.5.1.3 Interpretatie 47314.5.2 Een inhumatiegraf uit de 16 e  eeuw 473 C. van der Linde & D. Sam 14.5.2.1 Inleiding 47314.5.2.2 Resultaten 47514.5.2.3 Conclusie 47714.6 Dierbegravingen uit de late middeleeuwen en nieuwe en nieuwste tijd 477 B. Tunker  15 Aardewerk 48515.1 Handgevormd aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd 485 P.W. van den Broeke, met bijdragen van P. Cleveringa, I. Joosten, N. Walraven & H. de Wolf   15.1.1 Prelude 48515.1.2 Aantallen, variatie en doelstelling 48715.1.3 Ruimtelijke verdeling en aard van de depositie 48915.1.4 Aardewerk van lokale makelij 48915.1.4.1 Inleiding 48915.1.4.2 De chronologische waarde van verschralingsmateriaal 49115.1.4.3 Vroege ijzertijd (periode Ia) 49315.1.4.4 Eerste helft midden-ijzertijd (periode Ib) 50315.1.4.5 Tweede helft midden-ijzertijd (periode Ic) 50415.1.4.6 Eerste helft late ijzertijd (periode Id) 50915.1.4.7 Tweede helft late ijzertijd tot gevorderde vroeg-Romeinse tijd (periode Ie–IIa) 51415.1.4.8 Gevorderde vroeg-Romeinse tijd en Flavische periode (periode IIb) 52315.1.4.9 Bijzonderheden 52715.1.5 Importaardewerk 52915.1.5.1 Briquetage-vaatwerk 52915.1.5.2 Overig importaardewerk 535  15.1.6 Siliciumrijke witte aanslag op handgevormd aardewerk 536 I. Joosten 15.1.7 Diatomeeënonderzoek van een pot uit de midden-ijzertijd 539 H. de Wolf & P. Cleveringa  15.1.8 Röntgenfluorescentie-analyse (XRF) 540 N. Walraven 15.1.8.1 Inleiding 54015.1.8.2 Resultaten en discussie 54015.2 Gedraaid aardewerk uit de Romeinse tijd 550  J.J.H. van den Berg & J. Hendriks  15.2.1 Inleiding 55015.2.2 Aardewerkcategorieën 55115.2.3 Contextanalyse 56315.2.4 Vergelijking en datering 56615.3 Gedraaid aardewerk uit de Merovingische tijd 568  J. Hendriks  15.4 Het vol-middeleeuwse en post-middeleeuwse aardewerk 569 S. Ostkamp 15.4.1 Inleiding 56915.4.2 Karolingisch en vol-middeleeuws aardewerk 57015.4.3 Laat-middeleeuws aardewerk 57315.4.4 Aardewerk uit de (vroeg-)moderne tijd 57815.4.5 Het aardewerk uit de belangrijkste structuren 57815.4.6 Conclusie 58215.4.7 Catalogus van het vol-middeleeuws en post-middeleeuws aardewerk  S. Ostkamp 􀀵󰀸􀀳 15.5 Tabakspijpen 606  J. van Oostveen 16 Keramische voorwerpen en huttenleem 609 P.W. van den Broeke  16.1 Keramische voorwerpen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd 60916.1.1 Spinklosjes 60916.1.2 Weefgewichten 60916.1.3 Slingerkogels 61416.1.4 Diversen 61416.2 Huttenleem uit de ijzertijd en de Romeinse tijd 61416.2.1 Kenmerken 61416.2.2 Ruimtelijke verdeling en vondstrijke complexen 61617 Muntvondsten 62117.1 De munten uit de late ijzertijd en Romeinse periode 621  J. Aarts  17.1.1 Algemene gegevens, representativiteit en conservering. 62117.1.2 Chronologische samenstelling 62117.1.3 Een bijzondere klop 62317.2 Munten uit de middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd 626 B.J. van der Veen & E.N.A. Heirbaut  18 De fibulae 63518.1 De prehistorische en Romeinse fibulae 635 S. Heeren 18.1.1 Inleiding 63518.1.2 Beschrijving van de fibulae 63518.1.2.1 Fibulae uit de late ijzertijd of in een ijzertijdtraditie 63518.1.2.2 Vroeg-Romeinse onderdraadse fibulae 64018.1.2.3 Vroeg-Romeinse bovendraadse fibulae 64218.1.2.4 Vroeg-Romeinse veerhulsfibulae 64418.1.2.5 Vroeg-Romeinse scharnierfibulae 64418.1.2.6 Midden-Romeinse onderdraadse fibulae 646
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x