Hoe blijf je anno nu in een wereld die continu om je heen verandert.

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Presentations & Public Speaking

Published:

Views: 0 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. Presentatie Hans Luiken 2. Altijd anno nu Wat fijn dat je er bent. Dank je wel! 3. Programma Altijd anno nu Hans 14.00 - 14.45 uur Jan 14.50 - 15.20 uur Korte pauze…
Transcript
 • 1. Presentatie Hans Luiken
 • 2. Altijd anno nu Wat fijn dat je er bent. Dank je wel!
 • 3. Programma Altijd anno nu Hans 14.00 - 14.45 uur Jan 14.50 - 15.20 uur Korte pauze Jeanette 15.40 - 16.10 uur Rianne 16.15 - 16.45 uur Vragen 16.45 - 17.00 uur Borrel 17.00 uur
 • 4. SWOT Luiken Karstens S W Verdiepen in klant/branche Beste content; nieuws en verhalen Ondernemend Reserves Creatief & Organisatie O T ‘Explosie’ online tijdsbesteding (info&consumptie) Online onzichtbaarheid bedrijven Groei sociale media
 • 5. De oplossing: content marketing Maar wat is dat eigenlijk? En waarom?
 • 6. Zwemmen naar de overkant https://elnotarissen.nl/ http://www.nationalenotaris.nl/ http://www.verheesactueel.nl/ http://kindenzorg.nl/ http://schildervincent.nl/
 • 7. Slootje springen naar mobiel
 • 8. 1.000.000.000.000.000.000 zoekopdrachten via Google (2015) Waarvan 76% via mobiel
 • 9. Snelleconversie Inhetonderzoekisnaarvorengekomendat63%vande mobielezoekopdrachtenbinneneenuurleidttotactie.Binnen vijfuurisditzelfs84%.Natuurlijkisnietelkezoekopdracht directgerelateerdaaneenaankoop.Detypenzoekopdrachten kunnenvallenindecategorieën:entertainment,nieuwsen kennisenmaarliefst45%vandemobielezoekopdrachten wordtuitgevoerdopeenbeslissingtemakenbijaankopen. Wanneermenindewinkelstaatisditpercentagezelfs66%. Bron:Nielsen/Google.
 • 10. Mobiel is anders
 • 11. De kappers in Lisse via Google Verzekeringen in Lisse Notaris Lisse S
 • 12. Instagram vs Twitter
 • 13. Fuck bereik ga voor impact S
 • 14. Swot Luiken Kartens S
 • 15. Emoticons als taal #airbnb #jumbo
 • 16. LK TV
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x