Ikone Marije Angeline Duke Paleologine

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Automobiles

Published:

Views: 0 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Ikone Marije Angeline Duke Paleologine
Tags
Transcript
  UDC 271.2-526.62 ЉУ БИ ЦА З. ВИ НУ ЛО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет – Оде ље ње за исто  ри  ју умет но сти ∗ Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa  per  Ико не Ма ри  је Ан ге ли не Ду ке Па ле о ло ги не ** СА ЖЕ ТАК: Ико не Ма  ри  је Ан ге ли не Ду ке Па ле о ло ги не све до че о кти тор ској де лат но сти плем ки ња из ви зан тиј ског кул тур ног кру га то ком по зног сред њег ве ка. На ста ле кра  јем XIV ве ка на те  ри то  ри  ји Те са ли  је и Епи  ра, ове ико не пре но се по зи ци-  ју кти тор ке у це ло куп ној хри шћан ској хи  је  рар хи  ји али и из  ра жа ва  ју ње ну при ват ну по бо жност и ве зи ва ње за Хри ста, Бо го  ро ди цу и апо сто ла То му ко  ји су јој за штит ни- ци и за ступ ни ци на Стра шном су ду. Пу тем сво  јих кти тор ских пор тре та на ико на ма, Ма  ри  ја је гра ди ла свој вла дар ски иден ти тет, као ми  ро по ма за не и ле ги тим не вла дар- ке Епи  ра. Вла дар ски иден ти тет и са мо  ре пре зен та ци  ју те ме љи ла је и на род бин ским ве за ма са ди на сти  ја ма Ком ни на, Ду ка, Па ле о ло га и све то  род ном ди на сти  јом Не ма- њи ћа. Но ва ико но гра фи  ја од  ра ни  је и одав но по зна те сце не Не ве  ро ва ња То ми ног на- ста ла је као ре зул тат про ме на у по ли тич кој и дру штве ној сфе  ри у ро меј ском све ту, а ко  је су на нај ди  рект ни  ји на чин би ле по ве за не са Ма  ри  јом Ан ге ли ном Ду ком Па ле о- ло ги ном и ње ном уло гом у по ли ти ци. КЉУЧ НЕ РЕ  ЧИ: ико не, при ват на по бо жност, кти тор ска де лат ност, ико но гра- фи  ја, вла дар ска иде о ло ги  ја, Ма  ри  ја Ан ге ли на Ду ка Па ле о ло ги на, То ма Пре љу бо вић, Не ве  ро ва ње То ми но, ма на стир Пре о бра же ња на Ме те о  ра ма. Ма  ри  ја Ан ге ли на Ду ка Па ле о ло ги на (1350/51–94) би ла је ћер ка ца  ра Си ме о на Си- ни ше Па ле о ло га (1359–70) и То ма и де Па ле о лог, и се стра по след њег срп ског ца  ра Јо ва на Уро ша (1371–1373), у мо на штву Јо а са фа. На кон смр ти ца  ра Ду ша на (краљ 1331–1346, цар 1346–1355), за вре ме вла да ви не ца  ра Уро ша V (1355–1371), срп ско цар ство по ла ко је по че ло да се рас па да и це па на ма ње обла сти ко  ји ма су упра вља ли об ла сни го спо да  ри ( о стРо   ГоР   ски  1969: 496). Ма  ри  јин отац Си ме он Си ни ша Па ле о лог, брат ца  ра Ду ша на, оса мо ста лио се 1356. го ди не у Те са ли  ји (вид. Ф еР   јан    чић  1974; М и   шић  2014: 41) и 1356. го ди не у Ко сту  ру кру ни сан је за ца  ра Епи  ра и Те са ли  је ( Ф еР   јан    чић  1974: 243–244;  n i   kol   *  ljvi nu lo vić91@gmail.com **  Рад је на стао у окви  ру про  јек та  Хри шћан ска кул ту  ра на Бал ка ну у сред њем ве ку: Ви  зан тиј ско цар ство, Ср би и Бу га  ри од 9. до 15. ве ка  (177015), ко  ји фи нан си  ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во  ја Ре пу бли ке Ср би  је. 47  48 1984: 139). Ма  ри  јин муж То ма Пре љу бо вић (1366–1384) био је усво  је ни син Ра до сла ва Хла пе на (1350–1383), јед ног од нај моћ ни  јих об ла сних го по да  ра ко  ји је упра вљао Бе  ром и Во де ном ( Ф еР   јан    чић  1974: 242; М и   шић  2014: 41). Скла па њем бра ка из ме ђу Ма  ри  је Па ле о- ло ги не и То ме Пре љу бо ви ћа скло пљен је по ли тич ки и вој ни са вез из ме ђу ца  ра Си ме о- на Си ни ше и Ра до сла ва Хла пе на. Го ди не 1366/67. по на ло гу ње ног оца Ма  ри  ја и То ма пре ла зе у Ја њи ну. Исте го ди не То ма до би  ја ти ту лу де спо та од ца  ра Си ме о на Си ни ше, а 1382. го ди не њу је по твр дио де спот и са вла дар ро меј ског ца  ра Јо ва на V Па ле о ло га (1341–  1391) Ма ној ло II Па ле о лог (1391–1425) ( Ф еР   јан    чић  1960: 80;  n i   kol  1984: 143; k  aZ   hDan   1991: 2078). О жи во ту Ма  ри  је Па ле о ло ги не и То ме Пре љу бо ви ћа го во  ре Ја њин ска хро ни- ка, са ста вље на у XV ве ку, и спис Ла о ни ка Хал ко кон ди ла, та ко ђе из XV ве ка ( v ra    no   u   sis   1962: 57–115). Де спот То ма уби  јен је у де цем бру 1384. го ди не. На кон ње го ве смр ти Ма-  ри  ја је вла да ла као са мо стал ни вла дар Епи  ра и Ја њи не, док се ни  је уда ла за Иса у ла Бу ен дел мон ти  ја 1385. го ди не (  n i   kol  1984: 157–158; m a   ta    nov  1992: 63–68). Пре ко мај чи-не ли ни  је, Ма  ри  ја је на нај ди  рект ни  ји на чин би ла по ве за на са ро меј ским ди на сти  ја ма Ан ђе ла, Ком ни на и Па ле о ло га, а пре ко оца во ди ла је по  ре кло од Па ле о ло га и све то  род- не ди на сти  је Не ма њи ћа ( k  aZ   hDan  1991: 1987–1988). Сво  јим по  ре клом и ди на стич ким ве за ма у го ди ни на кон смр ти То ме Пре љу бо ви ћа Ма  ри  ја Па ле о ло ги на је гра ди ла свој вла дар ски иден ти тет. То ком свог жи во та Ма  ри  ја је са мо стал но или са му жем би ла кти тор ви ше ма на- сти  ра и ико на. Са То мом је би ла кти тор ма на сти  ра Бо го  ро ди це Га ва ли о ти се у Во де ну, не ка да шња Еде са на те  ри то  ри  ји да на шње се вер не Грч ке, ко  ји се да ту  је у пе  ри од из ме- ђу 1360. и 1366/67. го ди не ( l e   mer    le  1979: 100–107, 225; Р а   до   ше   вић , с у   бо   тић  1989: 217–218; т о   Мин  2011: 123; 2015: 138; a Go   rit   sas  2014: 172). Ма  ри  ји ле ген де при пи су  ју и из град њу ма на сти  ра Све те Тро  ји це на Ме те о  ра ма ( т о   Мин  2011: 123). Фи нан сиј ски је по ма га ла об но ву ма на сти  ра Пре о бра же ња на Ме те о  ра ма, чи  ји је дру ги кти тор био њен брат мо нах Јо а саф, по след њи срп ски цар Јо ван Урош (1370/71–1373). Kао по то мак ди на сти  је Не ма- њи ћа, по ма га ла је фи нан сиј ски и ма на сти  ри ма Ве ли кој Ла ври, Хи лан да  ру и Ва то пе ду на Све тој Го  ри ( a Go   rit   sas  2014: 172). Ма  ри  ја је кти тор и три ико не ( М и   јо   вић  1966: 185–195; Ђ у   Рић , б а   бић  1997: 115–116; e vans  2004: 51–53; v as   si   la   ki  2012: 223–225). Јед на од њих је та ко зва ни дип тих из Ку ен ке ко  ји се чу ва у Шпа ни  ји у му зе  ју гра да Ку ен ке. Дру га ико- на „дип тих” чу ва се у ма на сти  ру Пре о бра же ња на Ме те о  ра ма. Тре ћа ико на са сце ном Не ве  ро ва ња То ми ног та ко ђе се чу ва у ма на сти  ру Пре о бра же ња. Ове ико не го во  ре о Ма  ри  ји ној при ват ној по бо жно сти и ње ном лич ном од но су пре ма Бо го  ро ди ци, Хри сту и апо сто лу То ми ( P at   ter    son   Š ev   čen   ko  1993/94: 10–15; G ar    Go   va  2011/2012: 369–382; v as - si   la   ki  2012: 222–225; m ar    sen   Gill  2018: 87–103) али и о иде  ји гра ђе ња вла дар ског иден- ти те та и са мо  ре пре зен та ци  ји кти тор ке ( v as   si   la   ki  2012: 224–225). Све ово је ви зу ел но из  ра же но на ико на ма пре ко Ма  ри  ји них кти тор ских пор тре та, нат пи са и бли ског од но- са са све ти те љи ма. Дип тих из Ку ен ке, по зна ти  ји као ре ли кви  јар Ма  ри  је и То ме Пре љу бо ви ћа, чу ва се у Шпа ни  ји у му зе  ју гра да Ку ен ке ( Ђ у   Рић , б а   бић  1997: 115; v as   si   la   ki  2012: 224; a Go   rit   sas   2014: 173). Са сто  ји из два па не ла чи  ја је по за ди на злат на и ин кру стри  ра на дра гим и по- лу дра гим ка ме њем (сл. 1). Дип тих је нај ве  ро ват ни  је на стао из ме ђу 1382. и 1384. го ди не. У цен трал ном де лу ле вог па не ла пред ста вље на је Бо го  ро ди ца са Хри стом у сто  је ћем ЉУ БИ ЦА З. ВИ НУ ЛО ВИЋ *  49 по ло жа  ју, док је у под нож  ју Бо го  ро ди чи них но гу пред ста вље на жен ска фи гу  ра у про- ски не зи ( c a   rr   2006: 189–198). У пи та њу је кти тор ка ико не Ма  ри  ја Пре љу бо вић. Об у че- на је у вла дар ски ор нат, а ру ка ма ко  је су јој пре кри ве не тка ни ном до ди  ру  је ску те Бо го-  ро ди чи не оде жде. Овим ге стом Ма  ри  ја оства  ру  је при сан и ли чан од нос са Бо го  ро ди цом ко  ја је ње на за штит ни ца и за ступ ни ца. Кти тор ски нат пис на ла зи се из над ње не гла ве и гла си  ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΑ ΑΓΕΛ[Ν]Α ΔΟΥΚΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟ[ΓΙΝΑ]  –  Ва си  ли са Ма  ри  ја  Ан ге  ли на Ду ка и на Па  ле о  ло ги на ( v as   si   la   ki  2012: 224; G ar    Go   va  2011/12: 370). У нат пи су Ма  ри  ја по себ но на гла ша ва сво  ју ве зу са Ду ка ма и Па ле о ло зи ма од ко  јих по ти че по жен- ској ли ни  ји и учвр шћу  је сво  ју ти ту лу ва си ли се не са мо као же не де спо та То ме већ и као по том ка вла дар ских ди на сти  ја (  n i   kol  1984: 143; k  aZ   hDan  1991: 1987; v as   si   la   ki  2012: 224–225). На де сном па не лу у цен тал ном де лу пред ста вљен је Хри стос Пан то кра тор. У под- нож  ју Хри сто вих но гу на ла зи ла се пред ста ва кти то  ра То ме Пре љу бо ви ћа та ко ђе у про- ски ни тар ном ста ву ( c a   rr   2006: 189–198). Из над То ми не фи гу  ре је био нат пис Θωμάς  Δε σπότ Κομνηνός Παλαιολόγος – Де спот То  ма Ком нин Па  ле о  лог   ( v as   si   la   ki  2012: 224). Пре ма по да ци ма ко  је пру жа  ју исто  риј ски из во  ри, То ма Пре љу бо вић ни  је био по ве зан са ди на сти  ја ма Ком ни на и Па ле о ло га ( k  aZ   hDan  1991: 2078; m a   ta    nov  1992: 63–68). По ста-вља се пи та ње да ли је свој вла дар ски иден ти тет гра дио на Ма  ри  ји ним ве за ма са овим ди на сти  ја ма. Ико но гра фи  ја ико не пра ти мо дел при ват не по бо жно сти ко  ји по сто  ји још од вре ме на Ком ни на, у ко  јем се вла дар по и сто ве ћу  је са Хри стом а вла дар ка са Бо го  ро ди цом Сл. 1. Диптих из Куенке, реликвијар Марије и Томе Прељубовићa, Diocesan museum, Куенка, Шпанија, 1382–1384. ( e vans  2004: 53, fig. 24C) * ИКО НЕ МА РИ ЈЕ АН ГЕ ЛИ НЕ ДУ КЕ ПА ЛЕ О ЛО ГИ НЕ  50 ( e r    De   ljan  2017: 118–133). Да је ико на нај ве  ро ват ни  је на ста ла по сле 1382. го ди не го во  ри То ми на ти ту ла ко  ја се на ла зи у нат пи су. Иа ко је ти ту лу де спо та То ма до био од ца  ра Си- ме о на Си ни ше 1366. го ди не, ро меј ски цар Јо ван V му ти ту лу по твр ђу  је тек 1382. го ди не ( Ф еР   јан    чић  1960: 81;  n i   kol  1984: 143; v as   si   la   ki  2012: 224). Пор трет То ме Пре љу бо ви ћа ви ше не по сто  ји, из гре бан је и уни штен као акт dam na tio me mo ri ae , нај ве  ро ват ни  је по Ма  ри  ји ној за по ве сти. На овај на чин де спот То ма обри сан је из ко лек тив ног пам ће ња и ни  је по ми њан у слу жба ма. Овај чин са со бом но си по ли тич ку ко но та ци  ју. Ма  ри  ја свој вла дар ски ле ги ти ми тет по  ред род бин ских ве за са Ком ни ни ма и Па ле о ло зи ма те ме љи и гра ди ру ше ћи се ћа ње на прет ход ног вла да  ра. По сто  је раз ли чи та ми шље ња ка да је То мин пор трет из гре бан са дип ти ха. Си гур но на кон ње го ве смр ти, али по ста вља се пи та ње да ли од мах по сле ње или пред Ма  ри  ји ну уда  ју за Иса у ла Бу ен дел мон ти  ја ( v as - si   la   ki  2012: 224). Уко ли ко је лик из гре бан пред Ма  ри  ји ну уда  ју, мо гао је да бу де пре пра- вљен у Иса у лов лик. Ова кви при ме  ри по сто  је у ра ни  јем пе  ри о ду. Нај бо љи при мер је па нел са пред ста ва ма ца  ри це Зо  је и ца  ра Кон стан ти на Мо но ма ха на ју жној га ле  ри  ји Све те Со фи  је у Ца  ри гра ду ( k  i   i   le   rich  2004: 175, 186–193).На обо ду оба па не ла пред ста вље не су до по  ја сне фи гу  ре по че тр на ест све ти те ља. Ис под сва ког по пр сја све ти те ља на ла зе се ма ле пре гра де у ко  ји ма су не ка да би ле по- хра ње не че сти це њи хо вих мо шти  ју. При су ство ли ка све ти те ља и њи хо вих ре ли кви  ја ову ико ну чи не ре ли кви  ја  рем ( c arr   2006: 189). Сво  јим мо шти ма све ти те љи су ре ал но при сут ни и пру жа ли су са крал ну за шти ту не са мо Ма  ри  ји и То ми ко  ји су пред ста вље- ни на ико ни, већ и про сто  ру у окви  ру ко  јег се овај ре ли кви  јар на ла зио ( l i   Dov  2006: 32, 40; m ar    sen   Gill  2018: 88–103). На кон што је То мин лик из гре бан, ова сце на по ста ла је  јед на вр ста са же тог де и зи са. Сви пред ста вље ни све ти те љи са да по сре ду  ју са мо за Ма-  ри  ји но спа се ње. Ова кав ико но граф ски тип са же тог де и зи са по сто  ји у ма на сти  ру Хри ста Хо  ре у Ца  ри гра ду ( s chro   e   Der   2009: 37–53). Ова ико на/ре ли кви  јар пре све га има ес ха то- ло шки ка  рак тер. Злат на по за ди на са ин кру стри  ра ним дра гим ка ме њем алу ди  ра на Не- бе ски Је  ру са лим. У От кр о ве њу Јо ва на Бо го сло ва опи сан је Но ви Је  ру са лим, чи  ји су те- ме љи зи до ва укра ше ни дра гим ка ме њем а вра та би се  ри у ко  ји ма жи ве пра вед ни ци (вид. От кро ве ње 20: 19–24). Иде  ја Но вог Је  ру са ли ма на дип ти ху из  ра же на је ви зу ел но пу тем дра гог ка ме ња и злат не по за ди не ( e r    De   ljan  2017). Сце не на па не ли ма де ша ва  ју се у окви  ру ес ха то ло шке ре ал но сти у ко  јој је Ма  ри  ја при сут на ( l i   Dov  2006: 32–58).Дру га ико на, та ко зва ни „дип тих” са Ме те о  ра, са сто  ји се са мо од јед ног др ве ног па- не ла ( t al   Bot  2011/2012: 263–265; v as   si   la   ki  2012: 224–225; a Go   rit   sas  2014: 173–174). Ду го  је у на у ци по сто  ја ло ми шље ње да је би ла део дип ти ха ко  ји је ко пи  ја дип ти ха из Ку ен ке (сл. 2). Као и на ле вом па не лу дип ти ха из Ку ен ке, у цен трал ном де лу ико не пред ста вље- на је Бо го  ро ди ца са Хри стом, а око ње су и ов де пред ста вље ни све ти те љи као до по  ја сне фи гу  ре. Да нас је ико на оште ће на и из гу бље не су че сти це мо шти  ју све ти те ља ко  је су чу ва не ис под њи хо вих пред ста ва. У по нож  ју Бо го  ро ди чи них но гу пред ста вље на је Ма-  ри  ја Пре љу бо вић у про ски не зи ( c arr   2006: 189–198). Кти тор ски нат пис ис пи сан је из над пор тре та и гла си:  ΜΑΡΙΑ Η ΕΥΣ  Ε  ΒΕ  ΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ ΔΟΥΚΕΝΑ  Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΝΑ –     Нај по бо жни  ја ва си  ли са Ма  ри  ја Ан ге  ли на Ком ни на Ду ка и на Па  ле- о  ло ги на ( G ar    Go   va  2011/2012: 370; v as   si   la   ki  2012: 224). Ма да ико но гра фи  ја го то во по на вља ико но граф ско ре ше ње ле вог па не ла дип ти ха из Ку ен ке, нат пи си се раз ли ку  ју. Пре зи ме ЉУ БИ ЦА З. ВИ НУ ЛО ВИЋ *  51 Ком ни на, чи  ји је Ма  ри  ја по то мак, до да то је у ње ну ти ту ла ци  ју као и епи тет нај по бо жни  ја ва си ли са. Ико- на је по све му су де ћи на ста ла у пе-  ри о ду то ком ко  јег је Ма  ри  ја би ла са мо стал ни вла дар Епи  ра и Ја њи не на кон де цем бра 1384. го ди не ( v as - si   la   ki  2012: 224–224). По зи ва њем на вла дар ске по  ро ди це ро меј ског цар- ства, Ма  ри  ја гра ди и учвр шћу  је свој вла дар ски иден ти тет (  n eGrău  2011: 63–75). Исто вре ме но, Ма  ри  јин пор- трет је и кти тор ски пор трет ко  ји све- до чи о ње ној лич ној по бо жно сти, као што то све до чи и епи тет нај по- бо жни  ја уз ње ну ти ту лу ва си ли се ( t al   Bot  2011/2012: 263–265). Пу тем пор тре та Ма  ри  ја се обра ћа Бо го  ро- ди ци и мо ли је да јој бу де за штит ни- ца и за ступ ни ца на Стра шном су ду. Ико на Не ве  ро ва ње То ми но чу- ва се у ма на сти  ру Пре о бра же ња на Ме те о  ра ма ( М и   јо   вић  1966: 193; P at - ter    son  Š ev   čen   ko  1993/1994: 10–15; G ar    Go   va  2011/2012: 369–370; t al   Bot   2011/2012: 265; v as   si   la   ki  2012: 225; a Go   rit   sas  2014: 174–175). Нај ве  ро ват- ни  је је и она на ста ла на кон смр ти де спо та То ме 1384. го ди не, у пе  рио- ду то ком ко  јег је Ма  ри  ја би ла са мо- стал ни вла дар Ја њи не. О вре ме ну на стан ка ико не све до чи и ње на спе ци фич на ико но- гра фи  ја. Ико но гра фи  ја сце не Не ве  ро ва ња То ми ног пра ти већ по сто  је ћу и уо би ча  је ну ико но гра фи  ју је ван ђе о ске сце не са јед ном ве ли ком но ви ном (сл. 3). У пи та њу је пред- ста ва кру ни са ња вла дар ке ко  ја је исто вре ме но и кти тор ове ико не ( P at   ter    son  Š ev   čen   ko   1993/1994: 10–15;  n eGrău  2011: 63–75; G ar    Go   va  2011/2012: 372–373; v as   si   la   ki  2012: 225; a Go   rit   sas  2014: 174–175). Цен тар пред ста ве је Хри стос, ко  ји сто  ји на вра ти ма гра ђе ви не, цр кве. Апо сто ли су гру пи са ни око ње га са ле ве и де сне стра не. Ди  рект но уз Хри ста са де сне стра не при ка зан је апо стол То ма, ко  ји пр стом до диру  је Хри сто ву ра ну на гру ди ма. Иза апо сто ла пред ста вље на је још јед на му шка фи гу  ра. Прет по ста вља се да је у пи та њу де спот То ма Пре љу бо вић. Због овог пор тре та кти тор ство ико не је пр во бит но при пи си- ва но То ми. Ди  рект но иза апо сто ла То ме пред ста вље на је ва си ли са Ма  ри  ја, оде ве на у вла дар ски ор нат са кру ном на гла ви у сто  је ћем по ло жа  ју пре кр ште них ру ку на гру ди ма. Ма  ри  ја гле да ди  рект но у Хри ста, ко  ји пре ко апо сто ла То ме до ди  ру  је ње ну кру ну и гле да Сл. 2. Икона са Метеора (икона са Богородицом и Христом), Манастир Преображења на Метеорама, 1384–1385. ( e vans  2004: 52, fig. 24B) * ИКО НЕ МА РИ ЈЕ АН ГЕ ЛИ НЕ ДУ КЕ ПА ЛЕ О ЛО ГИ НЕ
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x