Kertas Kerja Minggu Sains

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 59 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 1

Share
Description
kertas kerja sains SK Lumba Kuda
Transcript
  MINGGU SAINS SK LUMBA KUDA TEMA : SAINS MENJANA MINDA YANG KREATIF DAN INOVATIF1.LATAR BELAKANG Sains merupakan cabang ilmu yang unik dan amat menyeronokkan. Pelbagai aktiviti yang dirancang dalamMinggu Sains akan dapat menarik minat murid terhadap ilmu sains serta merasai mata pelajaran inisebenarnya mudah dipelajari jika mereka menghayati keunikannya. Program ini diharap dapat memberikanpeluang kepada murid untuk mengetengahkan bakat dan minat mereka dalam bidang Sains. MatlamatKurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) adalahseiring iaitu melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sains dan teknologi.Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dengan berlandaskan sikap saintiik dan nilaimurni untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Bahkan juga iadapat memupuk minat murid untuk berdaya saing dalam mereka cipta dan melakukan inovasi sekali gusmenggalakkan pemikiran murid secara kreati dan inovati. 2.MATLAMAT !ntuk menjayakan Minggu Sains peringkat sekolah tahun #$% dan menjadikan pelajar lebih berkeyakinan&berpengetahuan& meningkatkan kemampuan murid serta membuka ruang menghayati dan memahami matapelajaran Sains. 3.OBJEKTIF '.$ Menyedarkan murid bahaa sains adalah mata pelajaran yang menyeronokkan di samping mencabarminda'. Menggalakkan budaya reka cipta di kalangan pelajar'.' Menambahkan pengetahuan dan pengalaman murid mengenai sains dan teknologi'. Meningkatkan motivasi murid supaya berminat terhadap mata pelajaran sains'.* Memupuk semangat bekerjasama di kalangan murid  4CADANGAN TARIKH DAN TEMPAT +arikh, $ - $ /ktober #$%Masa , Mengikut pelan perancangan aktiviti dan masa subjek sains +empat, SK 0umba Kuda 1  5AHLI JAWATANKUASA INDUK Penasihat , 1n. 2ohn Selvaraj 340 Perumal ( 5uru Besar )6aib Penasihat, Miss +an +eng 0ee ( PK Pentadbiran ) Pn. 0ahip Sueng ( PK K/K!M ) Ketua Panitia , Pn. Shamsiah Bt /thman Setiausaha, 1n. 7hia Sin 8oi Penyelaras, Semua 5uru Sains 3liran BM dan B7  AHLI JAWATANKUASA KERJA 2uru 9oto, Pn. Mling Sonjen8adiah, Pn. 0ee 7hai 8ong: Pn. 0ie 6yuk 2anPersiapan pameran, 1n 7hia Sin 8oi : 1n. 2ames 0ay KUMPULAN SASARAN DAN PENYERTAAN Semua murid tahun $ hingga % yang melibatkan 3liran BM dan B7 !PERLAKSANAAN PROGRAM 2adual Pelaksanaan , T #$%& 'H #$'T()* +A%+$,$+$T$- % - $ /ktober #$%Rabu;ean SekolahPerasmian Minggu Sains < Belon udara panas <;ikendalikan oleh 7ikgu Bong 7he0ian pada masa perhimpunansekolahPertandingan Mearna Murid tahun $ =' ( individu ) 2  $' - $> /ktober #$%;ikelas masing=masing pada masasubjek sains' ;imensi ?uiver;ikendalikan dan dihakimi oleh gurumata pelajaran sains tahun $='7ikgu 2ames 0ay7ikgu 7hia Sin 8oi7ikgu Bong 7he 0ian7ikgu 0ee 7hai 8ong7ikgu 0ie 2an@mprovisasi Bahan Buangan ã ;iorama 3lam lautan4daratanMurid tahun  ( berkumpulan terdiridaripada *A % orang);ikendalikan dan dihakimi oleh gurumata pelajaran sains  7ikgu Mling Sonjen7ikgu Shamsiah Bt /thman7ikgu 7he 2en i@mprovisasi Bahan Buangan ã Robot Murid tahun * ( berkumpulan terdiridaripada *A % orang);ikendalikan dan dihakimi oleh gurumata pelajaran sains *7ikgu 7hia Sin 8oi7ikgu Shamsiah Bt /thman7ikgu 0ee 7hai 8ong $C /ktober #$% @snin @mprovisasi Bahan Buangan ã Kereta ku Pantas Murid tahun % (mengikut agihankumpulan pasca !PSR );ikendalikan dan dihakimi oleh gurumata pelajaran sains %7ikgu 0ahip Sueng7ikgu Shamsiah Bt /thman7ikgu Bong 7he 0ian $> /ktober #$%Rabu Pameran ã 8asil kerja murid yang terbaik akan dipamerkan pada  aktu rehat di ruangan bacaan;ikendalikan oleh > orang muridtahun % /ANGGARAN PERBELANJAAN A: P(#0( - - P(#+ -$- -  H )*(# BILPERKARATEMPATPERTAMATEMPATKEDUATEMPATKETIGAJUMLAH  RM $Pertandingan mearna RM #RM $*RM$#RM * @mprovisasi Bahan Buangan RM '*RM *RM #RM># 3  ã ;iorama 3lam lautan4daratan'@mprovisasi Bahan Buangan ã RobotRM '*RM *RM #RM>#@mprovisasi Bahan Buangan ã Kereta ku Pantas RM '*RM *RM #RM>#2!M038 K1S10!R!836RM >* 6P(-7+7* Semoga program ini dapat mencapai objekti yang telah digariskan dan mampu memberi perangsang kepadamurid=murid supaya menanamkan minat terhadap mata pelajaran. Kejayaan program ini juga menggambarkankomitmen semua pihak dalam menggerakkan minat dan meningkatkan kesedaran murid=murid dan masyarakatdalam merealisasikan dasar KPM. 4 Di sediakan oleh, ___________________ (SHAMSIAH BT OTHMAN )Ketua Panitia SainsSK Luma KudaDi sahkan dan di luluskan oleh, ___________________ (!OHN S L#A$A! A%L P $&MAL)'uu Besa,SK Luma Kuda
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x