Kh nvnh 1920-hv ch-nop pgd

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 0 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. 1/31 UBNDQUẬNTÂNPHÚ TRƯỜNGTHHUỲNHVĂNCHÍNH CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độclập–Tựdo–Hạnhphúc Số:414/KH-HVCh…
Transcript
 • 1. 1/31 UBNDQUẬNTÂNPHÚ TRƯỜNGTHHUỲNHVĂNCHÍNH CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độclập–Tựdo–Hạnhphúc Số:414/KH-HVCh TânPhú,ngày05tháng9năm2019 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 Căn cứ Kế hoạch số 2934/KH-GDĐTTH ngày 22/8/2019 về công tác Giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Kế hoạch số 844/KH-GDĐT ngày 29/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú về triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020; Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Điểm mạnh  Nhà trường tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp, được sự đồng thuận, phối hợp từ phía học sinh và cha mẹ học sinh.  Có 40/46 phòng học được gắn bảng tương tác (tỷ lệ 86,96%) tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.  Triển khai sổ liên lạc điện tử có hiệu quả (Đạt 95% tổng số cha mẹ học sinh của trường tham gia đăng ký) góp phần thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa gia đình và nhà trường.  100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường đều sử dụng viber, zalo nên việc triển khai các văn bản, chỉ đạo, thông báo,... nhanh chóng, kịp thời, đến được với từng người. 2. Điểm yếu  Giáo viên chưa tích cực tham gia các hoạt động, hội thi các cấp, chưa tạo được sự đột phá trong công tác chuyên môn.  Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán chưa đem lại hiệu quả.  Một số giáo viên chưa thành thạo trong sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin nên báo cáo, thực hiện các chỉ đạo của Ban giám hiệu chưa kịp thời.
 • 2. 2/31 II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ Năm học 2019-2020 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính tiếp tục phấn đấu theo phương châm “Giáo dục Tiểu học là niềm tin của gia đình và xã hội, làm cho học sinh thích học, thích đi học, mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, với những nhiệm vụ cụ thể như sau: 1. Thực hiện rà soát, quy hoạch, tăng cường cơ sở vật chất các phòng học đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018. 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đủ về thành phần, thực hiện bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 3. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT về việc thực hiện đúng chương trình, kế hoạch dạy học, theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Vận dụng hiệu quả việc đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 5. Triển khai Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29/6/2019 triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025. 6. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học Tin học; vận dụng có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, kiểm tra và đánh giá các bộ phận. 7. Duy trì và đổi mới hình thức các hội thi, ngày hội cấp trường; tham gia
 • 3. 3/31 tốt các hội thi, ngày hội cấp quận; thực hiện hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống xâm hại, học tập bên ngoài lớp học và tham quan, vui chơi nhằm tạo điều kiện cho học sinh được phát huy tính sáng tạo và có cơ hội vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào cuộc sống. 8. Duy trì mô hình “Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong giảng dạy môn Tự nhiên xã hội và Khoa học” và thực hiện tốt mô hình “Em là thuyết minh viên”. 9. Khắc phục và cải tiến công tác quản lý nhà trường và quản lý chuyên môn theo đúng định hướng ngành. 10. Nâng cao chất lượng công tác bán trú về chăm sóc học sinh, về giáo dục và rèn kỹ năng sống cho học sinh. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Thực hiện rà soát, quy hoạch, tăng cường cơ sở vật chất các phòng học đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 1.1. Nội dung Quy hoạch phòng học, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện cần thiết để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 1.2. Giải pháp  Căn cứ Thông tư 32/2019/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019 và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường phân công nhân viên thư viện – thiết bị phối hợp với giáo viên kiểm tra, đánh giá thiết bị dạy học hiện có; đăng ký danh mục bổ sung sách, thiết bị, đồ dùng dạy học cho năm học 2020-2021.  Bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú về dự kiến số lớp 1 học trên 5 buổi/tuần hoặc học 02 buổi/ngày trong năm học 2020-2021 để kịp thời điều chỉnh số lượng phòng học cho phù hợp với yêu cầu.  Xây dựng kế hoạch tổng thể và lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong 05 năm học, từ năm 2020 đến năm 2025. 1.3. Dự kiến kết quả thực hiện  Đảm bảo đầy đủ phòng học, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 • 4. 4/31  Bố trí phòng học, sắp xếp thời khóa biểu phù hợp để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu từ học sinh lớp 1 năm học 2020- 2021.  Xây dựng được kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong 05 năm học. 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đủ về thành phần, thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 2.1. Nội dung a. Nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh, đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên thông qua việc thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” theo phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”. b. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn. c. Nâng cao năng lực soạn giảng, điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và năng lực giảng dạy của giáo viên. d. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. e. Thực hiện hiệu quả tư vấn chất lượng giáo dục lớp 1; khảo sát chất lượng giáo dục lớp 3 theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. f. Nâng cao chất lượng giáo dục đối với công tác dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. g. Đảm bảo các điều kiện cần thiết đối với giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019-2020 và các năm học sau để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 2.2. Giải pháp a. Nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh, đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên thông qua việc thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” theo phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”.  Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường trong từng năm dựa theo kế hoạch chiến lược giáo dục 05 năm.
 • 5. 5/31  Kiểm tra, thống kê lại trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; xây dựng kế hoạch cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng chuẩn, nâng hạng, tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị, học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và chứng chỉ Tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.  Tổ chức nghiêm túc việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 22/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012). Phát huy tinh thần tích cực, tự giác trong giáo viên về việc tự bồi dưỡng thường xuyên đối với các chuyên đề chuyên môn hè 2019, các nội dung tự học khác trong năm học 2019-2020 và tăng cường vận dụng hiệu quả các nội dung tự học vào công tác giảng dạy và tổ chức cho học sinh học tập.  Đẩy mạnh bồi dưỡng theo đối tượng, bồi dưỡng thông qua chia sẻ đồng nghiệp.  Thực hiện đưa tiêu chí học tập, bồi dưỡng, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, phong trào vào thang điểm thi đua; có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời những giáo viên, nhân viên thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.  Chỉ đạo sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, các phòng chức năng vào phục vụ giảng dạy; tăng cường sử dụng các thiết bị, phương tiện như bảng tương tác, màn hình tivi LCD, thiết bị tương tác (ibeam).  Sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học, khuyến khích giáo viên tìm tòi sáng tạo trong việc sử dụng đồ dùng dạy học một cách linh hoạt, hiệu quả, biết tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy một cách tiết kiệm, lâu dài; tránh hình thức, cầu kỳ, không phù hợp với thực tế.  Chủ động đầu tư trang thiết bị dạy học cần thiết cho các khối. b. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn.  Nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý cho đội ngũ tổ trưởng tổ chuyên môn.  Chỉ đạo tổ chuyên môn lựa chọn nội dung trọng tâm, cần thiết và xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ trong cả năm học với mục tiêu “Làm cho học sinh học tốt hơn”.
 • 6. 6/31  Khuyến khích tổ chuyên môn ứng dụng viber, zalo, facebook và trang fanpage Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính để họp chuyên môn trực tuyến nhằm hạn chế thời gian hội họp và dễ lưu trữ những chỉ đạo, định hướng của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của trường và kịp thời chia sẻ, trao đổi sâu rộng trong tập thể (Theo Công văn 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).  Kịp thời triển khai lại các chuyên đề của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai; tăng cường chia sẻ, trao đổi về các nội dung chuyên môn được đăng tải trên trang fanpage Trường Tân Phú trong tập thể khối. c. Nâng cao năng lực soạn giảng, điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và năng lực giảng dạy của giáo viên.  Tổ chức duyệt và góp ý kế hoạch giảng dạy, giáo án của giáo viên qua email hoặc qua các ứng dụng khác như viber, zalo, …  Khuyến khích giáo viên điều chỉnh, thay mới một số ngữ liệu không phù hợp trong sách giáo khoa; tránh bám sát sách giáo viên một cách máy móc, rập khuôn; soạn giảng theo hướng sáng tạo và tích hợp, cập nhật các nội dung giáo dục mới, yếu tố thời sự; lựa chọn sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa có nguồn gốc rõ ràng, mang tính giáo dục cao, phù hợp với mục tiêu và nội dung giảng dạy; sử dụng ngữ liệu mới trong các tiết luyện tập tổng hợp, các bài tập mở rộng (Theo Công văn 3038/GDĐT-TH ngày 27/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2019-2020.) d. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.  Tổ chức báo cáo, tuyên truyền trong tập thể sư phạm chuyên đề “Văn hóa ứng xử sư phạm” nhằm tác động tư tưởng, tình cảm của giáo viên, nâng cao tình yêu nghề và đạo đức nhà giáo.  Thông tin đầy đủ đến đội ngũ về Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 về việc Ban hành quy định về dạy thêm học thêm (lưu ý các trường hợp không được dạy thêm); Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về Ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 2140/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 về việc hủy bỏ Điều 5 của Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND; Điều lệ Trường Tiểu học về Những điều giáo viên không được làm; Quy chế chuyên môn và Quy chế làm việc tại đơn vị cơ sở.  Tổ chức tuyên truyền, tìm hiểu về: Công ước Quốc tế Quyền trẻ em, các nhóm quyền, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên trong việc thực hiện tổ chức các hoạt động và giảng dạy Quyền trẻ em; hướng dẫn giảng dạy tích hợp
 • 7. 7/31 phòng chống xâm hại trẻ em và định hướng việc tổ chức giảng dạy Quyền trẻ em trong năm học 2019-2020. e. Thực hiện hiệu quả tư vấn chất lượng giáo dục lớp 1; khảo sát chất lượng giáo dục lớp 3 theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.  Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đội ngũ giáo viên lớp 1 về mục đích, ý nghĩa của tư vấn chất lượng giáo dục lớp 1, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đăng ký nội dung tư vấn, tự bồi dưỡng tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.  Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, học hỏi chuyên môn lẫn nhau sau mỗi đợt tư vấn, rút kinh nghiệm nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục và nâng cao chất lượng học tập của học sinh.  Tiếp tục chia sẻ, đóng góp ý kiến về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các buổi hội thảo nhằm tạo sự tự tin, vững vàng cho giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020- 2021.  Kịp thời lập danh sách, tổ chức cho giáo viên và học sinh lớp 3 tham gia đợt khảo sát chất lượng giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. f. Nâng cao chất lượng giáo dục đối với công tác dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.  Tiếp tục phối hợp với trường chuyên biệt Bình Minh tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy trẻ khuyết tật học hoà nhập về phương pháp điều tra, kỹ năng giảng dạy các dạng tật, việc xây dựng tiết dạy cá nhân, công tác liên hệ và trao đổi với cha mẹ học sinh.  Thực hiện tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trẻ khuyết tật được đến trường theo Thông tư số 39/2009/TT- BGDĐT ngày 19/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và văn bản hướng dẫn số 2026/GDĐT-TH ngày 31/7/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tiếp nhận học sinh chuyển đến và giới thiệu học sinh chuyển trường cấp tiểu học.  Nâng cao chất lượng Phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập Giáo dục Tiểu học và Phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; xây dựng kế hoạch giảm tỷ lệ học sinh yếu, học sinh có nguy cơ bỏ học; thực hiện tốt công tác chủ nhiệm và phối hợp với địa phương trong việc hỗ trợ
 • 8. 8/31 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có khiếm khuyết về thể chất, tinh thần đến trường. g. Đảm bảo các điều kiện cần thiết đối với giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019-2020 và các năm học sau để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.  Thống kê, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong 05 năm học, từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.  Yêu cầu giáo viên chưa đạt chuẩn, trình độ chuyên môn tự học bồi dưỡng, tự học nâng chuẩn để đảm bảo thực hiện chương trình mới.  Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, tổ khối trưởng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm tạo tâm thế đón đầu, tự học, tự bồi dưỡng năng lực giảng dạy, giáo dục đối với các môn học của từng khối lớp.  Xây dựng kế hoạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai đầy đủ các buổi tập huấn về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021. 2.3. Dự kiến kết quả thực hiện  30% các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện bằng hình thức trực tuyến.  50% kế hoạch giảng dạy tuần, giáo án của giáo viên được duyệt qua email hoặc qua các ứng dụng công nghệ thông tin.  100% cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.  100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc và đúng quy định về đạo đức nhà giáo, không có giáo viên vi phạm “Các điều giáo viên không được làm”.  100% cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 được tập huấn đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 3. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc thực hiện đúng chương trình, kế hoạch dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Vận dụng hiệu quả việc đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 3.1. Nội dung a. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng (theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT).
 • 9. 9/31 b. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy đã thực hiện trong các năm học trước và năm học 2019-2020. c. Phát huy năng lực tự học của học sinh. d. Xây dựng hiệu quả kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày. 3.2. Giải pháp a. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng (theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT).  Đảm bảo mỗi giáo viên có đầy đủ tài liệu Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở Tiểu học ở từng cấp lớp.  Căn cứ vào yêu cầu của 02 tài liệu trên: Giáo viên thực hiện soạn kế hoạch giảng dạy tuần, giáo án; bộ phận chuyên môn kiểm tra, đánh giá hồ sơ, tiết dạy; bộ phận chuyên môn và giáo viên tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với chất lượng học tập các môn học của học sinh.  Khuyến khích giáo viên điều chỉnh nội dung dạy học của chương trình hiện hành một cách hợp lý, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tích hợp các nội dung như giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo; tiết kiệm năng lượng; giáo dục môi trường; giáo dục văn hóa giao thông; giáo dục đạo đức thông qua các mẫu chuyện Bác Hồ; Quyền trẻ em; Các biện pháp quản lý lớp học tích cực vào các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (04 tiết/tháng).  Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1. Thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1, thực hiện điều chỉnh và thay thế ngữ liệu phù hợp với tình hình học sinh. Từng bước tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuẩn bị tâm thế và các điều kiện cần thiết cho giáo viên lớp 1. b. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy đã thực hiện trong các năm học trước và năm học 2019-2020.  Tiếp tục củng cố và định hướng cho giáo viên về các chuyên đề như: “Phương pháp dạy học Âm nhạc hiện đại”, “Khai thác 05 bước của phương pháp bàn tay nặn bột”, “Phương pháp dạy học theo dự án” trong buổi sinh hoạt tổ chuyên môn.  Tổ chức tập huấn chuyên đề “Giảng dạy Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch” cho giáo viên mới và giáo viên tự nguyện đăng ký; chuyên đề “Giáo
 • 10. 10/31 dục Quyền trẻ em”, chuyên đề “Dạy học Toán theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh”.  Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chủ động soạn giảng kế hoạch dạy học Mĩ thuật theo chủ đề, trong đó vận dụng quy trình dạy học theo phương pháp Đan Mạch cho phù hợp với tình hình thực tế.  Tiếp tục thực hiện dạy học theo dự án với yêu cầu 02 dự án/tổ chuyên môn/năm học.  Tăng cường, khuyến khích giáo viên thực hiện hướng dẫn đồng nghiệp đối với các nội dung, tiết dạy còn lúng túng, khó khăn. c. Phát huy năng lực tự học của học sinh.  Hướng dẫn học sinh biết cách: Sử dụng sách giáo khoa, cách ngh
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x