Kynningarfundur 11. des. 2003 Reinhard Reynisson

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 136 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Efling sveitarfélaga... ... er svarið ný og aukin verkefni? ... ... og viljum við öflugri sveitarfélög?. Kynningarfundur 11. des. 2003 Reinhard Reynisson. Sameiningar á svæðinu. 1990 - Hrafnagils- Saurbæjar- og Öngulsstaðahreppur í Eyjafjarðarsveit
Transcript
Efling sveitarfélaga... ...er svarið ný og aukin verkefni? ...... og viljum við öflugri sveitarfélög?Kynningarfundur 11. des. 2003Reinhard ReynissonSameiningar á svæðinu...
 • 1990 - Hrafnagils- Saurbæjar- og Öngulsstaðahreppur í Eyjafjarðarsveit
 • 1991 - Presthóla- og Öxarfjarðarhreppur í Öxarfjarðarhrepp
 • 1993 - Fjalla- og Öxarfjarðarhreppur í Öxarfjarðarhrepp
 • 1994 - Sauðanes- og Þórshafnarhreppur í Þórshafnarhrepp
 • 1998 - Árskógs- og Svarfaðardalshreppur og Dalvíkurkaupstaður í Dalvíkurbyggð
 • 2000 - Glæsibæjar- Skriðu- og Öxnadalshreppur í Hörgárbyggð
 • 2002 - Bárðdæla- Háls- Ljósavatns- og Reykdælahreppur í Þingeyjarsveit
 • 2002 - Reykjahreppur og Húsavíkurkaupstaður í Húsavíkurbæ
 • Fækkað um 13 - úr 33 í 20Samstarf á svæðinu.....(1)
 • Eyþing
 • - almenn hagsmunagæsla – pólitískur vettvangur
 • Héraðsnefnd Þingeyinga
 • - skóla- og félagsþjónustu - menningar- og safnamál - byggingar- og skipulagsmál - málefni fatlaðraHéraðsnefnd Eyjafjarðar - byggingar- og skipulagsmál - málefni framhaldsskólans - menningar- og safnamálSamstarf á svæðinu.....(2)
 • Skólaþjónusta (ÚTEY)
 • Almannavarnir (Þing. & Eyjafjörður)
 • Sorpsamlag Þingeyinga
 • Sorpeyðing Eyjafjarðar
 • Markmið breyttrar sveitarfélagaskipunar
 • Að treysta sveitarstjórnarstigið og sjálfsforræði byggðarlaga
 • Að sveitarfélögin myndi heildstæð atvinnu- og þjónustusvæði (tveir endar á þessu)
 • Að sveitarfélögin annist sem mest af nærþjónustu við íbúana
 • Að sveitarfélögin ráðstafi auknum hlut í opinberum útgjöldum og fái þá til þess eðlilegan hluta tekna hins opinbera
 • Aðferðafræðin / nálgunin
 • Skilgreina hlutverk sveitarfélaganna og verkaskiptingu þeirra og framkvæmdavalds ríkisins
 • Á grundvelli skilgreinds hlutverks sveitarfélaganna að skilgreina stjórnunarlega uppbyggingu þeirra
 • Endurskoða tekjustofna sveitarfélaganna þannig að þeir svari skilgreindu hlutverki þeirra
 • Annars vegar þurfa “eigin tekjustofnar” að breikka og vaxa
 • Hins vegar þarf “jöfnunarsjóður” að skila hlutverki sínu í anda nafnsins
 • Möguleg ný verkefni
 • Málefni fatlaðra
 • Þjónusta við aldraða, þ.m.t. hjúkrunarheimili
 • Rekstur heilsugæslu / minni sjúkrahúsa
 • Umboð fyrir Tryggingastofnun ríkisins
 • Ýmsar opinberar leyfisveitingar (einfalt kerfi)
 • Umhverfismál í héraði (þjóðgarðar/friðlönd)
 • Nýju verkefnin eru....
 • fyrst og fremst kostnaðarsamir þjónustumálaflokkar
 • verkefni sem ríkið er ekkert að standa sig of vel í í dag
 • þess eðlis að nærstjórnvaldið á erfiðara með að standa gegn kröfum um aukna þjónustu
 • þess eðlis að lýðfræðilegar breytingar munu á næstu árum valda verulegum vexti í umfangi þeirra og kostnaði
 • en nýju verkefnin eru líka....
 • þannig að þau falla vel að ýmsum þeim rekstri sem sveitarfélögin hafa þegar á hendi / samþætting þjónustu
 • spennandi því þau gefa hinu lýðkjörna nærstjórnvaldi færi á að skapa “eigið velferðarsamfélag” útfrá eigin verðmætamati
 • til þess fallin að efla faglegan styrk sveitarfélaganna á ýmsum sviðum
 • Hvað þarf til?
 • Aukna og “breikkaða” tekjustofna með raunverulegu svigrúmi til að ákvarða skatta
 • Öflugan jöfnunarsjóð
 • Stærri sveitarfélög sem eru forsenda aukinnar fagmennsku í þjónustu og stjórnsýslu þeirra
 • Virkt samráðs- og samningaferli milli framkvæmdavalds ríkisins og sveitarstjórnarstigsins um “þróun tekjustofna”
 • Löggjöf og löggjafarvald sem skipar málum með þeim hætti að bæði stig framkvæmdavaldins í landinu geti sinnt verkefnum sínum með eðilegum hætti
 • Hverju þurfum við að svara?
 • Viljum við sterkari sveitarfélög og þar með styrkara sveitarstjórnarstig?
 • Viljum við eina eða fleiri “tegundir” sveitarfélaga í landinu þar sem réttarstaða íbúanna er mismunandi?
 • Ef við viljum styrkja sveitarstjórnarstigið þurfum við stærri og sterkari sveitarfélög
 • Ef við viljum eina “tegund” sveitarfélaga til að tryggja jafna réttarstöðu fólksins í landinu þurfum við stærri og sterkari sveitarfélög
 • Ef við hins vegar teljum núverandi stöðu sveitarstjórnarstigsins ásættanlega þurfum við engu að breyta
 • Vinnum verkið!
 • Við – sveitarstjórnarmenn- eigum að fara í verkefnið með opnum huga – af einurð og fullum heilindum
 • Látum efnislega niðurstöðu úr þeirri vinnu sem framundan er ráða afstöðu okkar til þess hve “stór” sveitarfélögin eiga að vera
 • Á okkar svæði voru þau 33 árið 1990 ... en eru í dag 20 ... en gætu að mínu mati orðið 3 – 5 innan fárra ára Takk fyrir!
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x