Ol'ga Vasilyevna Subrakova

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Presentations

Published:

Views: 2 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Ol'ga Vasilyevna Subrakova
Tags
Transcript
  Türkiye dışındaki TÜRK DÜNYASI TÜRKOLOGLARI -DİLCİLER-1. CİLT  TÜRKİYE DIŞINDAKİ TÜRK DÜNYASI TÜRKOLOGLARIEDİTÖR Prof. Dr. Ahmet BURAN YAYIN KURULU Prof. Dr. Ahmet BURAN (Türk󰁩ye)Prof. Dr. Ercan ALKAYA (Türk󰁩ye)Prof. Dr. Ram󰁩z ASKER (Azerbaycan)Prof. Dr. Muratgeld󰁩 SÖYEGOV (Türkmen󰁩stan)Prof. Dr. Muhabbat QURBONOVA (Özbek󰁩stan)Prof. Dr. Erden KAJIBEK (Kazak󰁩stan)Prof. Dr. Kadıralı KONKOBAYEV (Kırgız󰁩stan)Prof. Dr. Abdureup Polat TEKLİMAKANİY (Doğu Türk󰁩stan/ÇİN)Prof. Dr. Fer󰁩t YUSUPOV (Tatar󰁩stan/ Rusya)Prof. Dr. F󰁩rdevs HİSAMİTDİNOVA (Başkurd󰁩stan/Rusya)ISBN: 978-605-342-503-8 Akçağ Yayınları: 1573Türk Dili ve Dilbilimi: 89İçeriği ile ilgili tüm hukuki sorumluluk yazarına aittir.1. Baskı / Ankara 2019Kültür Bakanlığı Yayıncılık Sertifika No: 44397© Akçağ Yayınları 2019Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince bu eserin yayın hakkı anlaşmalı olarak Akçağ Yayınları’na aittir. İzinsiz kısmen ya da tamamen çoğaltılıp yayınlanamaz. Baskı:   Sonçağ Yayıncılık Matbaacılıkİstanbul Cad. İstanbul Çarşısı 48 / 48 06070 - İskitler / ANKARA   AKÇAĞ BASIM YAYIM PAZARLAMA A.Ş. Gökkuşağı Cad. No.: 37/B Balgat-Çankaya/AnkaraTel. 0 312 432 17 98-473 63 10Fax. 0 312 432 28 52www.akcag.com.trakcag@akcag.com.tr  Türkiye dışındaki TÜRK DÜNYASI TÜRKOLOGLARI -DİLCİLER-EditörProf. Dr. Ahmet BURAN  S U N U Ş  | 5 İÇİNDEKİLER    SUNUŞ   .......................................................................................................................... 17   I. GÜNEYBATI / OĞUZ GRUBU  .............................................................................. 23   I.1. AZERBAYCANLI TÜRKOLOGLAR   ............................................................ 25 ABDULLA MEHEMMED OĞLU ŞERİFOV  ...................................................... 25 Bilgit S  AĞLAM    ABDULLA TAĞIZADE  ....................................................................................... 31 Naile ASKER    İDRİS MEŞEDÎ ZAMAN HASANOV  ................................................................. 33 Murat AKA MUHTAR HUSEYİNZADE  ................................................................................. 37 Gatibe MAHMUDOVA   GULAM KERİM OĞ LU BA ĞIROV  .................................................................... 43 Elnara ALİYEVA   ALİHEYDER ORUCOV  ....................................................................................... 47 Naile ASKER    SELİM CEFEROV  ................................................................................................ 51 Elza ALIŞOVA DEMİRDAĞ    HADİ İSMAYIL OGLU MİRZEZADE  ................................................................ 53 Ziyafet GASIMOVA   EBDÜLEZEL DEMİRÇİZADE  ............................................................................ 57 Yılmaz ÖZKAYA   MEMMEDAĞA ŞİRELİ OĞLU ŞİRELİYEV  ..................................................... 63 Süleyman Kaan YALÇIN    ABDULLA HÜSEYN   OĞLU   VELİYEV  ............................................................. 69 Ülviye HÜSEYNOVA   ELÖVSET ZAKİR OĞLU ABDULLAYEV  ........................................................ 75 Ramil BAYRAMOV    MUSA İSLAMOV  ................................................................................................. 79 Ruslan ABDULLAYEV    ŞEMSEDDİN MÜRSEL OĞLU SADİYEV  ......................................................... 87 Kudsiyye GAMBEROVA   CİHANGİR VAHİD OĞLU KAHRAMANOV  .................................................... 93 Gatibe VAGİFKIZI     6 | TÜRK DÜNYASI TÜRKOLOGLARI VAGİF ASLANOV  ............................................................................................. 101 Elza ALIŞOVA DEMİRDAĞ    AFAD KURBANOV ........................................................................................... 105   Elza ALIŞOVA DEMİRDAĞ    YUSUF MİRAHMET OĞLU SEYİDOV  ........................................................... 111 Pervin EYVAZOV    FERHAD ZEYNALOV  ....................................................................................... 117 Nevzat ÖZKAN    ZARİFE BUDAGOVA ........................................................................................ 125 Şebnem HASANLİ  -  GARİBOVA   MİRZA RAHİMOV  ............................................................................................ 131 Dürdane RAHİMZADE    MUSA ADİLOV  ................................................................................................. 135 Ziyafet GASIMOVA   AYDIN GULAM OĞLU ELEKBEROV  ............................................................ 139 İbrahim TOSUN    A ĞAMUSA AHUNDOV  .................................................................................... 143 Elçin İBRAHİMOV    ELİİSA ŞÜKÜRLÜ  ............................................................................................. 147 Elşen Eliisa Oğlu ŞÜKÜRLÜ (Azerbaycan Türkçesinden Akt: Yılmaz ÖZKAYA)    FİRENGİZ AĞAYEVA  ...................................................................................... 153 Naile ASKER    TOFIQ HACIYEV  ............................................................................................... 155 Bilgehan Atsız GÖKDAĞ    EBÜLFEZ EJDER OĞLU RECEBLİ  ................................................................. 169 Anar FERECOV    GAZANFER KAZIMOV  .................................................................................... 175 Ramiz ASKER    ADİL MEHEMMEDOĞLU BABAYEV  ............................................................ 179 Kerime ÜSTÜNOVA   TOFİG AHMEDOV  ............................................................................................ 185 Ruslan ABDULLAYEV    SAMET ALİZADE  ............................................................................................. 195 Kemale ELEKBEROVA   ŞAMEDDİN HALİL OĞLU HALİLOV ............................................................. 201 Elnara ALİYEVA   YUNİS GEZENFER OĞLU MEMMEDOV  ....................................................... 207 Birol İPEK   
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x