OSKUDNOST I NEGATIVNI NAGIB

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 10 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
OSKUDNOST I NEGATIVNI NAGIB. Numerička vrijednost koeficijenta nagiba granice proizvodnih mogućnosti zove se društvena granična stopa transformacije. To je broj jedinica nekog dobra koje se mogu dobiti odricanjem od proizvodnje nekog drugog dobra.
Transcript
OSKUDNOST I NEGATIVNI NAGIB
 • Numerička vrijednost koeficijenta nagiba granice proizvodnih
 • mogućnosti zove se društvena granična stopa transformacije. To je broj jedinica nekog dobra koje se mogu dobiti odricanjem odproizvodnje nekog drugog dobra.
 • Oportunitetni trošak - vrijednost dobara ili usluge koje nismo koristili a mogli smo koristiti. Stvarni troškovi školovanja + izgubljena primanja (10 000$ + 16 000$ godišnje).
 • Vrste privreda - tržišne - ona u kojoj pojedinci i privatna poduzeća donose glavne odluke o proizvodnji. Sustav cijena i tržišta vlada.
 • - komandne - ona u kojoj vlada donosi sve odluke o proizvodnji i raspodjeli.
 • - mješovite - ima elemente tržišne i komandne.
 • ZAKON OPADAJUĆIH PRINOSA I EKONOMSKI RAST
 • Zašto dolazi do opadajućih prinosa - svaki radnik radi s razmjerno manje fiksnog ili specijaliziranog resursa.
 • Ekonomski rast - predstavlja porast ukupnog outputa gospodarstva. Do rasta gospodarstva dolazi zbog rasta radne snage ili kapitalnih dobara, tehnologije i proizvodnosti po radniku.
 • Ekonomski rastKapitalna dobraPotrošna dobraTrgovina, novac, kapital
 • Napredne zemlje se upuštaju u specijalizaciju i podjelu rada čime se povećava proizvodnost resursa.
 • Novac - način plaćanja ili sredstvo razmjene. Sastoji se od novca u opticaju i depozita po viđenju.
 • Kapital - proizvedeni faktor proizvodnje, trajni input koji je i sam output privrede poput računala, tvornica.
 • Puno ekonomskih aktivnosti uključuje propuštanje sadašnje potrošnje (štednja) da bi se povećao kapital. Svaki put kad investiramo - gradeći novu tvornicu ili cestu, povećavajući vrijeme ili kvalitetu školovanja, ili povećavajući količinu korisnog tehnološkog znanja - povećavamo buduću proizvodnost naše privrede.
 • Tržište i država u modernoj privredi
 • Laissez-faire - pustite nas na miru XIX st.
 • Tržišni sistem je razvijeni mehanizam za nesvjesnu koordinaciju ljudi, aktivnosti i poduzeća preko sustava cijena i tržišta.
 • Tržište je mehanizam putem kojeg kupci i prodavači međudjeluju da bi nekoj robi odredili cijenu i količinu: mjesto na kojem se susreću kupci i ponuđači da bi razmijenili stvari.
 • Cijene koordiniraju odluke proizvođača i potrošača na tržištu. Više cijene smanjuju potražnju potrošača i potiću proizvodnju. Niže cijene potiću potrošnju i obeshrabruju proizvodnju. Cijene su ravnotežni kotačić u tržišnom mehanizmu.
 • Tržište pronalazi ravnotežnu cijenu koja upravo uravnotežuje želje svih različitih kupaca i prodavača.
 • PotražnjaPonudaTržište dobaraCipeleCipeleCijene na tržištima dobaraStanovanjeStanovanjeČajČajPotrošački glasoviNovčani glasoviŠto?Troškovi proizvodnjeKako?KonkurencijomKućanstvaPoslovne aktivnostiAS i ADPlaće, najamnine itd.Za koga?Vlasništvo nad inputimaRadRadCijene na trž. proizvodnih faktoraPotražnjaZemljaZemljaPonudaKapitalKapitalTržište proizv. faktoraEkonomska uloga državeNedostaci nevidljive ruke Intervencija države Državne aktivnostiNeefikasnostMonopol Intervencija na tržištu Antimonopolski zakonEksternalije Intervencija na tržištu Zakon protiv zagađenjaJavna dobra Subven. vrijednih aktivnosti Nacionalna obranaNejednakostNeprihvatljive nejednakosti Preraspodjela dohotka Progres. Oporezivanjedohotka i bogatstva dohotka i bogatstva Programi podrške doh.Makroekonomski problemiKonjukturni ciklusi Stabilizacija pomoću Monetarna politika(visoka inflacija i makroekonomskih i Fiskalna politikanezaposlenost) politika Spor ekonomski rast Stimuliranje rasta Investiranje u obrazov. Niski pror.deficit Povećanje štednjeTemeljni elementi ponude i potražnje
 • Preko cijena i profita koji se mijenjaju, mehanizam cijena bilježi promjene ukusa, tehnologija i struktura trgovine i na taj način racionira dostupne resurse tamo gdje će donijeti najveću korist.
 • Odnos između cijene i količine koja se kupuju zove se skrižaljka potražnje, odnosno krivulja potražnje.
 • Zakon opadajuće potražnje - kada se cijena nekog dobra poveća (uz uvjet da ostale stvari ostanu jednake) kupci će kupovati manje tog dobra. To se događa zbog efekta supstitucije - Pago sokovi se supstituiraju mineralnom vodom; i efekta dohotka - porast cijena smanjuje realni dohodak i potrošnju.
 • Slično tome, kada se cijena smanji, uz uvjet da sve ostalo ostane nepromijenjeno, tražena količina će se povećati.
 • Skrižaljka i krivulja potražnjeIzbor Cijena KoličinaA 5 9B 4 10C 3 12D 2 15E 1 20O čemu ovisi krivulja potražnjeElementi koji utječu na potražnju1. Cijena samog dobra viša cijena manje automobila2. Prosječni dohodak viši dohodak, više automobila3. Broj stanovnika više stanovnika, veće tržište4. Cijene dobara koja su povezana niža cijena benzina, više tim dobrom automobila se potražuje5. Ukusi Hrvatska, Japan, USA6. Posebni utjecaji Ljubavni sastanci, željeznicaSkrižaljka ponude i krivulja ponude za neko dobro pokazuje odnos između njegove tržišne cijene i količine tog dobra koju su proizvođači voljni proizvesti i prodati u uvjet da su ostale stvari jednake (ceteris paribus).Skrižaljka i krivulja ponudeIzbor Cijena KoličinaA 5 18B 4 16C 3 12D 2 7E 1 0Elementi koji utječu na ponuduElementi koji utječu na ponudu1. Cijena samog dobra viša cijena, više automobila2. Tehnologija proizvodnja pomoću računala3. Cijene inputa manje nadnice, niži troškovi, veća proizvodnja4. Cijene dobara koja su povezana niža cijena autobusa i kamiona, veća ponuda automobila5. Organizacija Ukidanje kvote6. Posebni utjecaji Inovacije, standardi, vrijemePomak i kretanje uzduž krivulje ponudePomak i kretanje uzduž krivulje potražnjeZa danas dosta.
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x