Presentatie aaltjes Alstroemeria bijeenkomst 9 maart 2016

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Business

Published:

Views: 12 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. 9 maart 2016 René Corsten Adviseur Chrysant, Bouvardia & Snijbloemen r.corsten@delphy.nl +31 6 53 37 45 39 www.delphy.nl twitter.com/delphychrysant Aaltjes onder…
Transcript
 • 1. 9 maart 2016 René Corsten Adviseur Chrysant, Bouvardia & Snijbloemen r.corsten@delphy.nl +31 6 53 37 45 39 www.delphy.nl twitter.com/delphychrysant Aaltjes onder de knie krijgen
 • 2. In Alstroemeria:
 • 3. Schets problematiek • Voor 2000 “Breed” scala aan middelen beschikbaar • Na 2000 Teeltintensiviteit door assimilatie belichting neemt toe Watergift steeds dichter bij de verdamping Middelenpakket steeds smaller – op dit moment chemisch enkel (indien beschikbaar) Vydate
 • 4. Aanpak Om meer inzicht te krijgen in de problematiek bij chrysant en Alstroemeria: Consultancy Enquête Deskstudie Oplossingsrichtingen voor het probleem formuleren In opdracht van: Met medewerking / ondersteuning van:
 • 5. Schets van de problematiek in Alstroemeria • Type aaltjes waar problemen mee zijn: vrijlevende wortelaaltjes Pratylenchus penetrans Pratlylenchus bolivianus • Ernst van de aantasting: - 4 bedrijven: 1 tot 3 euro per m2 per jaar - 1 bedrijf: 3 tot 5 euro per m2 per jaar - 2 bedrijven: meer dan 5 euro per m2 per jaar • De oppervlakte van de aantasting varieert per bedrijf sterk, het varieert van 2000 m2 tot 20.000 m2. Concluderend is er dus sprake van een variatie in de schade van 10.000 tot meer dan 50.000 euro per bedrijf per jaar.
 • 6. Hoe op te lossen c.q. beter onder controle te krijgen?
 • 7. Belangrijkste constatering: De oplossing zit (helaas) niet meer (zoals vroeger) in een fles! Daarom inzetten op een brede aanpak: systeemaanpak. Maar wat houdt deze systeem aanpak dan in? - Ontsmetten - Raskeuze - Bedrijfshygiëne - Bodemweerbaarheid verhogen - Keuze teeltsysteem / los van de grond (substraat) - Bemesting - Groene biologische middelen / aanpak - Waar nodig chemie - ………..
 • 8. Afzuigstomen 60-60-60
 • 9. Bedrijfshygiëne / Alertheid / Scherpte • Klant met in het verleden veel meer last van aaltjes dan nu: “Ik zat er niet kort genoeg – niet scherp genoeg. Nadat ik het stomen heb verbeterd – meer tijd tijdens het stomen – is het afgenomen • Noteer waar de aantastingen zitten – hou hier met de rij- en werkrichting rekening mee • Maak machines na elke bewerking schoon • Voorkom overlopen van ongestoomd naar gestoomd in de stoomronde • Gebruik ontsmettingsmatten en zorg er ook voor dat deze niet droog staan Het klinkt allemaal erg ‘simpel’ – maar het zijn de kleine dingen die soms het verschil maken
 • 10. Watergeefstrategie • Tendens afgelopen 10 jaar: steeds droger telen – “vroeger teelden we natter” • Gevolg: makkelijker droge plekken • Maar secundair gevolg ook: op droge plekken meer problemen met aaltjes! Advies: Test de verdeling/afgifte van de watergeefinstallatie Soms kan natter telen minder zichtbare problemen met wortellesie aaltje geven. Zorg in elk geval voor een stabiele vochtigheid!
 • 11. Raskeuze • In de teelt van chrysant zijn behoorlijke rasverschillen in gevoeligheid voor aaltjes bekend • In Alstroemeria zal dit niet anders zijn! • Zowel veredelaars als telers moeten hier meer rekening mee houden.
 • 12. CEC - - - - - - - - - Ca2+ Na+ H+ Na+ Ca2+ - Mg2+ K+ K+ K+ Na+ Ca2+ K+ K+ K+ K+
 • 13. CEC-Bezetting
 • 14. Maar ook organisch stof!
 • 15. Champignonmest • “Theorie”: - Kleine hoeveelheid champignonmest (schimmeldominante compost) op brengen - Bacteriën ‘doden’ de schimmels - Hierbij komt Chitine vrij - Deze Chitine verlaagd de aaltjes druk - Maar Champost bevat ook veel gips & gips verhoogd de Calciumbezetting van het Klei-Humus-Complex (CEC) - Voor een langdurig effect mengen met groencompost / boomschors / bark Let op: champost is een dierlijke organische meststof, dus aan strikte regels geboden!
 • 16. Negatieve invloed kunstmest Nitraat meststoffen? Chloor meststoffen? Overmatig borium gebruik? Van alle drie de bovenstaande kunstmeststoffen wordt door diverse partijen aangegeven dat er een negatieve invloed op het bodemleven heeft. Nog veel onduidelijk hoe tot een andere aanpak te komen Maar richting de toekomst wel een onderzoekspunt!
 • 17. Groene middelen / groene aanpak Breed scala aan producten/strategiën in de markt. Zeker de moeite waard om op te pakken! • Koppert (www.koppert.nl) • Soiltech (www.soiltech.nl) • Orgentis (www.orgentis.nl) • Biopol (www.biopol.nl) • Gevoel voor humus (www.gevoelvoorhumus.nl) • Servaplant (www.servaplant.nl) • Plant Health Cure (www.phc.eu) • GrondGezond (www.grondgezond.nl) • Delgeco (http://www.delgeco.be) • ………..
 • 18. Probleem: wat is wel en wat is niet toegelaten? Daarom:
 • 19. Praktijkproef Natugro Koppert Figuur 1. Overzicht van aantallen J2 Meloidogyne incognita per gram wortels op vier momenten in de teelt. V1bC=begin teelt controle, V1bN=begin teelt NatuGro, V1eC=einde teelt controle, V1eN= einde teelt NatuGro.
 • 20. Pireco
 • 21. Biopol Recent goede resultaten van gezien
 • 22. BioMass Sugar
 • 23. Kalkstikstof
 • 24. Herbie
 • 25. Het resultaat hangt af van het onderste gat in de regenton Bedenk: minimum Te nat telen weerbaarheid Middelen die de weerbaarheid verhogen compenseren geen grote missers!
 • 26. Samenvattend -1- • Ga als tuinbouwpraktijk naar een systeemaanpak in plaats van een middelenaanpak. Chemie is een ‘doodlopende’ weg • Grond heeft veel volume en is moeilijk manipuleerbaar. Vraagt om een ‘lange adem’ • Veredel op aaltjes ongevoeligheid • Bedrijfshygiëne moet een belangrijkere plaats innemen op productiebedrijven • Optimaliseer het stomen op de bedrijven. Optimaliseer de snelheid van werking van biologische grondontsmetting • Zet studiegroepen van grondgebonden telers op die aan de slag willen met bodembiologie. Koppel deze groep aan een toeleverancier en betrek hierbij een teeltadviseur
 • 27. Samenvattend -2- • Wees terughoudend met Borium en Chloor in de mestbak. Optimaliseer de structuur met een voorraadbemesting met kalk en/of gips. Gebruik een schimmeldominante compost. Verrijk deze eventueel met Chitine. Meer onderzoek naar de relatie bemesting en aaltjes is nodig. • Zorg voor een versnelde toelating van niet-chemische aaltjes middelen van natuurlijke oorsprong. Zoek hier partijen bij die dit willen regelen. Onderzoek de mogelijkheden van schimmels en bacteriën waaraan een werking tegen aaltjes wordt toegeschreven
 • 28. Bedankt voor uw aandacht! Vragen
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x