Retailevent juni 2015

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Presentations & Public Speaking

Published:

Views: 4 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. Vooral veel content marketing & loyaliteitscommunicatie voor financials, (r)etail, legal en non profit. 2. Content marketing 1. Denken als een uitgever; klant…
Transcript
 • 1. Vooral veel content marketing & loyaliteitscommunicatie voor financials, (r)etail, legal en non profit.
 • 2. Content marketing 1. Denken als een uitgever; klant minder zien als prospect maar meer als lezer/publiek. 2. Van lezer naar gebruiker. 3. Publiek wordt (co)creator
 • 3. Content marketing ‘Is niets meer dan het delen van je kennis op een manier dat anderen er wat aan hebben. Wat uiteindelijk weer naar jou toe zal gaan leiden. Kennis delen is vooral een investering op de lange termijn. Op de lange termijn zullen mensen, of klanten of prospects, je blijven vinden en terug blijven komen op basis van hetgeen je hebt gedeeld.’
 • 4. Vandaag 1. De kosten van gevonden worden 2. Onze visie op online, een invalshoek 3. De folder apps 4. Uit onze praktijk 5. Het bereik van Bol van Voordeel
 • 5. E-commerce ‘Gevonden’ worden, is per dag kostbaarder.
 • 6. De praktijk Zoekwoord Kosten per klik Autoverzekering online afsluiten € 36,55 Snel autoverzekering afsluiten € 34,28 Goedkope uitvaartverzekeringen € 27,13 Letseladvocaat € 14,45 Aanvragen lening € 13,40 Nieuwe hypotheek afsluiten € 4,72 Gemiddeld Google Adword -> € 0,30
 • 7. Tarieven Kieskeurig.nl LET OP! Costs per click
 • 8. Vervolg kieskeurig
 • 9. Onze praktijk: Van papier naar online Papieren folder: • Zonder hulp leveranciers bijna niet te doen • Lange doorlooptijden; botst met prijsdynamiek • Na 3 dagen uitgewerkt • Veel impact en traffic • Gebonden aan budget, maar ook formaat en aantal pagina’s • Stap naar site is groot • Investeert vooraf
 • 10. Onze praktijk: Van papier naar online Online folder: • Zonder hulp leveranciers heel goed te doen • Korte doorlooptijden ideaal voor dynamiek • Geen matdatum, snel effect • Impact is minder, maar groeiende • Veel minder beperkingen • Direct klikbaar • Investeringen grotendeels no cure, no pay
 • 11. Folder apps
 • 12. Cijfers reclamefolderapps • 2 miljoen gebruikers in 2014 • Stijging 400.000 t.o.v. 2013 • 29% bezoekt na lezen online folder website winkel (bij papier is dit 19%) • 25% wordt aangezet meer informatie in te winnen online • Reclamefolderapp 22 mln folderraadplegingen per maand • Fysiek daalt, online stijgt • Consument heeft regie in eigen hand
 • 13. Rekenvoorbeeld online folder Online folder bestaande uit 4 pagina’s 1e folder Eenmalig stramien maken € 250,00 • 4 pagina’s opmaak, handling, verwerken links € 700,00 • 3.000 folderviews Spotta.nl à € 0,06 € 180,00 • 6.000 folderviews Reclamefolder.nl à € 0,06 € 360,00 € 1.490,00 Per folderview (op basis van 9.000 folderviews) € 0,166 2e folder (en alle volgende folders) • 4 pagina’s opmaak, handling, verwerken links € 700,00 • 3.000 folderviews Spotta.nl à € 0,06 € 180,00 • 6.000 folderviews Reclamefolder.nl à € 0,06 € 360,00 € 1.240,00 Per folderview (op basis van 9.000 folderviews) € 0,138
 • 14. Onze klant Ringfoto: - Van papier naar online: www.ringfoto.nl www.ringfotoworld.nl www.ringfotogoldmember.nl - Eigen digitale folder: http://www.ringfoto.nl/actuele-folders/ - Pos materiaal, oriëntatie in de winkel. We onderzochten hoe goedkoop Ringfoto was, wat de sterke punten zijn, maar vergaten dit te vertellen. - Voorheen van 6 x per jaar naar 4 x per jaar, nu naar.... 26 per jaar
 • 15. Tot slot:
 • 16. Casus: Part Plants • Op Facebook hebben we op de actie gewezen. Daarmee heb je een bereik gehad van 2.376 mensen. • Op Twitter hebben we ook diverse malen getweet over de actie. Die tweets zijn in totaal 820 keer bekeken. • Op onze site is de aanbieding 1.030 keer bekeken. • Ook hebben we de actie genoemd in onze nieuwsbrief die naar 10.742 mensen is gegaan. • Daarvan hebben 3.198 mensen de nieuwsbrief geopend en 36 mensen hebben doorgeklikt naar de actie van Part Plants. • De E-deal, waar alleen jullie actie in is genoemd, is naar 10.789 mensen gegaan. • Daarvan hebben 3.702 mensen de E-deal geopend en 430 mensen hebben doorgeklikt naar jullie actie.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x