Testerska edukacja dzisiaj

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 0 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. 2006 20192009 Radek Smilgin Edukacja testerska dzisiaj 2. POCZĄTEK EKSPLORACJI ŚWIATA 3. EDUKACJA PRZEZ PRZYKŁAD Szkolenie z chodzenia? KONTRA Patrz Powtarzaj…
Transcript
 • 1. 2006 20192009 Radek Smilgin Edukacja testerska dzisiaj
 • 2. POCZĄTEK EKSPLORACJI ŚWIATA
 • 3. EDUKACJA PRZEZ PRZYKŁAD Szkolenie z chodzenia? KONTRA Patrz Powtarzaj Popełniaj błędy
 • 4. EDUKACJA W SZKOLE
 • 5. EDUKACJA PRZEZ ZABAWĘ
 • 6. EDUKACJA PRZEZ PRZYKŁAD 70 – 40 = ? KONTRA Mama jedzie 70km/h, a ograniczenie jest do 40km/h. O ile km/h mama przekracza prędkość?
 • 7. EDUKACJA NA STUDIACH
 • 8. EDUKACJA PRZEZ PRACĘ
 • 9. EDUKACJA PRZEZ PRZYKŁAD KONTRA Jak zwiększenie ceny wpłynie na sprzedaż produktu?
 • 10. WEJŚCIE NA RYNEK PRACY
 • 11. TWOJA PRACA?
 • 12. TWOJA PRACA!
 • 13. CHCĘ KONTEKST RYNKU PRACY MUSZĘ
 • 14. ILOŚCI PENSJE RÓWNOWAGA Brak pracy Brak pracodawców KONTEKST RYNKU PRACY
 • 15. DOŚWIADCZENIE PENSJE Płaca minimalna KONTEKST RYNKU PRACY
 • 16. CZAS BEZROBOTNY TESTER PROGRAMISTA TESTÓW MANAGER TESTÓW JUNIOR REGULAR SENIOR JUNIOR REGULAR SENIOR REGULAR SENIOR PROJEKT EDUKACJA
 • 17. CEL PROJEKT EDUKACJA
 • 18. CELPRACODAWCY PROJEKT EDUKACJA
 • 19. CELPRACOWNIKA PROJEKT EDUKACJA
 • 20. CEL PROJEKT EDUKACJA
 • 21. FORMY EDUKACJI
 • 22. CENA TRUDNOŚĆ LAB KODERÓW SAMO- PRAKTYKA SZKOLENIA PRAKTY. MENTOR Z TESTÓW CZYTANIE FORMY EDUKACJI
 • 23. DOŚWIADCZENIE TESTERA POSTRZEGANIE PRZEZ PRACODAWCĘ SAMO- PRAKTYKA SZKOLENIA PRAKTY. MENTOR Z TESTÓW FORMY EDUKACJI
 • 24. TESTER PROGRAMISTA TESTÓW MANAGER TESTÓW EFEKTYWNOŚĆ LAB KODERÓW SAMO- PRAKTYKA SZKOLENIA PRAKTY. MENTOR Z TESTÓW CZYTANIE MENTOR Z TESTÓW SAMO- PRAKTYKA SAMO- PRAKTYKA MENTOR Z TESTÓW FORMY EDUKACJI
 • 25. TESTOWANIE EKSPLORACYJNE / RAPID SOFTWARE TESTING
 • 26. AN ALI ZA UT RZY MA NIE UTR WA LA NIE PRZY GO TO WA NIE KURS SZKOLENIE CERTYFIKAT rynek pracy / dostawca nauka z dostępnych materiałów praktykowanie zdobytej wiedzy przypominanie / nowe informacje PROJEKT EDUKACJA
 • 27. „CAŁY CZAS SIĘ CZEGOŚ UCZĘ”
 • 28. Edukacja testerska dzisiaj EDUKACJA PRZEZ PRZYKŁAD CEL nauczyć się testowania SZKOLENIE
 • 29. Facebook https://www.facebook.co m/testerzy/ YouTube https://www.youtube.com/ user/testerzy Twitter https://twitter.com/testerzy LinkedIN https://www.linkedin.com /in/smilgin Google Plus https://plus.google.com /+testerzy Edukacja testerska dzisiaj
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x