VECHILE INDATORIRI ALE UNUI MASON LIBER

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Services

Published:

Views: 15 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
VECHILE INDATORIRI ALE UNUI MASON LIBER
Tags
Transcript
  VECHILE INDATORIRI   ALE UNUI MASON LIBER  ( CONSTITUTIA lui ANDERSON - 1723 )   Acestea vor constitui regulile de co!rtaent etic ale unui "rate Mason   I# $n ceea ce !rive%te !e DUMNE&EU %i RELI'IA#  Un Mason este obligat, prin ţinuta sa, să se supună legilor moralei şi dacă înţelege corect Arta Regala , el nu va fi niciodată un ateu stupid, nici un libertin fără de religie. Indiferent de religia Fratelui şi de felul credinţei sale, acesta nu va fi eclus din !rdin, deoarece el crede în gloriosul Ar"itect al Raiului şi #ăm$ntului şi  practică sacrele îndatoriri ale moralităţii. Masonii îmbină virtuţile puterii de a convinge cu legăturile dragostei frăţeşti.  II# Des!re MA'ISTRATUL CIVIL( SU)REM %i SUBORDONAT#  Un Mason este un subiect obisnuit în faţa autorităţilor civile, oriunde s%ar afla sau munci şi nu trebuie niciodată să fie implicat în conspiraţii sau comploturi împotriva păcii şi bunăstării naţiunii sale sau care il ga&duieste şi nici să se poarte intr%un mod nedemn faţă de magistraţi. 'l se va conforma cu dragă inimă oricărei autorităţi legislative, va susţine, în orice oca&ie, interesul comunităţii şi va promova &elos,  prosperitatea ţării lui. #rin natura lor masonii sunt meniţi să promove&e pacea, să cultive armonia şi să trăiască în bună înţelegere şi dragoste frăţească.  III# Des!re LO*E  ! (o)a este un *emplu al Artei Regale unde Masonii se adună pentru a lucra, a se instrui şi a aprofunda , in mod ritual, misterele vietii. Fiecare Frate trebuie să aparţină unei (o)e şi să se supună Regulamentelor acelei (o)e, +onstitutiei şi Regulamentelor enerale ale !rdinului. -in timpuri îndepărtate, nici un Maestru, +alfa sau Ucenic nu poate lipsi de la *inuta (o)ei, mai ales atunci c$nd este convocat , fără a suporta o severă cen&ură, mai puţin ca&ul c$nd enerabilul sau /upraveg"etorul consideră că pura necesitate l%a împiedicat sa  participe.#ersoanele care au calitatea de Maestrii Masonii sau admise in primele doua rade de Ucenic si +alfa ai unei (o)i trebuie să fie oameni buni şi cinstiţi, născuţi liberi, de v$rstă matură, cu g$ndire sănătoasă, un om moral, toţi cu un ca&ier fara pata. IV# Des!re Venera+ili( DenitariI( Me+rii %i Ucenici#  !rice avansare in Fratia Masonica se ba&ea&ă pe meritul personal şi străduinţa fiecăruia, astfel înc$t Maestrul Ar"itect sa fie bine servit, in conditiile in care Fraţii nu se vor face de ruşine cu cunostintele lor şi nici Arta Regală nu va fi desconsiderată. -e aceea nici un Maestru sau -emnitar nu este ales de către Maeştri dec$t după meritele personale si nu dupa serenitate. +andidaţii ar trebui să ştie, fără doar şi poate, că nici un Maestru nu va propune sporul de salariu pentru un Ucenic sau ! +alfa dacă acesta n%a lucrat suficient timp cu el, insusindu%si cu asiduitate invatamintele gradului in care a fost admis prin ritual.   0ici un Frate nu poate fi -emnitar p$nă n%a trecut de stadiul de Maestru, nici Maestru enerabil, p$nă n%a funcţionat ca un -emnitar, nici Mare -emnitar, p$nă n%a fost Maestru enerabil al unei (o)I, nici Mare Maestru, dacă n%a fost Mare -emnitar înainte de alegerea sa, care oricum trebuie să fi fost un Frate Maestru enerabil de cea mai bună calitate.1i spre binele, uşurinţa şi eleganţa îndeplinirii sarcinilor sale, Marele Maestru are puterea de a%şi alege  propriul Mare Maestru Ad)unct , care trebuie să fie, sau să fi fost înainte , Maestru al unei (o)i şi care are  privilegiul de a acţiona în acelaşi mod în care ar acţiona Marele Maestru, cu ecepţia ca&urilor c$nd acesta este pre&ent sau îşi interpune autoritatea in scris.Acestor diriguitori şi guvernanţi supremi şi subordonaţi ai vec"ii (o)i urmea&ă să li supună, corespun&ător funcţiilor lor, toţi confraţii, în conformitate cu sarcinile şi regulamentele respective, în mod cuviincios, reverenţios şi cu dragoste.  V# Des!re conducerea Breslei ,n !rocesul uncii#  *oti Masonii vor munci onest în &ilele lucrătoare, şi vor trăi decent în &ilele libere, iar tinuta de lucru va fi stabilita de legea păm$ntului sau confirmata de datină. +el mai 2priceput3 dintre Fraţi va fi ales sau numit Maestru sau /upraveg"etor al muncii în atelierul maestrului%ar"itect şi pentru a fi apoi numit Maestru enerabil de către cei care lucrea&ă sub conducerea sa. Membrii corporaţiei vor trebui să evite orice discuţii necuviincioase, să nu%şi dea porecle ur$te, ci să se adrese&e unul altuia cu apelativul FRA*'. 'i trebuie să aibă, at$t în (o)ă, c$t şi înafara (o)ei, o comportare politicoasă. Maestrul enerabil care îşi cunoaşte îndem$narea în Artă Regala va prelua lucrul de la maestrul%constructor pe c$t de ieftin posibil şi se va folosi de bunurile acestuia c$t mai sincer, ca şi cum ar fi ale sale proprii. -e asemenea, nu va acorda nici unui Frate -iscipol sau +ompanion un salariu mai mare dec$t va merita cu adevărat. At$t Maestrul, c$t şi Fraţii ce%şi  primesc în mod )ust salariile vor fi fideli !rdinului şi îşi vor îndeplini onest munca, indiferent dacă e calificată sau nu şi nici nu vor ponta munca necalificată ca fiind calificată. 0imeni să nu%şi arate invidia faţă de bunăstarea unui alt frate, nici să nu încerce să%l înlăture sau i&gonească de pe un şantier, dacă a dat dovadă de capacitatea de a%şi îndeplini misiunea sa. -acă unul dintre membrii corporaţiei a fost ales /upraveg"etorul atelierului de sub conducerea Maestrului, el trebuie să fie loial faţă de ambele părţi, at$t faţă de Maestru, c$t şi faţă de Frati, să supraveg"e&e cu gri)ă lucrul în absenţa Maestrului spre folosul maestrului%ar"itect, iar Fraţii trebuie să%i dea ascultare.*oţi membrii anga)aţi trebuie să  primesacă salariul cu plăcere fără să murmure sau sa se ră&vrătească şi să nu%l părăsească pe Maestru înainte de a se fi terminat lucrarea. Un frate mai t$năr trebuie să fie instruit în lucru, pentru a preveni ca nu cumva, din lipsă de pricepere, să strice materialul de construcţie şi pentru ca dragostea frăţească să poată să sporească şi să dăinuiască.*oate uneltele necesare lucrului trebuie să fie aprobate de Marea (o)ă. VI#   Des!re co!ortare - si anue -   .   /# In Lo0a desc1is2 .  /ă nu se forme&e factiuni aparte şi să nu se duca tratative separate fără a fi obţinut permisiunea Maestrului. /ă nu se vorbeascai despre ceva necuviincios sau nedrept./ă nu se întrerupa luarile de cuvant ale enerabilul Maestru sau a /upraveg"etorilor, sau pe oricare alt Frate cu care enerabilul Maestru se afla in dialog şi nici să nu se faca farse sau glume în timp ce (o)a este  preocupată cu treburi serioase şi solemne şi nimeni să nu se serveasca sub un pretet oarecare, de un limba) necuviincios./e va acorda enerabilului Maestru, /upraveg"etorilor şi tuturor Fratilor, indiferent de gradul lor , onoarea datorată şi vor fi trataţi cu stimă si condescendenta.-acă s%a produs vreo pl$ngere, Fratele găsit vinovat va fi supus )udecăţii şi deci&iei (o)ei, care e forul de   )udecată de fapt şi de drept al tuturor acestor neintelegeri prin 4uriul Fratern 5fie doar că se adresea&ă cu recurs către Marea (o)ă6 şi în faţa căruia trebuie ridicate, dar în aşa fel, înc$t lucrul maestrului%constructor să nu fie înt$r&iat între timp, în care ca& se va putea pronunţa o "otăr$re specială.7nsă nu se va merge niciodată la )udecata profană în cau&e ce privesc Francmasoneria şi fără ca (o)a să fie convinsă de aceasta necesitate absolută şi inevitabilă.  3# Du!2 ce lucr2rile au 4ost ,nc1ise( dar "ra5ii ,nc2 nu s-au des!2r5it .  Fratii se vor putea inveseli intr%o agapa nevinovată, putindu%se trata după posibilitatea materială, dar trebuie evitat orice eces şi un Frate sa nu fie obligat să măn$nce sau să bea mai mult dec$t poate şi să nu fie împiedicat a se îndepărta, dacă treburile îl c"eamă. In acelasi timp, nu trebuie pronunţate epresii nepotrivite sau )enante sau să se cree&e o situatie neconforma cu buna cuviinta sau ceva ce ar putea st$n)eni o conversaţie liberă, liniştită, căci aceasta ar &druncina armonia dintre Frati şi ar &ădărnici scopurile !rdinului.-e aceea, să nu fie introduse prin poarta (o)ei divergenţele sau certurile personale şi mai puţin încă disputele despre religie sau naţiune sau +onstituţia statului 5discuţii cu caracter religios sau politic6 căci , in calitate de Frati Masoni, ţinem doar de religia generală mai sus menţionată a muncii si a reali&arilor in comun. -e asemenea, toate fiintele fiind create de Marele Ar"itect al Universului, din Francmasoneria Universala fac  parte Frati liberi si de bune moravuri cuprin&and toate rasele, popoarele, limbile sau dialectele ei şi fiind cu "otăr$re împotriva oricărui amestec în politică, care niciodată nu a folosit bunăstării (o)ei şi nici nu va folosi vreodată.  6# C7nd "ra5ii se ,nt7lnesc 42r2 s2 4ie de 4a52 str2ini %i nu ,n Lo0a 4orat2 .  *rebuie sa se salute unul pe celălalt cu stimă, potrivit instrucţiunii primite, să se foloseasca apelativul Frate. Fratii trebuie sa%si impartaseasca reciproc cunostintele Artei Regale cu rabdare si bunavointa unuia celuilalt, at$t c$t se va găsi util, fără să fie observaţi sau să se tragă cu urec"ea, şi fără ca vreunul să se creadă mai  presus dec$t celălalt sau să reducă consideraţia ce s%ar cuveni oricărui Frate indiferent de gradul avut sau demnitatea indeplinita..+u toate că toţi masonii între ei se consideră ca situ$ndu%se pe acelaşi plan, Masoneria nu diminuea&ă nimănui nimic din onorurile obţinute mai înainte, ci din contră aceasta sporeşte încă cinstea sa. *rebuie să se acorde cinstea si respectul care se cuvine şi trebuie să se ocolească relele moravuri. 8# In !re9en5a str2inilor ce nu sunt asoni .  Fratii trebuie sa fie precauţi în vorbele şi gesturile lor, pentru ca nici cel mai iscusit străin să nu fie în stare să descopere sau să găsească ceea ce nu este potrivit de a fi cunoscut de el. Uneori trebuie sc"imbat subiectul convorbirii şi condusa în mod inteligent spre onoarea si cinsta Fraternităţii.  :# Acas2 %i ,ntre vecinii vo%tri .  Fratii Masoni trebuie sa se comporte aşa cum se potriveşte unui om amabil şi inteligent, dar mai ales să nu informe&e familia, pe prieteni sau pe vecini despre treburile (o)ei şi să eiste un comportament cumpanit în mod înţelept conform cu onoarea proprie şi aceea a ec"ii Fraternităţi, din motive care aici nu pot fi menţionate. *rebuie ca Fratii Masoni sa aibe în vedere binele propriu, nerăm$n$nd prea mult timp adunaţi departe de casă, după ce orele *inutei de (o)ă s%au terminat. -e asemenea trebuie evitate orgiile sau beţiile,  pentru ca familiile Fratilor Masoni să nu fie negli)ate sau atinse în drepturile lor, iar Fratii sa nu devina inapţi de a munci.   ;# Co!ortaentul 4ata de un "rate str2in :  a fi cercetat cu luare aminte de felul în care indică înţelepciunea si cunostintele masonice acumulate in gradul pe care il poseda, pentru a nu fi înşelaţi de un profan care ridică pretenţii false şi pe care Fratii il vor respinge cu dispreţ şi sfidare , fiind însă în acelaşi timp precauţi, ca să nu%i daţi vreun indiciu de recunoaştere.-ar, dacă descoperiţi că este vorba de un Frate cinstit şi adevărat, acesta va fi tratat ca atare şi dacă se găseşte în nevoie, va trebui a)utat, atunci cand eista aceasta posibilitate sau i se va da orice îndrumare menita sa%l a)ute.-acă este necesar si posibil, va fi gă&duit c$teva &ile sau va fi a)utat să%şi găsească o ga&dă. Fiecare Frate este obligat a face ceva in limita puterilor sale materiale. Un frate sărac, care este un om bun şi sincer, va trebui preferat faţă de oricare alt om, în condiţiuni egale. Fratii vor trebui sa fie patrunsi in orice situatie de dragoste frăţească, piatra fundamentală şi finală, mortarul şi faima acestei ec"i Fraternităţi. a trebui sa evitam cu orice oca&ie orice ceartă şi de&binare, orice calomnie şi orice vorbă ur$tă şi nici altora nu le va fi  permis să calomnie&e pe un Frate onorabil, ci trebuie aparata demnitatea acestuia şi să i se ofere bunele oficii fratesti, in tot ceea ce este compatibil cu onoarea şi bunăstarea fiecaruia, dar nu mai mult.1i dacă unul dintre ei va face o nedreptate, un Frate Mason, indiferent de gradul primit prin ritual, se va adresa (o)ei din care face parte sau (o)ei din care face parte acel Frate care a incalcat #rincipiile Moral Masonice. -aca nu se va lua nici o masura acel Frate se va putea adresa organelor alese sau numite ale !rdinului, precum si +onventului ei ordinar. şi nu se va intenta vreo acţiune în )ustiţia statala, dec$t în conditiile in care cau&a nu ar putea fi altfel soluţionată..7n ceea ce priveşte însă Fraţii, care se găsesc în proces, unul contra celuilalt, Maestrul enerabil şi Fraţii trebuie sa%si ofere în mod fratesc mediaţiunea, dar dacă se dovedeşte că mediaţiunea nu%şi are rostul, ei vor continua procesul lor sau disputa )uridică, fără ură sau înverşunare, altfel de cum se obişnuieşte, şi nu vor spune sau întreprinde nimic care ar putea nimici dragostea frăţească sau reluarea şi continuarea bunelor oficii, astfel ca toţi să poată vedea influenţa salutară a masoneriei, precum au procedat toţi masonii credincioşi, de la începutul lumii, şi o vor face p$nă la sf$rşitul timpurilor.  AMIN <   ASA SA "IE 8
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x