Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 0 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. Vesiensuojelun tehostamisohjelma Jenni Jäänheimo Erityisasiantuntija, Vesiensuojelun tehostamisohjelma, YM 17.9.2019 2. ã Suurten vesialueiden maana kannamme…
Transcript
 • 1. Vesiensuojelun tehostamisohjelma Jenni Jäänheimo Erityisasiantuntija, Vesiensuojelun tehostamisohjelma, YM 17.9.2019
 • 2. • Suurten vesialueiden maana kannamme suurta vastuuta vesistä. Sen suojelemiseksi on tehty paljon hyvää ja pitkäjänteistä työtä • Meillä on huippuluokan osaamista, on tutkimuksia, keinoja ja menetelmiä. Nyt on aika lisätä tehoja ja vauhdittaa tekoja • Vesiensuojelun tehostamisohjelma kokoaa tekijät yhteen, varmistaa toimenpiteiden rahoituksen ja luo jatkuvuutta vesiensuojeluun • Tehdään yhteistyössä Suomesta maailman tehokkain vesiensuojelija! 20.9.2019 2 Nyt on veden vuoro
 • 3. Tehostamisohjelman periaatteet • Toimenpiteiden kohdistaminen vaikuttavimpiin tilaa parantaviin toimiin • Toimijoiden yhteistyön vahvistaminen • Uusien vesiensuojelun toimintatapojen ja menetelmien käyttöönotto 20.9.2019 3
 • 4. 2019 rahoitus 4 15M€ Yhteensä 69M€ Historiallisen suuri panostus 2020 rahoitus 2021 rahoitus 2022 rahoitus 2023 rahoitus 15M€ 15M€ 12M€ 12M€
 • 5. Ohjelman teemat 20.9.2019 5 25M€ Maatalouden innovatiiviset menetelmät 20M€ Vesistökunnostushankkeet ja asiantuntijaverkostojen vahvistaminen 9M€ Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen 4M€ Itämeren hylkyihin liittyvien riskin vähentäminen 2M€ Itämeren ja vesien tilan selvitykset ja tutkimus 9M€ Vesitalouden hallinta maa- ja metsätaloudessa
 • 6. Maatalous 20.9.2019 6
 • 7. • Vähennetään ravinnekuormitusta toteuttamalla laajamittainen kipsin peltolevitys Saaristomeren valuma-alueella. • Selvitetään rakennekalkin ja kuitulietteiden käyttöä vesiensuojelukeinona ja laaditaan oppaat niiden käytöstä • Kehitetään valuma-aluekohtaista vesiensuojelun yhteistyömallia 20.9.2019 7
 • 8. • Kipsin levitystä hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus • Kipsihanke toteutetaan vuosina 2019-2023. • Rakennekalkin ja kuitulietteiden käyttöä vesiensuojelukeinona selvitetään ympäristöministeriön T&K-hankkeissa. • Rakennekalkki- ja kuitulietehankkeet toteutetaan vuosina 2019-2021. • Ympäristöministeriö käynnistää T&K –hankkeen valuma-aluekohtaisesta vesiensuojelun yhteistyömallista • Yhteistyömallihanke toteutetaan vuosina 2020-2022. 20.9.2019 8
 • 9. Vesienhallinta maa- ja metsätaloudessa 920.9.2019
 • 10. 10 • Parempi vesitalouden hallintaa maa- ja metsätaloudessa tehostaa • vesiensuojelua • ilmastomuutokseen sopeutumista • luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä • Kehitetään luontopohjaisia vesienhallinnan ratkaisuja. 20.9.2019
 • 11. Vesistökunnostukset ja asiantuntijaverkostojen vahvistaminen 20.9.2019 11
 • 12. • Parannetaan vesistöjen tilaa ja vesiympäristöä • Lisätään luonnon monimuotoisuutta • Vahvistetaan alan toimijoiden yhteistyötä ja uusien toimijoiden osallistumista • Kehittää vesistökunnostuksen toimialaa • jakamalla ajankohtaista tietoa kunnostusmenetelmistä • luomalla mahdollisuuksia kokeilla uusia menetelmiä 20.9.2019 12
 • 13. • Kunnostuksiin voi hakea valtionavustuksia vuosittain ELY-keskuksista • ELY-keskukset voivat tukea alueellisia asiantuntijaverkostoja • Suomen ympäristökeskus (SYKE) tukee ELY-keskusten työtä • kokoamalla ja analysoimalla seurantatietoa • päivittämällä tietojärjestelmiä • Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto • jakaa ajantasaista kunnostustietoa • järjestää alueellisia ja valtakunnallisia tilaisuuksia 20.9.2019 13
 • 14. Kaupunkivedet ja haitalliset aineet 1420.9.2019
 • 15. • Vähennetään haitallisten aineiden päästöjä pinta- ja pohjavesiin • Lisätään tietoa haitallisten aineiden esiintymisestä vesiympäristössä • Jaetaan tietoa haitallisten aineiden vaikutuksista ekosysteemeihin ja ihmisen terveyteen • Vähennetään vesiin päätyvän muovin määrää 20.9.2019 15
 • 16. • Teeman painopisteinä on • haitalliset aineet yhdyskuntajätevesissä • haitalliset aineet hulevesissä • sekaviemärit • Vuosittaisia valtionavustushakuja hallinnoi Etelä-Savon ELY-keskus 20.9.2019 16
 • 17. Hylkyjen saneeraus 20.9.2019 17
 • 18. • Suomen aluevesillä on tuhat vanhaa hylkyä, joissa osassa epäillään olevan joko polttoaineena tai lastina öljyä • Näistä parinkymmenen arvioidaan olevan korkea riski meriympäristölle • Hylyt muodostavat ympäristöuhan niissä olevan öljyn ja haitallisten aineiden vuoksi 20.9.2019 18
 • 19. • Tyhjennetään öljyt 1-2 hylystä vuosien 2020-2021 aikana • Varmistetaan, että vastuuviranomaisilla ja teknisillä toimijoilla on tarvittava osaaminen hylkyjen tyhjentämisessä • Toteutuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE) 20.9.2019 19
 • 20. Itämeren ja sisävesien tilan selvitykset ja tutkimus 20.9.2019 20
 • 21. • Tuotetaan Itämeren ja sisävesien suojelua tukevaa tutkimustietoa, joka • auttaa kohdentamaan tilaa parantavia toimenpiteitä kustannustehokkaasti • tukee vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tarkastamista • Tutkimushankkeen toteutuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE) muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa • Tutkimushanke toteutetaan vuosina 2020-2021 20.9.2019 21
 • 22. Tule mukaan – nyt on veden vuoro!
 • Recommended
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x