Aramaaaaa

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Literature

Published:

Views: 64 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Aramaaaaa
Tags
Transcript
  The answer wıthın (talaash)   Her çocuk özeldir ve her çocuk ilgi ister. Çocukların en çok ihtiyacı olan şey ilgidir. Philosophia=bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, bilgi severlik, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına gelmektedir.  Filozof da  bilgeliğe   ulaşmaya çalışan   kişidir   leelee sobieski Yoruldum, çalıştığım için değil. Orta da yapayalnız ve eskimiş bir saat  gibi bırakıldığım için. Yalnızım, tıpkı bir sigara külü gibi. Yalnızım, her şeye, herkese ve birine inat yalnızım..!   En uzak mesafe iki kafa arasindaki mesafedir birbirini anlamayan..... CAN YÜCEL "Zamanım yok" ne demek yahu ?   Gün bana 24 sana 15 saat mi ? Niyetim yok desene sen şuna.   Bahane üretmeyi bırakın, sevdiklerinize vakit ayırın.   "Eğer bir şeyi gerçekten yapmak istiyorsan bir yolunu bulursun.   İstemiyorsan bir mazeret bulursun."   -Jim Rohn Ben gidiyorum dediğimde ''gitme'' diyen birini değil, ''ben de geliyorum, yalnız  gidemezsin diyen birini istiyorum." Nejat İşler    İki şey seni milyonlarca insandan ayırır:  1-  Sorunun değil, çözümün parçası olmak   2- Hayata ve her şeye yeni bakış açısıyla yaklaşabilmek   Exxxtrasmll Cute , lara brookes POLINA VIDEOSZ FERRO JULES JORDAN   Jessi palmer Kürtler çok güzel bakar çünkü dilleri yasaklanmıştır ve tüm duyguları gözlerinde birikmiştir… MURAT HAN MUNGAN RILEY REID MOLLY BENNETT PUSSY  
Recommended
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x