Ekonomska geografija

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Industry

Published:

Views: 21 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Ekonomska geografija
Tags
Transcript
  EKONOMSKA GEOGRAFIJA Smer:  Međunarodno ekonomija i spoljna trgovina/ Ekonomska analiza i politika Opciona grupa:  Spoljna trgovina/Makroekonomska analiza Godina:  III godina/ IV godina Semestar:  Zimski Fond časova:  60+30 ESP:   I !I"J PRE#ME$A !poznavanje lokalnog i glo"alnog prostora u kome ljudi #ive i privređuju jedan je od imperativa uspe$nog odvijanja ekonomski%& dru$tveni% i politi'ki% aktivnosti( ! tom smislu ekonomska geogra)ija daje veoma va#na znanja o razme$taju proizvodnje i potro$nje& rasporedu resursa i teritorijalnoj podeli rada( *ako se sve ljudske delatnosti o"avljaju u realnom prostoru& ne mo#e se& dakle& govoriti o ekonomiji van prostora( pis geogra)skog razme$taja ekonomski% aktivnosti u prostoru nije prevas%odni ,ilj ovog predmeta( Ekonomska geogra)ija poku$ava da uka#e na zakonomernosti takvog razme$taja -)aktori sredine koji dovode do određenog razme$taja.& odnosno posledi,e koje u prostoru nastaju pod uti,ajem datog razme$taja( Svi ti pro,esi& zajedno sa istorijskom pozadinom& o"likuju dana$nji ekonomski pejza#& ali imaju uti,aja i na sve "udue pro,ese u njemu( Z"og toga ekonomska geogra)ija ne pru#a samo  prostornu ve i vremensku dimenziju u svojim analizama( II SA#R%AJ PRE#ME$A Sadr#aj predmeta "aziran je na op$tim karakteristikama prostorni% dimenzija ekonomski% aktivnosti u svetu i prilagođen je potre"a studenata ekonomije( "zirom da na ovom )akultetu studenti nemaju drugi% geogra)ski% predmeta u toku osnovni% studija& u sadr#aj predmeta uklju'eni su i neki relevantni sadr#aji iz geogra)ije stanovni$tva i naselja& kao i politi'ke geogra)ije( Studenti e kroz ovaj predmet imati priliku da se upoznaju sa dinami'nim promenama u ekonomijama razli'iti% regiona u svetu& koje su rezultat istorijski% okolnosti& uspostavljeni% ekonomski% i politi'ki% sistema i nivoa dru$tvenog i so,ijalnog razvoja& ali i trenutni% ekonomski% i dru$tveni% pro,esa na glo"alnoj s,eni( rvi deo sadr#aja posveen je glo"alnim pro,esima koji& kroz nji%ov prostorni kontekst& o"likuju svetski ekonomski sistem& kao i osnovnim karakteristikama stanovni$tva sveta i geopoliti'kim osnovama trenutni% međunarodni% odnosa( 1rugi deo "avi se prostornim analizama granski% ekonomija& dok je trea ,elina usmerena na pitanja regionalnog razvoja i neravnomernog razvoja u svetu(  III P"AN RA#A NA PRE#ME$&   PRE#A'ANJA (  po nedeljama& 2 'asa.VE4E -5 'asa. 7MEE )* &vodni čas&vod u e+onoms+u geogra,i-u !vodne napomene restavljanje predmeta& na'ina rada i o,enjivanja .* Po/itič+a geogra,i-a i ra0vo- e+onoms+i1 sistema 8eopoliti'ke kon,ep,ije i savremeni ekonomski sistemi 2* Stanovni3tvo sveta  aselja i pro,es ur"aniza,ije 4* Geogra,i-a prirodni1 resursa Energetska zavisnost svetske ekonomije -uzro,i i posledi,e. 5* Agrarna geogra,i-a 7grarni sistemi i tipovi  poljoprivredne proizvodnje -primeri.*olokvijum 6* Industri-s+a geogra,i-a !spon i pad industrijski% regiona -primeri. 7* Sao8ra9a-na geogra,i-a  Sao"raaj kao )aktor uravnote#avanja regionalnog razvoja * Geogra,i-a us/uga rostorna analiza naj)rekventniji% tokova međunarodne trgovine -primeri. ;* Geogra,i-a ra0vo-a   Evropa: istori-s+i +onte+st i nova e+onoms+a geogra,i-a E& 9egionalni dispariteti u nerazvijenim& zemljama u razvoju i razvijenim zemljama )<* Evrops+i e+onoms+i regioniRusi-a Savremena Evropa -evropske moderne trans)orma,ije. 9uski prostor -prostranstvo& izola,ija& geopoliti'ke implika,ije otopljavanja 7rkti'kog leda. ))* Severna Ameri+a: SA# i KanadaSA# 1ru$tvene promene: migra,ije i multietni'nost ).* Ma+roregion "atins+a Ameri+a Meksiko: geogra)ija eonomski% aktivnosti -uti,aj 7;<7.Ekonomska integra,ija =u#ne 7merike>d"rana seminarski% radova )2* Ma+roregion A,ri+a 1ru$tveni kontrasti Severne 7)rike i =ugozapadne 7zije  )4* Ma+roregion A0i-a Mo i opasnost na)tnog  "ogatstva -geopoliti'ki kontekst. )5* Kina i Indi-a +ao e+onoms+i =d>inovi?Ma+roregion Austra/i-a i O+eani-a !ti,aj ?geogra)ije@ na ekonomski razvoj veliki% dr#ava I' NA@IN RA#A snovni o"lik rada na predavanjima je )rontalni& uz prezentovanje niza primera iz neposrednog i $ireg okru#enja( ! toku predavanja koriste se prezenta,ije -oAer oint. i kartogra)ski materijali& i podsti'e se diskusija o pitanjima i pro"lemima koji se studentima prezentuju( Ve#"e podrazumevaju kom"inovan o"lik rada: )rontalni& rad po grupama& analize slu'aja -,ase studB.&  prezenta,ije studenata( Studenti imaju mogunost da se upoznaju sa novim pojmovima& a primeri koje e analizirati omoguavaju im da lak$e razumeju datu materiju( Izrada prezenta,ija je )akultativna i  podrazumeva o"u%atniju analizu određenog pro,esa& pro"lema ili prostora& pri 'emu studenti tre"a da ovladaju ve$tinama izrade prezenta,ije u oAerointu& odnosno ve$tinama oralnog prezentovanja određene materije( ' O!ENJI'ANJE S$&#ENA$A Konačna ocena  predstavlja ocenu u+upnog rada studenta to+om semestra i ocenu na 0avr3nom ispitu* Ocena u+upnog rada to+om semestra  podrazumeva vrednovanje razli'iti% )ormi -određenim "rojem  "odova.: o provera 0nan-a +ro0 test (.< 8odova  C o"avezno -da "i se test smatrao polo#enim student mora osvojiti minimum DD "odova. podrazumeva proveru nivoa savladanosti materije u prve 'etiri nedelje  predavanja& a kroz test pitanja o osnovnim pojmovima i jedno pro"lemsko pitanje( olo#en test ne oslo"ađa u potpunosti studenta polaganja date materije na zavr$nom ispitu -Ispitna pitanja za zavr$ni ispit e regulisati ovaj segment.(  Položen test je uslov za izlazak na ispit za sve ispitne rokove  -videti  7MEE. o a+tivno uče39e studenata na časovima   (do .< 8odova  podrazumeva nekoliko mogunosti: •  seminarski rad (0-10 bodova)  C )akultativno studenti mogu da o"rade određen pro"lem do DF strana ku,anog teksta -72& <imeseA9oman& D5pt& margine 5 ,m uklju'ujui gra)i'ke  priloge.( Student je o"avezan da "rani seminarski rad i nakon od"rane do"ija određene poene za rad •  prezentacija (0-7 bodova)  C )akultativno prezentovanje određeni% tema koje prate dinamiku  predavanja& individualno ili grupno -do 5 studenta. -oAer oint.  • analiza slučaja (0-3 boda) – )akultativno studenti se mogu opredeliti da iz određene o"lasti o"rade određene primere kao ilustra,iju onoga $to slu$aju na predavanjima( )4B)C6D );B.4C7D .5B2<CD 2)B25C;D 26B4<C)<Ocena na 0avr3nom ispitu  izvodi se na osnovu usmenog ispita ce/o+upne materi-e  na predmetu( 1a  "i student mogao a pristupi zavr$nom ispitu& mora imati minimum 14 bodova osvojenih tokom semestra & u okviru koji% o"avezno ulazi polo#en terst( Konačna ocena se izvodi tako $to se sa8eru ocena u+upnog rada to+om semestra ponederisana sa <*4 i ocena na 0avr3nom ispitu poderisana sa <*6 NAPOMENA: • Svi studenti +o-i studira-u po o/on-s+om re,ormisanom programu i prvi put su upisa/i III godinu studi-a u o8ave0i su da ispit po/a>u na napred navedeni način* &s/ov 0a i0/a0a+ na ispit ovim studentima -e PO"O%EN $ES$ u svim ispitnim ro+ovima a popravni test 9e imati mogu9nost da po/a>u u ma-u .<)4* godine pred -uns+oB-u/s+e ispitne ro+ove* Svi 8odovi +o-e ovi studenti sa+upe to+om semestra va>e do -anura .<)5* godine* • Studenti +o-i su apso/venti i/i nisu prvi put upisa/i III godinu studi-a ispit po/a>u +/asično ta+o 3to i0/a0e na usmeni ispit (5 ispitni1 pitan-a* 'I "I$ERA$&RA • Mani E(& -50D3.( E+onoms+a geogra,i-a* GI1HEkonomski )akultet u 4eogradu& 4eograd( 'II NAS$A'NI!I I SARA#NI!I dr Emi/i-a Mani9 & do,entka"inet 33D -III sprat.&  prijem studenata: sreda& D6HD%tel: 0DD/305D063eHmail: geogra)ijaJeko)("g(a,(rs
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x