Ekonomska odrzivost Radiodifuzne ustnove Vojvodine

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Crosswords

Published:

Views: 21 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Ekonomska odrzivost Radiodifuzne ustnove Vojvodine
Tags
Transcript
  113 Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 3  Dijana Subotički UDK: 338.2:316.774(497.113) ACIMSI: Centar za rodne studije srcinalni naučni rad Univerziteta u Novom Sadu  Novi Sad, Srbija EKONOMSKA ODRŽIVOST RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE SAŽETAK  Tema ovog rada je analiza stepena ispunjavanja programskih obaveza Radiodifuzne ustanove Vojvodine u zakonodavnom vakuumu nerešenog finansiranja javnih servisa u Republici Srbiji. Prema Izveštaju Republičke radiodifuzne ustanove  Radio-televizija Voj- vodine  u 2012. na oba svoja kanala (RTV1 i RTV2) ispunila je obaveze koje proizilaze iz člana 73. Zakona o radiodifuziji – obavezne kvote srpskog jezika i sopstvene produkcije na RTV1; odnosno obavezne kvote sopstvene produkcije svih programa na jezicima nacional- nih manjina na RTV2. Istovremeno, procentualnim učešćima nezavisnih produkcija (RTV1  – 6,85% i RTV2 – 6,87%),  Radio-televizija Vojvodine  nije ispunila Zakonom definisanu kvotu od najmanje 10 odsto učešća nezavisnih produkcija u ukupnom godišnjem vremenu emitovanog programa. U sagledavanju ispunjavanja obaveza pokrajinskog javnog servisa, u odnosu na opšte programske standarde, kao i u ostvarivanju opšteg interesa u oblasti  javnog radiodifuznog servisa, presudni uticaj ima nerešen zakonodavni okvir. Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016, javni RTV servisi obavezni su da stalno unapređuju ostvarivanje programskih funkcija u okviru datih mogućnosti. Međutim, istim dokumentom definisano je da je osnovni oblik finansiranja RTS i RTV  pretplata. Mogući su i komercijalni prihodi, kao i dodatno sufinansiranje iz budžeta države  po pravilima o državnoj pomoći. U situaciji kada Vlada Srbije javno proklamuje ukidanje  pretplate, a prethodno nisu obezbeđeni drugi izvori finansiranja, kako premostiti period do uspostavljanja novih zakonodavnih okvira, pitanja kojima se autorka bavi u ovom radu. Ključne reči : ekonomska održivost, javni interes, javni servisi, Radiodifuzna ustanova Vojvodine.UVOD Radiodifuzni mediji u javnoj svojini predstavljaju emitere čija su sredstva i zgrade u svojini države. Oni su manji deo u radiodifuznom sistemu koji je  Zakonom o radiodifuziji   (2002) projektovan da bude u dualnoj svojini (Radojković 2012:59)  Nosioci javnog radiodifuznog servisa u Republici Srbiji su republička i pokrajinske radiodifuzne ustanove 1  radiodifuzne ustanove obavljaju delatnost proizvodnje i emitovanja 1   Član 76, stav l  Zakona o radiodifuziji .  114 Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 3 radio i televizijskog programa i imaju posebne obaveze u ostvarivanju opšteg interesa u oblasti javnog radiodifuznog servisa” 2  Radiodifuzna ustanova Vojvodine  Radio- televizija Vojvodine  je sledbenik  RTV Novi Sad  , koja je 1949. počela da emituje radijski, a 1975. te- levizijski program. Jedno vreme kuća je delovala u sastavu  RTS-a , a ponovo je postala samostalna usvajanjem  Zakona o radiodifuziji  2006.” 3   „Smatra se da mediji imaju odgovornost prema društvu, a ona se najviše ogleda u emi-tovanju javnog servisa- navodno nezavisnog od države i slobodnog od uticaja tržišnih sila. Pored te dve odrednice organizacionog karaktera, postoje i osnovna načela emitovanja  javnog servisa: raznolikost sadržaja, objektivnost i pluralitet mišljenja, opšti pristup i kva- litetne emisije. Ta načela trebalo bi da obezbeđuju javnim servisima da ispunjavaju poveren im zadatak- da služe narodu i njegovom demokratskom sistemu” (Ruk 2011:373). Prema definiciji Radeta Veljanovskog, „javni servis je neprofitna, nezavisna radio-te- levizijska organizacija, osnovana u ime opšte javnosti i finansirana iz javnih prihoda, koja raznovrsnim, uravnoteženim, visokokvalitetnim programima zadovoljava potrebe najvećeg mogućeg broja građana, odnosno najšire javnosti, nepristrasno i bez disktiminacije” (Ve-ljanovski 2005:28). „Javne servise osnivaju i finansiraju građani, pa bi valjalo da oni imaju i uvid u to šta se emituje i koliko je to u skladu sa suštinom ovog tipa medija i njegovom misijom, odnosno zakonskom regulativom i, naravno, komunikacionim potrebama svih građana. Po defini-ciji, javni servisi imaju najveći uticaj   na javnost i imaju obavezu   da posreduju poruke od  javnog interesa za sve ciljne grupe” (Valić Nedeljković 2007:7).U periodu tranzicije, a posebno nakon donošenja  Zakona o radiodifuziji , nekoliko stru-kovnih novinarskih organizacija u Srbiji upozoravalo je na važnost praćenja procesa tran-sformacije državnocentričnih medija u javne servise. Predsednik Nezavisnog društva no-vinara Vojvodine Dinko Gruhonjić smatra da je  RTV   u poslednjoj deceniji XX veka prošao kroz period od proizvođenja bombardovanja i rušenja Vukovara, do toga da je i sama uni- štena u NATO bombardovanju u proleće 1999. „Činjenica da se izvukla iz smrtonosnog centralističkog zagrljaja RTS-a jedna je od stvari koju zaposleni na ovoj televiziji mogu da slave” (Gruhonjić 2007:134).PROGRAMSKE OBAVEZE I AUDITORIJUM RADIO-TELEVIZIJE VOJVODINE (RTV) Radiodifuzne ustanove obavljaju delatnost proizvodnje i emitovanja radio i televizijskog  programa i imaju posebne obaveze u ostvarivanju opšteg interesa u oblasti javnog radiodi- fuznog servisa 4 .  Zakon  propisuje da su programi koji se proizvode i emituju u okviru  javnog radiodifuznog servisa od opšteg interesa, obuhvataju programe informativnog, kulturnog, umetničkog, obrazovnog, verskog, naučnog, dečjeg, zabavnog, sportskog i dru- 2   Član 76, stav ll  Zakona o radiodifuziji . 3   Izvor: Strategija Radiodifuzne ustanove Vojvodine  Radio-televizije Vojvodine  2013:3. 4   Član 77  Zakona o radiodifuziji  2006.  115 Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 3 gih sadržaja, kojima se obezbeđuje zadovoljavanje potreba građana i drugih subjekata i ostarivanje njihovih prava u oblasti radiodifuzije. Prema definiciji Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016  , javni interes predstavlja ostvarivanje prava javnosti da bude obaveštena. Taj doku- menat nalaže da slobodan razvoj nezavisnih, profesionalnih medija i medijskog sistema treba da omogući najšire zadovoljavanje potreba građana Republike Srbije, bez diskrimi- nacije, za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života: politike, privrede, kulture, umetnosti, obrazovanja, ekologije, sporta, razonode itd. Među strateškim ciljevima Strategije razvoja RTV-a do 2017  , pod brojem jedan klasi- fikovana je obaveza  RTV-a  da stalno i svestrano obezbeđuje raznovrsne programske sadr- žaje, te da utvrdi ciljne grupe za koje proizvodi program, prema kojima ga formatira, uz generalno opredeljenje da obezbedi neprestano pridobijanje novih slušalaca i gledalaca. Isto tako, treba i da nudi sadržaje koji sa uvidima u različite poglede i mišljenja valorizuju plu-ralnost i dijalog kao metodu, što doprinosi društvenoj integraciji. Drugi strateški cilj pola-zi od činjenice da je program  RTV namenjen prvenstveno građanima Vojvodine, te da zato sadržaji doprinose njihovom boljem informisanju, razumevanju društvenih procesa i od opšteg su značaja   za građane u pokrajini. Pod rednim brojem tri ocenjeno je da su progra- mi za nacionalne manjine, koji ostaju jedan od temeljnih razloga za delovanje  RTV  , relevan- tni samo kada ih stvaraju saradnici poreklom iz tih manjina i ako nisu samo komunikacija unutar manjinskih zajednica, već i komunikacija sa ostalim manjinama i sa jezičkom od- nosno etničkom većinom. To podrazumeva sinergijski protok autentičkih sadržaja.  Na osnovu podataka iz istraživanja koje je u aprilu 2012. na teritoriji Srbije bez Kosova sprovela Agencija  Nielsen Audience Measurement  , na uzorku od 5.500 domaćinstava sa 16.600 članova, u Vojvodini živi 1.823.612 stanovnika starijih od četiri godine, oni čine  potencijalni auditorijum  RTV-a 5  Primećuje se znatna zastupljenost stanovništva starijeg od 50 godina 39,5%, dok je zastupljenost stanovništva mlađeg od 25 godina 23%. Procenat radno aktivnog stanovništva je 50,9%. Preko četvrtine stanovništva ima samo elementarno obrazovanje. Starosna struktura, obrazovanje i radni status mogu znatno da utiču na izbor i način praćenja televizijskog programa.Tabela br. 1.1. Struktura stanovništva VojvodineUKUPNO1,823,612100.00%POLMuški886,45848.60%Ženski937,15451.40%STAROSNE GRUPEDeca 4-9113,3376.20%Deca 10-14102,3065.60%Odrasli 15-19108,2545.90%Odrasli 20-2496,0925.30% 5   Od čega je muškog pola 48,6% populacije, a ženskog 51,40%.  116 Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 3 Odrasli 25-29155,8718.50%Odrasli 30-34140,8617.70%Odrasli 35-39124,0886.80%Odrasli 40-44114,7496.30%Odrasli 45-49148,5008.10%Odrasli 50-54151,6898.30%Odrasli 55-59128,7757.10%Odrasli 60-64124,4556.80%Odrasli 65+314,63517.30%RADNI STATUSRade 15+611,72833.50% Ne rade 15+996,24154.60%Deca 4-14215,64311.80%OBRAZOVANJEOsnovno obrazovanje ili bez obrazovanja472,48625.90%Srednja škola928,08750.90%Više i visoko obrazovanje207,39511.40%Deca 4-14215,64311.80%TIP NASELJAGradsko1,079,46459.20%Ostalo744,14840.80%Izvor: Centar za istraživanje javnog mnjenja, programa i auditorijuma RTV-a.U Vojvodini je moguće pratiti veliki broj televizijskih programa iz zemlje i okruženja i pomoću obične kućne antene. Preko polovine domaćinstava televizijski signal prima putem kablovskog distribucionog sistema, Total TV-a  ili na sličan način (  Multichannel sistem ). Samo u osnovnoj ponudi kablovskih distributera gledaocima je dostupno preko 70 televi- zijskih programa, od nacionalnih, lokalnih, inostranih do specijalizovanih kanala različitih sadržaja. U uslovima velike konkurencije televizijskih programa koji se mogu pratiti u Vojvodini primećuje se da je  RTV1  očuvao i popravio rejting programa i udeo u gledanosti u 2012, dok je većina ostalih televizijskih stanica beležila smanjenje rejtinga i udela u gle- danosti. Značajno je da je gledanost povećana zahvaljujući programima sopstvene pro- izvodnje.Prema zapisniku sa sednice Programskog odbora  RTV-a , dnevni auditorijum   (RCH za 24 sata    –     broj gledalaca koji su bar jedan minut u toku dana    pratili program) Prvog progra-ma RTV u periodu maj-oktobar 2012. godine iznosi u proseku 473.176 gledalaca, odnosno 26% stanovnika Vojvodine starijih od četiri godine u toku dana prati program  RTV  . Ako  posmatramo samo one Vojvođane koji su u toku dana pratili televizijski program tada njih 38% prati i program  RTV1 . Ukupni dnevni auditorijum povećan je u odnosu na prethodnu godinu.  117 Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 3 Tabela br. 1.2. Gledanost RTV i ukupnog TV programa.GodinaKanalAMRRCH ATSSHR %2011.RTV 19,616450,7600:30:312.70%RTV 22,343205,6080:16:160.66%TTV356,4501,292,5226:36:54100.00%2012.RTV 1  11,787 473,176 0:35:48 3.28% RTV 21,658180,7410:13:060.46%TTV359,2551,251,8196:53:02100.00%Izvor: Centar za istraživanje javnog mnjenja, programa i auditorijuma RTV-a prema poda-cima o televizijskom auditorijumu dobijenih na osnovu merenja televizijskog auditorijuma koje sprovodi Agencija Nielsen Audience Measurement Serbia iz Beograda, na uzorku od 650 Vojvođana iz 250 domaćinstava, tehnikom elektronskog merenja (piplmetar). Kao što je prikazano u tabeli, dnevni auditorijum    RTV1  u periodu maj-oktobar 2012. iznosi u proseku 473.176 gledalaca, odnosno 26% stanovnika Vojvodine starijih od četiri godine u toku dana prati program  RTV  . Ako posmatramo samo one Vojvođane koji su u toku dana pratili televizijski program tada njih 38% prati i program  RTV1 . Prosečan dnev- ni rejting    je   11.787 gledalaca i veći je nego u istom periodu prošle godine za preko 2.000 gledalaca. Prosečna dužina praćenja    programa u toku dana u posmatranom periodu iznosi skoro 36 minut i za preko pet minuta je veća nego u istom periodu 2011. godine. Udeo gledanosti    RTV1  u posmatranih šest meseca 2012. u gledanosti TV programa uopšte iznosi 3,3% i veći je nego u istom periodu 2011. kada je iznosio 2.7%.Tabela br. 1.3. Gledanost ukupnog televizijskog programa RTV- a po mesecima.GodinaMESECAMR  6 RCHATS2011 (period maj-oktobar)5378,1771,348,31806:446348,7301,307,97306:24 7 350,1411,270,85906:378335,2061,247,07606:279344,8751,284,89006:2710382,5141,296,82707:04 Average 2011 356,714 1,292,616 06:37 2012 (period maj-oktobar)5377,1961,299,16106:586355,6221,271,82806:43 7 342,6301,225,30406:438338,2841,176,61706:549359,4521,264,78806:4910382,2351,274,27907:12 Average 2012 359,255 1,251,819 06:53 Izvor: Centar za istraživanje javnog mnjenja, programa i auditorijuma RTV-a. 6 6  Legenda: AMR    (Average Minute Rating ) rejting je prosečan broj osoba koje su pratile određeni program, emisiju, ili interval – deo dana. Ovo je najstroži i najčešće korišćen pokazatelj gledanosti.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x