ISPRAVLJANJE (AC-DC) - REKAPITULACIJA

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 58 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
UČINSKA ELEKTRONIKA. ISPRAVLJANJE (AC-DC) - REKAPITULACIJA. Ak. god. 2010/2011. Zagreb,. Paradigma učinske elektronike je skup pravila i metoda za rješavanje nelinearnih mreža s elektroničkim ventilima za pretvorbu obilježja električne energije i za upravljanje tokom električne energije.
Transcript
UČINSKA ELEKTRONIKAISPRAVLJANJE (AC-DC)- REKAPITULACIJAAk. god. 2010/2011Zagreb,Paradigma učinske elektronike je skup pravila i metoda za rješavanje nelinearnih mreža s elektroničkim ventilima za pretvorbu obilježja električne energije i za upravljanje tokom električne energije.Učinska elektronika je dio elektronike (najbliži rod) koji se koristi za pretvorbu obilježja električne energije i za upravljanje tokom električne energije (vrsna razlika).Elektronički učinski pretvarač je operativna jedinica za elektroničku pretvorbu koja sadrži jedan ili više elektroničkih ventila, te transformatore, filtre i upravljačke sklopove ako je potrebno i ostale pomoćne sklopove ako ih ima.Elektronička učinska pretvorba je mijenjanje jednog ili više obilježja električne energije bez značajnog gubitka snage upotrebom elektroničkih komponenti.Elektronička sklopka je operativna cjelina koja ima samo neke funkcije mehaničke sklopke.Topologija pretvaračkog sklopa je raspored sklopki. Topologijupredočuje shema pretvaračkog sklopa.Topološko stanje pretvaračkog sklopa predočuje tablica karakte-rističnih intervala rada; ona popisuje sve karakteristične intervale rada i iskazuje koje sklopke su otvorene ili zatvorene u pojedinom karakterističnom intervalu rada.FunkcijepretvaračaISPRAVLJANJE∼–ISTOSMJERNAPRETVORBAIZMJENIČNAPRETVORBA–∼∼–tok energijeIZMJENJIVANJEIZRAVNAIZRAVNAISTOSMJERNAPRETVORBAIZMJENIČNAPRETVORBANEIZRAVNANEIZRAVNAFaktor snage iskazuje koliko se angažira prividne snage za dobivanje djelatne snage.ISKLAPANJE VENTILAIsklapanje ventila je proces smanjenja struje kroz ventil na nulu i preuzimanje zapornog odn. blokirnog napona.Komutacija ventila je posebna vrst isklapanja ventila kod kojega struja ventila koji vodi prelazi na neki drugi ventil pretvaračkog sklopa.Trajanje komutacije je to duže što je struja trošila veća i što su komutacijski induktiviteti veći, a to kraće što je komutacijski napon manji.Napon na trošilu tijekom komutacije jednak je srednjoj vrijednosti napona koji su izazvali komutaciju, ako su komutacijski induktiviteti u granama jednaki.Metode analize pretvaračkih sklopova metoda energetskih odnosa metoda karakterističnih intervala rada metoda nadomjesnog izvora metoda simulacije.Zaključci glede jednofaznih diodnih spojeva
 •  Osnovni sklopni element je preklopka (dvopoložajna).
 • Iz karakteristika jednofaznog spoja s porednom diodom ili jednofaznog spoja sa srednjom točkom mogu se izvesti karakteristike jednofaznog mosnog spoja.
 •  Jednofazni spoj s porednom diodom i jednofazni spoj sa srednjom točkom naziva se polumosni spoj.
 •  Jednofazni mosni spoj nije pogodan za ekstremno niske napone, jer struja trošila prolazi kroz dvije diode.
 •  U jednofaznom mosnom spoju, za jednaki izlazni napon, naponsko naprezanje dioda je dva puta manje od onog u spoju s porednom diodom ili od onog u spoju sa srednjom točkom.
 • Zaključci glede trofaznih diodnih spojeva Osnovni sklopni element je preklopka (tropoložajna).Iz karakteristika trofaznog spoja sa srednjom točkommogu se izvesti karakteristike trofaznog mosnog spoja. Trofazni mosni spoj nije pogodan za ekstremno niske napone jer struja trošila prolazi kroz dvije diode. U trofaznom mosnom spoju, za jednaki izlazni napon, naponsko naprezanje dioda je dva puta manje od onog u trofaznom spoju sa srednjom točkom.Kriteriji usporedbe diodnih spojeva pulsnost istosmjernog naponafaktor snage λtipna snaga transformatora.Rezultati usporedbeDiodni ispravljački spojeviKomutacija; definicija, utjecaj parametara na trajanje komutacije, kut komutacije.Utjecaj komutacije na srednju vrijednost napona kod pojedinih ispravljačkih spojeva.Tiristorski usmjerivački spojeviUpravljačka karakteristika daje ovisnost srednje vrijednosti izlaznog napona Vdo kutu upravljanja ; parametar je srednja vrijednost struje trošila Id.Izlazna karakteristika daje ovisnost srednje vrijednosti izlaznog napona Vdo srednjoj vrijednosti struje trošila Id; parametar je kut upravljanja .Upravljačka karakteristika je nelinearna; srednja vrijednost izlaznog napona opada s kosinusom kuta upravljanja.Izlazna karakteristika je linearna; srednja vrijednost izlaznog napona opada linearno s povećanjem istosmjerne struje. Linearnost vrijedi pod uvjetom da se sve može zanemariti osim komutacijskog induktiviteta.Faktor snage je manji od 1 zbog: kuta upravljanja  kuta komutacije  harmonika struje mreže.Izmjenjivački način radaIzmjenjivački način rada upotrebljava se, primjerice, za kočenje nezavisnog istosmjernog motora reverziranjem struje uzbude.Najveći mogući kut upravljanja u=-1-----------------------------------(kut nesigurnosti položaja okidnih impulsa) 
 • (kut nesimetrije trofaznog sustava napona)
 • Tiristorski rezonantni izmjenjivački spojeviUvjet rada: trošilo je kapacitivno, tj. rezonantna frekvencija titrajnog kruga je veća od sklopne frekvencije izmjenjivača.Regulacijske karakteristike usmjerivačaPrijenosna karakteristika nakon linearizacijeKružni dijagram usmjerivačaIzobličenje mrežnog napona
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x