Jubilej bosanskohercegovackog zdravstva: 60 godina prvog Medicinskog fakulteta u BiH

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Reviews

Published:

Views: 16 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Jubilej bosanskohercegovackog zdravstva: 60 godina prvog Medicinskog fakulteta u BiH
Tags
Transcript
  fubilej bosanskohercegovatkog zdravstva: 60 godina prvog Medicinskog fakulteta u BiH a faiandogadaj u 2006. kalendarskoj godini jeste \ / proslava 60. godiSnjice prvog medicinskog fa- V kulteta u Bosni i Hercegovini - Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, zvanidno otvorenognovembra mjeseca 1946. godine, kao tetvrtog medi- cinskog fakulteta u bivSoj )ugoslaviji, nakon osnova-nog fakulteta u Zagrebu 1917. godine, u Ljubljani 1919. i Beogradu 1921. godine. U Bosni i Hercegovini danas postoji 5 medicinskih fakulteta, osnovanih sljedeiim redom: u Sarajevu 1946, uTuzli 1976., u Banjoj Luci 1978., u Fodi 1993. i u Mostaru 1997. godine. Nakon sarajevskog osnovani su medicinski fakulteti u Sko-plju1947., Rijeci 1955., Novom Sadu 1950., NiSu 1960., i PriStini 1970. godine. I(ao Sto su utemeljitelji i prvi nastavnici na Medicinskom fakultetu u Sarajevu bili ugledni nastavnici medicinskih fakultetu iz Zagreba, Ljubljane i Beograda, tako su na kasnije osnovanim fakultetima u spomenutim mjestima nastavnici Me- dicinskog fakulteata u Sarajevu bili utemeljitelji poje- dinih katedri na kasnije osnovanim medicinskim fa- kultetita u bivSoj |ugoslaviji (2). Istina, prije zvanidno otvorenog Medicinskog fa- kulteta u Sarajevu, za 5to posebne zasluge ima uva- Zeni akademik Milivoje l(osti6 (akademik ANU BiH i SANU) i jedan od prvih ljekara, diplomanata bedkog Medicinskog fakulteta iz BiH, a kasnije i ugledni hi- grebatki, ljubljanski i beogradski medicinski fakultet.Odmah poslije Drugog svjetskog rata posebna l(omi- sija za za5titu narodnog zdravlja FNR|, a zahvaljujuii velikom angaZmanu akademika Milivoja I(ostiia i joi nekih bir'5ih sarajevskih doktora, a nastavnika beo- gradskog i zagrebadkog medicinskog fakulteta donosi odluku 10.9.1946. godine da se odobri osnivanje Medi- cinskog fakulteta u Sarajevu. Za matidare su izabrani: prof. dr. Ante Premru i prof. dr. Branimir GuSii sa za-grebadkog Medicinskog fakulteta, doc. dr. Aleksandar Sabovljev i prof, dr. Milivoje Vidakovii sa beogradskog,te profesori dr. )anez Mildinski i Boy'idar Savrii sa lju- bljanskog medicinskog fakulteta. Fakultet je sluibenootavoren 16.11.1946. godine. Otvorio ga je tadainjiministar narodnog zdravlja, kasnije akademik, NedoZec, a prvo predavanje odriao je profesor anatomijedr. |akov I(ilman. Teoretska nastava odriavana je na Bistriku u sadainjoj osnovnoj Skoli ,,Moris Moca Sa- lom", a praktidna nastava ria klinikama i u prosekturi I(initke bolnice u Sarajevu. Prvi izabrani nastavnici bili su: prof. dr, Aleksandar Sabovljev, za predmet Fi-ziologija i biohemija; prof. dr. Nedo Zec, za predmetNeuropsihijatrija; prof. dr. Vladimir eavka, za pred- met Oftalmoiogija; prof. dr. Jakov I(ilman, za pred- met Anatomija; prof. dr. Blagoje I(ovaievii, za pred-met Hirurgija; prof. dr. Bogdan Zimonji(, za predmet rurg u DrZavnoj bolnici u Sa- rajevu, te poslije i Hirurikekiinike Medicinskog fakul- teta Univerziteta u Beogradu,u Sarajevu je 1944. godine za- poteo s radom, kao OdjeljenjeMedicinskog fakulteta Sveudi-liSta u Zagrebu, prvi osnovani medicinski fakultet u BiH. Naovom fakultetu bila je upisana jedna generacija studenata ko- joj su predavali ugledni profe- sori: Zdenko I(riian, Vjekoslav Duandii, Ante Sercer, Andrija Stampar, Zarko Praitalo, JosipFleger, Stanko Sielcki, Ibrahim RuZdi6, Muhamed l(antardii6 i dr., a koji je ubrzo zatvoren neposredno pred okondanjeDrugog svjetskog rata, a stu- denti tog fakulteta pre3li na za- IIVODNIX o FDlT0RlAl hIOVI BEHAR Lrs'r ?A P0tlKu l ralatu w (jniF xvi J6.e i rtry igfl, tla li..i:) HcdrclrtsH rshlM LiillJ*r*.r+ r x *'r'uiN{u3*tHr?ii1tll1x . rld6&+ hr$ki *.$'rP ']rkkrSr'.EF'@r 'Fd{ aei4t* {Mirkt+ x.:* ls t0Jtf rvl.J^ t cit5 _:i lii I ittlll ';:,:iln *€6&..r**rdd'';,#ddtsFr*sud;m+dr.M:FFad;,b bHa&N&.i;rbh*r .6r#F*ksrEr*t'FdA.|d#i&isd t;*;+-t.si ds@reldr-.4rDnt_aFbffir*bS;rab d &rr*rr$\'i * ck-Io*A_'rrr*LF},i4tr'd*t kdrd,* ri.,", 'h.,s#{+" ;;l;.* s - & ;.,,@4r.Y.pJjl6rB'iav '.j#&i*'J.4d8 * k.n.rt. t{d - & l*kdj€*'Brii5#h9&iwbr' -i E* *rs'iilnr;6. tr: Sr,rrce r. Detalji o otvaranju Odjeljenja Medicinskogfakulteta Sveuiiliita u Zagrebu 147  MedArh 2006; 60(3) Interna medicina; prof. dr. Sta- nisaiv Szabo, za predmet Gine-kologija i akuierstvo; prof. dr. SreSko BoSnjakovii, za pred- met Dermatovenerologija, te nastavnici za predmet: Fiziku, Biologiju i Hemiju, prof. BrankoGaleb, prof. Vojin Gligii, prof.Dojdin )akiii. Godine 1949. na- kon trogodi5njeg mukotrpnograda i angaZmana utjecajnih Ijudi u Sarajevu i BiH, te samih nastavnika i saradnika novoo-snovanog Medicinskog fakul-teta, otvorene su novoizgra- dene prostorije za pretklinidku nastavu u zgradama u kojima je Fakultet smjedten i danas, te je nakon 60 godina aktueian go- tovo isti prostor, neito adap- tiran i proSiren u odnosu na onaj prvobitni i koji je u funk- Prvi Sefovi lx; ciji i namjeni kakva je bila zacrtana i planirana prije 60 godina. Prostor je gotovo ostao isti ili se on neznatno promjenio, ali su osposobijene i od5kolovane brojnegeneracije nastavnika i saradnika, te doktora prakti- dara, od kojih su mnogi zavriili svoj radni vijek obav- ljajuii opiu praksu i/ili kao specijalisti razliditih spe- cijainosti u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, u biviim drugim republikama Jugoslavije, ali i u inozemstvu. U pitanju su impozantne cifre, a pukom statistikom one izgledaju ovako: Medicinski fakultet u Sarajevu od1946. do 2006. godine upisalo je16.395 studenata a diplomiralo s 31.12.2005. godine njih 7.411. Na Me- dicinskom fakultetu u Sarajevu do danas magistriraloje 612 a doktoriralo 446 postdiplomaca, koji su studij zavr5ili u Sarajevu ili na nekom drugom medicinskomfakultetu u BiH iti van nje. Mnogi od tadaSnlih i sadainjih saradnika Medicin- skog fakulteta u Sarajevu i sami su bili utemeljitelji ili nastavnici ostalih pet medicinskih fakulteta u BiH. Ovi podaci su objavljeni u posebnoj knjizi ,,I(orjenimedicine i zdravstva u BiH" koju sam objavio 2004. godine povodom proslave 110. godiSnjice I(linidkog centra Univerziteta u Sarajevu" Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je je-dan od tri prvoosnovana fakulteta Univerziteta u Sa- rajevu koji je zvanidno podeo sa radom 2.I2.\949. go-dine. Uvijek je prednjaiio u reformama edukacije sve- ukupno, a jedno vrijeme je bio u sredi3tu zbivanja cje- lokupnog reformskog procesa studija medicine, kadasu u Sarajevu, u sklopu proslave 30. godiSnjice Medi- cinskog fakulteta boravili rektori Univerziteta od Lju- bljane do Skoplja, te dekani i prodekani medicinskihfakuiteta. I sam sam bio intenzivno ukljuten u reali- ziranje spomenutih aktivnosti. Medicinski fakultet uSarajevu je za proteklih 60 godina doiivljavao brojne i kliniko Medicinskog fokullelq u Sorojevu r;& J "';;;", ,$. dl +{ .r} razvojne nastavne i edul<ativne promjene nastojeii uvijek biti u koralc s vremenom i razvojem medicin- ske edukacije i medicinskih tehnologija u zemljama u okruienju, Evropi i Svijetu. U nekim segmentima dak je i prednjaiio u odnosu na druge fakultete u biv3oj Ju- goslaviji. Neki od razloga bili su da su pojedina obolje- nja i zdravstveni problemi bili tipitni za neka podruija Bosne i Hercegovine, pa je Svjetska zdravstvena orga-nizacija angaZirala domaie i strane eksperte na njiho-voj eradikaciji, a primjenjeni metodi i dobijeni rezul- tati istraZivanja, nakon 5to su evaluirani i dokazani kao veoma uspieSni, bili su prihvaieni od strane Svjet, ske zdravstvene organizacije. Naii eksperti kasnije su bili angaZirani u provodenju slitnih istraZivanja i ak- tivnosti u drugim zemljama Svijeta, Neka od imena, a to su bivii nastavnici ili daci Medicinskog fakulteta uSarajevu postali su ugledna i priznata svjetska imenau medicinskoj nauci, tiji se neki od radova citiraju u biomedicinskim bazama podataka. Posebno je znaia-jan ratni i poslijeratni period (od 1991. do danas) za opstanak, odrZanje kontinuiteta nastavnog procesa i prikljutivanje reformskim procesima u sklopu Bolonj- ske deklaracije. Upravo je u toku uskladivanje nastav, nih planova i programa Medicinskog fakulteta u Sara- jevu s onima u okruZenju i u zemljama potpisnicama Bolonjskog procesa, 5to nije nirnalo lak i jednostavan posao i 3to ie zahtijevati truda i angaZmana svih na,stavnika i saradnika koji su trenutno angZirani u na- stavno-obrazovnom procesu na Medicinskom fakul-tetu u Sarajevu.Sarajevo, juna 2006. godine Prof. dr" Izet Maiit, glavni i odgovorni urednilt .c1 Sr,rr<e z. Prvi iefovi katedri Medicinskogfakulteta u Sarajevu 148 llvnnNlk r FIllTOPlrl
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x