lidt om PPT

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 106 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
lidt om PPT. funktion navigation layout præsentation. Frants Mathiesen 1-1-2012. funktion. hvad skal vises? understøtte mundtlig fremstilling ikke konkurrere med taleren højst tre udsagn ord og/eller billede selvkørende præsentation eksponering ord skal forankre billeder
Transcript
lidt om PPTfunktionnavigationlayoutpræsentationFrants Mathiesen 1-1-2012funktion
 • hvad skal vises?
 • understøtte mundtlig fremstilling
 • ikke konkurrere med taleren
 • højst tre udsagn
 • ord og/eller billede
 • selvkørende præsentation
 • eksponering
 • ord skal forankre billeder
 • lyd skal afpasses til konteksten
 • navigation
 • lineær
 • interaktiv
 • layout
 • hvad er vigtigst? drop resten!
 • transparens
 • afvigelser fanger øjet – er det din mening?
 • præsentationGem og send funktionernei GEM OG SEND kan man dele sin powerpointmed andre.Når man gør det, skal man have et sted at anbringe de, man gerne vil sende. Det kunne være PICASA, DROPBOX eller Windows Life.Her blev det på en wiki. med navn http://bk2012bk.wikispaces.com/
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x