Misterije sveta2

of 276
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Internet

Published:

Views: 0 | Pages: 276

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. bIBLIOTEKA bESTSELER 2. Витомир Васић Мистерије света Издавачи: Беокњига, Беолетра, Хобиспорт…
Transcript
 • 1. bIBLIOTEKA bESTSELER
 • 2. Витомир Васић Мистерије света Издавачи: Беокњига, Беолетра, Хобиспорт www.beoknjiga.rs За издаваче: Радован Илић Виолета Илић Уредник: Весна Петриновић Лектура: Радован Илић Графичка припрема и дизајн: Весна Петриновић Штампа: Беокњига, Београд Тираж: 300 ISBN 978-86-7694-443-9 Пласман: Тел: 063 380-458; 065 22 700 22 e-mail: beobook@drenik.net distribucija@beoknjiga.rs www.beoknjiga.rs
 • 3. ВИТОМИР ВАСИЋ МИСТЕРИЈЕ света МИСТЕРИЈА ОТИСАКА БОЖЈИХ ПРСТИЈУ Беокњига 2014.
 • 4. 5 Мистерије света ОВУ КЊИГУ ПОСВЕЋУЈЕМ МИСТЕРИЈИ ЖЕНЕ Моћни људи у првобитној хришћанској цркви обма- нули су свет тако што су пропагирали лажи које су обез- вредиле жену и покренуле тас на ваги у корист мушкарца. Константин и његови мушки наследници су преобратили свет паганског матријархата у хришћански патријархат, тако што су по­кренули пропагандну кампању која је са- танизовала женско божанство и свети женски принцип заувек прогнавши богињу из савремене религије. Като- личка инквизиција објавила је књигу која се може сма- трати најкрвавијим издањем у људ­ској историји: Malleus Маleficarum или у преводу, Вешти­чији чекић. У њој је упозорен свет на опасност од жена које слобо­ дно мисле и упутио је свештенство како да пронађе, мучи и уништи такве жене. Међу „свештеницама“ налазиле су се све образоване жене, свештенице, жене мистици, жене обожаваоци природе, скупљачице биља и све „сумњиве“ које су нагињале свету природе. Током три стотине година лова на вештице, Црква је на ломачи спалила преко пет милона жена. Жене које су некада слављене као неопход- на половина духовног просветљења, прогнане су из хра- мова широм света. Није било жена ортодоксних рабина, хришћанских или исламских свештеница. Зашто? Црква се никада није извинила женама? Жене ни да- нас не могу да уђу у Манастир Хилaндар на Светој Гори. Зашто? Да ли су на овој планети грађани другог реда.
 • 5. 6 Витомир Васић Жене су овладале свим професијама многима далеко ус- пешније него мушкарци. Само не могу да буду свештени- це. Зашто?
 • 6. МИСТЕРИЈЕ РЕЛИГИЈЕ
 • 7. 9 Мистерије света МИСТЕРИЈА ПОСТОЈАЊА БОГА За епоху у којој живимо сачувана су многа открића. Но, много тога нам Бог нуди за истраживање, а неке од понуда спадају у највеће авантуре људскога духа. Ми смо схватили да о Богу практично ништа не знамо. То је ог- роман корак, јер кад он наступи, долазимо до жеље да се сазна шта је Бог. Постоји ли Бог? Ако постоји, зашто допушта толике патње? Зар наука не даје врло адекватне одговоре и без разматрања Бога? Оваква питања не дају мира нашим најдубљим мислима док трагамо за истином о свом по- реклу, својој сврси и својој крајњој судбини. Мало људи може да игнорише те збуњујуће загонетке које нам се стално намећу док, чудећи се, размишљамо о тајнама свог постојања. Питање постојања Бога је питање које једно­ ставно неће никада нестати. Срећом, кад се дође до крајњих питања о постанку, није све нагађање. Последњих година је више значајних научних открића показало такву прецизност и комплек­ сност у постојећем свету да постаје врло тешко сугери- сати да је све што постоји настало само по себи, просто случајно. Изгледа да је један врло разуман Бог морао бити умешан у планирање чудесних сложености које налазимо свуда по универзуму. Неки научници ће одмах рећи да наука не може да разматра Бога, јер наука и Бог представљају одвојена под-
 • 8. 10 Витомир Васић ручја мисли. Нажалост, такво становиште намеће науци ограничен поглед на ствари, који ограничава њену спо­ собност да нађе сву истину. Наука не може наћи Бога све док га искључује из свог домена објашњења. Ако наука жели да изнесе смислене и истините одговоре на наша најдубља питања, она треба да изађе из затвора секулари- зма у којем је сад заробљена. Наука треба да је отворена према могућности да Бог постоји и да га не искључује као нешто што припада другој области истраживања. Наука јесте, или би бар требало да буде, отворено трагање за ис- тином и да ћемо допустити чињеницама из природе да нас воде, ма куда то било. Да би била доследна, наука треба да буде вољна и да размотри могућност да постоји Бог. Таква отвореност ума могла би бити важна у случају да Бог заиста постоји. Сада су научници поново заинтересовани за Бога. Томе су делом узрок скорашња значајна открића, какве су врло тачне вредности потребне за основне силе физике, и врло комплексни биохемијски феномени код живих ор- ганизама. Ти налази буде велике сумње у то да је такво стање ствари настало просто случајно, и постаје разум- није веровати у Бога него у крајње невероватности које се за оно што налазимо у природи морају претпоставити, ако Бог не постоји. Најзначајнија оспоравања Божјег постојања потекла су из науке. Имају ли људска бића икакво значење или сврху? Обични подаци нас у суштини присиљавају да закључујемо да се дешава нешто необично, и изгледа да је разумни трансцедентни Бог био укључен у стварање ком- плексности које откривамо. Ако оставимо науку и окренемо се вери, онда се пита- мо: да ли су вера и разум заиста у раскораку? Да ли је мо- гуће у исто време бити мислилац који употребљава здрав
 • 9. 11 Мистерије света разум и човек који верује у Библију? Разум и религија су два искључива појма, они немају додирних тачака, тако тврде атеисти. Религија представља веровање без разума, односно, упркос разуму. Нама није потребна наивна религија изграђена на крх- ким темељима маште и измишљотине. Потребна нам је религија која је у сагласности са разумом, а не противреч- на њему; потребна су нам веровања која су утемељена на стварности, а не одвојена од ње. Погледајте само ове кон- традикторности око постојања Бога само у хришћанству. Атеиста каже да Бог не постоји. Хришћанин и Јеврејин кажу да Бог постоји. Агностик каже, не може се сазнати, не каже да не зна, већ да не може да сазна. Скептик сумња да Бог постоји, али скептик сумња и да Бог не постоји. Модерни свет је пун људи који се тако чврсто држе догми да чак и не знају да су то догме. Ако кренемо као атеисти, потпуно уверени да Бог није створио људе, већ да су људи створили Бога у очајничком настојању да објасне оно непознато и да ублаже страх од смрти. Данас, како нам се чини, не постоји добар разлог да интелигентна особа прихвати илузију атеизма или агно­ стицизма. Наука без религије је хрома; религија без науке је слепа. Алберт Ајнштајн
 • 10. 12 Витомир Васић МИСТЕРИЈА АТЕИЗМА Сеизмички потрес свеопштег атеизма изазвао је ве- лике таласе широм Европе и још даље, будући директно одгово­ран за убиства и масакр преко сто милиона људи и то само у веку који је за нама. Човечанство је платило стравичну цену за грозне експериментe у склопу свесног антитеима који су спровели Лењин, Хитлер, Стаљин, Мао Це Тунг и други, а на сваког од њих су велики утицаји имали списи промоитера атеизма. ....Сада, када смо видели како изгледа кад атеизам напредује.... јасније је него икад.... да смо без Бога из­гу­ бљени. Да ли се Бог потчињава логичким законима? Бог се не потчињава логичким законима, јер он је Ло- гос, надлогичан, него се логици потчињава човек и тако долази до идеје о Логосу. Човек упознаје Бога који постоји од вечности, пре икаквих доказа и апсолутно независно од њих. Дакле, до- кази не доказују Бога него само упућују на Њега и указују на Његову егзистенцију. Интересантна је појава у прошлом веку, када се иде­ ологија, под називом атеизам, хтела да наметне као наука. Нешто што не постоји хтело је да се наметне као нешто што постоји. Атеисти поричу Бога, али побуна против Бога или ње­ го­во негирање је могуће само уз претпоставку постојања
 • 11. 13 Мистерије света Бога, јер је борба или негирање нечега што не постоји бе- смислено. Атеизам тако несвесно пориче нешто што јесте, а не што ни­је. Атеизам је уместо негираног Бога успоста- вио новог Бога и то више њих, Маркса, Енгелса, Лењина. Негирање Бога уства­­ри изазива интерес за Бога, зато је атеизам тако брзо пао. Почне ли атеиста себе и свој став да одређује у односу на Бога, он већ показује да има појма о Богу – иначе, како би се дистанцирао од њега? Сви они научници који кажу да Бог не постоји, прихватају постојање Апсолута, Васи- оне, Супер Разума, а најчешће Природе, а под тим уствари подразуме­вају Бога. Да ли се свет може објаснити само уз помоћ науке? Не, свет је исувише компликован, да би се објаснио само уз помоћ науке. Како објаснити нешто уз помоћ на- уке ако је то, а јесте, изнад саме науке. Само уз помоћ натприродног можeмо покушати да разумемо мистерију постојања. Срећа је што сада вера и наука опет постају пријатељи�����������������������������������������������. Теологија и наука данас улазе у један нов од- нос. Уместо као пре да подривају веру и осећај духовно- сти, научна открића је данас потврђују. Физичари су данас открили знаке према којима је кос- мос идеално створен за живот и појаву разума. На пример, гра­витација, однос електрона, протона, атома су тако иде- ално подешене да би се у било ком другом односу атоми расули, па не би могли бити међусобно повезани, па би се звезде и цео космос растурили и не би било ничега. Сада се поставља питање: какве то везе има са нау- ком? Наука само постепено открива део по део нечега што већ постоји и што је створио неко други а не наука, реци- мо васионски Супер Разум или Универзална Свест.
 • 12. 14 Витомир Васић Религија вековима не нуди ништа ново, јер се ушан- чила у своје догматске ровове и веру је апсолутно мате­ ријализо­вала у своју личну материјалну корист. Неки научници ће одмах рећи да наука не може да ра­ зматра Бога, јер наука и Бог представљају одвојена под- ручја мисли. Наука треба да је отворена према могућности да Бог постоји и да га не искључује као нешто што при- пада другој области истраживања. Да би била доследна, наука треба да буде вољна и да размотри могућност и да постоји Бог. Таква отвореност ума могла би бити важна у случају да Бог заиста постоји. Најзначајнија оспоравања Божјег постојања потекла су из науке. Већина научника прихвата научне тврдње које се противе здравом разуму. То је кључ разумевања стварне борбе између науке и натприродног. Они стају на страну науке упркос очитој апсурдности неких њених конструкција, упркос њеном неуспеху да испуни многа од екстравагантних обећања о здрављу и животу, упркос толеранцији научне заједнице према неаргументованим причама, јер смо се претходно предали нечему - предали смо се материјализму. Нису методи и институције науке оно што нас нагони да прихватимо материјалистичко обја- шњење света, већ нас, напротив, наша а приори приврже- ност материјалним уз­роцима нагони да стварамо апарат испитивања и скуп кон­цепата који производе материјална објашњења, без обзира колико она била контраинтуитив- на, колико била ми­сти­фи­кујућа за непосвећене. Еволуција је један од великих иг­рача у искључивом ставу науке; она обезбеђује искључе­ње Бога и свих немеханицистичких објашњења настанка. Нау­чна заједница грозничаво брани еволуцију; и мада се наука сад осећа слободном да искљу- чи Бога, водеће научнике изгле­да да шокира кад неко по- куша да искључи њихову еволу­цио­ну теорију.
 • 13. 15 Мистерије света Зато морам увек да се враћам науци у којој има неких јасних чврстих чињеница природе од којих се може кре- нути. То је нарочито случај са физичким наукама какве су физика и хемија и ту налазим неке од најјачих доказа за Бога. Биоло­гија је комплекснија и теже је доћи до чвр- стих закључака. У психологији и социологији, до чврстих закључака је још теже доћи. Наука, нажалост, тежи да буде превише искључива и елитистичка. Просечни научници гледају на науку као на неосвојиву тврђаву која се диже високо над равницом не­ знања. У стварности наука као једна од важних кућа међу другим кућама, какве су историја, уметност и религија, све са својим снагама и слабостима. Све су куће важне у трагању за истином. Проблем са науком је то што је пре- више научника у научној кући навукло завесе и не могу да виде цркву која је одмах у суседству.
 • 14. 16 Витомир Васић МИСТЕРИЈА НАД МИСТЕРИЈАМА ИМА ЛИ БОГА? Зар не бисте волели бар једном да Вам неко једностав­ но покаже доказ који потврђује Божје постојање? Без изја- ве као што су: „Ти једноставно мораш да верујеш.“ Па, ево покушаја да се на отворен начин понуде неки разлози који наговештавају да Бог постоји. Када дођемо до могућности да Бог постоји, Библија нам каже да постоје људи који су видели довољно доказа, али су потиснули истину о Богу. С друге стране, онима који желе да упознају Бога ако постоји, он каже: „И тражићете ме, и наћи ћете ме, кад ме потражите свим срцем својим. И даћу Вам се да ме нађете.“ Пре него што погледате чињенице које желим да Вам изложим које окружују и доказују Божје постојање, запи- тајте се: „Ако Бог заиста постоји, да ли бих ја желео да га упоз- нам?“ Ево, дакле, неких разлога које можете размотрити. Сложеност наше планете указује на паметног Ство­ рите­ља који не само да је створио наш свет, већ га и данас одр­жа­ва. Могу се дати многи примери који указују на Божје стварање, вероватно без краја, али ево неколико њих:
 • 15. 17 Мистерије света Земља... Њена величина је савршена. Земља са својом сразмерном гравитацијом садржи танак слој који се уг- лавном састоји од гасова азота и кисеоника, пружајући се само на око 80 километара изнад површине земље. Да је Земља мања, постојање атмосфере би било немо- гуће, као на планети Меркур. Да је Земља већа, њена атмо­сфера би садржала слободни водоник као Јупитер. Земља је једина позната планета која је опремљена так- вом атмосфером ко­ја се састоји од праве мешавине га- сова како би омогућила живот биљкама, животињама и људима. Да је Земља само мало даље од Сунца, сви би­ смо се посмрзавали. Да је само мало ближа, сви бисмо изгорели. Земља одржава своју савршену раздаљину од Сунца притом ротирајући око Сунца приближном бр- зином од око 108 000 километара на час. Она се такође ротира и око своје осе омогућавајући читавој површини земље да се довољно загреје и охлади сваког дана. Наш Месец је савршене величине и раздаљине од Земље ради гравитационог привлачења. Месец ствара важне океанске мене и кретања како се океанска вода не би уста­јала, а опет наши огромни океани су уздржани и не преливају се преко континената. Вода... безбојна, без мириса и укуса, али ниједно живо биће не може да преживи без ње. Биљке, животиње и људ- ска бића се већим делом састоје од воде (око две трећине људ­ског тела јесте вода). Вода је универзални разређивач. Ова одли­ка воде значи да се хиљаде хемикалија, минерала и хранљивих материја могу разносити кроз наше тело и до­спети у најситније крвне судове. Вода је такође хемијски неутрална. Без утицаја на састав супстанце коју носи, вода омогућава телу да апсор- бује и користи храну, лекове и минерале.
 • 16. 18 Витомир Васић Деведесет и седам процента воде на Земљи налази се у океанима. Али, на нашој Земљи постоји осмишљени систем који уклања со из воде, а затим ту воду разноси широм света. Испаравањем се узима вода из океана, ос- тављајући со, фор­мирају се облаци које ветар са лакоћом помера и распршује воду над земљом, намењеној вегета- цији, животињама и љу­дима. То је систем прочишћавања и снабдевања који одр­жава живот на овој планети, систем рецикловане и поново коришћене воде. Сложеност људског мозга указује на много већу ин­ телигенцију која стоји иза њега. Ако Бог не постоји, онда би то значило да је све што постоји око нас настало природним узроком и насумич- ном случајношћу. Оно што је Пастер покушао да докаже пре више векова, а наука потврђује, то је да живот не може да изникне из беживотног. Одакле су онда настали људ- ски, животињски и биљни животи? Такође природни узрочници не могу да дају приклад- но објашњење за количину прецизних информација садр- жаних у људском ДНК. Особа која избацује Бога из сли- ке остаје при закључку да је све ово настало без икаквог разлога, без плана и једноставно је у питању добра срећа. Неразумно је посматрати компликован пројекат, а припи- сивати га срећи. Овим не желим рећи да ако довољно људи верује у не­што да оно тиме постаје и истинито. Научници су, на пример, открили нове истине о свемиру које одбацују предходне закључке. Али кроз напредак науке, ниједно научно откриће није могло да се супротстави нумерич- кој вероватноћи да један интелигентан Ум стоји иза свега тога. Заправо, што више наука долази до открића у вези људског живота и свемира, то више схватамо колико су они сложено и прецизно осмишљени. Уместо то да нас
 • 17. 19 Мистерије света све више удаљава од Бога, све је више доказа који указују на један извор интелигенције. Међутим, објективан доказ није све. Постоји много веће питање. Кроз историју, милиони људи у свету су посведочили о својим чврстим и суштин- ским убеђењима о Божјем постојању до којих су стигли кроз своје субјективно, односно лично заједништво са Бо- гом. Милиони људи данас би могли да дају детаљан из- вештај својих искустава са Богом. Они би указивали на одговорене молитве и одређене и невероватне начине на које је Бог подмиривао њихове потребе и водио их кроз важне личне одлуке. Они би понудили не само опис својих уверења, већ и детаљне извештаје о ономе што је Бог чи- нио у њиховим животима. Мораћемо да посматрамо настанак света много друга­ чије, не само као наше околине, већ као и наше Земље као и нас самих, па самим тим као и целог космичког простора и свих материја у њему. И не само материје, већ и времена као димезије збивања! Како је све настало, да ли из „не- чега“ или из „ничега“, кад је почело да тече време и кад је започео почетак почетка. Наука увек прикупља знања о свету и о нама у њему и тај подухват траје вековима и присутан је одувек од самог освита људског ума. Захваљујући квантној теорији и теорији релативности наслутили смо оквирни сценарио по којем се одиграо ве- лики чин Стварања. Питање настанка свемира није оби- чан научни проблем, већ укупна мисаона делатност и нас и оних после нас који ће располагати бољим мозговима и инструментима. Ипак, наша знатижеља нас тера да ис- трајемо у том дуготрај­ном подухвату. Космологија се бави проучавањем свемира као целине, његовог настанка, развоја до данас и у будућно­сти. Ја се нећу бавити тиме. Посветићу се филозофским пита­њима, питањима о при-
 • 18. 20 Витомир Васић роди космоса, о Почетку и Свршетку, трајању као таквом, о смислу времена и простора, суштини материје, односно енергије. Космологија не даје коначне одговоре на све то и зато ћемо да осмислимо незамисливо и спознамо нес- познатљиво. У космологији су Бог и наука блиски сарадници, али и супарници. Целокупно знање људског рода заправо је укидање и претварање необјашњивог у објашњиво. И гра­ ница која постоји између научног и метафизичког стал- но се помера у корист науке а на уштрб метафизике. У том освајачком походу науке остао је можда и последњи, али и најчвршћи бастионсамо Стварање. Јуриш науке потрајаће још дуго, а за сада само магловито наслућује- мо како је настало све постојеће. Зашто за то наука нема ни приближно одговоре? Наука је била стално запослена описивањем шта је шта и како то делује. Није имала снаге ни храбрости за право филозофско питање, зашто? Са ра­ звојем науке, технологије и саме технике, филозофија као наука је постала сувишна и изгубила је сваки смисао. Према данас прихваћеној слици настанка свемира, сва је материја и енергија произашла из једне титанске екс- плозије из нечега о чему и не можемо дати прави физички облик и величину. Кад је праатом експлодирао, а учинци те експло­зије још трају и свемир се још увек шири, беше то тренутак „нула“. Али, шта је било пре тог тренутка? И одакле то „нешто“, као и тај праатом? Ако пођемо од великог праска, онда је Богу остало само као Створитељу да изабере законе којима ће се уни- верзум покоравати.
 • 19. 21 Мистерије света НАЈВЕЋА МИСТЕРИЈА, ГДЕ ЈЕ БОГ? Секуларна наука и технологија нису дале никакве до- бре одговоре на питање првих почетака, али ми смо сигур- ни да нешто заиста постоји. Питање где је Бог или одакле је стигао универзум су стварна, али уопште ни
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x