MIT O IZYDZIE, SECIE I OZYRYSIE

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 54 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
MIT O IZYDZIE, SECIE I OZYRYSIE. SET, ZŁY BÓG ŚWIATA UMARŁYCH, CHCIAŁ BARDZO ZAJĄĆ MIEJSCE OZYRYSA- SWOJEGO BRATA…. - dlaczego to mój brat ma władzę!!! Wiem podaruję mu trumnę i go wrzucę do Nilu!!!.
Transcript
MIT O IZYDZIE, SECIE I OZYRYSIESET, ZŁY BÓG ŚWIATA UMARŁYCH, CHCIAŁ BARDZO ZAJĄĆ MIEJSCE OZYRYSA- SWOJEGO BRATA…. - dlaczego to mój brat ma władzę!!! Wiem podaruję mu trumnę i go wrzucę do Nilu!!!SET POSZEDŁ DO SWOJEGO BRATA I PODAROWAŁ MU TRUMNĘ, LECZ OZYRYS Z POCZĄTKU NIE CHCIAŁ PRZYJĄĆ TEGO „PREZENTU”….- Bracie proszę wejdź do trumny - No nie wiem… Dobra!PODSTĘPNY SET, ZAMKNĄŁ OZYRYSA W TRUMNIE, A POTEM WRZUCIŁ GO DO NILU….- pomocy!!!!POTEM IZYDA, ŻONA OZYRYSA ZOBACZYŁA JAK JEJ MĄŻ DRYFUJE PO NILU….- Ozyrysie! Pomogę Ci!POMIMO ŻE IZYDA URATOWAŁA OZYRYSA, SET ZABRAŁ TRUMNĘ… - Poćwiartkuję twoje ciało, a potem rozrzucę je po całym Egipcie!!! Hahaha!!!ZROZPACZONA IZYDA WĘDROWAŁA PO CAŁYM EGIPCIE, ZNALAZŁA WSZYSTKIE CZĘŚCI OZYRYSA I ZROBIŁA Z NICH MUMIĘ…- Uleczę Cię Ozyrysie!!!IZYDA ULECZYŁA OZYRYSA… - Ozyrysie ty żyjesz!!! - Niestety Izydo nie mogę przebywać na ziemi OZYRYS POSZEDŁ DO KRÓLESTWA UMARŁYCH, A IZYDA URODZIŁA DZIECKO O IMIENIU HORUS…GDY HORUS DORÓSŁ, POMŚCIŁ OJCA, STACZAJĄC WALKĘ Z SETEM… - Pomszczę ojca i - Haha, to ja Ciebie Cię zabiję!!! Zabiję!!!HORUS WYGRAŁ LECZ NIESTETY WYDŁUBAŁ MU OKO…NASZCZĘŚCIE BÓG TOT POSKŁADAŁ OKO HORUSA…- Aaa. Moje oko!- Horusie, poskładam twoje oko…I WSZYSCY ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE…PREZENTACJE WYKONAŁA-SANDRA IWAŃCZUK…PODSTAWOWE INFORMACJE-www.google.pl i komiks z historii…OBRAZKI-www.google.plDZIĘKUJĘ ZA OBEJRZENIE PREZENTACJI ☺
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x