Oddelek za matematiko Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 13 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Oddelek za matematiko Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Je lepa, najbolj eksaktna veda. Ne zastara kot nekatere druge vede.
Transcript
Oddelek za matematikoFakulteta za matematiko in fiziko Univerze v LjubljaniZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE?
 • Je lepa, najbolj eksaktna veda.
 • Ne zastara kot nekatere druge vede.
 • Naučimo se analitičnega mišljenja in sklepanja, ki ni uporabno le v matematiki, temveč nam tudi na drugih področjih omogoča prepoznavanje bistva problema.
 • ZAKAJ NA ODDELKU V LJUBLJANI?
 • Ima najdaljšo tradicijo (začetki že leta 1919).
 • Knjižnica oddelka ima najpopolnejšo zbirko knjig in revij.
 • V novi zgradbi Oddelka za matematiko so prijetni in funkcionalni prostori.
 • Prestolnica ponuja pestro izbiro obštudijskih dejavnosti.
 • UGODNI POGOJI ZA ŠTUDIJ
 • 7 računalniških učilnic
 • več kot 100 delovnih mest za študente FMF
 • prosto dostopni računalniki v avlah
 • brezžično omrežje na območju celotne fakultete
 • Učilnica http://ucilnica.fmf.uni-lj.si
 • lastno uporabniško ime in diskovni prostor
 • programi:
 • brezplačni Microsoftovi operacijski sistemi, prevajalniki in razvojna orodja za domače računalnike študentov
 • CD-ji z različnimi LINUX operacijskimi sistemi in vsemi programi, ki jih potrebujete tekom študija
 • STATISTIČNA RAZISKAVA O FAKULTETAH IZ LETA 2005Pripravljenost na sodelovanje s študenti so z visoko stopnjo zadovoljstva v najvišjih deležih izražali študentje FMF UL (96,3%).Celoten odnos profesorjev do študentov je bil najbolje ocenjen na FMF UL (98,1%).Pridobljeno znanje med študijem na UL so z najvišjo stopnjo zadovoljstva presojali na Fakulteti za farmacijo (86,4%) in na Fakulteti za matematiko in fiziko (85,2%).Razporeditev izpitnih rokov je bila na UL najbolje ocenjena na FMF (78,1%).ŠTUDIJA O IZVAJANJU BOLONJSKIH PROGRAMOV NA UNIVERZI V LJUBLJANI (2012)ŠTUDIJSKIPROGRAMIJuliajeva množica, ustvarjena s programom Mathematica.Univerzitetništudijski programMATEMATIKAtriletništudij, 80vpisnihmest2013/14: 71 vpisanih, s 1. željo 52 kandidatovPogoj: splošna matura ali poklicna matura z enim maturitetnim predmetomMatematika je veliko več kot računstvo, matematika je veda, ki uči strukturiranega in jasnega razmišljanja. Matematika tako odlikujejo sposobnosti ločevanja med pravilnim in nepravilnim ter med bistvenim in nebistvenim, hitrega učenja in postavljanja preglednih modelov, ki opisujejo in rešujejo dileme na različnih področjih dela, od družboslovja preko medicine do inženirstva. Splošni program študija matematike, nudi široko izobrazbo in izhodišče za različna področja uporabne in teoretične matematike.Univerzitetništudijski programFINANČNA MATEMATIKAtriletništudij, 70vpisnihmest2013/14: 69 vpisanih, s 1. željo 51 kandidatovPogoj: splošnamaturaalipoklicnamatura z enimmaturitetnimpredmetomKvantitativna analitična znanja so pomembna pri finančnih in drugih ekonomskih odločitvah. Zato so bili matematiki vselej iskani s strani zaposlovalcev v finančnem sektorju gospodarstva. Študijski program Finančna matematika daje poleg matematičnih znanj tudi pomemben delež znanj iz financ in ekonomije ter iz informatike. Program je odgovor na že nekaj let opazen trend zaposlovanja diplomantov matematike v finančnem sektorjuMagistrski študijskiprogramPEDAGOŠKA MATEMATIKAPri poučevanju matematike se združujejo sposobnosti in potrebe globokega razumevanja matematike in prefinjenega občutka za delo z mladimi. Učiteljski poklic je za matematiko in družbo v celoti najbrž dolgoročno pomembnejši od mnogih drugih poklicev. Odlični učitelji matematike namreč ne vzgajajo le bodočih matematikov, ampak tudi logične, zanesljive, preudarne, razumne ... zdravnike, bančnike, inženirje. Pouk matematike in vzgoja za logično mišljenje je poleg etičnih vrednot zagotovo temelj vzgoje in izobraževanja ter osnovni gradnik razvoja naše civilizacije. petletništudij, 40 vpisnihmest2013/14: 30 vpisanih, s 1. željo 18 kandidatovPogoj: splošna matura ali poklicna matura z enim maturitetnim predmetomZaradi pridobljenih sposobnosti analitičnega mišljenja in uporabe informacijske tehnologije lahko magistranti poleg poklicev v izobraževanju najdejo zaposlitev tudi v gospodarstvu. Visokošolskistrokovni študijski programPRAKTIČNA MATEMATIKAtriletništudij50 vpisnihmest za redni in 20 za izredni študij2013/14 redni študij: 49 redno vpisanih, s 1. željo 17 kandidatov2013/14 izredni študij: 3 redno vpisani, s 1. željo 2 kandidataPogoj: zaključniizpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicnamaturaalisplošna maturaMatematika se v praksi pojavlja skorajda na vsakem koraku. V večji ali manjši meri se z njo srečujejo inženirji na mnogih področjih: v elektrotehniki, gradbeništvu, strojništvu, računalništvu ... Naloga matematika v praksi je, da pomaga najti raznolike rešitve, da predlaga učinkovitejše in natančnejše pristope ter kritično presoja dobljene rezultate. Študij na tem programu je manj abstrakten in bolj praktično naravnan. Zato nudi dobre zaposlitvene možnosti v gospodarskem sektorju, predvsem na področjih, kjer so potrebne računalniške implementacije modelov, ki slonijo na matematiki. Interdisciplinarni univerzitetni študijski program RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKAtriletništudij, 40vpisnihmestPogoj: splošnamaturaalipoklicnamatura z enimmaturitetnimpredmetomDiplomanti imajo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva ter so zmožni obvladovati in kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju. Program je namenjen usposabljanju v teoretičnih osnovah računalništva in z njimi povezanimi modernimi vejami diskretne in računalniške matematike. SodelujetaFakulteta za računalništvo in informatikoFakulteta za matematiko in fizikoMEDNARODNE IZMENJAVEŠtudent lahko semester ali dva preživi na tuji univerzi in prenese kredite (program Socrates Erasmus).Z Univerzo v Trstu imamo skupni program za pridobitev dvojne diplome za študente študijskega programa Matematika.BorzaUpravljanje skladovZavarovalniceBankeRačunalniškoprogramiranjeInformatikaOrganizacijadelaRačunalniškoizobraževanjeIndustrijaTehnološkiparkiJavnaupravaStatističniuradProfesormatematike v gimnaziji RaziskovalniinštitutiLaboratorijiAsistentinprofesormatematikenavisokišoli ali univerziMATEMATIKA KOT POKLICPraktičnamatematikaFinančna matematikaRačunalništvo in matematikaMatematikaPedagoškamatematikaVse univerzitetne programe je mogoče nadaljevati na drugi stopnji (možna je tudi menjava “smeri” ob opravljenih dodatnih predmetih).MATEMATIKA MED POKLICI PRIHODNOSTIThe Wall Street Journal vsako leto objavlja lestvico 200 poklicev glede na dohodek, delovno okolje, ugled poklica, fizično zahtevnost in stres. Poklic matematika se vedno nahaja med prvimi desetimi poklici: prvi v 2009, šesti v 2010, drugi v 2011, deseti v 2012.Podobno velja za poklice, ki so matematiki blizu in jih pogosto opravljajo ljudje, katerih osnovna izobrazba je matematika, npr. aktuar, statistik, računalniški poklici.Revija Sternje leta 2005 citirala Michaela Weegena, raziskovalca poklicev z univerze Duisburg-Essen:Mladih fizikov, matematikov, industrijskih, strojnih in elektroinženirjev gospodarstvo ne dobi dovolj. S finančnimi in gospodarskimi matematiki na delovnem trgu ravnajo kot z nogometnimi zvezdniki.ZAKAJ SO MATEMATIKI CENJENI ?(iz ankete o matematiki v industriji, ki jo je izvedel SIAM, ameriškodruštvo zaindustrijsko in uporabnomatematiko)
 • Imajo sposobnost abstrakcije, analize strukture problemov, logičnega razmišljanja.
 • Sposobni so formulirati in reševati probleme.
 • Razumejo notranjo naravo problema in znajo določiti, katere lastnosti problema so pomembne in katere ne.
 • Ne poznajovednopravihodgovorov, vendarznajozastavljatipravavprašanjain vedo, kdaj so zastavljena vprašanja napačna.
 • Ko pridete k nam … SODOBNI PROSTORI ODDELKA ZA MATEMATIKOŠtudijKAKO POTEKA POUK…PREDAVANJAVAJELABORATORIJSKE VAJESEMINARJI…IN PREVERJANJE ZNANJAKOLOKVIJIPISNI IZPITIUSTNI IZPITIDOMAČE NALOGESEMINARSKE NALOGEPRVI LETNIKMatematika in Pedagoška matematika
 • semester:
 • ANALIZA 1
 • ALGEBRA1
 • RAČUNALNIŠKI PRAKTIKUM
 • LOGIKA IN MNOŽICE
 • PROSEMINAR A
 • 2. semester:ANALIZA 1ALGEBRA 1UVOD V PROGRAMIRANJE FIZIKA 1PROSEMINAR BPRVI LETNIKFinančna matematika1. semester:ANALIZA 1ALGEBRA 1RAČUNALNIŠKI PRAKTIKUMDISKRETNA MATEMATIKA 1PROSEMINAR2. semester:ANALIZA 2ALGEBRA 1UVOD V PROGRAMIRANJEOPTIMIZACIJSKE METODEMIKROEKONOMIJAPRVI LETNIKPraktična matematika1. semester:MATEMATIKA 1LINEARNA ALGEBRAPROGRAMIRANJE 1RAČUNALNIŠKI PRAKTIKUMRAČUNALNIŠKA ORODJA V MATEMATIKISPLOŠNI IZBIRNI PREDMET˟2. semester:MATEMATIKA 1LINEARNAALGEBRAPROGRAMIRANJE 1KOMUNICIRANJE V MATEMATIKIUVOD V FIZIKOSPLOŠNI IZBIRNI PREDMET˟˟MATEMATIČNO IZRAŽANJE V ANGLEŠKEM JEZIKUPRVI LETNIKRačunalništvo in matematika1. semester:ANALIZA 1LINEARNA ALGEBRADISKRETNE STRUKTURE 1PROGRAMIRANJE 1OSNOVE DIGITALNIH VEZIJ2. semester:ANALIZA 2LINEARNA ALGEBRADISKRETNE STRUKTURE 2OSNOVE PODATKOVNIH BAZPROGRAMIRANJE 2... predstavitev ŠS ...PRIJAVA ZA VPISod 5. februarjado 5. marca 2014. na portalu http://portal.evs.gov.si/prijava/PRIJAVA ZA VPIS... skrbno ...... program? ... Spremljanje/obveščanje o ... stanju (prve) prijave...... o datumih vpisa ...... drugi prijavni rok ...Dobrodošlijeseni, ko se začne zanimivo ...učenje.MatematikaFakulteta za matematiko in fiziko
  Recommended
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x