POJMOVNIK

Please download to get full document.

View again

of 59
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 77 | Pages: 59

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
POJMOVNIK. INFORMATIKA 7. RAZRED IZRADILE: MINEA PUCKO, LUCIJA BRUČIĆ I MAJA CIGLARIĆ 8.a i 8.b OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec školska godina 2010./ 2011. PRVI DIO. DRUGI DIO. INFORMATIKA-1.DIO. POČETAK. INFORMATIKA-2.DIO. POČETAK. GRAFIKON.
Transcript
POJMOVNIKINFORMATIKA 7. RAZREDIZRADILE: MINEA PUCKO, LUCIJA BRUČIĆ I MAJA CIGLARIĆ8.a i 8.b OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec školska godina 2010./ 2011.PRVIDIODRUGI DIOINFORMATIKA-1.DIOPOČETAKINFORMATIKA-2.DIOPOČETAKGRAFIKON
 • Prikaz odnosa dviju ili više veličina u koordinatnom sustavu.
 • ISJEČAK CRTEŽA
 • Gotova sličica, iz zbirke, koja se može umetnuti na slajd.
 • TABLICA
 • Osnovna jedinica za organizirano spremanje podataka. Sastoji se od redaka i stupaca.
 • WORDART
 • Alat u programu MS PowerPoint. Upotrebljava se za stvaranje efekata na tekstu.
 • ĆELIJA
 • Sjecište stupca i retka tablice. Ćelija je osnovni dio tablice u koji unosite i spremate podatke.
 • FUNKCIJA
 • Posebni alati u Excelu koji složene izračune izvršavaju brzo i jednostavno.
 • IZREŽI ILI KOPIRAJ
 • Naredba kojom započinjemo postupak premještanja ili kopiranja radnih listova ili njegovih dijelova.
 • MARGINE
 • Prostor na stranici između ruba područja ispisa i ruba papira.
 • OSI
 • Pravci koji određuju koordinatne osi. U dvodimenzionalnom koordinatnom sustavu zovu se os x i os y, a u trodimenzionalnom je još i os z.
 • PODNOŽJE
 • Tekst koji se ispisuje na svakoj stranici dokumenta u donjoj margini.
 • Može sadržavati broj stranice, datum, ime autora i slično.PREIMENUJ
 • Naredba pomoću koje mijenjamo ime radnih listova.
 • RADNA KNJIGA
 • Excelov dokument koji se sastoji od jednog ili više radnih listova. Imenu radne knjige dodan je nastavak .xls.
 • RADNI LIST
 • Radni dio u prozoru Excela u koji upisujete i spremate podatke. Sadrži 256 stupaca označenih slovima i 65536 redaka označenih brojevima.
 • SKALA
 • Mjera, omjer, mjerilo.
 • ZAGLAVLJE
 • Tekst koji se ispisuje na svakoj stranici dokumenta u gornjoj margini. Može sadržavati ime dokumenta, ime autora, datum izrade i sl.
 • SETXY
 • Ulaz: lista od dva broja; postavlja kornjaču u točku čije koordinatne su zadane ulaznom listom od dva broja.
 • SETX
 • Ulaz: jedan broj; postavlja kornjaču u točku čija je prva koordinata zadana ulaznom vrijednosti, a druga koordinata kornjače ostaje nepromijenjena.
 • SETY ulaz: jedan broj; postavlja kornjaču u točku čija je druga koordinata zadana ulaznom vrijednosti, a prva koordinata kornjače ostaje nepromijenjena.
 • SETH
 • Ulaz: jedan broj; okreće kornjaču u smjeru zadanom brojem. Ako je kornjača usmjerena u položaju s glavom ravno gore (SETH 0) tada je SETH x =RT x.
 • HEADING
 • Vraća broj pod kojim se kutom kornjača trenutno nalazi.
 • TOWARDS
 • Ulaz: lista od dva broja; okreće kornjaču u smjeru zadane točke.
 • DISTANCE
 • Ulaz: lista od dva broja; vraća udaljenost trenutnog položaja kornjače do zadane točke.
 • STAMPOVAL
 • Ulaz: dva broja, ukoliko su brojevi jednaki crta kružnicu zadanog polumjera, a ako su brojevi različiti crta elipsu zadanih poluosi, naredba (STAMPOVAL A B “TRUE) crta oblik ispunjen trenutnom bojom kornjače, kornjača ostaje u središtu kružnice ili elipse.
 • STAMPRECT
 • Ulaz: dva broja, crta pravokutnik zadane duljine i širine, oblik (STAMPRECT A B “TRUE) crta pravokutnik ispunjen trenutnom bojom kornjače.
 • OUTPUT
 • Sve procedure koje završavaju s OUTPUT vraćaju jednu vrijednost.
 • Često je koristimo u rekurzivnim procedurama za računanje s nizovima brojeva.
 • PPROP
 • Kratica od Put PROPerty
 • ulaz: tri podataka: ime prozora, ime svojstva, vrijednost svojstva, omogućuje mijenjanje vrijednosti pojedinog svojstva prozora.
 • ANONIMAN
 • Nepoznat, bezimen, nepotpisan, bez navođenja osobnih podataka.
 • Anonimni FTP poslužitelj: FTP poslužitelj koji dopušta pristup korisnicima koji nemaju otvoren korisnički račun. Pristup se ostvaruje putem unaprijed poznatih pristupnih podataka.
 • CHAT
 • Vrsta komunikacije između korisnika interneta koja se događa u stvarnom vremenu.
 • DOWNLOAD
 • Prenošenje datoteka s udaljenog na lokalno računalo.
 • FTP PROTOKOL
 • File Transfer Protokol - protokol za prijenos, razmjenu datoteka na internetu.
 • HOST COMPUTER
 • Računalo poslužitelj (Server) u mreži računala koje neprekidno radi i opslužuje podacima i uslugama ostala računala (klijente) u mreži.
 • INSTANT MESSENGER
 • Vrsta programa namijenjena za privatne razgovore preko interneta. Objedinjuje komunikaciju e-mailom (slanje poruka), chatom (razgovaranje u realnom vremenu) i telefoniranje putem interneta.
 • LOG-IN
 • Pristup, prijava
 • Postupak kojim se korisnik prijavljuje i pristupa mrežnom računalnom sustavu.
 • LOG-OUT
 • Odjava
 • Postupak kojim korisnik prekida i objavljuje rad na mrežnom računalnom sustavu.
 • LOKALNO RAČUNALO
 • Računalo za kojim korisnik (fizički) radi.
 • MAIL2WEB
 • Servis koji omogućuje pristup e-mail računu korisnika preko interneta.
 • http://www.mail2web.com/
 • NEWS – mrežne novine
 • Usluga na internetu koja omogućava da se po raznim tematskim grupama šalju pitanja i komentari, čitaju tuđa mišljenja i da se odgovara na njih.
 • NEWSGROUP (diskusijska grupa)
 • Skup poruka i korisnika koji su na news servisu povezani zajedničkom temom. Koristi se naziv i Usenet grupa ili forum.
 • OFF-LINE
 • Neizravan, nepovezan, koji nije na liniji.
 • On-line
 • Izravan, povezan, na liniji.
 • POST
 • Poruka poslana u news grupu.
 • Pristupni podaci
 • Podaci koji osiguravaju pristup računalu. Obično se sastoje od korisničkog imena i zaporke.
 • REMOTE CONTROL
 • Upravljanje nad udaljenim računalom na mreži.
 • SPAM
 • Neželjena poruka
 • Poruka poslana e-mailom od nepoznatog pošiljatelja, obično s reklamnim ili kakvim drugim promidžbenim sadržajem.
 • SURFING THE NET
 • Pregledavanje interneta bez unaprijed određenog plana ili cilja.
 • TERMINAL COMPUTER
 • Jednostavno računalo najosnovnije konfiguracije koje se putem mreže ili telefonske veze povezuju s host- računalom u svrhu korištenja njegovih resursa.
 • Udaljeno računalo
 • Računalo u mreži fizički udaljeno od korisnika i njegova lokalnog računala.
 • UPLOAD
 • Prenošenje datoteka s lokalnog na udaljeno računalo.
 • USENET
 • Jedna od najvećih svjetskih mreža news servisa za tematske, novinske grupe.
 • USER ACCOUNT
 • Korisnički račun
 • Skup podataka koji sadrži korisničko ime, zaporku te pravila pristupa i korištenja internetske usluge, tj. servisa.
 • HOME PAGE
 • Prva stranica nekog web-mjesta.
 • Najčešće se nalazi u datoteci index.html.
 • HTML
 • Hyper Text Markup Language
 • Opisni jezik za izradu hipertekstovnih dokumenata. Omogućuje upotrebu oznaka (tags) za sastavne dijelove dokumenta.
 • HYPERTEXT
 • Pisani tekst koji sadrži izravne veze s nekim drugim dokumentom. Te su veze prikazane posebno označenim riječima ili slikama koje nazivamo poveznicama. Svaka je web-stranica hipertekstovni dokument.
 • WEB BROWSER(web-preglednik)
 • Program za gledanje HTML dokumenata. Primjerice Internet Explorer, Firefox, Safari, Mozilla, Opera.
 • WEB PAGE
 • Svaki pojedinačni HTML dokument nazivamo web-stranicom.
 • WEB SITE
 • Skup web-stranica vezanih uz jednu temu. Grupa povezanih web-stranica. Za web mjesto najčešće se govori samo web.
 • WWWWorld Wide Web
 • Sustav za distribuciju informacija i usluga na internetu.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x