Pravna fakulteta v Ljubljani,

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 11 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Pravna fakulteta v Ljubljani, . Predmet: FINANCE 2010 Tema: Javne finance v Sloveniji (ZJF). OBRAVNAVANE VSEBINE:. sistem javnih financ v Sloveniji, kot ga opredeljuje zakon o javnih financah
Transcript
Pravna fakulteta v Ljubljani, Predmet: FINANCE 2010Tema: Javne finance v Sloveniji (ZJF)OBRAVNAVANE VSEBINE:
 • sistem javnih financ v Sloveniji, kot ga opredeljuje zakon o javnih financah
 • državni proračun (sestava, postopek priprave, sprejem in izvrševanje državnega proračuna)
 • blagajne javnega financiranja
 • Ustava RS
 • Poglavje VI. Javne finance, 146. člen:
 • “Država in lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za uresničevanje svojih nalog z davki in z drugimi obveznimi dajatvami ter s prihodki od lastnega premoženja.”Uresničevanje svojih nalog  poslanstvo službe npr. zagotoviti ustrezno stopnjo izobrazbe vsem državljanom in državljankam  brezplačno šolanjeJAVNE FINANCEKako bi lahko opredelili javne finance?Javne finance (ekonomija javnega sektorja ali javna ekonomika) obsegajo javnofinančne prihodke in javnofinančne odhodke, ki so prikazani v “proračunih države”. Predmet javnih financ je torej dejavnost države in drugih subjektov javnega sektorja.Kaj obsegajo javne finance – “proračuni države” v RSJavne finance v RS se odvijajo skozi štiri blagajnejavnega financiranja:1. državni proračun2. občinski proračuni3. Zavod za zdravstveno zavarovanje4. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje5. pokrajinski proračuniOdhodki po posameznih blagajnah javnega financiranja v 2008 – nekonsolidirani
 • Republika Slovenija
 • 8.470 milijonov EUR -> 1.166 milijonov EUR -> ZPIZ
 • ZPIZ
 • 4.480 milijonov EUR -> 328 milijonov EUR -> ZZZS
 • ZZZS
 • 2.209 milijonov EUR
 • Občine
 • 2.040 milijonov EURBILANCE ŠTIRIH BLAGAJN JAVNEGA FINANCIRANJA IN KONSOLIDIRANA GLOBALNA BILANCA JAVNEGA FINANCIRANJADRŽAVNI PRORAČUNZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKOZAVAROVANJEZAVOD ZA ZDRAVSTVENOZAVAROVANJEPRORAČUNI OBČINKONSOLIDIRANA BILANCAJAVNEGA FINANCIRANJAPREDPISI
 • zakon o javnih financah
 • zakon o izvrševanju proračuna (letni)
 • pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
 • zakon o financiranju občin
 • zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • zakon o zdravstvenem zavarovanju
 • evropske regulative
 • ZAKON O JAVNIH FINANCAH
 • “javno finančna ustava”
 • ureja sestavo, pripravo in izvrševanje proračuna RS in proračunov lokalnih skupnosti, upravljanje z državnim premoženjem in občin, zadolževanje države oziroma občin, poroštva države oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo in notranji nadzor javnih financ, ter proračunsko inšpiciranje
 • določa pravila, ki se uporabljajo za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, za javne sklade, javne zavode in agencije
 • Cilji in glavna načela Zakona o javnih financah
 • Pri pripravi in izvrševanju proračuna si je treba prizadevati za makroekonomsko stabilnost ter zagotavljati trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj
 • Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij državnih in občinskih organov za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog
 • Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načela učinkovitosti in gospodarnosti
 • V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo državi oziroma občini, ter vsi izdatki države oziroma občine za posamezne namene – BRUTO princip
 • Cilji in glavna načela Zakona o javnih financah
 • Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če s tem zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejeme občinski proračun, ni določeno drugače – INTEGRALNOST proračuna
 • Proračun sprejme Državni zbor oziroma občinski svet pred začetkom leta na katerega se nanaša
 • Država oziroma občina lahko v tekočem letu razpolaga s tistimi prejemki, ki so bili vplačani v njen proračun do konca leta. Med izdatke proračuna tekočega leta se štejejo tista izplačila, ki so bila izvršena do konca leta – DENARNI tok
 • Cilji in glavna načela Zakona o javnih financah
 • Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta do višine, ki sta določena s proračunom in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji
 • Ukrepe, ki imajo pomembne finančne posledice, je treba utemeljiti z analizo stroškov in koristi v skladu s posebnimi predpisi
 • Zakon o javnih financah
 • Sestava proračuna in finančnega načrta
 • Priprava proračuna in finančnega načrta
 • Sprejemanje proračuna
 • Izvrševanje proračuna
 • Upravljanje z državnim in občinskim premoženjem
 • Zadolževanje, upravljanje z dolgovi in poroštva države in občin ter zadolževanje javnega sektorja
 • Zakon o javnih financah7. Računovodstvo8. Zaključni račun proračuna9. Notranji nadzor javnih financ in proračunsko inšpiciranjeZadolževanje, upravljanje z dolgovi in poroštva države in občin ter zadolževanje javnega sektorja
 • Država se lahko zadolžuje doma in v tujini v obsegu, ki ga določa zakon
 • Posle v zvezi z zadolževanjem države sklepa minister, pristojen za finance, na podlagi letnega programa financiranja proračuna
 • Likvidnostno zadolževanje med letom ne sme presegati 5% sprejetega proračuna
 • Zadolževanje, upravljanje z dolgovi in poroštva države in občin ter zadolževanje javnega sektorja
 • Občina se lahko zadolži le ob soglasju ministra pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon o financiranju občin
 • Tudi občine se lahko likvidnostno zadolžujejo za največ 5% sprejetega proračuna
 • Računovodstvo
 • Za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil, se uporablja zakon o računovodstvu
 • Računovodstvo za državni proračun vodi Ministrstvo za finance (razen za MNZ, MORS in SOVE)
 • Predstojniki organov določijo pooblaščenega računovodjo za svojo službo
 • Nadzor nad porabo proračunskih sredstev
 • Notranji nadzor se izvaja pri neposrednem uporabniku proračuna, zajema notranjo kontrolo ter notranjo revizijo in ju večinoma izvajajo neposredni uporabniki sami, inšpekcijski nadzor pa Ministrstvo za finance.
 • Zunanji nadzor izvajata Računsko sodišče in državnozborska Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ.
 • Računsko sodišče je najvišji organ nadzora vseh institucij javnih financ v Sloveniji, lahko pa izvaja revizijo in inšpekcijski nadzor tudi pri pravnih osebah v katerih je država vsaj delni lastnik, ter pri vseh drugih osebah, ki so v poslovnih razmerjih s subjekti javnih financ (glede poslovanja, ki se nanaša na sredstva iz javnih financ). Po zakonu pa mora sodišče letno revidirati proračun RS, vse sklade RS, ter ZPIZ, ZZZS in Zavod za zaposlovanje
 • DRŽAVNI PRORAČUN
 • Sestava proračuna in finančnega načrta
 • Priprava proračuna in finančnega načrta
 • Sprejemanje proračuna
 • Izvrševanje proračuna
 • Zaključni račun
 • Sestava proračuna in finančnega načrtaProračun sestavljajo:
 • Splošni del
 • Posebni del
 • Načrt razvojnih programov
 • Sestava proračuna in finančnega načrtaSPLOŠNI DEL sestavljajo:
 • Skupna bilanca prihodkov in odhodkov (A bilanca)
 • Račun finančnih terjatev in naložb
 • (B bilanca)
 • Račun financiranja (C bilanca)
 • SPLOŠNI DEL PRORAČUNASkupna bilanca prihodkov in odhodkovBilanco prihodkov in odhodkov sestavljajo naslednje osnovne skupine prihodkov in odhodkov:tekoči prihodki tekoči odhodki
 • davčni tekoči transferi
 • nedavčni
 • kapitalski prihodki investicijski odhodkiprejete donacije investicijski transferitransferni prihodki plačila v EUprihodki iz EUDAVČNI prihodki Davčni prihodki zajemajo vse zakonske obveznosti, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v proračune in socialni blagajni.
 • Davki na dohodek in dobiček
 • Prispevki za socialno varnost
 • Davki na plačilno listo in delovno silo
 • Davki na premoženje
 • Domači davki na blago in storitve
 • Davki na mednarodno trgovino in transakcije
 • NEDAVČNI prihodki
 • Prihodki od udeležbe na dobičku (javnih podjetji, podjetij v katerih ima država ali občina naložbe)
 • Obresti
 • Prihodki od upravljanja z državnimpremoženjem
 • Takse in pristojbine
 • Denarne kazni
 • KAPITALSKI prihodkiKapitalski prihodki so prihodki od prodaje osnovnih sredstev (zgradbe, prostori, oprema, zemljišča, prevozna sredstva,…) in neopredmetenega premoženja (patenti, licence, blagovne znamke,…) ter blagovnih rezervPrejete DONACIJEPrejete donacije iz domačih in tujih virovTRANSFERNI prihodki Transferni prihodki so tisti, ki jih posamezna enota države (javnofinančna blagajna) prejme od druge enote države. Pri konsolidaciji javnofinančnih prihodkov se tovrstni prihodki med seboj poravnajo in izkažejo pri tisti enoti kjer se porabijo. Na primer: dopolnjevanje pokojninske blagajne, …PRIHODKI IZ EU proračuna1. predpristopne pomoči: PHARE, ISPA, SAPARD2. sredstva za skupno kmetijsko politiko: - tržne ukrepe - neposredna plačila - razvoj podeželja3. sredstva za kohezijsko politiko: - strukturni skladi - kohezijski sklad4. sredstva za izvajanje notranjih politikPRIHODKITEKOČI odhodki
 • Stroški dela -plače in dodatki, povračila in nadomestila, nadurno delo, regres in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki za socialno varnost
 • Izdatki za blago in storitve – materialni stroški (papirniški material, tekoče vzdrževanje, najemnine,.... POSEBNOST- investicijski izdatki za vojaške nabave in specialno policijsko opremo)
 • Obresti – za servisiranje domačega in tujega dolga
 • Rezerve ( za nepredvidene stvari, naravne nesreče)
 • TEKOČI transferiTekoči transferi so nepovratna, neodplačna sredstva, za katere država od prejemnikov ne pridobi materialne ali druge protivrednosti. Sredstva, ki jih prejemnik dobi so namenjena njegovemu tekočemu delovanju ali zadovoljevanju potreb.
 • Subvencije
 • Transferi posameznikom
 • Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
 • Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
 • Tekoči transferi v tujino
 • Tekoči transferi drugim ravnem države
 • INVESTICIJSKI odhodki in transferiInvesticijski odhodki so namenjeni nabavi opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ter oblikovanju blagovnih rezerv. Obsegajo tudi izdelavo investicijskih načrtov, študij izvedljivosti in projektne dokumentacije. Tovrstni odhodki povečajo realno premoženje države kar se kaže v bilanci stanjaInvesticijski transferi so nepovratna sredstva namenjena za investicijsko dejavnost prejemnikov, ki so praviloma enote sektorja države (država – javni zavod, država – občina, občina – javni zavod,…). Realno premoženje se poveča pri prejemniku, ne pri dajalcu, kjer se investicijski transfer kaže kot naložba KLASIFIKACIJE proračunaEKONOMSKA – za kakšen namen se denar porablja (plače, materialni stroški, investicije,…) PROGRAMSKA – za kakšno vsebino se denar porablja (šolstvo, zdravstvo, kultura, obramba,….)INSTITUCIONALNA – kdo denar “porablja” (Ministrstvo za šolstvo, Mnistrstvo za kulturo, Ministrstvo za finance)Odhodki državnega proračuna – ekonomska klasifikacija (2007)Odhodki državnega proračuna – programska klasifikacija(2007)Odhodki državnega proračuna – institucionalna klasifikacija (2007)Odhodki državnega proračuna po skupinah proračunskih uporabnikov SALDO bilance prihodkov in odhodkovSaldo bilance prihodkov in odhodkov pomeni presežek oziroma primanjkljaj. Presežek porabimo za financiranje negativnega salda v računu financiranja.Primanjkljaj lahko pokrivamo s presežkom v računu finančnih terjatev in naložb in z zadolževanjem (ki se izkaže v računu financiranja).Račun finančnih terjatev in naložb
 • Na strani prejemkov: prejeta vračila danih posojil in prejemke od prodaje kapitalskih deležev; na izdatkovni strani: dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
 • Tokovi pomenijo zamenjavo ene oblike državnega premoženja za drugo: npr. terjatev se zamenja za denar. Zato za državo ne predstavljajo odhodkov (dana posojila, finančne ali kapitalske naložbe v podjetja ali finančne ustanove) ampak imajo za rezultat finančne terjatve države do prejemnika sredstev ali pa vzpostavitev kapitalskega deleža države v lastniški strukturi prejemnikov sredstev.
 • Saldo računa izkazuje razliko med danimi in vrnjenimi posojili oziroma med zmanjšanimi ali povečanimi finančnimi naložbami.
 • Račun financiranja
 • Račun financiranja izkazuje na strani prejemkov vse novo zadolževanje v proračunskem letu, ki je potrebno za financiranje negativnega salda (primanjkljaja) v računu odhodkov in prihodkov in računu finančnih terjatev in naložb. Na izdatkovni strani so v računu financiranja odplačila glavnic obstoječega dolga – najete kredite v tekočem letu (domače in tuje zadolževanje), ter izdane državne vrednostne papirje.
 • Saldo računa financiranja kaže neto zadolževanje države, ki je enako novemu zadolževanju za pokrivanje primanjkljajev v prvih dveh računih in ne vključuje novega dolga potrebnega za financiranje glavnic.
 • Sestava proračuna in finančnega načrtaPOSEBNI DEL sestavljajo: Finančni načrti proračunskih uporabnikov (ministrstev – NEPOSREDNI proračunski uporabniki)Programska klasifikacija – preprečevanje podvajanja enakih ukrepov in nalog pri različnih proračunskih uporabnikihS programskim načrtovanjem se spremeni način delovanja upravljavcev izdatkov, saj jih sili k razumevanju in usmerjenosti k strategijam in ciljemDaje širše možnosti za makroekonomske analize izdatkov države v času in v primerjavi z drugimi državamiPROGRAMSKA klasifikacijaIZOBRAŽEVANJE / GLAVNI PROGRAMI / PODPROGRAMIPOSEBNI del proračuna – finančni načrt proračunskega uporabnikaSestava proračuna in finančnega načrtaNAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV sestavljajo:letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgotrajnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi NAČRT RAZVOJIH PROGRAMOVPriprava in sprejem državnega proračuna
 • v Sloveniji pripravljamo (skladno z ZJF) dvoletni proračun – dva enoletna proračuna.
 • predlog proračuna Vlada RS posreduje v Državni zbor do 1. oktobra vsako leto, ta pa ga sprejme do konca leta za naslednji dve leti
 • postopek sprejemanja proračuna določa poslovnik državnega zbora (posebnost)
 • “PRORAČUNSKI DOKUMENTI”Vlada predloži državnemu zboru:
 • Proračunski memorandum
 • Predlog državnega proračuna z obrazložitvami
 • Predlog programa prodaje državnega stvarnega in finančnega premoženja
 • Načrt nabav in gradenj
 • Kadrovske načrte
 • Izvrševanje proračuna
 • proračun RS se izvršuje od 1.1. do 31.12. tekočega leta
 • dinamizirana projekcija
 • mesečni likvidnostni načrti
 • prerazporejanja
 • ZAKLJUČNI RAČUN
 • Po zaključku leta je potrebno pripraviti Zaključni račun in ga do 31.3. naslednjega leta posredovati Računskemu sodišču, ki ga revidira in izda mnenje (pozitivno, s pridržkom, negativno).
 • Zaključni račun je potrebno do 1. oktobra z dokončnim poročilom Računskega sodišča posredovati v Državni zbor, ki ga sprejme.
 • Mastrichtski kriteriji (nominalni konvergenčni kriteriji):1. 3% BDP konsolidiranega deficita statističnega sektorja država2. 60% BDP konsolidiranega dolga statističnega sektorja država3. inflacija, ki ne presega povprečja inflacije treh držav z najnižjimi stopnjami rasti cen za več kot 1,5% 4. nizka dolgoročna obrestna mera, ki ne presega povprečja dolgoročne obrestne mere treh držav z najnižjimi stopnjami rasti cen za več kot 2 odstotni točki5. stabilen tečajProračun EU- 129,2 milijarde EUR v 2008(vir: Komisija EU, 2008)Proračun EU(vir: Komisija EU, 2008)Proračun EU
 • Finančna perspektiva 2007-2013:
 • 7 letni fiskalni okvir za EU proračun (v milijonih EUR)
 • Proračun EU / SlovenijaREFORME na področju javnih financ
 • zniževanje davkov
 • zniževanje javne porabe
 • k ciljem usmerjen proračun
 • prestrukturiranje proračunskih odhodkov od manj v bolj “razvojne”
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x