QUALITATIVE VS: QUALITATIVE DATA

of 115
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 0 | Pages: 115

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. WELCOME to PAS (Probability and Statistics) 2. Distinguish discrete from continuous variable Target for today’s session: Give the types of random variables;…
Transcript
 • 1. WELCOME to PAS (Probability and Statistics)
 • 2. Distinguish discrete from continuous variable Target for today’s session: Give the types of random variables; Differentiate quantitative and qualitative variable
 • 3. Introductory activity: Kailangan pa bang I – memorize yan? Identify whether each situation illustrates countable or measurable. Clap twice if it is countable or thrice if it is measurable:
 • 4. 1. The number of coins in your purse 2. Amount of water in a bottle 3. Number of enrollees in a course
 • 5. 4. The size of your waistline 5. The viewing capacity of a movie theater 6. The length of your hair strand
 • 6. I have read an open letter from one of your schoolmates here at TNCHS to be sent to MMK Kilala niyo ba siya?
 • 7. aya?K alilimutan o M M
 • 8. Kapamilya, Kapuso at Kapatid… Hulaan ang pamagat ng ating kwento ngayong episode at pwede kang manalo ng CHIPS. I-text ang PAS < sagot > send to my CP # Bawat tamang sagot ay may number para mabuo ang CP # ko
 • 9. Dear Ate Charo I am Earlyseven Strikeland from St. Andrews Field, Manila currently enrolled in Grade 11 at TNCHS SHS in Tanza, Cavite wherein Probability and Statistics was one of our subjects. Sa totoo lang, hilung – hilo ako noong Grade 8 at Grade 10 ako sa subject na ito. Dear Ate Charot
 • 10. Nakatapos po ako ng Grade 10 noong nakaraang taon pero parang hindi ko na maalala kung naturo ba ang leksyon na ito sa statistics. Naituro na daw kasi ng bahagya ang lesson na ito sa Grade 8 at Grade 10.
 • 11. Katulad po ang araling ito tungkol sa uri nga random variables na discrete at continuous. Para malinaw po sa inyo, pakibasa ng tahimik at pakisagutan nga po ito ng hindi po nangongopya. Honesty is the best policy” wika nga di po ba.
 • 12. A. Identify whether each variable is discrete or continuous.
 • 13. May I ask you, Ate Charot, what is the difference between Discrete at Continuous variable?
 • 14. countable; takes only integral whole number values, no value/s in between 2 values Discrete Variable 0 8 2 1 100 153
 • 15. measurable; can take any value in an interval or collections of intervals. Continuous Variable 1.2
 • 16. Let’s try these! Ate Charot, you’re such a legend. Ay, LIKE ko na ang Math! Ows, really
 • 17. Discrete Continuous LIKE DISLIKE Identify whether each variable is discrete or continuous.
 • 18. 1. no. of family members LIKE DISLIKE Discrete Continuous
 • 19. 2. amt. of body liquid of a person LIKE DISLIKE Discrete Continuous
 • 20. 3. seating capacity of a jeepney LIKE DISLIKE Discrete Continuous
 • 21. 4. no. of seats inside the room LIKE DISLIKE Discrete Continuous
 • 22. 5. frequency of birthday celebrators in a month LIKE DISLIKE Discrete Continuous
 • 23. Mabuti na lang po Ate Charot, madali kong naalala ang mga lesson na ito kaya may naisagot naman po ako. Kaya lang meron pa po palang ibang uri ng “data”.
 • 24. B. Determine which of these is/are quantitative or qualitative data?
 • 25. Alam ko yan! pero…di ko ma – explain. Basta ang alam ko quantitative – numbers qualitative description parang ganoon. Tama po kaya…
 • 26. Quantitative Data data about numerical values (e.g. how many; how much; or how often) measureable
 • 27. Qualitative Data measures of 'types’ and may be represented by a name, symbol, or a number code.
 • 28. Akala ko po ay ganoon lang ang gagawin. Meron po pala pakulo si sir. May group activity kami. Dito raw po kami masasanay ang collaboration at team work.
 • 29. Group presentation Mechanics: 1. Gather data from your group as follows: NameAge Weight Religion Strand Complexion Gender Nationality Height No. of siblings No. of friends in FB
 • 30. 2. Classify each data as quantitative or qualitative 3. Answer the following questions: a. Which of the data obtained reveals numerical values?
 • 31. b. Which of the data obtained are categorical? c. Which among the obtained quantitative data gives you integral whole number values?
 • 32. d. Which among the obtained quantitative data gives you with an interval numerical values? 4. Present in class in 3 minutes
 • 33. 5. The first group to finish the activity will perform the PAK! GANERN moves ONCE, 2nd Pak! (2x) Ganern (2x), 3rd Pak! (3x) Ganern (3x) and 4th Pak! (4x) Ganern (4x)
 • 34. Plus factor (Behavior) 5__________________________ Total points 30 Rubrics: Accuracy 10 Organization 10 Timeliness 5
 • 35. Rubrics Rating ACCU RACY All data are correct (10) 1 error (8) 2 errors (6) + 3 errors (4) TIMELI NESS Least time (5) 2nd least time (4) 3rd least time (3) 4th least time (2) ORGANI ZATION Well organized (10) Organized (8) Vague presentation (6) Unorganiz ed (4) + FAC TOR Well – behaved (5) Some mem- bers are noisy (4) Noisy but manageable (3) Unacceptab le behavior (2)
 • 36. QUANTI TATIVE QUALI TATIVE PAK ! GANERN
 • 37. PAK! Name Gender Strand Religion Complexion Nationality GANERN! Age Weight Height No. of siblings Continuous DiscreteNo. of friends in FB
 • 38. Exercises: Identify whether each varia - ble is quantitative or qualitative. If it is quantitative, tell if it is discrete or contin- uous. Use the following icon as code: Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 39. Qualitative Quantitative Continuous 1. Amount of money in your pocket. Quantitative Discrete
 • 40. 2. No. of calls received by a CSR a day. Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 41. 3. Number of students inside the classroom. Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 42. 4. . Models of house in a subdivision. Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 43. 5. Subjects you are enrolled in this semester. Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 44. Ikaw Ate Charot, sa palagay mo keri ko na ba ‘to?
 • 45. Oo… Kering – keri mo na yan!
 • 46. PRACTICE: Apply the concepts learned in answering the following exercises: Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete Use the ff. symbols
 • 47. 1. Socio economic status where you belong Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 48. 2. Number of messages received in a day Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 49. 3. Most preferred color of models Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 50. 4. Number of classrooms in the school. Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 51. 5. Distance travelled by a car. Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 52. To deepen our understanding identify whether the variable in each situation represents qualitative variable (QV), quantitative – discrete (QD), quantitative continuous (QC) Q U I Z :
 • 53. 1. number of family members working QV QC QD Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 54. 2. amount of sugar in a 3 in 1 coffee QV QC QD Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 55. 3. occupation of your parents QV QC QD Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 56. 4. your blood type QV QC QD Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 57. 5. gender of employees in a company QV QC QD Qualitative Quantitative Continuous Quantitative Discrete
 • 58. TUMPAK! 0
 • 59. Ang galing mo! 9
 • 60. Wow… Bravo! 1
 • 61. Absolutely! 7
 • 62. Pak! na pak! 5
 • 63. 6 Ay… how sad…!
 • 64. Aral aral din pag may time 0
 • 65. 3Sayang ang allowance mo! 4
 • 66. 4 Naiiyak ako, mali? 9
 • 67. 5Makinig kasi ng maigi… 8
 • 68. Love it! 7
 • 69. Exactly! 8
 • 70. Nice! 0
 • 71. Very good! 1
 • 72. Fantastic! 1
 • 73. Hu hu hu… mali
 • 74. Di ba ako nagturo? 3
 • 75. Mali ka Day/Dong ! 2
 • 76. Ay… how sad talaga… 1
 • 77. Ano ba naman yan. 4
 • 78. Bright s’ya oh! 6
 • 79. Bongga ka !
 • 80. Correct!
 • 81. Ganyan nga!
 • 82. May tama ka!
 • 83. Magsipag ka pa!
 • 84. Aral pa more!
 • 85. 3Patience is a virtue
 • 86. Matututunan mo din yan.
 • 87. Tiyaga lang, kaya mo yan
 • 88. Dagdagan ang allowance
 • 89. Kaya din naman pala e
 • 90. Yes, keri mo na!
 • 91. Whoa! Panalo !
 • 92. Tumama rin.
 • 93. Wag na kasi mangopya.
 • 94. Mag – review ka muna
 • 95. Very sad naman.
 • 96. Magsumikap ka!
 • 97. Tsamba ka lang kanina
 • 98. Congratulations. You have just finished the activity
 • 99. Index of mastery
 • 100. click here 5 4 3 2 1 0 How many got: __ __ __ __ __ __ IM = _____
 • 101. Sa ngayon Ate Charot, mataas naman ang score ko sa araw na ito. Siguro dahil sa paraan ni Sir sa pagtuturo ngayon, kaya naintindihan ko ang pinag – aralan namin ngayon.
 • 102. Hiling ko lang na sana tuluy- tuloy na ang ganitong setup sa klase. Payo ko rin sa kapwa ko mag – aaral, makipag – cooperate din sa mga guro namin.
 • 103. Dahil marami sa aming mga kaklase na kahit sila naman ang mali ay guro pa ang ang sinisisi. Tatanawin kong utang na loob ang mga aral na natutunan ko sa aming mga guro katulad nito …
 • 104. M M K agpa ailan an
 • 105. Lubos na nagpapasalamat… Earlyseven Strikeland St. Andrews Field, Manila
 • 106. Napa – English po ako Ate Charot Agapito Hampaslupa San Andres Bukid, Maynila (Earlyseven) (Strikeland) (St. Andrews Field, Manila)
 • 107. Do not count on your shortcomings; count and share your blessings instead.
 • 108. Lahat tayo ay dumaranas ng mga kabiguan at para bang katapusan na ng lahat. Huwag tayong mawalang ng pag – asa dahil ang buhay ay isang probability.
 • 109. Minsan alam nating ang kahihinatnan ng ating mga gawain, ginawa at mga gagawin pa lang natin pero natutuksong gawin ang mga ito.
 • 110. Pagdating sa huli, tayo ay nagsisisi na kung minsan ay huli na. Sana lang ay laging may natututunan sa bawat pagkakamali natin. Huwag na sanang hintayin na sa huli ay magsisi.
 • 111. Agreement: For better discussion for next meeting, read in advance about random variables: 1. What is the value of the given random variable? 2. How to determine the probability of a random variable? Ref: Any material with this topic or surf the net
 • 112. Eto na ang panahon mo para gamitin ang CP niyo. Magtext na dahil mamaya ay isasara na ang pagte – text in 15 seconds.
 • 113. Hanggang sa susunod na episode ng ating pag - aaral. Eto po si Ate Charot na nagpapa -alalang “ikaw ang bida sa kung ano ang gusto mong grades” basta gawin mo lang ang parte mo bilang mag – aaral.
 • 114. “VARIABLES” Hanggang sa muli… at magandang araw mga Kanguso.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x