Trideset godina Medicinskog fakulteta u Tuzli - THIRTY YEARS OF MEDICAL FACULTY IN TUZLA

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Shopping

Published:

Views: 40 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Trideset godina Medicinskog fakulteta u Tuzli - THIRTY YEARS OF MEDICAL FACULTY IN TUZLA
Tags
Transcript
  PRIKAZI SLUČAJA • CASE REPORTS  271 D rugi po redu osnovani medicinski fakultet u BiH bio je Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli koji je počeo s radom školske 1976./77. godine. Otvaranje ovog fakulteta bio je značajan druš-tveni događaj, ali i poticaj za brži razvoj ukupnog zdravstva i zdravstvene struke na području sjevero-istočne Bosne. Ova visokoškolska institucija trebala  je da dijelom rastereti i pritisak na tada jedini bosan-skohercegovački Medicinski fakultet (sarajevski), ali i zbog sve većeg rasta za potrebama i zahtjevima sta-novništva za zdravstvenim uslugama. Jedan od osnov-nih zadataka Fakulteta u Tuzli bio je i organizirati na-učnoistraživački rad iz oblasti medicinskih nauka, za-tim kontinuirano stručno usavršavanje kadrova, te osposobljavanje nastavnog podmlatka i usavršavanje nastavnog kadra sposobnog za kvalitetno obavljanje medicinske edukacije. S obzirom da su i prije zva-ničnog otvorenja ovog fakulteta sukcesivno bila for-mirana pojedina odjeljenja u sklopu postojećih orga-nizacijskih jedinica Opće bolnice, bilo je neophodno reorganizirati ih i pretvoriti u klinike novoosnovanog medicinskog fakulteta, što nije bio jednostavan zada-tak. To je također nametalo i potrebu izgradnje novih zdravstvenih objekata za neke nove klinike, ali i dru-gih prostora za edukaciju studenata (interna klinika, infektivna klinika, klinika za dječije bolesti, neurološka klinika, klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, katedra za sudsku medicinu, zavod za farmakologiju i toksikologiju, katedra za patološku anatomiju, katedra za mikrobiologiju, ginekološko-akušerska poliklinika i zgrada Doma zdravlja, adaptirana je zgrada Zavoda za zapošljavanje i stomatološke službe za potrebe pret-kliničkog djela Medicinskog fakulteta i Dekanata). Za matičare Medicinskog fakulteta u Tuzli odabrani su renomirani i iskusni nastavnici medicinskih fakulteta u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu: prof. dr. Jakob Gaon, prof. dr. Ešref Sarajlić, prof. dr. Vojislav Danilović, prof. dr. Dušan Tešanović, prof. dr. Tihomir Marković. Re-dovna nastava započela je krajem 1976. godine kada  je upisan 251 redovan student. Prvih nekoliko godina razvoja i rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli proteklo je u jačanju kadrovske strukture koja je trebala obavljati nastavni proces, koju su činili iskusni liječnici bolnice koji su prije toga ili u toku stabilizacije nastavnih katedri stekli uvjete za to odbranama ma-gistarskih doktorskih teza i publiciranjem naučnih i stručnih članaka. Za ove potrebe već 1978. godine za-počeo je i postdiplomski studij na Medicinskom fakul-tetu koji je odigrao značajnu ulogu u osposobljavanju nastavnih kadrova ali i novoosnovani medicinski ča-sopis Acta Medica Saliniana. Ipak, postojeći nastavni kadar je bio nedovoljan za potrebe organiziranja kva-litetne medicinske edukacije, te je morao biti angaži-ran značajan broj kadrova iz Sarajeva, Zagreba, Beo-grada i Ljubljane. To je omogućilo uspostavljanje inte-runiverzitetske saradnje Medicinskog fakulteta u Tuzli sa spomenutim fakultetima bivše Jugoslavije, ali i sa nekolicinom medicinskih fakulteta drugih evropskih univerziteta i šire. Uz ovu razmjenu znanja i praktič-nih iskustava nastavnika i saradnika Medicinskog fa-kulteta u Tuzli, značajnu ulogu odigrala je i biblioteka Medicinskog fakulteta čiji je knjižni fond strane i do-maće literature pomogao edukaciji nastavnog osoblja, te nekolicina moderno opremljenih laboratorija. Ta-kođer, na Medicinskom fakultetu izvedeno je i neko-liko značajnih projekata čija realizacija je također po-mogla edukaciji nastavnika i saradnika te udžbenici, priručnici, monografije, i druga udžbenička literatura  vlastitih kadrova Fakulteta. Uz pobrojano, značajnu ulogu odigrale su i razmjena stručnjaka ovog Fakul-teta sa onim iz drugih univerzitetskih centara i ino-zemstva, te nekolicina organiziranih naučnih i struč-nih skupova na Medicinskom fakultetu i na Univer-zitetu u Tuzli. Period agresije na Bosnu i Hercegovinu Trideset godina Medicinskog fakulteta u Tuzli THIRTY YEARS OF MEDICAL FACULTY IN TUZLA N Mć 󰀱 , I Mć 󰀲 , I Hć 󰀱 M  U  T 󰀱 , M  U  S 󰀲  Revijalni članak  SAŽEAKOve godine Medicinski fakultet Univerziteta u uzli slavi tridesetogodišnjicu svog osnivanja i razvoja. Bio je to drugi po redu osnovani medicinski fakultet u BiH, od ukupno njih pet koliko danas postoji. U radu su navedeni najznačajniji događaji i likovi nastavnika, na-učnika i i straživača, koji su tokom proteklih 30 godina svojim angažmanom i doprinosom učinili da ovaj Medicinski fakultet postane respektabilna naučna institucija u BiH i šire. Ključne riječi: Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli  Review SUMMARYTis year Medical Faculty University of uzla celebrates thirty years of its funding and development. It was second established medical faculty in Bosnia and Herzegovina out of five presently existing. In this paper stated are the most important events and professors, scientists and researchers which in last thirty years with their engagement and contribution have made this Medical faculty respectable scientific institution in Bosnia and Herzegovina and abroad. Key words: Medical faculty, University of Tuzla  󰀲󰀰󰀰󰀶; 󰀶󰀰(󰀴): 󰀲󰀷󰀰-󰀲󰀷󰀱  PRIKAZI SLUČAJA • CASE REPORTS 272 MedArh 2006; 60(4) dijelom zaustavlja progresivni razvoj Medicinskog fakul-teta Univerziteta u Tuzli, pa je iz tih razloga ali i odla-ska nekolicine zna-čajnih kadrova na-stavni proces za po- jedine godine stu-dija bio obustav-ljen. Na Medicinskom fakultetu Univerzi-teta u Tuzli studij  je do danas upisalo 6.789 studenata a diplomiralo 1.691. Dvije generacije studenata odslu-šale su nastavu u novoformiranom Odjeljenju Medi-cinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u Zenici, gdje  je uspješno izvedena teoretska i praktična nastava, ali  je zbog nedostatka materijalnih sredstava i tehničkih problema oko organizacije nastavnog procesa ona obu-stavljena a studenti nastavili studij na matičnom fakul-tetu u Tuzli. Prvi nastavnici i šefovi katedri Medicin-skog fakulteta Univerziteta u Tuzli bili su (1,2): Katedra za medicinsku hemiju : prof. dr. Bogdan Stančić Katedra za biofiziku : doc. dr. Stanko Blatnik Katedra za biologiju sa humanom genetikom:  prof. dr. Tvrtko Švob Zavod za anatomiju:  prof. dr. Jelena Krmpotić-Nemanić Zavod za histologiju sa embriologijom: prof. dr. Melita Švob Katedra za uvod u medicinu : akademik prof. dr. Jakov Gaon Katedra za medicinsku informatiku: prof. dr. Jugoslav Stahov Katedra za engleski jezik  : mr. Ljubomir Aždajić Katedra za nauku o društvu : prof. mr. Zvonko Petrović Katedra za nauku o odbrani : pred. dr. Adem Odobašić Katedra za fizičku kulturu:  prof. Alija Biberović Katedra za biohemiju : prof. dr. Oleg Šćedrov Katedra za fiziologiju: prof. dr. Husein Sušić Katedra za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom:   prof. dr. Dimitrije Ivančević Katedra za patološku anatomiju:  prof. dr. Lenka Kljajić Katedra za patološku fiziologiju: prof. dr. Muzafer Mujić Katedra za kliničku propedeutiku : prof. dr. Ahmet Halilbašić Katedra za internu medicinu, nuklearnu medicinu i pneumofti-ziologiju:  prof. dr. Ibro Pašić Katedra za neuropsihijatriju i medicinsku psihopatologiju:  prof. dr. Salih Riđanović Katedra za pneumoftiziologiju : prof. dr. Mustafa Šehović Zavod za farmakologiju i toksikologiju sa kliničkom toksikologijom : prof. dr. Rajko Igić Katedra za infektivne bolesti : prof. dr. Sava Šibalić Katedra za hirurgiju sa ratnom hirurgijom : prof. dr. Božina Radević Katedra za radiologiju : prof. dr. Antun Lovrinčević Katedra za dermatovenerologiju : prof. dr. Mirjana Skendžić Katedra za epidemiologiju sa statistikom : akademik prof. Jakob Gaon Katedra za pedijatriju : prof. dr. Izet Hadžić Katedra za ginekologiju i akušerstvo:  prof. dr. Mehmed Džumhur Katedra za sudsku medicinu : akademik prof. dr. Janez Milčinski Katedra za higijenu : prof. dr. Fadil Čerkez Katedra za oftalmologiju : prof. dr. Ana Rosić Katedra za ORL i maksiofacijalnu hirugiju : prof. dr. Besim Hajdarević Katedra za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstvene za - štite:  prof. dr. Arif Smajkić Katedra za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju : prof. dr. Hasan Kapetanović Prvi dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli bio je prof. dr. Ibro Pašić. Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Tuzli organiziran je u dva smjera: Uvođenje u naučno-istraživački rad iz pretkliničkih disciplina i Uvođenje u naučnoistraživački rad iz kliničkih disciplina. Tra- jao je četiri semestra, i ukupno je imao do 1986. go-dine 141 polaznika, a od te godine nastava se organi-zira kao opći i gastroenterološki smjer, da bi od 1990. godine opstao samo opći smjer, gdje su apsolvirala 192 postdiplomca. Nastavu su izvodili nastavnici Univer-ziteta u Tuzli i Sarajevu, iz bivših jugoslavenskih repu-blika, te iz nekolicine evropskih zemalja. Prvi rukovo-dilac postdiplomskog studija bio je prof. dr. Rajko Igić. Do danas je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli magistriralo 197 i doktoriralo 116 liječnika i sa-radnika drugih specijalnosti. Medicinski fakultet Uni- verziteta u Tuzli tokom proteklih 25 godina svog eg-zistiranja dao je značajan doprinos razvoju zdravstva kao struke i medicine kao nauke i značajno pomogao unapređenju zdravstvenog stanja stanovništva tuzlan-skog kraja ali i šire, a nekolicina nastavnika i istraži- vača ovog fakulteta postali su ugledni i referentni na-učnici i stručnjaci.LITERATURA 1. Mašić I. Korijeni medicine i zdravstva u Bosni i Hercego- vini. Avicena, Sarajevo, 2004: 5-352. Hadžiahmetović I. Sto dvadeset godina organiziranog zdravstva u Tuzli. U: Dvadeset godina Medicinskog fakul-teta Univerziteta u Tuzli, 1976.-1996. Tuzla, 1999: 1-42. Rad primljen 15.4.2006., recenzije završene 15.5.2006. godine. kontakt adresa autora: doc.dr. Nedret Mujkanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 1., 75000 Tuzla S 󰀱.  Matičari Medicinskog fakulteta u Tuzli: Simeon Kljajić, Tihomir Marković, Ešref Sarajlić, Vojislav Danilović, Jakob Gaon, Đorđe Dragić, Dušan Tešanović, Zvonimir Krajina, Predrag  Jovanović i Radivoj Ozvald (slijeva nadesno)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x