UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 21 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Poslanstvo. FKKT, UM je izobraževalna in raziskovalna ustanova. Ustvarjanje in razširjanje novih znanj s pomočjo temeljnih in aplikativnih raziskav. Poudarja svobodo mišljenja in izražanja, enakopravnost ter strpnost.
Transcript
UNIVERZA V MARIBORUFakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijoUstvari si prihodnost.Poslanstvo
 • FKKT, UMje izobraževalna in raziskovalna ustanova.
 • Ustvarjanje in razširjanje novih znanj s pomočjo temeljnih in aplikativnih raziskav.
 • Poudarja svobodo mišljenja in izražanja, enakopravnost ter strpnost.
 • Aktivno sodelovanje z gospodarstvom, civilno družbo, v lokalnih in mednarodnih društvih.
 • Ustvari si prihodnost. Vizija
 • Omogočati pretok intelektualnega potenciala.
 • Uvrščati se med vodilne znanstveno-raziskovalne ustanove doma in v svetu.
 • S kvalitetnimi študijskimi programi doprinašati k večjemu povpraševanju po diplomantih in znanstvenikih, usposobljenih na FKKT, UM.
 • Ustvari si prihodnost.Strategija
 • Zagotavljati vsem svojim študentom in profesorjem polno akademsko avtonomijo.
 • Krepiti slovensko nacionalno identiteto in zagotavljati konkurenčnost slovenskih intelektualcev na skupnem evropskem trgu dela.
 • Prizadevanje za akademsko mobilnost.
 • Usmerjenost k nadaljnjemu povečanju števila najbolj kakovostnih mednarodno odmevnih raziskovalnih in razvojnih dosežkov.
 • Ustvari si prihodnost.Študijski programi3. stopnjaMednarodniEuromasterMerjenja v naravo-slovlju2. stopnja1. stopnjaUstvari si prihodnost.Študijski programiAnaliza vpisa
 • Zniževanje vpisa na VS programu.
 • Zviševanje vpisa na UN programu.
 • Povečuje se kvaliteta vpisanih kandidatov v 1. letnik študija.
 • Ustvari si prihodnost.Kader FKKTUstvari si prihodnost.Financiranje FKKTUstvari si prihodnost.Financiranje FKKTSkupni prihodki v 2012: 4.666.019 €Ustvari si prihodnost.Znanstveno raziskovalna dejavnostPROGRAMI ARRS:
 • Fizikalnokemijskipojavinapovršinskihplasteh in uporabananodelcev (FKKT)
 • Procesnasistemskatehnika in trajnostnirazvoj (FKKT)
 • Separacijskiprocesi in produktnatehnika (FKKT)
 • Heterogenifotokatalitičniprocesi: pridobivanje vodika, čiščenjevode in zraka (UNG)
 • Eksperimentalnafizikaosnovnihdelcev (IJS)
 • Ustvari si prihodnost.Vpetost v okolje
 • PROJEKTI:
 • Sodelovanja z industrijo: 9Mednarodni projekti: 17(7. OP, Eureka …)ARRS projekti: - aplikativni: 4 - temeljni: 5
 • STRATEŠKI SVET FKKT, UM
 • posvetovalno telo v katerem sodelujejo vidni slovenski predstavniki iz industrije in tujine
 • ALUMNI KLUB FKKT, UM
 • Ustvari si prihodnost.Vpetost v okolje
 • MOBILNOST ŠTUDENTOV, PROFESORJEV IN OSEBJA
 • ErasmusErasmusMundusFKKT, UM je koordinator Ceepus mrežeIzmenjave na osnovi bilateralnih sporazumovDrugo (IAESTE, DAAD, Ad Futura)Ustvari si prihodnost.Ustvari si prihodnost.Zagotavljanje kakovosti
 • Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT, UM
 • 5 visokošolskih učiteljev,
 • 2 študenta,
 • 1 predstavnik strokovnih služb.
 • Letno poročilo KOK Sprejme Senat in AZ FKKT, UMAkcijski načrtspremljanje realizacije
 • Ankete:
 • Študentska anketa
 • Anketa o dejanski študijski obremenitvi študenta
 • Anketa o zadovoljstvu zaposlenih
 • Ustvari si prihodnost.Zagotavljanje kakovostiUstvari si prihodnost.Prepoznavnost
 • Nagrade:
 • Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene in razvojne dosežke 2006 – prof. dr. Željko Knez
 • Zoisova nagrada za vrhunske raziskovalne dosežke 2010 – prof. dr. Miha Drofenik
 • Zoisovo priznanje za pomembne raziskovalne dosežke 2012 - prof. dr. Mojca Škerget
 • Zoisovo priznanje za pomembne dosežke 2012 – prof. dr. Samo Korpar
 • Žagarjeva nagrada 2010 – prof. dr. Peter Glavič
 • Dosežki:
 • Nature-2 članka: Korpar etal. Vol. 452, (2008),Potočnik etal. Vol. 491 (2012).
 • Diplomanti FKKT so prejemniki Krkinih, Henklovih ter Rektorjevih nagrad
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x